Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

Komentarze

Transkrypt

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w ten sposób, że otrzymuje ona następujące brzmienie:
W punkcie IV SIWZ jest:
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 31.10.2008r.
Punkt IV SIWZ po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 14.11.2008r.
W załączniku nr 3 do SIWZ (projekt umowy) w §6 ust. 3 jest:
Wykonawca zobowiązany jest do
przedmiotu umowy po dokonaniu
10.10.2008r.
ostatecznego rozliczenia
odbioru końcowego do
§6 ust. 3 w załączniku nr 3 do SIWZ (projekt umowy) po modyfikacji
otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zobowiązany jest do
przedmiotu umowy po dokonaniu
24.11.2008r.
ostatecznego rozliczenia
odbioru końcowego do