oświadczenie oświadczenie

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie oświadczenie
..............................
data
............................................................
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
...........................................................
adres
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie wyrażam zgody * na uczęszczanie mojej córki – mojego syna *:
..................................................................................... ucznia klasy ............... na zajęcia
imię i nazwisko
z przedmiotu : „wychowanie do życia w rodzinie” .
..................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)
* niepotrzebne skreślić
..............................
data
............................................................
imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)
...........................................................
adres
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie wyrażam zgody * na uczęszczanie mojej córki – mojego syna *:
..................................................................................... ucznia klasy ............... na zajęcia
imię i nazwisko
z przedmiotu : „wychowanie do życia w rodzinie” .
..................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)
* niepotrzebne skreślić