Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Galeria

Komentarze

Transkrypt

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w Galeria
08OCTAVA
RB 35 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
35
/
2008
2008-10-07
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego w Galeria 7 sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieŜącego 17/2008 z dnia 24 lipca 2008 r., Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA S.A.
(„Fundusz”) informuje, Ŝe w dniu 6 października 2008 r. otrzymał od Galeria 7 sp. z o.o. („Spółka”), spółki zaleŜnej
Funduszu, której Fundusz jest jedynym wspólnikiem, informację o rejestracji w dniu 23 września 2008 r. przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.051.200,00 zł
do kwoty 14.051.200,00 zł poprzez utworzenie 60.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł kaŜdy.
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 281.024 udziały o wartości nominalnej 50,00 zł kaŜdy,
reprezentujące 281.024 (tj.100%) głosów. Wszystkie (100%) udziały Spółki naleŜą do Funduszu.
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA
(pełna nazwa emitenta)
08OCTAVA
Deweloperzy
(skróc ona nazwa emitenta)
00-838
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Prosta
69
(ulica)
(numer)
022 444 15 55
022 444 15 50
(telefon)
(fax)
www.oc tava.c om.pl
(e-mail)
(www)
526-10-36-962
010986677
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2008-10-07
Piotr Rymaszewski
Prezes Zarządu
Piotr Rymaszewski
Komisja Nadzoru Finansowego
1