DEKLARACJA Oświadczam, że z dniem 1 września 2015 roku mój

Komentarze

Transkrypt

DEKLARACJA Oświadczam, że z dniem 1 września 2015 roku mój
DEKLARACJA
Oświadczam,
że
z
dniem
1
września
2015
roku
mój
syn/córka
...................................................................... podejmie naukę w klasie pierwszej Szkoły
Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.
.........................................................
.........................................................
(miejscowość, data)
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)
KARTA INFORMACYJNA O UCZNIU
PODEJMUJĄCYM NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOLI FILIPOWSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
(WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwisko i imię dziecka
……..…………………..…………………………………………
(nazwisko i imię)
Data i miejsce urodzenia
……..…………………..…………………………………………
(DD-MM-RRRR, miejscowość)
Numer ewidencyjny (PESEL)
Adres zameldowania
……..…………………..…………………………………………
(miejscowość, nr domu, poczta)
Adres zamieszkania jeżeli jest inny niż
adres zameldowania
……..…………………..…………………………………………
(miejscowość, nr domu, poczta)
Nazwiska i imiona rodziców (prawnych
opiekunów)
…..………...…………………
(nazwisko imię ojca)
Numery telefonów rodziców (prawnych
opiekunów)
(nazwisko imię matki)
…..………...…………………
(nr telefonu ojca)
………………..…………..…
………………..…………..…
(nr telefonu matki)
Inne informacje ważne z punktu
widzenia rodzica
.................................................................
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna)