Wydział Górnictwa i Geoinżynierii •

Komentarze

Transkrypt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii •
AGH
AKADEMIA GÓRNiCZo-HuTNICZA
IM. STAN/StAWA
STASZICA W KRAKOWIE
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Kraków, 18 czerwca 2014 r.
Szanowny Pan
Paweł Dzikowski
Przewod niczący
•
ZZ Pracowników Dozoru w KWB Adamów
Chciałbym
uprzejmie
akademickiego 2014/2015
zostają
uruchomione
odkrywkowe",
- ;;Górnlctwo
powstałe
ódkrvwkówe
poinformować,
że
od
nowego
roku
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
nowe
po
studia
połączeniu
węgla
podyplomowe
"Górnictwo
dotychczasowych
brunatnego,r--ora-z-
studiów:
"Gornictwo-·_·_~---
odkrywkowe".
Studia te adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić
swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego,
a także do osób po-
siadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do zmiany swoich
kwalifikacji zawodowych.
W związku z tym zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie tej
informacji dla osób chcących wziąć udział w tych studiach.
W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje na ich temat, które
również zamieszczone są na stronie www.kgo.agh.edu.pl/go.
Łączę wyrazy szacunku
Akademia Górniczo-Hutnicza I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
al. A. Mickiewicza 30, A-4 II piętro, pokój 216-219, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 20 05,
+48 12617 21 05, fax +48 12 633 10 02
e-mail: [email protected], www.kgo.agh.edu.pl
Kierownik Studiów Podyplomg.~yC:h:.',
p'rof: drhab.Inż. Zbigniew I<a's'zte~lewicz
"
Sekretarz studiów - dr inż. Maciej Zajączkówski
_Z~C9 sękretarza studiów - mgr~nż. Dorota Ł~chańska
~i\.::';·:.I,,'··i., ,\~
"":0,'
.
.
,Cząs.trwaniastudi6w
;' 'frA'~•.•,:'"
',~
",
'
'Uczba miejsc - 49
\i,
,,',
,',:;,
"
- 2 semestry ':', (od K 2014, r. do X 2015 r.)
'
Pcwo!~ny\·.'r!)klJ1919
IIDm
I
AGH
l
AI<ADEMIA GóRNICZo •...HurNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W'J{RAI<OWIE
l!'
OpŁata caŁkowita - 3 800 zł
(w ramach opłaty wliczone jest uczestnictwo w zajęciach objętych planem studiów
podyplomowych,
dostęp
do materiałów
dydaktycznych
wykŁadowców,
książka
dotycząca
technologii
pracy
maszyn
górniczych,
opłaty administracyjne, w tym za wydanie świadectwa ukończenia studiów)
Termin zgŁoszeń - od
15 VI
do
211}( 2014 r.
(Uwaga! Decyduje kolejność
zgłoszeń.)
~
Studia PodypLomowe
.'
Górnictwo Odl<rY~j!(22~~
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie
(wzór na: www.kgo.agh.edu.pl/studia-podyplomowe/go)
kwestionariusz osobowy
(wzór na: www.kgo.agh.edu.pl/studia-podyplomowe/go)
kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego (licencjackich i inżynierskich)
lub drugiego stopnia (magisterskich)
Osoby przyjmujące zgłoszenia:
dr inż. Maciej Zajączkówski
- [email protected], tel.: 603915445
mgr inż. Dorota Lochańska [email protected],
tel.: 12 61721 09
",.,<.,~"'"
Wymagane dokumenty można dostarczać wyłącznie drogą pocztową
lub osobiście na poniższy adres:
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Studia podyplomowe "Górnictwo odkrywkowe"
Al. Mickiewicza 30, paw. A-3, pokój 401B
30-059 Kraków
Wszystkie informacje na temat studiów
podyplomowych zawarte są także na:
www.l<go.agh.edu.pUstudia-podyplomowe/go
tu d i a p o d Y P lo m owe
dotychczasowych
studiów
p o w s t a Łe z p o łą c ze n i a
podyplomowych
w zakresie
GónnlCTWa ODIUłYWIł.OWeGO WęGLa BnUnaTneGO
oraz GÓRniCTwa ODI<RVWI(OWeCiO
• Geologia złożowa i geologiczna obsługa kopalń
Stateczności skarp i zboczy
Studia
• Górnictwo odkrywkowe w Polsce i na świecie
,
,
"~i, f-1;;:,
'~' Technologia eksploatacji w górnictwie od'kryw kówy m
,
• Trensportwgómictwie
odkrywkowym
• ZwaŁowanie w górnictwie odkrywkovyym'
zmiany
• Prawo. geologiczne
,o,
:.,
,
""
"
i górnicze
,....
'.'
orazprowadzęDi~i-
""""",
...
r~2'hDi\
"
odkrywkowego zakładu górniczego
Po ukończeniu studiów, absolwent będziemógł
wykazać się
• Budowa i eksploatacja maszyn w górnictwie odkrywkowym
odkrywkowej eksploatacji surowców
• Odwadnianie
mineralnych, przepisów prawa geologicznego i górniczego jak
hyd rogeologii
znajomością technologii
również
zagadnień
odkrywkowego
związanych
z prowadzeniem
ruchu,
zakŁadu górniczego i występujących
w nim
kopalń
odkrywkowych
z elementami
• Technika strzelnicza w górnictwie odkrywkowym
• Projektowanie kopalń odkrywkowych
• Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych
zagrożeń.
Przedmioty obieralne
Posiadana wiedza
i umiejętnośCi
ułatwię
absolwentowi
• Technika odkrywkowej eksploatacji złóż - projektowanie
zdobycie przygotowania zawodowego dla osób wykonujących
czynności w średnim i niższym dozorze ruchu odkrywkowego
zakładu górniczego.
i eksploatacja układów cyklicznych
•
Technika odkrywkowej eksploatacji złóż - projektowanie
i eksploatacja układów I<TZ

Podobne dokumenty