DEKLARACJA Deklaruję, że dziecko

Komentarze

Transkrypt

DEKLARACJA Deklaruję, że dziecko
DEKLARACJA
Deklaruję, że dziecko ………………………………………………, ur. ………………………
imię i nazwisko
w ……………………………., zam. …………………………………………………………..
……………………………………………….PESEL …………………………… nadal będzie
uczęszczało do Przedszkola nr 2 w Morągu w roku szkolnym 2016/2017.
Proszę podkreślić wybraną opcję :
1. Dziecko będzie przebywało w przedszkolu 5 godzin, 9,5 godziny.
2. Dziecko będzie spożywało śniadanie, obiad, podwieczorek.
Dane rodziców/opiekunów prawnych:
Imiona i nazwiska ..…………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
Numer telefonu matki ………………………..……ojca ………………………………………
Adresy poczty elektronicznej …………………………………………………………………
Morąg, dn. …………………………..
…………………………………………..
podpis rodzica /opiekuna prawnego/
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
…………………………………...
imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna/
………………………………….
adres rodzica /prawnego opiekuna/