Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji

Komentarze

Transkrypt

Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji
Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku
z realizacją Programu Motywacyjnego
(Raport bieżący nr 41/2016)
22.07.2016 /Emitent/
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") informuje, iż w ramach realizacji Programu
Motywacyjnego na lata 2013-2015, część osób z uprawnionych, posiadających imienne warranty
subskrypcyjne serii A, uprawniające do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”),
wyemitowane na podstawie uchwały nr 6/NWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów
subskrypcyjnych oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 19/ZWZA/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2015, w dniach
19 lipca 2016 roku – 22 lipca 2016 roku, złożyła Spółce oświadczenia o objęciu Akcji. W ramach
wykonywania prawa z 768.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, oświadczenie o objęciu Akcji
złożyło i opłaciło 85 Osób Uprawnionych na łączną liczbę 727.900 Akcji serii E, po cenie 61,35 PLN
(sześćdziesiąt jeden złotych, 35/100), na kwotę 44.656.665,00 PLN (czterdziestu czterech milionów
sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych). Prawa z objętych Akcji
powstaną z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich wskazanych przez uprawnionych.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym. W odniesieniu do pozostałych 40.100 warrantów subskrypcyjnych serii
A, co do których nie skorzystano z uprawnienia do zamiany na Akcje serii E, istnieje możliwość ich
objęcia do 30 czerwca 2016 roku.
Podpisy:
1/ Piotr Nowjalis – Wiceprezes Zarządu
2/ Mariusz Gnych – Wiceprezes Zarządu
CCC SA, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, tel. (076) 845 84 00, fax (0-76) 845 84 31, www.ccc.eu, [email protected], NIP 692-22-00-609
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000211692
Wysokość kapitału zakładowego – 3 840 000,00 zł, Wysokość kapitału wpłaconego – 3 840 000,00 zł

Podobne dokumenty