Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER 2014-2020

Komentarze

Transkrypt

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER 2014-2020
Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego PO WER 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na
Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego POWER 2014-2020
Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność
gospodarczą lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca
pracy i szukasz informacji o funduszach europejskich,
przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej!
W trakcie bezpłatnej porady indywidualnej można:

uzyskać informacje o możliwościach jakie stwarza mieszkańcom województwa wielkopolskiego
Europejski Fundusz Społeczny, w tym m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020,

poznać dotychczasowe efekty oraz przykłady dobrych praktyk EFS,

dowiedzieć się o różnych formach wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej,

otrzymać publikacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,

uzyskać wskazówki dot. innych źródeł informacji (Punkty informacyjne, strony internetowe,
dokumenty i wytyczne programowe).
W szczególności zapraszamy osoby młode w wieku od 15 do 29. roku życia, dla których dedykowane
jest wsparcie w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. Wsparcie programu skierowane jest głównie do osób młodych pozostających bez
pracy, niekształcących się i nieszkolących, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Sobota, 25 lutego 2017 r., w godzinach od 10:30 do 12:30
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Kontaktowy PO WER 2014-2020 WUP w Poznaniu
tel. 61 846 38 23
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego