Oświadczenie autora i zgoda na publikację w czasopiśmie

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie autora i zgoda na publikację w czasopiśmie
Załącznik 3
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI
Oświadczenie autora i zgoda na publikację
w czasopiśmie naukowym
PERSPEKTYWY EDUKACYJNO- SPOŁECZNE
Oświadczam, że przesłany do Redakcji artykuł pt.:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
jest mojego autorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
1. Oświadczam,
że
prawa
autorskie
do
tego
utworu
przenoszę
na
Wydawnictwo z chwilą jego przekazania. Jednocześnie wyrażam zgodę na
nieodpłatną publikację artykułu w czasopiśmie, a także na stronie
internetowej czasopisma.
2. Akceptuję fakt, że Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania
w artykule zmian redakcyjnych i stylistycznych, jeżeli nie zmienia to istoty
opracowanego tekstu.
....................................................
Miejscowość i data
....................................................
Podpis Autora
.

Podobne dokumenty