Załącznik nr 1 Regulaminu Gry Miejskiej „poznaj Kwidzyn z

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 Regulaminu Gry Miejskiej „poznaj Kwidzyn z
Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu ”Moje sportowe wyzwanie z Kartą EURO26”
Oświadczenie Rodzica/Opiekuna
…………………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
…………………………………………………….
(nr kod i miejscowość)
…………………………………………………….
(ulica, nr budynku i lokalu)
…………………………………………………….
(tel. kontaktowy)
Ja, …………………………………………………... niżej podpisany oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………..………….
w Konkursie „Moje sportowe wyzwanie z Kartą EURO26”
2. zapoznałem się z Regulaminem Gry oraz akceptuję jego postanowienia,
……………………………………….
……………………………………………
(miejscowość i data)
(czytelny podpis)