informacja ubezpieczenie

Komentarze

Transkrypt

informacja ubezpieczenie
Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Uczniowie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie ubezpieczeni są
w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie SA w ramach UNIWERSALNEGO GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY „SCHOLAR 2016”.
Ochroną ubezpieczeniową objęci są uczniowie przez 12 miesięcy (cała dobę w szkole i poza nią) na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą- na całym świecie.
Zakres podstawowy ubezpieczenia:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Świadczenie
Zgon Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego
wypadku
100 % uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
Zgon ubezpieczonego - chorobowy np. (zawał serca, udar
mózgu, sepsa czy inne)
Zgon Ubezpieczonego w wyniku choroby
Zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego
Trwały uszczerbek na zdrowiu – za każdy 1% trwałego
uszczerbku w wyniku pogryzienia psa
Wystąpienie u Ubezpieczonego lekkiego obrażenia ciała w
wyniku NW (następstwo urazu ciała wymagające interwencji
lekarskiej w placówce medycznej, celem dalszego leczenia oaz
co najmniej 1 wizyty kontrolnej u lekarza, które nie daje się
zakwalifikować jako trwały uszczerbek na zdrowiu (z wyjątkiem
interwencji stomatologicznej)
1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Zgon rodzica w wyniku NW kom
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (wszczepienie
sztucznej zastawki serca, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata
mowy, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu,
borelioza, wirusowe zapalenie wątroby typu B będące wynikiem
Suma ubezpieczenia
11 000,00 zł
wys. świadczeń
11 000,00 zł
11 000,00 zł
2 750,00 zł
2 750,00 zł
11 000,00 zł
110,00 zł
za 1% uszczerbku
90,00 zł
110 ,00 zł
za 1% uszczerbku
1 100,00 zł
1 100,00 zł
transfuzji lub dializy, zakażenie wirusem HIV będące wynikiem
transfuzji lub dializy, sepsa vs. posocznica, wścieklizna, tężec,
bąblowiec mózgu, nowotwór złośliwy, zawal serca, udar mózgu,
niewydolność nerek, pomostowanie naczyń wieńcowych
(by-pass) transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie
oparzenie, śpiączka, wystąpienie choroby Creutzfelda-Jakoba)
Składka roczna na 1 ucznia
35,00 zł
SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE UCZNIOWIE WPŁACAJĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
DO DNIA 30.09.2016R.
SKŁADKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ WPŁACIĆ PODCZAS ZEBRANIA Z RODZICAMI
W DNIU 06.09.2016R.
Wnioski o roszczenia można pobrać w sekretariacie szkoły.
Zgłoszenie roszczeń następuje po całkowitym zakończeniu leczenia dziecka. Niezbędna jest kserokopia
dokumentacji medycznej wraz z oświadczeniem lekarza o zakończeniu leczenia.
Po wypełnieniu zgłoszenia roszczenia rodzic składa do dyrektora szkoły zgłoszenie roszczenia w celu
potwierdzenia ubezpieczenia przez szkołę.
Dokumenty roszczeniowe składają rodzice osobiście w Agencji Ubezpieczeniowej MAXIKAZ, ul. Kościuszki 21,
13-200 Działdowo, tel. 23 697 6849, 509 757 367.

Podobne dokumenty