umowa licencyjna zgoda rodzica na wykorzystanie prac dziecka

Komentarze

Transkrypt

umowa licencyjna zgoda rodzica na wykorzystanie prac dziecka
Załącznik nr 1
Kędzierzyn-Koźle, dnia …………………………………………...
UMOWA LICENCYJNA
ZGODA RODZICA NA WYKORZYSTANIE PRAC DZIECKA
Udzielam nieodpłatnej, wyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie
licencji na publikację w wydawnictwach drukowanych oraz w Internecie pracy/prac*
autorstwa mojego dziecka zgłoszonych do konkursu „Małe Krajobrazy Słowa” oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie i publiczne podanie danych osobowych (imię i
nazwisko, szkoła i wiek) w celach związanych z konkursem.
Imię i nazwisko ucznia
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*
Tytuł pracy/prac* zgłoszonych do konkursu
Czytelny podpis rodzica/
opiekuna prawnego*
*niepotrzebne skreślić