zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Komentarze

Transkrypt

zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
http://pup.wlodawa.pl/strona/zwrot-dodatkowych-kosztow-zwiazanych-z-zatrudnianiem-pracownikow-niepelnosprawnych/126
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
ZWROT KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czym jest zwrot kosztów szkolenia?
Pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne przysługuje wsparcie polegające na zwrocie poniesionych kosztów na
szkolenia takich osób.
KIEDY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH?
Możesz ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, jeżeli ponosisz koszty jej szkolenia.
JAKA JEST MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ WSPARCIA?
Jeżeli złożysz wniosek o refundację, możesz otrzymać ją w wysokości do 80% poniesionych kosztów szkolenia. Maksymalna
kwota to wysokość dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę biorącą udział w szkoleniu (sprawdź aktualne
kwoty).
Refundacja nie może przekroczyć:
55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 80% kwalifikowanych
kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do małych przedsiębiorstw,
45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 80% kwalifikowanych
kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do średnich przedsiębiorstw,
35% szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku szkoleń specjalistycznych i 70% kwalifikowanych kosztów
szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych – w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.
JAKIE WYDATKI MOŻE OBEJMOWAĆ ZWROT?
Jeżeli wyślesz pracownika na szkolenie, możesz ubiegać się o zwrot:
wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie,
wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla osoby niewidomej lub opiekuna zatrudnionej osoby
niepełnosprawnej ruchowo, zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
kosztów podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia,
kosztów podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego stopnia
niepełnosprawności,
kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego
albo lektora dla osoby niewidomej,
kosztów usług doradczych związanych z danym szkoleniem,
kosztów obsługi administracyjno-biurowej, stanowiących wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia,
kosztów wynajmu pomieszczeń, związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia,
kosztów amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z
wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed
realizacją szkolenia,
kosztów materiałów szkoleniowych,
kosztów zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu
(koszty te dotyczą czasu faktycznie spędzonego na uczestnictwie w szkoleniu po odjęciu efektywnego czasu pracy).
CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW SZKOLENIA?
Jeżeli chcesz ubiegać się o zwrot kosztów szkolenia, powinieneś złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej wyznaczonej
przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Są to najczęściej: powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra
pomocy rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie, właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Wniosek, który złożysz, powinien zawierać:
nazwę i adres siedziby pracodawcy,
status prawny i podstawę działania pracodawcy,
numery NIP i REGON pracodawcy,
numer rachunku bankowego pracodawcy,
wnioskowaną kwotę refundacji,
informację o planowanych do poniesienia kosztach szkolenia,
informację o szkoleniu wraz z uzasadnieniem jego wyboru,
informację o liczbie osób niepełnosprawnych, które wezmą udział w szkoleniu,
informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych,
oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymaganymi zobowiązaniami wobec PFRON,
jeżeli jesteś dużym przedsiębiorcą, do wniosku załączysz opis projektu szkoleniowego, zawierający informację o celu projektu
oraz spodziewanych skutkach jego realizacji,
informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy — w
zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (DzU z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm) — w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
refundacją.
PRZYDATNE INFORMACJE:
Jeżeli szkolenie zawiera zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i szkolenia ogólnego, które nie mogą zostać
wyodrębnione w celu ustalenia wielkości pomocy na szkolenia, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy w wysokości
określonej dla szkoleń specjalistycznych.
Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez Ciebie przed datą podpisania umowy. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na
warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.
Refundacja może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Unii Europejskiej w odniesieniu do kosztów
kwalifikujących się do objęcia tą refundacją, jeżeli łączna wartość refundacji i wsparcia udzielonego w odniesieniu do kosztów
projektu szkoleniowego z innych źródeł i w innych formach nie przekroczy dopuszczalnej wielkości określonej w tabeli:
„Maksymalna wysokość refundacji kosztów objętych pomocą”.
Pracodawca, który jest starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu, składa wniosek do Prezesa Zarządu PFRON za
pośrednictwem oddziału Funduszu właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta poinformuje Cię o tym fakcie, wzywając Cię do negocjacji
warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 14 dni od wezwania.

Podobne dokumenty