STU PŁOCK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komentarze

Transkrypt

STU PŁOCK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
STU PŁOCK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 21, 09-400 Płock
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ofertową:
I
Nieruchomości gruntowej obejmującej działkę numer ewidencyjny 345/7,
obręb 0020 Rogozino o powierzchni 0,1455 ha położonej w miejscowości Rogozino gmina
Radzanowo powiat płocki, dla której jest założona w Sądzie Rejonowym w Płocku księga
wieczysta PL1P/00097586/2. Na nieruchomości znajduje się budynek drewniany, parterowy
wzniesiony w 1962 roku(wykorzystywany na sklep), i budynek murowany (inwentarski)
wzniesiony w 1972 roku, w sąsiedztwie zlokalizowane są zabudowy mieszkaniowe
jednorodzinne i usługowe. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną, instalację wodną.
Bardzo dobra lokalizacja przy głównej drodze w centrum Rogozina. Cena wywoławcza
wynosi 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100gr).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną
napisem: „Przetarg Rogozino 345/7” i dostarczona do sekretariatu STU Płock Sp. z o.o. w
Płocku ul. Przemysłowa 21 w godzinach 8.00-14.00, w dni robocze do dnia 28.11.2016
roku.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100gr)
na rachunek bankowy sprzedającego Bank PEKAO SA. I O/Płock NR: 77 1240 3174 1111
0000 2890 0067. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku
bankowego przez bank sprzedającego do dnia 28.11.2016r do godz. 14.00.
3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli:
- przystępujący do przetargu oferent nie zaoferuje ceny wywoławczej,
- oferent, którego oferta została przyjęta nie zapłaci ceny nabycia najpóźniej na dzień
przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
4. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny
nabycia, a pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia
zatwierdzenia wyboru oferty.
5. Komisyjne otwarcie ofert i wybór nabywcy nastąpi w dniu 30 listopada 2016 roku
o godzinie 10.00. Nabywca ponosi wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy
sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 24 262-35-92.
Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod numerem 24 262-35-92 lub
601-275-510. W godzinach od 8.00-14.00 w dni robocze.
6. Dopuszcza się możliwość odbycia przetargu w przypadku złożenia jednej oferty.
7. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym
Najmcą (okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc).
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

Podobne dokumenty