Frekwencja

Komentarze

Transkrypt

Frekwencja
Załącznik
do Zarządzenia Dyrektora nr 12/2015
Frekwencja w dziennikach lekcyjnych klas 4-6
1. Obowiązkiem każdego nauczyciela prowadzącego lekcję jest odnotowanie nieobecności ucznia
w dzienniku lekcyjnym.
2. Nieobecność zaznacza się wpisując „kreskę” pionową w kratce odpowiadającej numerowi
ucznia i odbywającej się lekcji (strona lewa dziennika – dalej SL).
3. Jeżeli uczeń spóźnił się, należy tym samym kolorem na kresce nadpisać literę S.
4. Jeżeli pomyłkowo wpisano kreskę uczniowi obecnemu, należy tym samym kolorem na kresce
nadpisać symbol ob.
5. Stan obecnych i nieobecnych należy wpisać w kratkach obok tematu lekcji (strona prawa
dziennika – dalej SP).
6. Jeżeli uczeń jest nieobecny na lekcji z powodu uczestnictwa w innych zajęciach i zaznaczono
mu nieobecność na SL, to korektę wykonuje wychowawca klasy nadpisując na kresce kolorem
czerwonym symbole:
1) K – udział w konkursie;
2) Z – udział w zawodach;
3) P – udział w przygotowaniach do konkursów, zawodów, występów … ;
4) W – udział w wycieczce szkolnej (z innym oddziałem);
5)
7. W sytuacji dokonania korekt o których mowa w ust. 6, wychowawca poprawia stany obecnych
i nieobecnych na SP (kolor czerwony) – uczniów uczestniczących w innych zajęciach traktuje
się jako obecnych.
8. Wychowawca może wpisać przed faktem symbole, o których mowa w ust. 6.
9. Liczby uczniów nieobecnych na każdej lekcji po SL i SP muszą być sobie równe.
10. Obowiązkiem wychowawcy jest wpisanie pod tabelą w każdym tygodniu:
1) na SL łącznej liczby godzin:
a) nieobecnych usprawiedliwionych,
b) nieobecnych nieusprawiedliwionych,
c) spóźnień;
2) na SP łącznej liczby godzin:
a) uczniów obecnych,
b) uczniów nieobecnych.
11. Suma tygodniowej liczby godzin nieobecnych usprawiedliwionych i tygodniowej liczby godzin
nieobecnych nieusprawiedliwionych (SL), musi być równa tygodniowej liczbie godzin
nieobecnych (SP).
12. Miesięczne liczby godzin nieobecnych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych oraz
spóźnień każdego ucznia, wychowawca wpisuje do tabeli nr 25.
13. Każdą kolumnę liczb wpisanych zgodnie z ust. 12, wychowawca sumuje i otrzymaną wartość
wpisuje pod każdą kolumną.
14. Wychowawca klasy uzupełnia tabelę nr 24 w której procent obecności oblicza z dokładnością
do 0,1.
15. Uzupełnianie tabel nr 24 i 25 o których mowa w ust. 12-14, należy wykonać do 5 dnia miesiąca
następującego po okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem miesiąca czerwca i podsumowania
rocznego, które należy wykonać do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
danym roku szkolnym.
16. Wszystkich poprawek może dokonać nauczyciel przedmiotu korygując błędne wpisy przy jego
lekcjach lub wychowawca klasy (w każdym miejscu).