(Dako Omnis) Nr kat. GA062

Komentarze

Transkrypt

(Dako Omnis) Nr kat. GA062
FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Human CD15
Clone Carb-3
Ready-to-Use
(Dako Omnis)
Nr kat. GA062
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD15, Clone Carb-3, Ready-to-Use (Dako Omnis) jest przeznaczone do
stosowania w immunohistochemii z urządzeniami Dako Omnis. Przeciwciała przeciwko CD15 mogą być
przydatne w identyfikacji dojrzałych granulocytów, jednojądrowych komórek Hodgkina oraz komórek ReedSternberga w chłoniaku Hodgkina (1). Interpretacja kliniczna wystąpienia barwienia lub jego braku musi być
uzupełniona o badania morfologiczne z wykorzystaniem odpowiednich prób kontrolnych i powinna być
przeprowadzana przez doświadczonego patologa z uwzględnieniem historii choroby pacjenta i innych badań
diagnostycznych.
Synonimy antygenu
Antygen Lewisa X (Lex) (2,3), 3-fukozylo-N-acetylazoamina [3-FL] (4), X-hapten (3,5), swoisty antygen
embrionalny-1 [SSEA-1] (2,3), lakto-N-fukopentaoza III [LNFP III] (3).
Podsumowanie
i wyjaśnienie
Ekspresję CD15 stwierdzono w komórkach Reed-Sternberga choroby Hodgkina i innych róŜnych typach
komórek, w tym komórkach szpiku i nabłonka (3-6). Przeciwciała przeciwko CD15 rozpoznają sekwencję
pentasacharydów występującą w ceramidzie lakto-N-fukopentaozy III (zwanym równieŜ X hapten Lex)
w wyŜszych glikolipidach i glikoproteinach (2,5).
W danych przedstawionych przez Arbera i innych stwierdzono, Ŝe przeciwciała przeciwko CD15 wykazują
dodatni odczyn w 87% chorób Hodgkina, w tym w formach ze stwardnieniem guzowatym,
mieszanokomórkowych i z ograniczeniem liczby limfocytów, natomiast postać z przewagą limfocytów wykazuje
niŜszy wskaźnik dodatniego odczynu (37%). W przypadku chłoniaka nieziarniczego 13% wykazuje ekspresję
CD15, w tym 4,1% komórek B, 21% komórek T i 17% komórek typu null. Stwierdzono ekspresję CD15 takŜe w
przypadkach ostrej białaczki szpikowej (65%) i w przewlekłej białaczce szpikowej (96% faza przewlekła i 54%
faza blastyczna). Stosunkowo słabą ekspresję białka CD15 stwierdzono w ostrej białaczce limfoblastycznej
(ogólnie 5,7%l) z odczynem dodatnim zaobserwowanym w 7,7% komórek wspólnych lub prekursorowych
komórek B, 0% komórek B, 7,7% komórek T i 17,3% komórek typu null. Tkanki raków pochodzące z róŜnych
narządów takŜe wykazały odczyn dodatni CD15 (56%), w tym raki gruczołowe, raki płaskonabłonkowe,
niezróŜnicowane raki drobnokomórkowe i wielkokomórkowe (5).
Patrz dokument Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych firmy Dako lub następujące
części instrukcji do systemu detekcji IHC.
Odczynnik
dostarczony
Gotowe do uŜycia mysie przeciwciało monoklonalne dostarczane w postaci ciekłej w buforze zawierającym białko
stabilizujące i azydek sodu w stęŜeniu 0,015 mol/L.
Klon: Carb-3. Izotyp: IgM, kappa.
Immunogen
Fragment oligopeptydu X-hapten oczyszczony pod względem powinowactwa, pochodzący z komórek białaczki
mielomonocytarnej
Swoistość
W testach Western blot lizatów komórkowych HL60 przeciwciało barwi główny prąŜek o masie cząsteczkowej
~220 kDa, odpowiadający oczekiwanej masie cząsteczkowej CD15 (7).
Środki ostroŜności
1.
2.
3.
4.
5.
Przechowywanie
(124094-001)
Do stosowania przez wyszkolony personel.
Opisywany produkt zawiera silnie toksyczny związek — azydek sodu (NaN3), w czystej postaci. Azydek
sodu, zastosowany w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe
reagować z elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie
wybuchowych azydków metali. Po usunięciu spłukać duŜą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się
azydków metali w kanalizacji.
Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, naleŜy stosować
właściwe procedury postępowania.
W celu uniknięcia kontaktu z oczami i skórą naleŜy nosić odpowiednie osobiste wyposaŜenie ochronne.
Niewykorzystany roztwór usuwać zgodnie z rozporządzeniami lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi.
Przechowywać w temperaturze 2–8°C. Podczas przechowywania korek powinien być zamknięty. Nie naleŜy uŜywać
odczynników po upływie terminu waŜności podanego na fiolce. Stabilność w urządzeniu wynosi 40 godzin.
Pozostały okres stabilności w urządzeniu jest kontrolowany przez oprogramowanie Dako Omnis. Jeśli odczynniki są
przechowywane w warunkach innych niŜ podane powyŜej, uŜytkownik musi zweryfikować takie warunki. Nie ma
oczywistych oznak wskazujących na niestabilność produktu. Dlatego jednocześnie z badaniem próbek
pochodzących od pacjenta naleŜy wykonywać kontrole pozytywne i negatywne. W wypadku nieoczekiwanego
wyniku odczynu, którego nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, oraz gdy podejrzewa się
problem z przeciwciałem, naleŜy się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
P02078PL_001_GA062/2013.03 p. 1/3
Skrócona instrukcja
uŜytkownika
Krok
Komentarze
Utrwalanie/
zatapianie
Utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie
Odparafinowanie w urządzeniu
Obróbka
wstępna
EnVision™ FLEX, High pH (nr kat. GV804)
HIER 30 min
Przeciwciało
Produkt gotowy do uŜycia
Inkubacja 12,5 min
Kontrola ujemna
FLEX Negative Control, Mouse (nr kat. GA750)
Inkubacja 12,5 min
Wizualizacja
EnVision™ FLEX (nr kat. GV800)
Blokowanie: 3 min; Polimeryzacja:
20 min; Chromogen: 5 min
Barwnik
kontrastowy
Hematoxylin (nr kat. GC808)
Inkubacja 3 min
Tkanka kontrolna
Migdałki i nerki
Odczyn błonowy i cytoplazmatyczny
Szkiełka
FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020)
Zalecane w celu uzyskania lepszego
przylegania skrawków tkankowych do
szkiełek
Zatapianie
preparatu
Wymagane niewodne, trwałe zatapianie
preparatów
Po przeprowadzeniu barwienia
skrawki muszą być odwodnione,
oczyszczone i zatopione w środku do
trwałego zatapiania
Oprzyrządowanie
Dako Omnis
Odczynniki znajdują się we fiolkach
dostosowanych do urządzenia
*UŜytkownik jest zobowiązany przeczytać ulotki dostarczane do opakowań, które zawierają dokładne instrukcje
przeprowadzania procedury barwienia i postępowania z produktem.
Przygotowanie
próbek
Skrawki parafinowe: przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania skrawków utrwalonych w formalinie
i zatopionych w parafinie. Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o grubości 4 µm.
Obróbka wstępna: wymagane jest poddanie utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER). Zaleca się przeprowadzenie na tkankach HIER
z zastosowaniem odczynnika EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (Dako Omnis), nr kat.
GV804. Procesy odparafinowania, nawodnienia i odmaskowania antygenu przeprowadza się w urządzeniu Dako
Omnis. Informacje na ten temat moŜna znaleźć w podstawowym podręczniku uŜytkownika Dako Omnis.
Podczas obróbki wstępnej oraz procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny wyschnąć.
W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych zaleca się stosowanie szkiełek
FLEX IHC Microscope Slides, nr kat. K8020.
Procedura barwienia
Program: w urządzeniu Dako Omnis wstępnie zaprogramowano etapy odczynu i czasy inkubacji. Szczegółowe
informacje dotyczące umieszczania szkiełek mikroskopowych i odczynników w urządzeniu przedstawiono
w podstawowym podręczniku uŜytkownika Dako Omnis. Jeśli w uŜytkowanym urządzeniu Dako Omnis protokoły
nie są dostępne, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako. Wszystkie procedury
inkubacji przeprowadza się w temperaturze 32°C w urz ądzeniu Dako Omnis.
Wizualizacja: zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX, High pH (Dako Omnis), nr kat. GV800.
Wizualizacja odbywa się w urządzeniu Dako Omnis.
Barwienie kontrastowe: zaleca się stosowanie barwnika Hematoxylin (Dako Omnis), nr kat. GC808. Barwienie
kontrastowe odbywa się w urządzeniu Dako Omnis.
Zatapianie: po wykonaniu odczynu w urządzeniu Dako Omnis skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone
i zatopione w środku do trwałego zatapiania.
Próby kontrolne: Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów naleŜy wykonywać
pozytywne i negatywne próby kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Tkankowa kontrola pozytywna
powinna obejmować migdałki i nerki, a komórki/struktury powinny wykazywać odczyn taki, jak opisany dla tej
tkanki w części „Charakterystyka działania”. Zalecana kontrola negatywna to FLEX Universal Negative Control,
Mouse (Dako Omnis), nr kat. GA750.
Interpretacja
wybarwienia
Odczyn komórkowy ma charakter cytoplazmatyczny i/lub błonowy (1,5).
Charakterystyka
działania
Tkanki prawidłowe: Neutrofile, eozynofile i makrofagi w ośrodkach rozmnaŜania w migdałkach wykazują odczyn
o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Kanaliki proksymalne i dystalne nerek wykazują odczyn o nasileniu od
słabego do silnego.
Rodzaj tkanki (liczba
testowanych przypadków)
Nadnercza (3)
Szpik kostny (3)
(124094-001)
Składniki komórkowe dające dodatni odczyn
3/3 Komórki endokrynne kory nadnerczy (100%), cytoplazmatyczny
2/3 Mielocyty (100%), cytoplazmatyczny
1/3 wszystkie komórki (100%), cytoplazmatyczny
P02078PL_001_GA062/2013.03 p. 2/3
Piersi (2)
Mózg/móŜdŜek (3)
Mózg/mózgowie (3)
Szyjka macicy (2)
OkręŜnica (2)
Przełyk (2)
Serce (3)
Nerki (3)
Wątroba (3)
Płuca (3)
Komórki międzybłonka (3)
Nerwy (3)
Jajniki (3)
Trzustka (3)
Przytarczyce (3)
Przysadka mózgowa (3)
Gruczoł krokowy (2)
Ślinianki (3)
Mięśnie szkieletowe (3)
Skóra (3)
Jelito cienkie (3)
Śledziona (3)
śołądek (3)
Jądra (3)
Grasica (3)
Tarczyca (2)
Migdałki (3)
Macica (2)
Piśmiennictwo
2/2 Nabłonek przewodowy (25-100%), cytoplazmatyczny
3/3 istota biała, istota szara (100%), rozlany
3/3 istota biała, istota szara (100%), rozlany
0/2
1/2 Nabłonek gruczołowy błony śluzowej (50%), przerywany, szczytowy
cytoplazmatyczny
1/2 Nabłonek błony śluzowej (20%), szczytowy cytoplazmatyczny
2/2 Komórki inne niŜ podstawne nabłonka płaskiego (100%),
cytoplazmatyczny
0/3
3/3 Nabłonek cewek nerkowych w strefie korowej (100%), cytoplazmatyczny
2/3 Nabłonek w strefie korowej i rdzenia (100%), cytoplazmatyczny
1/3 Komórki zatok naczyniowych (40%), cytoplazmatyczny
0/3
2/3 Komórki międzybłonka (100%), cytoplazmatyczny
0/3
0/3
2/3 Komórki zrazików (25-50%), cytoplazmatyczny
0/3
3/3 Komórki endokrynne części gruczołowej (75-100%), cytoplazmatyczny
2/3 Włókna nerwowe w przednim płacie przysadki (75-100%), rozlany
1/2 Nabłonek gruczołowy (50%), cytoplazmatyczny
1/3 Nabłonek przewodowy (100%), szczytowy cytoplazmatyczny
1/3 Nabłonek gruczołowy (20%), cytoplazmatyczny
0/3
0/3
1/3 Nabłonek błony śluzowej (20%), szczytowy cytoplazmatyczny
3/3 Komórki szpikowe (100%), cytoplazmatyczny
3/3 Błona śluzowa Ŝołądka (100%), cytoplazmatyczny
0/3
2/3 Ciałka Hassalla (100%), niekomórkowy
0/2
2/3 Nabłonek płaski pokrywający (50-100%), cytoplazmatyczny
2/2 Nabłonek gruczołowy (15-75%), cytoplazmatyczny
1.
Pileri SA, Ascani S, Leoncini L, Sabattini E, Zinzani PL, Piccaluga PP, et al. Hodgkin's lymphoma: the
pathologist's viewpoint, J Clin Pathol 2002,55:162-76.
2.
Ball ED. CD15 cluster workshop report. In: Schlossman SF, Boumsell L, Gilks W, Harlan JM, Kishimoto T,
Morimoto C, et al. (eds). Leucocyte Typing V. White cell differentiation antigens. Oxford: Oxford Univ Press
1993;1:790-805.
3.
Kannagi R. CD15 Workshop Panel report. In: Kishimoto T, Kikutani H, von dem Borne AEGK, Goyert SM,
Mason DY, Miyasaka M, et al. (eds). Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens. Garland
Publishing Inc. New York, 1998;348-51.
4.
Gocht A, Struckhoff G, Löhler J. Invited review. CD15-containing glycoconjugates in the central nervous
system. Histol Histopathol 1996;11:1007-28.
5.
Arber DA, Weiss LM. CD15: a review. Applied Immunohistochem 1993;1:17-30.
6.
Kornstein MJ, Bonner H, Gee B, Cohen R, Brooks JJ. Leu M1 and S100 in Hodgkin’s disease and nonHodgkin’s lymphomas. AJCP 1986;85:433-7.
7.
D13735 Monoclonal Mouse anti-Human CD15, Clone Carb-3 Western Blot Technical Report (Dako)
Edition 03/13
(124094-001)
P02078PL_001_GA062/2013.03 p. 3/3