Fizyka Szkolenie Fizyka ma na celu zapoznanie kaŜdego z

Komentarze

Transkrypt

Fizyka Szkolenie Fizyka ma na celu zapoznanie kaŜdego z
Centra kształcenia na odległość na wsiach, projekt nr 9/2.1a/2006 realizowany w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy
Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe Ŝycie
schematu a) – Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizyka
Szkolenie Fizyka ma na celu zapoznanie kaŜdego z uczestników z wiedzą z tego
przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Prezentowane opracowanie to autorska
próba prezentacji treści fizycznych dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Treści
zawarte w kursie w pełni mogą przyczynić się do zaznajomienia uczestników z prawami i
zasadami fizyki oraz ich przydatnością do opisu otaczającej nas rzeczywistości.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1z1

Podobne dokumenty