FORMULARZ OFERTOWY

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ OFERTOWY
……………….........................................................................
(Miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA
do przetargu na:
sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Opel Blitz
Dane OFERENTA:
Imię i nazwisko / nazwa
........................................................................................................................
Adres / siedziba
........................................................................................................................
PESEL / REGON
........................................................................................................................
NIP
........................................................................................................................
Telefon kontaktowy
........................................................................................................................
Składam ofertę na zakup samochodu specjalnego pożarniczego Opel Blitz nr rej. OPB 694C
za cenę: ………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………….....................................................................).
Jednocześnie oświadczam, iż:
-
zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu
na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego z dnia 30 września 2015 r.,
-
akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,
-
zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu / nie zapoznałem się ze stanem oferowanego
pojazdu i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin*),
-
zapoznałem się i akceptuję treść wzoru umowy sprzedaży,
-
uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
-
wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty, jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny nabycia.
W załączeniu:
- dowód wniesienia wadium
______________________________________
Podpis osoby / osób upoważnionych
*)
Niepotrzebne skreślić.