Nowiny Luty 2008.indd

Komentarze

Transkrypt

Nowiny Luty 2008.indd
NOWINY
GNIEWSKIE
Miesięcznik informacyjno-publicystyczny
Nr 2 (154) Luty 2008
ISSN 1233-605X
Cena 2,50 zł
Patron Gimnazjum s. 12
Z wizytą u sąsiada s. 7
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
str. 18
Reklama
Dodatek:
Monitor Finansowy
Nowiny Gniewskie 2/2008
1
Reklama
PHU RAVIAN
ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO PUNKTU
83-140 Gniew
ul. 27 Stycznia 7 (baza GS)
TEL.FAX:
058/ 535 40 61
e-mail:
[email protected]
CZYNNE:
pon.-pt: 9-16
sob: 8-13
83-130 Pelplin
ul. Kopernika 1
TEL.FAX:
058/ 536 49 99
e-mail:
[email protected]
CZYNNE:
pon.-pt: 9-17
sob:9-13
Reklama
* N A J TA Ń S Z E L E K I *
p r o m o c j e
w ciągłej sprzedaży
r a b a t y
p r o m o c j e
APTEKA GNIEWSKA
OS. WITOSA 17, GNIEW
( obok przychodni zdrowia - 80m)
OD
O FERUJEMY :
2
ZAPRASZAMY!
P O N . D O P T . 8 00 - 1 8 00
W S O B O T Y 8 00 - 1 3 00
doradztwo i indywidualną opiekę farmaceutyczną,
miłą i fachową obsługę,
program "DBAM O ZDROWIE" - u nas kupujesz - więcej zyskujesz,
program "INSULINA, GLUKOMETRY I PASKI TANIEJ",
bezpłatne wypożyczanie nebulizatorów do inhalacji,
bezpłatny dowóz leków na terenie miasta i gminy Gniew
przy zakupach powyżej 30 zł.
Nowiny Gniewskie 2/2008
Mniejsze koszty i czyste środowisko
Sprawdzone rozwiązania
Rozmawiamy z Panem Mirosławem Łompiesiem, właścicielem kamienicy numer 18 na placu Grunwaldzkim
w Gniewie. Pan Mirosław jest pierwszym mieszkańcem
rynku, który zdecydował się skorzystać z usług miejskiej kotłowni. Czy decyzja ta była słuszna, przeczytajcie Państwo sami.
Paweł Olszewski - Kiedy
dokładnie podłączył się Pan do
miejskiej kotłowni „Praterm
Północ S.A.” i co skłoniło Pana
do podjęcia tej decyzji?
Mirosław Łompieś - Do kotłowni miejskiej zostałem podłączony
w dniu 01.10.2007r. Na podjęcie tej
decyzji wpłynęły głównie większe
ceny nośników energii – gazu,
drewna oraz węgla.
P.O.- Czy po tych niespełna
czterech miesiącach korzystania
z usług Praterm-u widzi Pan
konkretne korzyści?
M.Ł.- Oczywiście. Najważniejszą korzyścią jest znaczny spadek
kosztów miesięcznego ogrzewania całej kamienicy. Kolejnym
istotnym plusem jest większe
bezpieczeństwo oraz zmniejszenie
zużycia wody poprzez wyeliminowanie ogrzewaczy wodnych typu
Junkers i inne. Przyłącze z kotłowni zapewnia mi gorącą wodę przez
cały czas bez względu na porę
roku. „Współpraca” z Pratermem
daje mi też większy komfort, gdyż
obecnie to nie ja już martwię się,
by temperatura utrzymywała się
na odpowiednim poziomie, tak w
nocy, jak i w dzień.
P.O. Czy po przejściu na nowy
sposób ogrzewania, zrezygnował
Pan całkowicie z ogrzewania
kominowego?
M.Ł.- Dodatkowym atutem
jest właśnie fakt, iż po podłączeniu się do kotłowni miejskiej
można zachować dotychczasowe
ogrzewanie kominowe w postaci
pieca węglowego czy gazowego.
Uważam jednak, że ten sposób
ogrzewania jest zbędny, ponieważ
jest on za drogi i nieekologiczny.
Jesteśmy przecież w Unii Europejskiej i powinniśmy dążyć do
zmniejszenia emisji dwutlenku
węgla do atmosfery.
P.O.- Proszę nam zdradzić,
ile kosztowało Pana samo podłączenie do sieci ciepłowniczej
i czy wiązało się ono z koniecznością przeprowadzenia dużych
remontów?
M.Ł.- Przyznam, że począt-
Spis treści
kowo miałem poważne obawy
związane z kosztami przyłączenia
się do sieci, jak się jednak okazało
podłączenie odbyło się na koszt
dostawcy ciepła, czyli kotłowni
„Praterm Północ” i nie wywołało
poważniejszych zakłóceń, ani
remontów.
14 Życzliwy gimnazjalista
4 Z sesji Rady Miejskiej
16 Z miłości do Ciebie
6 Dzikie wysypiska
18 Moc czerwonych serduszek
7 Z wizytą u sąsiada
19 W poszukiwaniu baszty
9 Najpiękniejsza dekoracja
22 U nas na Kociewiu
10 Wyjątkowy jubileusz
24 Zimowy wypoczynek
11 Sługa Maryi
25 Co zrobić, gdy...
Szczegółowych informacji n
temat możliwości przyłączenia
się do kotłowni miejskiej udziela kierownik „Praterm Północ
S.A.” Piotr Wardziński tel. 058
535 24 16.
28 Sport
Unihokej szkół podstawowych
Halówka młodzików
Rozgrywki tenisa stołowego
Słuchaj o nas w
Nowiny Gniewskie 2/2008
3
SAMORZĄD
Z sesji rady miejskiej
Rok Leona Wyczółkowskiego
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
2 lutego, radni przyjęli aż 20 uchwał.
N
a początku obrad przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie Janusz
Karzyński poprosił Magdalenę
Frost, kierownika Referatu Promocji i Informacji o odczytanie
przygotowanej na piśmie informa-
radni zagłosowali jednogłośnie i
przyjęli uchwałę.
Kolejna uchwała ma na celu
upamiętnić osobę malarza Leona
Wyczółkowskiego poprzez ogłoszenie roku 2008 „Rokiem Leona
Wyczółkowskiego”.
osobę tego wybitnego polskiego
artysty.
Następną sprawą było wyrażenia zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Centrum Interwencji
Kryzysowej. Centrum Interwencji
Kryzysowej powstało i działa
przy Domu Dziecka w Tczewie,
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia
roku 2008 "Rokiem Leona Wyczółkowskiego".
cji dotyczącej działalności referatu,
w tym współdziałanie Gminy z
organizacjami pozarządowym.
Pierwszy projekt poddany pod
głosowanie dotyczył przyjęcia
„Rocznego programu współpracy
Gminy Gniew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2008 rok”.
Projektowana uchwała reguluje
współpracę pomiędzy samorządem
Miasta i Gminy Gniew a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2008r.,
określając cele, zakres i formy
tej współpracy. Program sprzyjać
będzie kontynuowaniu bądź rozwijaniu partnerskiej współpracy
pomiędzy gminą a organizacjami, dalszemu rozwojowi tych
organizacji i podmiotów, stworzy
mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a
także umożliwi zlecenie realizacji
zadań gminy na rzecz organizacji
pozarządowych i podmiotów. Te
argumenty były wystarczające, by
4
Nowiny Gniewskie 2/2008
Leon Jan Wyczółkowski urodził
się 11 kwietnia 1852 r. w Hucie
Miastkowskiej koło Siedlec, zmarł
zaś 27 grudnia 1936 r. w Warszawie. Był czołowym malarzem,
grafikiem i rysownikiem okresu
Młodej Polski. Wyczółkowski
tworzył obrazy historyczne, portrety, martwe natury, pejzaże. Dużą
część jego twórczości stanowiły też
motywy architektoniczne - zabytki
Gdańska, Krakowa, Warszawy, czy
m.in. Gniewu, w którym malarz
gościł w roku 1928. Na grafikach
dotyczących Gniewu uwiecznił
on m.in. kamienice usytuowane
przy Placu Grunwaldzkim, w tym
kamienicę nr 14 po zachodniej
stronie rynku, w której Wyczółkowski mieszkał podczas pobytu
w Gniewie. Jedno z dzieł malarza
przechowywane jest w Urzędzie
Miasta i Gminy w Gniewie. W
tym roku przypada 80. rocznica
pobytu Leona Wyczółkowskiego w
Gniewie i dzięki przyjęciu uchwały
istnieje możliwość do organizacji
wielu przedsięwzięć kulturalnych
– plenerów, wystaw, konkursów,
które spopularyzują i upamiętnią
finansowanie jego działalności
bieżącej będzie pokrywał Powiat
Tczewski oraz gminy z terenu
powiatu zgodnie z podpisanym
porozumieniem.
Zgodnie z art. 167 ust. 2 pkt.
5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych
wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego mogą być
przeznaczone na pomoc finansową
dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną przez organ
stanowiący odrębną uchwałą.
Po omówieniu wszystkich projektów uchwał na sesji zarówno
Przewodniczący Rady jak i Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
przedstawili informację ze swojej
działalności międzysesyjnej. Pod
koniec spotkania zostały przedstawione plany pracy Rady Miejskiej
oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gniewie
na 2008 rok, a także wyznaczono
kolejne spotkanie Rady Miejskiej
na dzień 27 lutego na godz. 10 w
Sali Kameralnej Biblioteki.
MD
Podjęcie uchwał
w sprawie:
a) przyjęcia „Rocznego programu
współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na 2008 rok” – Druk
Nr B/150/08,
b) ogłoszenia roku 2008 „Rokiem
Leona Wyczółkowskiego” – Druk Nr
B/151/08,
c) przyjęcia sprawozdania z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Kociewie” – Druk Nr B/152/08,
d) określenia sposobów i warunków realizacji zadań własnych Gminy Gniew
przez stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej – Druk Nr B/153/08,
e) przyjęcia zmian w Planie Rozwoju
Lokalnego Miasta i Gminy Gniew do
roku 2013 – Druk Nr B/154/08,
f) Przyjęcia „Gminnego Programu
opieki nad zabytkami na lata 2008-2012 dla gminy Gniew” – Druk Nr
B/155/08,
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości
gminnych – Druk Nr B/156/08,
h) zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika
wieczystego – Druk Nr B/157/08,
i) zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Druk
Nr B/158/08,
j) najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla
ustalenia wynagrodzenia pracowników
samorządowych zatrudnionych w
gminnych jednostkach organizacyjnych – Druk Nr B/159/08,
k) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew oraz wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniew – Druk
Nr B/160/08,
l) regulaminu wynagradzania nauczycieli – Druk Nr B/161/08,
ł) zbycia nieruchomości w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego
– Druk Nr B/162/08,
m) zmiany budżetu Gminy na 2008 rok
– Druk Nr B/163/08,
n) wyrażenia zgody na udzielenie
pomocy finansowej dla Powiatu
Tczewskiego z przeznaczeniem na
dofinansowanie Centrum Interwencji
Kryzysowej – Druk Nr B/164/08,
o) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru
Kolonii Ostrowickiej, gmina Gniew
– Druk Nr B/165/08,
p) uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 52/13 obszar Kursztyn gmina
Gniew – Druk Nr B/166/08,
q) wyrażenia zgody na udzielenie
pomocy rzeczowej Powiatowi Tczewskiemu i przystąpienia do współpracy
w projekcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2815 G w miejscowości
Wielkie Walichnowy” – Druk Nr
B/167/08,
r) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny – Druk
Nr B/168/08,
s) planu pracy Rady Miejskiej w Gniewie i jej komisji na rok 2008 – Druk
Nr R/169/08.
AKTUALNOŚCI
Odcinanie wody
Stop nielegalnej wycince drzew!
Nizina Walichnowska
w poważnych tarapaatach
Wywiad z prezesem firmy Inwest-Kom,
Jakubem Cyburą na temat nieuregulowanych rachunków za wodę przez niektórych
mieszkańców i konsekwencji z tego tytułu
wynikających.
P.O.: Jakich dokładnie konsekwencji może
spodziewać się osoba,
niepłacąca rachunków
za wodę?
J.C.: Zgodnie z ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
oraz zgodnie z zawartymi
umowami z odbiorcami
firma wodociągowo-kanalizacyjna ma prawo po
uprzednim zawiadomieniu
do zaprzestania świadczenia usług poprzez wstrzymanie dostaw wody lub
zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego.
Stosujemy zasadę, że
jeśli ktoś nie płaci, tłumacząc się przejściowymi
problemami, to podpisujemy stosowne porozumienia, stosując prolongatę
spłaty.
Wiele osób ignoruje nasze zawiadomienia
oraz podpisane wcześniej
porozumienia i jesteśmy
zmuszeni do zaprzestania
świadczenia usług.
P.O.: Jakie straty na
dzień dzisiejszy z tego tytuł ponosi Inwest-Kom?
J.C.: Należności dla INWEST-KOM-u za dostawę
wody i odprowadzanie
ścieków na chwilę obecną wynoszą ok. 250 tys.
złotych, z czego ok. 30%
to należności przeterminowane, których termin
zapłaty przekracza 365
dni. Podkreślić należy też
fakt, że w przypadku braku
stosownej windykacji należności przedsiębiorstwo
zgodnie z obowiązującymi
przepisami jest zobowiązane do tworzenia rezerw.
Wpływa to na wzrost cen
dostarczanej wody oraz
powoduje brak środków
na konieczne inwestycje.
Mówiąc krótko: jeżeli
przysłowiowy Kowalski
nie płaci, to Nowak i inni
to odczują.
P.O.: Czy jest to tylko
problem ludzi o niskich
dochodach?
J.C.: Nie. Z naszych
obserwacji wynika, że tyl-
ko ok.10% spraw o odcięcie wody dotyczy osób
o niskich dochodach. W
pozostałych przypadkach
okazuje się, że wiele osób,
które nie płacą rachunków
za wodę w wysokości kilkunastu lub kilkudziesięciu
złotych, posiada telefon
komórkowy, telewizor plazmowy, czy zestaw kina
domowego.
P.O.: Czy niepłacenie
rachunków dotyczy tylko
wody, czy może również
innych usług?
Podobna sytuacja występuje w rozliczaniu rachunków za wywóz odpadów. Często spotyka się,
że ktoś luksusowym samochodem wywozi śmieci
do lasu...
P.O.: Dziękuję za wypowiedź.
P.O.
Inna nazwa, ta sama firma
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gniewie zmienił nazwę na
INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.
O
ficjalna rejestracja nowej nazwy nastąpiła
14 stycznia w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ
w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego. Zmiana jest podyktowana m.in.
zwiększeniem zakresu
świadczonych usług, a także
uzupełnieniem oferty firmy o
budowę mieszkań pod klucz.
Warto dodać, że struktura
własności spółki pozostaje
bez zmian. Również istotne dane spółki nie uległy
zmianie tj. NIP, REGON
i numer telefonu. Miejmy
nadzieje, że zmiany idące
wraz ze zmianą nazwy firmy
przyczynią się do poprawy
jakości realizowanych przez
INWEST - KOM w Gniewie
inwestycji oraz świadczonych usług.
Na początku lutego INWEST – KOM w Gniewie
podpisał ostatnią umowę
sprzedaży dotyczącą mieszkań na osiedlu Tarasy Wierzycy. Łącznie w okresie
od stycznia 2007 do lutego
2008 sprzedano 28 mieszkań
w siedmiu czterorodzinnych
budynkach. Obecnie 24 nabywców posiada akty notarialne potwierdzające prawo
własności do lokali. Trwają
już prace nad przygotowaniem koncepcji wykonania
drugiego etapu inwestycji.
Ma ona objąć budowę drogi,
domków jednorodzinnych
oraz obiektu handlowego
wraz z miejscami parkingowymi.
Więcej na www.inwest-kom.pl.
Na Nizinie Walichnowskiej odbywa się nielegalna
wycinka drzew. Z informacji, jakie do nas dotarły,
ucierpi na tym ekosystem
Niziny Walichnowskiej,
jakże bogaty we faunę i
florę. Ostrzegamy zatem, że
wynika, że robią to sami
mieszkańcy tych terenów.
Pragniemy zatem poinformować, że jest to teren objęty ochroną w ramach programu „Natura 2000”. Dlatego
też wycinanie drzew na tym
obszarze jest surowo zabronione i prowadzić może do
odpowiedzialności karnej,
pomijając już fakt, iż mocno
ktokolwiek zostanie przyłapany na owym procederze, nie uniknie sporej kary
pieniężnej. Tłumaczenia
typu „mam pozwolenie” są
bezpodstawne, gdyż nikomu
takie pozwolenia nie były
wydawane. Tak więc dwa
razy radzimy się zastanowić, zanim weźmie się piłę
do ręki.
P.O.
Dla dobra środowiska
Zbiórka zużytych baterii
W gminie Gniew od
czerwca 2007 roku trwa
zbiórka zużytych baterii i
akumulatorów małogabarytowych zorganizowana
przez Gniewskie Centrum
Edukacji Ekologicznej przy
Fundacji Zamek w Gniewie
przy współpracy z firmą
Inwest-Kom w Gniewie oraz
firmą Reba SA Organizacja
Odzysku w Warszawie. W
lutym br. firma Reba SA,
zajmująca się unieszkodliwianiem toksycznych
substancji znajdujących się
w bateriach oraz odzyskiem
surowców wtórnych z tych
odpadów, odebrała zebrane
w gminie Gniew baterie. W
sumie przekazanych zostało
270kg baterii i akumulatorów małogabarytowych.
Najwięcej baterii – 240kg
– zostało zebranych w siedmiu gminnych szkołach
biorących udział w akcji (są
to szkoły z Gogolewa, Polskiego Gronowa, Piaseczna,
Ostrowitego, Pieniążkowa,
Opalenia i ZSP Gniew).
Zbiórka baterii trwa nadal.
Pojemniki na zużyte baterie
znajdują się w wymienionych powyżej szkołach oraz
w Przedszkolu w Gniewie i
w kilku miejscach w mieście
Gniew: sklep Ślizex-Market,
Biedronka, Murmex, a także
w Przychodni, firmie Inwest-Kom, Urzędzie Miasta i
Gminy oraz w GCEE. Baterie są odpadem niebezpiecznym – po skorodowaniu
obudowy mała bateria tzw.
„guzikowa” może skazić
1m3 gleby lub 400l wody!
Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do włączenia się do zbiórki, aby
chronić nasze środowisko i
zdrowie.
GCEE
Nowiny Gniewskie 2/2008
5
AKTUALNOŚCI
„Dzikie wysypiska"
Toniemy we własnych śmieciach
W marcu rusza kampania informacyjna dotycząca m.in. „dzikich
wysypisk” i gospodarki
odpadami.
C
oraz częściej spotykamy się
ze zjawiskiem tworzenia się
tzw. „dzikich wysypisk” w lasach.
Zjawisko to nasiliło się jeszcze
bardziej, gdy wzrosły ceny za
wywóz śmieci. Nic jednak nie
usprawiedliwia coraz powszechniejszego zwyczaju nagminnego
łamania prawa przez ludzi, którzy
w ten oto sposób chcą uniknąć
opłat za utylizację odpadów.
Wyrzucając śmieci, niszczą ekosystemy leśne objęte ochroną.
Skala tego zjawiska szczególnie
ujawnia się na wiosnę, kiedy to
wcześniej przykryte śniegiem
odpady wyłaniają się w lasach jak
grzyby po deszczu. Jest to zjawisko coraz bardziej powszechne i
nie dotyczy tylko naszej gminy.
Toniemy w górze śmieci i trzeba
temu zaradzić.
Dlatego też firma INWEST-KOM jako podmiot realizujący
zadania własne gminy Gniew w
zakresie utrzymania czystości
i porządku wspólnie ze Strażą
Leśną Nadleśnictwa Starogard,
Policją i Gniewskim Centrum
Edukacji Ekologicznej rozpoczął
patrolowanie dróg oraz terenów
leśnych w celu ujawnienia dzikich
wysypisk oraz osób i podmiotów gospodarczych nielegalnie
wywożących śmieci. Nielegalne
składowiska stanowią duży problem. W lasach oraz na terenach
gminnych zalega coraz większa
liczba odpadów.
Ujawnione dzikie wysypiska są
w miarę możliwości likwidowane,
a wykryte przypadki nielegalnego
wywozu śmieci kończą się postępowaniem mandatowym lub
kierowane są do sądu grodzkiego.
W tym ostatnim przypadku kara
finansowa może przekroczyć
kwotę 5 tys. zł. W myśl nowych
przepisów Ustawy o ochronie
środowiska sprawca jest zobowiązany do utylizacji skażonego
terenu, gdzie koszty sięgają nawet
kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Ponadto INWEST-KOM przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i
czystości na terenie gminy Gniew,
każdy właściciel nieruchomości
jest zobowiązany do posiadania
umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą posiadającą
stosowne pozwolenie na transport
odpadów oraz jest zobowiązany
do przedstawienia organom kontrolnym rachunków za wywóz
odpadów.
Dlatego apelujemy do mieszkańców chcących właśnie w taki
oto niechlubny sposób zaoszczędzić swoje pieniądze, ażeby
zamiast do lasu poszli po rozum
do głowy.
P.O.
Ludzie i środowisko
Stawiamy na ekologię
31 stycznia (czwartek) w
Gniewskim Centrum Edukacji
Ekologicznej w Gniewie, odbyło
się spotkanie, w którym udział
wzięli: Nadleśniczy Roman Tomczak, Małgorzata Gass- Piętaspecjalistka do spraw ochrony
lasu, leśniczy Stanisław ChmielLeśnictwo Brody, leśniczy Dariusz
Kowalewski- Leśnictwo Opalenie,
jak również kierownik GCEE, burmistrz i sekretarz Gminy Gniew,
oraz prezes firmy Inwest- Kom
Gniew.
Spotkanie to dotyczyło uregulowania współpracy Nadleśnictwa
Starogard z Gminnym Centrum
Edukacji Ekologicznej. Celem
spotkania było omówienie szcze-
6
Nowiny Gniewskie 2/2008
gółów dotyczących prowadzenia
wspólnie edukacji ekologicznej
dzieci i młodzieży. Potrzeba spotkania wynikła z faktu, iż zarówno
Nadleśnictwo jak i Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej już
wcześniej prowadziły takie działania. Współpraca między tymi organami dotychczas zaowocowała
już m.in. prowadzeniem zajęć edukacyjnych z udziałem leśniczych
z Opalenia i Brodów, ale również
tym, że GCEE otrzymało od
Nadleśnictwa Starogard sadzonki
drzew, dzięki czemu przeprowadzona została akcja „Święto drzewa”. Tak więc spotkanie to miało
na celu uregulowanie koordynacji
tych działań, tak aby efekty były
Spotkanie w GCEE w Gniewie.
bardziej widoczne. Porozumienie
również ma uregulować korzystanie z pomieszczeń nadleśnictwa
przez grupy szkolne. Chodzi tu
m.in. o Izbę Edukacji Ekologicznej
w Pólku, jak również o Mini Zoo,
czyli azyl dla chorych zwierząt,
Muzeum Leśnictwa i Łowiectwa
w Brodach Pomorskich.
P.O.
ROZMAITOŚCI
Z wizytą u sąsiada
Jestem kombatantem
Tym razem odwiedziliśmy naszego sąsiada zza Wisły,
do którego najłatwiej możemy dotrzeć promem. Gmina Sztum jest gminą miejsko – wiejską, którą zarządza
Leszek Tabor, obecny burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
M
ieszka w domku na wsi, w
pobliżu Sztumu z pięknym
widokiem na okoliczne pola, do
którego wprowadził się z rodziną
w 1998 roku.
- Urodziłem się w Sztumie, to
moje rodzinne miasto. Mieszkam tu
od urodzenia z małą przerwą na studia - mówi burmistrz Leszek Tabor.
Na początku lat 90-tych rozpoczął
budowę domu. Posiada po ojcu małe
gospodarstwo rolne. Kiedyś, jako
nauczyciel, uprawiał i handlował
warzywami na okolicznych targowiskach. Teraz mówi o sobie, że
jest samorządowym kombatantem,
co wynika z faktu, że z samorządem
jest związany od 1990 roku, kiedy to
pełnił funkcję radnego. Następnie w
latach 1994-98 pełnił funkcję wiceburmistrza, a od 1998 roku do chwili
obecnej jest burmistrzem Sztumu.
Zanim objął stanowisko burmistrza,
pracował jako nauczyciel, a potem
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Nowej Wsi.
Do startowania w wyborach na
burmistrza zachęcali go zarówno
mieszkańcy gminy i miasta Sztum
jak i najbliżsi koledzy.
- Do tego własna ambicja, aby
jak najwięcej zrobić dla gminy i
mieszkańców – dodaje burmistrz.
Lubi swoją pracę, choć jest wyczerpująca i zarówno obowiązki, jak i
powinności burmistrza przeplatają
się z życiem prywatnym z większą
szkodą dla rodziny.
Za najpoważniejszy problem
swojej gminy uważa bezrobocie.
Choć spada bardzo szybko z 28%
w 2006 roku do 15% w 2007 roku,
nadal jest wysokie i powoduje, że
w dalszym ciągu jest spora grupa
mieszkańców wymagająca społecznej pomocy.
- Ciąży nadal fakt, że po likwidacji Państwowych Gospodarstw
Rolnych bez pracy i kwalifikacji
została bardzo duża grupa mieszkańców – oznajmia burmistrz. Do
problemów zalicza również zbyt
liczną grupę ubogich mieszkańców i
stan dróg w powiecie sztumskim.
- I jak zawsze, więcej pomysłów
niż pieniędzy – dodaje z uśmiechem. Do niedawna problemem był
pewien brak wiary wśród mieszkańców, że Sztum ma szansę na rozwój.
Obecnie wrócił pewien optymizm w
związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami oraz realizowanymi kierunkami rozwoju gminy.
Problemy są jak w każdej gminie,
ale i sukcesów nie brakuje. Za pozytywne osiągnięcia samorządu uważa
przede wszystkim radykalne ograniczenie bezrobocia, które wynosiło
nawet 40%, a także wywalczenie
obecnego powiatu sztumskiego.
Kolejnym sukcesem jest utworzenie strefy ekonomicznej, na której
terenie zainwestuje już w tym roku
duża firma. – Planuje na obszarze
30 ha stworzyć 1000 miejsc pracy
– oznajmia. Listę sukcesów gminy
Sztum należy uzupełnić o pozyskanie pieniędzy z UE na budowę hali
sportowej i modernizację gimnazjum, wybudowanie dużej farmy
elektrowni wiatrowych, aktywizację
wielu mieszkańców i wzmocnienie
społecznych więzi w mieście i na
terenie sołectw, modernizację drogi
krajowej do Malborka i Kwidzyna,
a także przygotowanie, za zgodą
mieszkańców, sztumskiego zamku
do zagospodarowania na duże
centrum hotelowo-konferencyjne.
Burmistrz nie miał problemu z pytaniem o to, jak zachęcić turystów
do odwiedzenia Sztumu.
- Mamy doskonale przygotowane tereny na przemysłową działalność w Parku Inwestycyjnym, a
także ciekawych ludzi np. mieszka
w Sztumie trener narodowej reprezentacji Polski w piłce nożnej
Bogusław Kaczmarek, kajakarz
Wojciech Tyszyński – nasza olimpijska nadzieja, który wywalczył
awans polskiej osady kanadyjkarzy
na Olimpiadzie w Pekinie – mówi
dumnie burmistrz. Do gminy Sztum
warto przyjechać, aby aktywnie wypoczywać. Są gospodarstwa agro-
Leszek Tabor
W tym roku skończy 50
lat. Ukończył Uniwersytet
Warszawski. Żona Grażyna,
ma troje dzieci: Michała,
Martę i Macieja. Interesuje
się historią polityczną i
działalnością publiczną. W
wolnym czasie dużo biega.
Startował w wielu zawodach,
w ubiegłym roku ukończył
pierwszy w życiu maraton
– 4 godz. 27 min. Jego
ulubione miejsca w swojej
gminie to: Park Miejski,
okolice zamku i sztumskie
lasy. Zdecydowanie nie lubi
zakłamanych ludzi.
turystyczne, leśniczówki, stadniny
koni, ścieżki rowerowe, śluza w
Białej Górze w rozwidleniu Wisły i
Nogatu. Najważniejsze jednak zdarzy się wciągu 2-3 najbliższych lat,
a mianowicie rewitalizacja centrum
Sztumu, modernizacja bulwaru nad
Jeziorem Sztumskim oraz zagospodarowanie zamku na duże centrum
hotelowo-konferencyjne. To zmieni
wizerunek Sztumu i zachęci turystów do częstszych przyjazdów
i dłuższych pobytów – mówi z
przekonaniem Leszek Tabor. Gmina
Sztum od lat 90-tych współpracuje
z gminami europejskimi.
- Mamy umowy partnerskie z
gminą niemiecką Ritterhude k/Bremy, francuską Val de Reuil k/Paryża,
rosyjską Pollesk w obwodzie kaliningradzkim – uzupełnia. Gmina
brała udział w wielu europejskich
programach, nabywając wiedzy i
nowych doświadczeń, które później
wykorzystywała na swoim terenie.
Współpracuje także z sąsiadami:
gminami powiatu sztumskiego,
kwidzyńskiego i malborskiego przy
realizacji wspólnych projektów np.
zagospodarowania szlaku zamków
gotyckich, czy modernizacji dróg.
Najbliższe inwestycje gminy
obejmą wcześniej wymienioną
rewitalizację centrum Sztumu, zagospodarowanie zamku na centrum
hotelowo-konferencyjne, a także
modernizacja 1,5 km bulwaru nad
Jeziorem Sztumskim, modernizację
drogi krajowej w Sztumie, która jest
poważnym problemem, powstanądwa nowe centra handlowe: Lidla i
firmy Netto, rozpoczęcie budowy
wraz z kwidzyńską spółdzielnią
„Renawa” nowego osiedla mieszkaniowego (ok. 250 mieszkań), oraz
rozpoczęcie budowy kompleksu fabryk w specjalnej strefie. Nie trudno
zauważyć, że gmina się rozwija i
wciąż prze do przodu.
- Potrafimy walczyć i zabiegać o
swoje oraz ciężko i konsekwentnie
pracować. Jesteśmy społecznością
otwartą na Europę, co przejawiło się
m.in. wysokim poparciem wejścia
Polski do UE - twierdzi.
O mieszkańcach swojej gminy
mówi, że widać coraz większą aktywność z ich strony, co go bardzo
cieszy. Mieszkańcy są chętni do
współpracy.
- Na początku lat 90-tych, jak padały zakłady pracy, zwiększyło się
bezrobocie, rolnicy mieli kłopoty z
utrzymaniem gospodarstw rolnych,
atmosfera społeczna była bardzo
trudna – mówi. Roszczeniowość,
brak inicjatywy, apatia w wielu
środowiskach. Przez te 18 lat wiele
się zmieniło. Powstało kilkadziesiąt
stowarzyszeń, którym gmina pomaga. Pokazali się lokalni liderzy,
zachęcając innych do realizacji
swoich pasji, zainteresowań. W
wyniku specjalnych działań gminy
zaktywizowaliśmy środowisko kobiet w gminie (spotkania, szkolenia,
wyjazdy do teatru, kina). Utworzyliśmy Uniwersytet III Wieku, do którego uczęszcza regularnie przeszło
100 mieszkańców. Dobrze działają
rady sołeckie i ochotnicze straże
pożarne, a także odbudowały się
kluby sportowe, co jest powodem
do mojego zadowolenia – kończy
dumnie burmistrz.
MD
Nowiny Gniewskie 2/2008
7
OGŁOSZENIA
Ogłoszenie
Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 lutego 2008 r.
Podaje się do publicznej wiadomości:
ZARZĄDZENIE nr 15 / 08
Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie:
ogłoszenia na terenie gminy Gniew wyborów sołtysa oraz kalendarza wyborczego.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku § 16 ust. 2
Statutu sołectw w Gminie Gniew stanowiącego załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XV/85/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
utworzenia jednostek pomocniczych w gminie Gniew i nadania im statutu (Dz.
Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 21, poz. 456) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się w dziewiętnastu sołectwach na terenie gminy Gniew wybory
sołtysa.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybieranych będzie dziewiętnastu
sołtysów.
§3
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 27.04.2008 r.
§4
Dni w których upływają terminy wykonywania czynności wyborczych, określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP.
KALENDARZ WYBORCZY
(Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 15 / 08 z dnia 8 lutego 2008 r.)
Termin wykonania
Treść czynności
czynności wyborczej
11 lutego 2008 r.
Podanie do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
informacji o terminie
i kalendarzu wyborczym
18 marca 2008 r.
Powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
Gminnej Komisji Wyborczej oraz Sołeckich Komisji Wyborczych
28 marca 2008 r.
Zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na sołtysów
4 kwietnia 2008 r.
Podanie do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
informacji o siedzibach sołeckich komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach sołeckich
4 kwietnia 2008 r.
Rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji
Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na
sołtysów
18 kwietnia 2008 r.
Sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta
i Gminy
25 kwietnia 2008 r.
Przekazanie Przewodniczącym Obwodowych
Komisji Sołeckich spisu wyborców
27 kwietnia 2008 r.
Głosowanie
Godz. 8 00 - 16 00
Uwaga: druki zgłoszeń kandydatów na Sołtysów wraz z wykazem osób popierających kandydaturę oraz oświadczenia kandydatów do składu Sołeckiej
Komisji Wyborczej można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie
u Sekretarza, w Referacie Społecznym, u Sołtysa, w sekretariatach placówek
oświatowych na terenach wiejskich gminy Gniew.
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Bogdan Badziong
Wzory druków zgłoszeń.
8
Nowiny Gniewskie 2/2008
REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROLNIKÓW
Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy Gniew informuje, iż Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił system refundacji
składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom
zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.
Warunki, które muszą spełnić rolnicy aby ubiegać się o refundację są
następujące:
• podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS)
• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem – bez względu na
posiadany stopień niepełnosprawności
• terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w całości – naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonywane
jest zgodnie z przepisami i ubezpieczeniu społecznym rolników.
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub niepełnosprawnego domownika.
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia 2008 przez:
Biuro Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00 – 828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13
na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty
bądź zgłoszeń osobistych.
Następnie, po zarejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co kwartał
wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał (do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki).
Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania dokumentów
można uzyskać na stronach internetowych Funduszu (www.pfron.org.pl w
zakładce SOD) bądź telefonicznie: infolinia 0801 233 554.
Referat Społeczny UMiG Gniew w/w informację oraz stosowne dokumenty
przekazał sołtysom. Formularze można również pobrać w pok. 202 tut.
Urzędu.
Ogłoszenie
Referat Społeczny Urzędu Miasta i Gminy Gniew informuje, iż przedstawiciel firmy Saturn Managment – elektociepłownia Mondi Packagin Peiper
S.A. w Świeciu (dawna CELULOZA) spotkał się z sołtysami gminy Gniew w
celu przedstawienia oferty dotyczącej możliwości skupu słomy do własnych
celów energetycznych.
POLISH ENERGY PARTNERS – ENERGETYKA ODNAWIALNA realizuje
zakupy biomasy rolniczej dla elektociepłowni Moni Packagin Paper S.A. w
Świeciu.
Poszukiwani są partnerzy – kontrahenci – rolnicy, zespoły producentów rolnych, do produkcji słomy zbożowej. Możliwa jest także pomoc przy zakładaniu
plantacji wierzby energetycznej, ślazowca, miskanta, róży bezkolcowej, itp.
Firma oferuje:
• podpisanie umów rocznych lub wieloletnich na skup słomy
prosto z pola
• sprasowanie oraz odbiór słomy we własnym zakresie
• wynajem terenów pod składowanie
• zapłatę bezpośrednio po zbiorach
• dzierżawę ziemi pod plantację wierzby
• opłatę obsługi tych plantacji
• dostarczanie sadzonek po preferencyjnych cenach
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można kontaktować się
z przedstawicielem firmy:
Marek Fandrejewski
Specjalista ds. Zakupów biomasy
tel. 0601 88 03 75
e-mail: [email protected]
ROZMAITOŚCI
Pierwsza edycja "Naj-deko"
Najpiękniejsza dekoracja świąteczna
Znamy już laureatów konkursu "Naj-deko na najładniejszą dekorację świąteczną w Parafii św. Mikołaja
w Gniewie.
T
o pierwsza edycja tego konkursu, którego celem jest zachęcenie i promowanie troski o piękno
życia w najbliższym otoczeniu. Do
udziału w konkursie zapraszała
przede wszystkim Parafia p.w. św.
Mikołaja w Gniewie jako główny
organizator, a także partnerzy konkursu: Fundacja Zamek w Gniewie,
Referat Promocji i Informacji UMiG
Gniew, Inwest-Kom w Gniewie oraz
Nowiny Gniewskie. Zgłoszenia do
udziału w konkursie dokonywało
się przez wypełnienie formularza
dostępnego w Parafii lub Gminnym Centrum Informacji. Konkurs
dotyczył zewnętrznych dekoracji
posesji, zarówno mieszkań jak i firm
znajdujących się na terenie parafii
św. Mikołaja w Gniewie. Zgłoszone
dekoracje oceniało, powołane przez
organizatora, bezstronne jury w
trzyosobowym składzie. Konkurs
odbywał się w trzech kategoriach:
dom indywidualny, mieszkanie oraz
firma, np. dekoracja zakładu pracy,
witryny sklepowej itp.
Oceniając zgłoszone posesje,
jury kierowało się nie tylko wykonaniem dekoracji i jej pięknem,
lecz również starało się dostrzec
niepowtarzalność i oryginalność, a
przy tym wysiłek przy wykonaniu
danej dekoracji.
- Wybór nie był prosty, wszystkie
dekoracje czymś się wyróżniały i
przykuwały naszą uwagę, ale doszliśmy w końcu do porozumienia
i przyznaliśmy 3 główne nagrody
i jedno wyróżnienie – wypowiada
się członek jury. Ci, którzy nie
brali udziału w tej edycja konkursu
„Naj-Deko”, na Boże Narodzenie
2007r., a żałują, niech się nie martwią, że tym razem nie zdążyli, bo
konkurs będzie organizowany co
najmniej dwa razy w roku: na Boże
Narodzenie i na Wielkanoc. Będzie
więc jeszcze niejedna okazja, by
pochwalić się swoją pomysłowością
i zmysłem artystycznym. Warto dodać, że niemałą zachętą do wzięcia
udziału w konkursie są atrakcyjne
nagrody. W tej edycji główni zwy-
Reklama
cięzcy poszczególnych kategorii
otrzymali nagrodę w wysokości 500
zł i 300 zł. Komisja konkursowa
spotkała się 23 stycznia i wspólnie
odwiedzili zgłoszone do konkursu
ozdobione posesje. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpiło w niedzielę 27
stycznia 2008 roku.
ZWYCIĘZCY
POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
DOM INDYWIDUALNY
Ewa i Ireneusz Kamińscy
Nicponia
wyróżnienie – Wiesław Justa
Gniew
MIESZKANIE
Barbara Połomska - Gniew
FIRMA
Ewa Strzyżewska (sklep „U Ewy”)
Gniew
Ogłoszenie
Gminne Centrum
Informacji
w Gniewie
--- ATRAKCYJNE KREDYTY --*gotówkowe
szybka decyzja, bez opłat wstępnych
niski dochód, minimum formalności
*hipoteczne
na remont, zakup, wykup,
bądź dowolny cel
*konsolidacyjne
zamiana wszystkich kredytów
na jeden tańszy
*pod zastaw samochodu
bez zaświadczeń o dochodach
tylko dowód rejestracyjny
* karta kredytowa
do 55 dni bezpłatnego kredytu
bez opłat za używanie karty
bez prowizji za wypłatę we wszystkich bankomatach
GNIEW
ZAMKOWA 1
TEL.: 058 535- 22-42
U nas:
Znajdziesz pracę przez
Internet
Poznasz podstawy obsługi
komputera i sprzętu
biurowego
Wydrukujesz swoje CV i
list motywacyjny
Kontakt:
Pl. Grunwaldzki 17,
83-140 Gniew;
tel. (58) 535 40 21;
e-mail: [email protected]
Ogłoszenie
Wejdź na
www.gniew.pl
Aktualnoœci,
Nowiny Gniewskie,
Samorz¹d
BIURO CZYNNE:
PN. – PT. - 9:OO – 16:OO
SOBOTA - 9:OO – 12:OO
MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU TELEFONICZNEGO
ORAZ INDYWIDUALNYCH PORAD POZA GODZINAMI PRACY BIURA
Nowiny Gniewskie 2/2008
9
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
Wyjątkowy Jubileusz
Ojczyzna moja
Powyższy tytuł wiersza autorstwa Marii Konopnickiej
według ks. Piaskowskiego powinien i dziś być drugą
modlitwą każdego polskiego dziecka urodzonego w
nowej rzeczywistości w Unii Europejskiej.
W
czwartek 7 lutego odbył się
wieczorek poetycki z okazji
95 – tych urodzin ks. Władysława
Józefa Piaskowskiego Zmartwychwstańca. Organizatorem spotkania
była Parafia św. Mikołaja w Gniewie, a sam wieczorek odbył się
w Sali Kameralnej Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Fabiana Wierzchowskiego
w Gniewie.
Osoba ks. Władysława Piaskowskiego wiąże się z Gniewem.
W latach 1945 – 1947 był pierwszym powojennym proboszczem
gniewskiej parafii. Za jego sprawą
na naszym terenie znaleźli się księ-
mordu w Szpęgawsku. Swoim
życiem wypełniał zawołanie, które widniało 3 lipca 1939 roku na
bramie powitalnej w Tymawie ustawionej z okazji jego mszy prymicyjnej „Bądź błogosławieństwem
dla Boga i Ojczyzny”. Ksiądz
Piaskowski był również proboszczem w Krokowej na Kaszubach,
w Kościerzynie, Warszawie i w
Dąbkach nad morzem.
Obecnie spędza emeryturę w
Domu Zakonnym Zgromadzenia
Zmartwychwstańców w Poznaniu.
Wciąż nie ustaje w przypominaniu
o obowiązkach Polaka i Katolika.
Taki właśnie charakter miał wyżej
Ks. Władysław Piaskowski.
Piaskowski mówił o sobie i o sanktuarium Maryjnym w Piasecznie.
Recytował z pamięci patriotyczną
poezję Mickiewicza i Konopnickiej. Śpiewał pieśni Maryjne.
Szczególnie ubawił wszystkich
opowieścią Mickiewicza o Domejce i Dowejce. Jest wielkim miłośnikiem poezji, a w szczególności
poezji Adama Mickiewicza. Zna
na pamięć nieomal całego „Pana
Tadeusza”. W nagraniu znalazło
się także podziękowanie dla grona
pedagogicznego Szkoły Podsta-
wowej w Gniewie za nadesłane w
ubiegłym roku życzenia. Zupełnie
wyjątkową atrakcją wieczoru była
telefoniczna łączność z Jubilatem
dziękującym za uświetnienie Jubileuszu Jego 95-tych urodzin. W
imieniu mieszkańców Gniewa pan
wiceburmistrz Zbigniew Wronowski odczytał życzenia skierowane
do Jubilata, a na zakończenie pani
Krystyna Tamowicz zaśpiewała
ulubioną Jego pieśń „O Ty, co
światu”.
MD
Podziękowanie
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy okazali
serce i pamięć oraz uczestniczyli w organizacji wieczorku poetyckiego poświeconego ks. Władysławowi Piastowskiemu.
ża zmartwychwstańcy z Krakowa
zasilili grono kapłanów. Zastąpili
oni wymordowanych w 1939 roku
przez Niemców kapłanów z Gniewu i okolic.
Po działaniach wojennych ks.
Piaskowski przeprowadził remont
gniewskiego kościoła. Za jego
czasów (1 i 2 czerwca 1947 roku)
odbył się pogrzeb prochów ofiar
wspomniany wieczór, który rozpoczął się hejnałem gniewskim
odegranym przez panią Jadwigę
Mielke dla ks. Władysława Piaskowskiego jako honorowego obywatela Miasta i Gminy Gniew. Jako
pierwszy zabrał głos gniewski proboszcz ks. Zbiegniew Rutkowski.
W programie wieczorku, choć nie
osobiście a na nagranej taśmie, ks.
ZMARTWYCHWSTAŃCY, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, zgromadzenie zakonne męskie założone w Rzymie w 1842r. przez księży H. Kajsiewicza i P. Semenenkę. W 1888r. zatwierdzone przez papieża Leona XIII.
Wyrosło ze środowiska Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym 1830-1831. Jego zalążek stanowiła wspólnota skupiona w tzw. Domku Jańskiego w
Paryżu (od 1836, jej animatorami byli m.in. B. Jański i A. Mickiewicz).
Celem zmartwychwstańców było duszpasterstwo i działalność wychowawcza
wśród polskiej emigracji oraz przygotowywanie i promocja wydawnictw
katolickich. Od 1880r. byli obecni w Galicji (Lwów, Kraków). Działali też w
parafiach polskich w USA.
10
Nowiny Gniewskie 2/2008
A. Samulewska
Ogłoszenie
Przystąpienie do sporządzenia zmiany w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gniew.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie
uchwały Nr XVI/157/08 z dnia 01 lutego 2008r. w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Gniew (Uchwała Nr LII/298/98 z dnia 18.06.1998r. opublikowana w
Dzienniku Urzedowym Województwa Gdańskiego Nr 70, poz. 357 z dnia
22 października 1998r.) dla fragmentu wsi Kursztyn obejmującego działkę
geodezyjną nr 52/13 arkusz mapy 5.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w
Gniewie (pokój nr 111) lub w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska,
Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew w terminie do dnia 10 marca 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Bogdan Badziong
Z KRONIKI PARAFIALNEJ
Rozmowa z Księdzem Prałatem Marianem Szczepińskim
Sługa Maryi
Dobiegły końca tegoroczne rekolekcje wielkopostne
w parafii Św. Mikołaja w Gniewie. Poprowadził je ks.
Prałat Marian Szczepiński, znany wielu mieszkańcom
naszej gminy między innymi z posługi, jaką w latach
70-tych pełnił jako wikariusz w piaseckiej parafii. Postanowiliśmy w krótkiej rozmowie z ks. Szczepińskim
powrócić do tamtych dni, zapytać o jego związki z
ziemią gniewską oraz jej mieszkańcami.
- Magda Frost: Księże Prałacie, jesteśmy obecnie w Gniewie,
ale miejscem, z którym zapewne
ma Ksiądz najwięcej wspomnień,
jest pobliskie Piaseczno…
- Ks. Marian Szczepiński:
Owszem. Moi rodzice wychowali
mnie w duchu kultu Maryi i już jako
ośmiolatek wraz z rodzicami przyjeżdżałem rowerem czy furmanką z
Barłożona, w którym mieszkałem,
do Piaseczna na Odpust wrześniowy. Kolejne ważne wspomnienie
związane z Piasecznem dotyczy
uroczystości koronacji Matki Bożej
Piaseckiej koronami papieskimi we
wrześniu 1968 roku, kiedy to jako
kleryk wybrany zostałem do asysty
biskupiej.
- Koronacji dokonał ówczesny Kardynał Krakowski Karol
Wojtyła. Jak wówczas odbierał
Ksiądz postać późniejszego Papieża Jana Pawła II?
- Kardynałem Karolem Wojtyłą
interesowaliśmy się jako klerycy,
księża ze względu na liczne jego
publikacje nacechowane nowatorskim podejściem do roli Kościoła
w świecie. Pamiętam, że podczas
uroczystości Ksiądz Wojtyła sprawiał wrażenie smutnego, później
zrozumiałem jednak, że tak właśnie
objawiało się jego szczególne skupienie i rozmodlenie, głębia, którą
miałem okazję poznać też podczas
kilku kolejnych wizyt w Watykanie
i spotkań z nim już jako Janem
Pawłem II.
- 2 lata po koronacji otrzymał
Ksiądz dekret biskupi, kierujący
Księdza właśnie do parafii w Piasecznie. Była to Księdza pierwsza
placówka. Jak wspomina Ksiądz
ten okres posługi kapłańskiej?
Jak zapamiętał Ksiądz ówczesnych piaseckich parafian?
- Jak wspominałem wcześniej,
w sposób szczególny czciłem
Maryję, dlatego decyzję Biskupa
Kazimierza Józefa Kowalskiego przyjąłem z wielką radością.
Ksiądz Proboszcz Kazimierz Myszkowski był wówczas mocno zaangażowany w sprawy związane
z budową Studzienki, plebani, z
pracami remontowymi kościoła,
mnie więc powierzał wiele spraw
duszpasterskich. Często były to
bardzo trudne zadania dla młodego
kapłana, dawałem sobie jednak z
nimi radę i po latach byłem Księdzu
Myszkowskiemu bardzo wdzięczny za szkołę samodzielności, którą
w Piasecznie otrzymałem. Jeśli
chodzi o parafian… Bez kurtuazji
mogę przyznać, że wspominam
ich niezwykle ciepło, jako ludzi
ofiarnych i życzliwych. Nie jestem
w stanie przypomnieć sobie choćby
jednego przykrego wydarzenia, które podczas tych 5 lat w Piasecznie
Uroczystość koronacji Matki Bożej Piaseckiej w 1968r.
stałoby się moim udziałem. Szczególnie miło wspominam piasecką
młodzież z tamtego okresu, która
była mi bardzo pomocna. Wspólnie
przygotowywaliśmy dekoracje do
kościoła, nosiliśmy kamienie potrzebne przy budowie Studzienki,
ale też odpoczywaliśmy, wspólnie
jeżdżąc na wycieczki rowerowe.
Wśród tej młodzieży był również
Bogdan Badziong, obecny Burmistrz Gniewu. Wspominam go
jako ciekawego świata młodego
człowieka i bardzo grzecznego.
- Z ziemią gniewską jest Ksiądz
również związany poprzez osobę
gniewskiego proboszcza, ks. Zbigniewa Rutkowskiego…
- Rzeczywiście, Ksiądz Zbigniew przez okres 2 lat był wikariuszem Parafii Św. Trójcy w
Kościerzynie, której przewodzę.
Bardzo cenię sobie zwłaszcza
Ks. M. Szczepiński
podczas rekolekcji
w Gniewie.
jego pomysły, których nigdy mu
nie brakuje. Chętnie odwiedzałem
Ks. Zbigniewa w Strasbourgu we
Francji w trakcie trwania jego studiów, odwiedzam też teraz, kiedy
odległość jest znacznie mniejsza.
Parafię gniewską znam jeszcze
z czasów mojego pobytu w Piasecznie i jest mi niezmiernie miło
wracać tutaj, zwłaszcza że jest
wielu Gniewian, których pamiętam
i którzy mnie pamiętają. Dlatego, o
ile czas pozwala, chętnie przyjmuję
zaproszenia do Gniewu.
- Z nadzieją na jak najczęstsze
spotkania, dziękuję za rozmowę.
MF
Ks. Prałat Marian Szczepiński
Urodził się 18 października 1945 roku w Barłożnie w Gminie Skórcz. Wychowywał się w rodzinie głęboko religijnej i patriotycznej, dlatego po ukończeniu szkoły
podstawowej, jako kolejny etap edukacji, wybrał Collegium Marianum w Pelplinie.
W trakcie trwania jego nauki władze komunistyczne zamknęły szkołę. Ostatecznie
ukończył on Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Starogardzie Gdańskim.
W czerwcu 1964 r. zdał egzamin dojrzałości i zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. O tym, że był wyróżniającym się klerykiem
świadczy fakt, że przez przełożonych został wybrany prefektem głównym (dzisiaj
dziekanem alumnów). Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 1970 roku z rąk
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego - Ordynariusza
Diecezji Chełmińskiej. Prymicje odprawił w kościele parafialnym p.w. św. Marcina
w Barłożnie. Pierwszy dekret na placówkę duszpasterską otrzymał w dniu święceń,
i został skierowany do pracy w parafii Piaseczno - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pomorza.
Od 1 lipca 1975 r. został wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Starogardzie
Gdańskim. Po dwóch latach pracy skierował prośbę do Księdza Biskupa Bernarda
Czaplińskiego o przeniesienie do Wejherowa, ponieważ jego pragnieniem było poświęcić się pracy duszpasterskiej wśród ludzi niesłyszących. Podjął pracę w parafii
Świętej Trójcy w Wejherowie, a następnie w parafii św. Leona, gdzie wspólnie z
innymi organizował katechizację i wszystkie formy duszpasterstwa dla dzieci i
młodzieży niesłyszących, uczęszczających do Szkół w Wejherowie. W 1981 r. został
skierowany do pracy w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Gdyni. Po latach
pracy wikariuszowskiej w czerwcu 1983 roku Ksiądz Biskup Marian Przykucki
zaproponował mu samodzielną placówkę w nowo tworzącej się parafii Skorzewo.
Jego zadaniem miała być budowa w tej niewielkiej parafii kościoła, domu parafialnego oraz cmentarza. Wszystkie te zadnia wypełnił i dnia 10 czerwca 1989 roku
Ksiądz Biskup Marian Przykucki poświęcił kościół w Skorzewie. W 1990 roku
zmarł proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie, ks. Jan Weltrowski i objęcie
tejże parafii zaproponowano ks. Sczepińskiemu. Dnia 20 lipca 1990 roku otrzymał
on dekret. W Kościerzynie dokonał wielu prac remontowych, budowlanych, ale i
tych służących rozwojowi duszpasterstwa i kultu maryjnego, m.in.: malowanie i
remont kościoła św. Barbary, odnowienie kościoła parafialnego, w tym renowacja i
konserwacja ołtarzy i innych obiektów w kościerskiej farze, a także podniesienie rangi
obu sanktuariów, które znajdują się w kościerskiej parafii poprzez doprowadzenie
do koronacji koronami papieskimi obrazów Matki Bożej Kościerskiej Królowej
Rodzin w kościele Św. Trójcy oraz obrazu Matki Bożej Bolesnej znajdującego się
w kościele Matki Bożej Anielskiej.
Ks. Marian Szczepiński jest proboszczem parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie,
dziekanem dekanatu kościerskiego, dziekanem rejonowym, wizytatorem
diecezjalnym, Wikariuszem Biskupim do spraw życia konsekrowanego i sanktuariów.
Otrzymał tytuł kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Honorowego
Prałata Jego Świątobliwości Ojca Świętego. Jest także Honorowym Obywatelem
Miasta Kościerzyna.
Nowiny Gniewskie 2/2008
11
ROZMAITOŚCI
LIST DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
Chciałbym się podzielić z czytelnikami „Nowin Gniewskich” kolejnymi
informacjami na temat historii tragicznego lotu Halifaxa JD 154, którym
dowodził pochodzący z Gniewu kpt. Franciszek Jakusz- Gostomski.
W październiku odwiedziłem swoją rodzinę w Ostrowie Wlkp. i razem
z moim kuzynem i jego rodziną udaliśmy się do Nowych Skalmierzyc,
aby odnaleźć miejsce, gdzie rozbił się feralnego dnia 15 września 1943r.
pilotowany przez kpt. Franciszka Jakusz-Gostomskiego bombowiec z
pomocą dla Armii Krajowej.
Posiłkując się opisem miejsca katastrofy pochodzącym z książki W.
Boruch i J. Tucholskiego pt. „Halifax JD 154 nie wrócił”, udaliśmy się
na ulicę Kaliską, aby odnaleźć nr 8, tj. miejsce rozbicia się samolotu.
W miejscu, gdzie w czasie drugiej wojny światowej stał dom, w który
uderzył feralnej nocy polski bombowiec, stoi dziś dom jednorodzinny.
Najciekawsze jednak jest to, że mieszkańcy Nowych Skalmierzyc upamiętnili miejsce śmierci lotników, stawiając nieopodal pamiątkową tablicę
umieszczoną na kamieniu. Całość zaś uzupełnia śmigło samolotu. Na
tablicy odnajdujemy napis:
Pamiątkowa tablica umieszczona w miejscu
śmierci lotników.
„Dla Polski Żyli Za Polskę zginęli
Kapitan pilot Franciszek J. Jakusz Gostomski 26 lat.
Kapitan obsł. nawigator Karol Piotr Gębik 29 lat.
St. sierż. radiotelegrafista Wiktor Jabłoński 29 lat.
St. sierż. strz. samolotowy Kazimierz Pacut 28 lat.
Sierż. pilot Ludwik Henryk Misiak 29 lat.
Plut. mech. pokładowy Zdzisław Kuczkowski 29 lat.
Kpr. strz. samolotowy Henryk Fojer 20 lat.
POLEGŁYM LOTNIKOM SPOŁECZEŃSTWO
1943 – 1993
Wylecieli z TEMPSFORD w Angli samolotem Halifax JD 154 z uzbrojeniem dla Armii Krajowej i zginęli tutaj 15.IX.1943r śmiercią lotnika. Ofiarą
katastrofy padli mieszkańcy Nowych Skalmierzyc Genowefa i Stanisław
Jańczakowie oraz ich Syn Leon. + CZEŚĆ ICH PAMIĘCI +”
Niniejszy list chciałbym uzupełnić zdjęciami z miejsca katastrofy, które
posiadam dzięki uprzejmości Marcina Niśkiewicza.
Romuald Niśkiewicz
Ferie w świetlicy
Mimo że zima nie dopisała w tegoroczne ferie i skąpiła
nam śniegu, nie wszyscy się nudzili.
Podczas ferii zimowych w
świetlicy wiejskiej w Kursztynie
odbyły się zawody o Mistrzostwo Sołectwa Kursztyn w tenisie
stołowym. Zawody rozegrano w
czterech kategoriach wiekowych.
W kategorii szkół podstawowych
zwyciężył Ariel Nowak, w kategorii do lat18 mistrzostwo uzyskał
Święto Patrona
Jak co roku gniewscy gimnazjaliści uroczyście obchodzili Dzień Patrona swojej szkoły gen. Józefa Hallera.
Adrian Nowak, od 15 do 30 lat
niepokonany został Mateusz Frost,
a w ostatniej kategorii powyżej
30 roku życia zwyciężył Bogdan
Rękiewicz, sołtys Kursztyna.
Opiekun świetlicy
Aneta Czaja
Ogłoszenie
FUNDACJA ZAMEK W GNIEWIE
ZAPRASZA
NA PROFESJONALNY
S
KURS TAŃCA
TOWARZYSKIEGO
DLA
DOROSŁYCH
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
W KAŻDY WTOREK O GODZINIE
W
12
2030
PAŁACU MARYSIEŃKI W GNIEWIE
TEL. 602 635 447
Nowiny Gniewskie 2/2008
zkolna akademia odbyła się
1 lutego w auli gimnazjum.
Część artystyczną przygotowały
panie Ewa Kłos i Renata Reńska wraz z młodzieżą, natomiast
oprawą muzyczną, jak zawsze,
zajął się pan Wojciech Górski. W
podniosłej atmosferze młodzież
recytowała wiersze, a szkolny
chór wykonywał pieśni o patronie
gen. Józefie Hallerze, które rów-
nież wykonywał na powiatowym
przeglądzie chórów, gdzie zajął
pierwsze miejsce. Podczas akademii wymieniono szkolnych prymusów z poszczególnych klas, czym
zostali wyróżnieni. Wiele pieśni
wykonanych podczas uroczystości były autorstwa pani Wiktorii
Sidorowicz z muzyką Wojciecha
Górskiego.
MD
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Najmłodsi seniorom, czyli z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie
Pozytwne emocje
11 stycznia 2008 roku dzieci z
grupy „0” Przedszkola w Gniewie,
pod kierunkiem pani Adeli Kamrowskiej wystąpiły dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Gniewie. Spotkanie odbyło się z
okazji zbliżających się Dni Babci
i Dziadka. Przedszkolaki przedsta-
wiły seniorom program artystyczny,
który dzień wcześniej prezentowały
swoim Babciom i Dziadkom w
Przedszkolu. Była inscenizacja Jasełek oraz wierszowane „Życzenia
na cztery pory roku”. Mali artyści
śpiewali też piosenki przy akompaniamencie gitary. W zorganizo-
Występ dzieci dostarczył seniorom wielu wzruszeń.
waniu spotkania czynnie pomagały
mamy dzieci oraz dziadek jednej z
dziewczynek, który grał na gitarze.
Cały występ dostarczył seniorom
wiele wzruszeń oraz pozytywnych
emocji i został przyjęty z dużym
aplauzem. Na zakończenie dzieci
wręczały seniorom własnoręcznie
wykonane upominki. Gospodarze
placówki również obdarowali dzieci
wykonanymi na terapii zajęciowej
drobiazgami oraz słodyczami. Spotkanie było bardzo udane, wszyscy
dobrze się bawili, na twarzach malowały się uśmiechy, a oklaskom nie
było końca. Mamy nadzieję, że nie
było to nasze ostatnie spotkanie.
Adela Kamrowska
Ciekawostki z gniewskiego Przedszkola
Jasełka dla rodziców
Grudzień był miesiącem pełnym niespodzianek, radości, oczekiwania i przygotowań. Było na co czekać i
co przygotowywać.
6 grudnia przedszkolaków witał
uśmiechnięty Mikołaj, zadawał pytania, rozśmieszał, częstował słodyczami. Wizyta Mikołaja uwieczniona
została grupowymi zdjęciami, na
których widać radosne minki dzieci.
Do 18 grudnia przedszkolaki ciężko
pracowały, przygotowując się do
wystawianych dla rodziców jasełek.
Próby zaowocowały udanymi występami. Mimo częstych nieobecności
dzieci w przedszkolu, spowodowanych chorobami (ach ta zima!), udało
się. Występy dzieci nagrodzone
zostały przez rodziców i zaproszonych gości gorącymi brawami i
koszami łakoci. Pomoc rodziców w
przygotowaniu strojów zgodnych
Dzieci witał uśmiechnięty mikołaj.
Wspólne zdjęcie przedszkolaków z rodzicami.
z sugestiami nauczycielek była
nieoceniona. 20 grudnia był dniem
wspólnej, przedszkolnej wigilii. Zanim dzieci zasiadały do wigilijnego
stołu zespół „Wiolinki” przedstawił
świąteczny program artystyczny, odśpiewano kolędy. Na dzieci w salach
oczekiwał pięknie przystrojony stół z
posiłkiem wigilijnym (przygotowanym przez panie kucharki) i biały
opłatek. Dzieci z radością składały
życzenia, dzieląc się opłatkiem i ciesząc niespodzianką- oczekującymi
na nie paczkami. Po krótkim odpoczynku świątecznym przedszkolaki
zabrały się do przygotowywania
programu artystycznego dla babci i
dziadka. Z powodu ferii zimowych,
w zimowym czasie do przedszkola
przychodzi mniejsza liczba dzieci,
program artystyczny musiał odbyć
się w terminie wcześniejszym, bo
już w dniach 6-10 stycznia. Mimo
krótkiego okresu, jaki został na przygotowanie programu, dzieci stanęły
na wysokości zadania, a wzruszone
miny babć i dziadków świadczyły
o sukcesie. Przygotowany przez
dzieci program składający się z
jasełek, wierszy i piosenek podobał
się bardzo! Wnuczęta wręczyły
przygotowane samodzielnie laurki
oraz upominki i zaprosiły babcie i
dziadków na przygotowany dzięki
hojności rodziców poczęstunekkawę i pyszne ciasto.
Wszystkim poczynaniom dzieci i
nauczycielek towarzyszyła świąteczna, ciepła i miła atmosfera.
E. Leszczyńska
Nowiny Gniewskie 2/2008
13
ROZMAITOŚCI
Nie wyobrażamy sobie naszej klasy bez Oli...
Życzliwy gimnazjalista
21 listopada na całym świcie obchodzony jest jako
dzień pozdrowień i życzliwości.
Z
tej też okazji w Gimnazjum im.
gen. Józefa Hallera w Gniewie
już po raz drugi wolontariusze zorganizowali jego obchody. Rozpoczęły się one przeprowadzeniem we
wszystkich klasach lekcji wychowawczych na ten temat. Uczniowie
definiowali pojęcie życzliwości:
„To dobroć, szacunek i sympatia
dla drugiego człowieka, „To taki
typ zachowania człowieka, który
sprawia drugiemu radość i wzbudza
pozytywne emocje”, układali hasła i
wierszyki: „Bądź zawsze grzeczny,
dla wszystkich serdeczny. A zawsze i wszędzie dobrze Ci będzie”,
„Będąc w potrzebie, daj mi znak.
Ja Ci pomogę bez dwóch zdań,
nie będziesz sam”, uzasadniali, że
życzliwość się opłaca, bo: „Dobre
uczynki wracają”, „Świat się staje
wtedy pogodny”, „To nic nie kosztuje, a może sprawić radość innym”,
składali sobie życzenia: „Życzymy
sobie, abyśmy w najtrudniejszych
chwilach swojego życia byli silni”,
„W pięknym Dniu Życzliwości życzymy sobie dużo zdrowia i miłości.
Aby to się spełniło i pomyślnie nam
się żyło. Aby inni nas lubili. Byli dla
nas zawsze mili”.
We wszystkich klasach ogłoszono też konkurs na najbardziej życzli-
wego ucznia. Klasowe kandydatury
należało uzasadnić. Uczniowie wytypowali ogółem 21 kolegów, którzy
uzyskali certyfikaty życzliwości.
Podczas uroczystości w dniu 21
grudnia 2007 roku dziękowaliśmy
laureatom konkursu za to, że „są
przyjaciółmi nas wszystkich, w
trudnych sytuacjach można liczyć
na ich pomoc, mają odwagę stanąć
w czyjejś obronie, kiedy pojawiają
się konflikty, starają się je łagodzić,
dbają o czystość języka ojczystego”.
Rodzice wyróżnionych uczniów
otrzymali listy gratulacyjne. Najbardziej życzliwych uczniów nagrodzono także udziałem w wycieczce
do Gdańska. Miała ona miejsce 19
grudnia 2007 roku.
A oto uczniowie, którzy swoją
postawą zasłużyli na miano osób
najbardziej życzliwych wśród gimnazjalistów i tworzą tym samym
Gimnazjalną Aleję Gwiazd: Karol
Kowalczyk z kl. I a, Agata Ostrowska z kl. I b, Paula Strehlau i Klaudia
Krzyżanowska z kl. I c, Dorota
Wardzińska i Kamil Rosak z kl. I
d, Paulina Kleina z kl. I e, Paulina
Ostrowska z kl. I f, Tomasz Lubecki
– kl. II a, Anna Grudzińska – kl. II
c, Paulina Ciera – kl. II d, Marta
Plath – kl. II e, Barbara Luberda
– kl. II f, Magda Zalewska – kl. II g,
Krzysztof Potulski – kl. II h, Barbara
Tarnosch – kl. III a, Michał Duliban
– kl. III b, Aleksandra Białkowska
- kl. III d, Patrycja Krzyżanowska
– kl. III f, Karolina Oberska – kl. III
g, Małgorzata Gajewska – kl. III h.
Jakie są nasze gwiazdy? Oto
kilka przykładów ich wspaniałej
koleżeńskiej postawy: „Ola jest
zawsze uśmiechnięta, chętnie pomaga innym i aktywnie działa w
wolontariacie. Zawsze możemy
się do niej zgłosić, kiedy chcemy
porozmawiać. Cieszymy się, kiedy
rano widzimy promienny uśmiech
koleżanki. Zawsze można na nią
liczyć bez względu na sytuację.
Nie wyobrażamy sobie naszej klasy
bez Oli”.
„Zawsze potrafi wysłuchać każ-
dego, doradzić w trudnej sytuacji.
Nigdy nie odmówi pomocy. Jest pilną uczennicą, dzieli się z przyjaciółmi wszystkim. Patrycja to osoba o
łagodnym usposobieniu, niezwykłej
delikatności w słowach i czynach.
Kiedy mamy zmartwienie, czy też
nie radzimy sobie w trudnych sytuacjach, wówczas wiemy, że o pomoc
możemy zwrócić się do Pati”.
„Życzliwość Magdy wprost ją
przerasta. Zawsze skora do pomocy.
Jest opanowana, potrafi wybrnąć
z największych opresji. Zawsze
uśmiechnięta stanowi doskonałą
podporę dla rówieśników. Jej pilność i sumienność a także sposób zachowania i wiarygodność sprawiają,
że jest ona niemalże doskonałą
kandydatką na przyjaciela”.
swoje hobby, gdyż posiadają
różne koła zainteresowań. Między innymi uprawiają sport bądź
doskonalą swoje umiejętności
muzyczne.
Młodzież była tak zachwycona wizytą gości, iż KSM został
zaproszony na wspólne spędzenie
czasu w okresie świąt Wielkanocnych. W drodze powrotnej
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży stwierdzili,
że była to bardzo pouczająca
wizyta i na długo pozostanie w
pamięci.
Spotkanie z trudną młodzieżą
Niecodzienna
wizyta
4 stycznia 2008 roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w
Gniewie udało się na wizytę do
zakładu poprawczego dla chłopców w Nowem. Celem wyjazdu
było przedstawienie jasełek. Nie
zabrakło także wspólnego śpiewu
kolęd. Po przedstawieniu na aktorów czekał słodki poczęstunek,
po czym udali się na zwiedzenie
tego niecodziennego miejsca.
Spotkanie z tą trudną mło-
14
Nowiny Gniewskie 2/2008
dzieżą wywarło na uczestnikach
wyjazdu ogromne wrażenie. Młodzieńcy, którzy tam przebywają,
mają od 13 do 20 lat. Większość
z nich trafiła tam za przewinienia
takie jak kradzież czy też ucieczka z innych zakładów. Niewiele z
nich ma rodzinę. Choć ich każdy
dzień jest pod ścisłą kontrolą,
to uczą się i odbywają praktyki
jak każdy normalny uczeń. Swój
wolny czas spędzają, rozwijając
M.N.
ROZMAITOŚCI
Na jasełka
przez Aleję Gwiazd
Gniewscy gimnazjaliści przygotowali jak co rku przedstawienie jasełkowe.
TWÓRCZOŒÆ M£ODYCH
„Życie”
Życie jak życie z czasem płynie
A nasza młodość z czasem ginie
Żyjemy dalej, ale nasz wiek
Z roku na rok starszy jest
Starzejemy się szybciej niż się domyślacie,
Takie jest życie nic na to nie poradzicie.
„Tęsknota”
Gdy czujemy, ze ktoś nas opuszcza
I jak w oczach łzy nam stają
Wiemy, że to nie miłość największa cnota
To po prostu jest tęsknota.
„Nadzieja”
Gdy oczekujemy powitania
Kogoś bliskiego, kogoś przez nas kochanego
Trwamy w zwątpieniu czy przyjdzie czy nie
To jest nadzieja każdy to wie.
K
ilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie
gimnazjum w Gniewie przygotowali jasełka. Zostały one połączone
z wyróżnieniem najżyczliwszych
osób każdej z klas. Na uroczystość
zaproszeni byli uczniowie wraz
ze swoimi rodzicami. Na samym
początku siostra Milena wygłosiła
krótkie przemówienie. Rodzice
wraz z uczniami z zaciekawieniem
oglądali jasełka. Na koniec było
wspólne śpiewanie kolęd a potem
rozdanie pamiątkowych dyplomów dla najżyczliwszych uczniów
i ich rodziców.
Pożegnaliśmy wszystkich we
wspaniałych nastrojach, ciesząc
się nadchodzącymi świętami.
4.01.2008 roku jasełka zostały
wystawione również w ośrodku poprawczym w Nowem. Jak
przed każdym występem uczniów
ogarniał stres, lecz nie było się
czego obawiać, gdyż wszyscy
przyjęli nas bardzo ciepło. Po
przedstawieniu uczniowie zostali
zaproszeni na ciepłą herbatę i mały
poczęstunek. Wszyscy wrócili do
swoich domów cali i zdrowi.
Oczywiście nic by się nie odbyło ani w ośrodku poprawczym,
ani w szkole, gdyby nie nasza pani
dyrektor, która wraz z nauczycielami pomagała siostrze. Szczególnie
dziękujemy również siostrze Milenie, która wszystko przygotowała
i zorganizowała.
P.W.
Jaka to miejscowość?
Prawidłowej odpowiedzi w konkursie z stycznia 2008 udzieliło sporo
Czytelników. Nagrody otrzymali: Zofia Ogórek - Nicponia, Grzegorz
Dąbrowski - Gniew. Zamieszczone w poprzednim numerze zdjęcie
przedstawiało miejscowość Gniew. Zwycięzcom gratulujemy!
Red.
Zofia Ogórek odbiera karnet o wartości 60 zł na
usługi F.H.U.P. WERBA.
„Choinka”
Co roku ubierana w lampki przystrajana,
A dzieci uwielbiają gdy lampki już migają
Czy grudniowa, czy też nie, zawsze pięknie stroi się.
To choinka dobrze wiecie, przecież nie rośnie ona w lecie.
„Miłość”
Miłość to potęga ale także to rzecz święta,
Zawsze puka kiedy wie, że zakochaliśmy znowu się,
W tedy do serca nam wchodzi i zaczyna w nim bić,
Gdy serce przyspieszy jest dla kogo żyć.
Lecz gdy rozstania nadejdzie czas,
Rozpacz dosięgnie każdego z nas.
Gdy jest zimno pada deszcz
I pochmurny jest dziś dzień
Nie ma słońca jest ulewa
I brzydki obraz nieba
Nie ma lata, nie jest zima
Wtedy jesień się już zbliża.
„Jesień”
„Wiosna”
Gdy pachnie trawa i drzewa kwitną
Gdy słońce świeci i robi się widno
Wtedy zima z pędem odchodzi
A szybkim krokiem wiosna przychodzi.
Gdy wiosna przychodzi świat do życia się budzi
Rosną trawy, kwiaty, drzewa i jest piękny błękit nieba
Kwiaty pąki otwierają i się do nas uśmiechają
A kwiaty rosnące na polanie, przeze mnie pozbierane,
Wstawione do wazonu są piękną ozdobą domu.
Magda
Nowiny Gniewskie 2/2008
15
WSPOMNIENIA
Z miłości do Ciebie
Publikujemy dziewiąty z 11 listów Ambrożego Klein
pisanych do narzeczonej i przyszłej żony Katarzyny z
Sarnowskich w okresie od 8 października do 17 grudnia 1895 r.
Gniew, dnia 8 grudnia 1895r.
Droga Kasiulo!
Dziękując Ci serdecznie za nadesłane mi życzenia żałuję bardzo, że mego listu dziś dostać
nie możesz. Byłbym wczoraj jeszcze pisał, lecz w niedzielę listonosz na wioski nie idzie
i tak zaczekałem aż do dziś. Ubolewam nad Twym bólem, który Ci nieszczęsne żelazo
sprawiło i gdyby możnośc była, to chetniebym połowę boleści na się wziął, lecz w takim
razie musi każdy sam cierpić. Spodziewam się iż uderzenie nie było bardzo silne i kość u
ręki nie jest uszkodzona, a gdy tylko ciało stłuczone jest, to będzie wkrótce lepiej. Proszę
donieś mi o tem w przyszłym liście, boć jak Tyś bliska sercu memu, tak i wszystko co
ci się nadarzy. Co się tyczy mej podróży do domu, to wcale nie było tak źle jak Sobie może
przedstawiasz. Oprócz paletota było wszystko suche i bez uszkodzenia i wszelkiej złej
przygody przybyłem do domu, gdzie wszystko w starym porządku natrafiłem. W podrózy
nie uważałem wcale na deszcz i na oklicę, bo gdy w Brodzkim lesie byłem, to wcale nie
mogłem sobie przypomną jak przez Jonkę i most przeszłem. W duchu przeżyłem jeszcze
raz te dni naszej pieknej młodej miłości. Noszę bardzo wiele tęsknoty w sobie za Tobą i
zyczył bym sobie , aby te nasze piekne wieczory się w krótce wrócili i aby , gdy już się na
zawsze złaczymy, się nie będziemy potrzebowali lada chwila rozstawać. Da nam pan Bóg
doczekać, to na przyszłą zimę sprawim sobie jeszcze wiele wesołych wieczorów i powiemy
sobie jeszcze wiele o Kowalu, Wyrwidębie i Rozwaligórze , lecz nie przy takim piecu, bo
bym go pierwszego dnia wysadził na dwór, aby śnieg ogrzewał. Lubię na dworze pracowac
w mrozie, lecz za to chcę na wieczór też w ciepłej izdebce siedzieć. No , to wszystko
będzie tylko czekajmy czasu. W piątek i wczoraj siedziałem całe dnie i wieczory nad moją
sztuką „ Nie brak tam złota, gdzie przebywa cnota” i zrobiłem z pięć aktów tylko trzy.
Całe dzieło było przedtem trochę rozwlokłe i zrobiłem go trochę ścislejszem. Wprowadziłem
jeszcze jeden spiew i wczoraj dokończyłem i zaraz odesłałem do Frańciszka Zaremby w
Środzie w Poznańskiem. Ma on ułożyć melodie do śpiewów i całe dzieło odemnie odkupić. Gdy
mi dość zapłaci to może moja sztuka jeszcze przed postem będzie odgrywaną w Gniewie
i Pelplinie. Muszę się trochę pospieszać , bo jest druga godzina a o trzeciej musze iść
na pogrzeb. Będzie chowany ów młodzieniec , młodzieniec którym Ci już mówiłem. Jest on
ewangelik jak pewne wiesz. Umarł we wtorek o dziesiątej przed południem gdym jeszcze u
Was był. Szkoda go bo był dobry chłopak. Lisowa matka umarła także w tygodniu. Syn
jej Zawalidroga odchodził w zeszłą niedziele do kozy i więc nie widział matki umierać i jej
więcej nie ujrzy. Do Janiszewa i Rajków najpierw napiszę listy i dla tego w tygodniu nie
pójdę. Ty, moje serduszko , skracaj sobie chwile jak idzie. Gdy Cię będzie tęskno, to zanuć
sobie piosnkę jaką lub powiedz sobie z matką i z panną Martą bajkę jaką i tak wam czas
zejdzie. Toć do świąt już nie długo.
Uściskając Cię serdecznie i pozdrawiając mamulę
i Twych sąsiadów pozostaję
na zawsze twój Ambroży.
Kasiula wiesz co? Powiedz to Marcie lub Albinowi.
16
Nowiny Gniewskie 2/2008
ROZMAITOŚCI
Nasz KSM przygotowuje się i już czeka
Niedługo peregrynacja relikwii
W tym roku nasza diecezja obchodzi 15-lecie działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, któremu
patronuje Błogosławiona Karolina Kózkówna.
Z
racji tego Jubileuszu rozpoczęła się peregrynacja relikwii Błogosławionej Karoliny
Kózkównej do parafii, w których
istnieją oddziały KSM-u. W marcu nasz gniewski oddział będzie
obchodził pierwszą rocznicę swo-
jego istnienia. W dniach od 30
marca do 3 kwietnia w Gniewie
będziemy cieszyli się obecnością
relikwii Błogosławionej Karoliny
Kózkównej, która jest patronką
młodzieży.
CZŁONKOWIE O KSM-IE:
W KSM jestem od początku. Mogę częściej spotykać się z ludźmi,
którzy są mi bliscy. Dzięki modlitwie i wspólnym wyjazdom do Lednicy, Iłowa, Kościerzyny i Brus zbliżyłam się bardziej do Pana Boga.
Cieszę się, że mogę w KSM-ie służyć innym swoimi zdolnościami.
W tej wspólnocie jesteśmy dla siebie darem.
Ola Białkowska
W KSM-ie jestem już rok. Przynależność do tej wspólnoty bardzo
wpłynęła na moje życie. Stałem się bardziej odpowiedzialny i staram
się zmieniać na lepsze. Pomogły mi w tym szczególnie rekolekcje
KSM-u w Dziemianach i Lipuszu. Również czas przygotowania do
ślubowania i sama uroczystość, na której przyrzekliśmy pomagać
innym w dążeniu do dobra i nie ulegać nałogom oraz wpływom
złych ludzi. Uważam, że nasz KSM jest zgrany i zawsze znajdzie
się odpowiedzialna ekipa do pracy. Najbardziej lubię „ Pustynie w
mieście” – to takie spotkania w domu naszych sióstr, gdzie modlimy
się, szalejemy i uczymy się budować swoje życie na Słowie Bożym.
Niezapomniane będzie dla mnie widowisko o Bł. Karolinie, w której
grałem rolę austryjackiego żołnierza. Codziennie przypominam sobie
słowa kończące hymn "KSM-u SŁUŻYĆ BOGU, KOŚCIOŁOWI I
OJCZYŹNIE. GOTÓW!"
Tomasz Gabrychowski
Należę do KSM-u od początku. Jest to wspólnota, która mnie umacnia i zbliża do Boga. Jestem wdzięczny za to, że spotkałem na mojej
drodze tak wspaniałych ludzi. Wspólna modlitwa, praca nad wieloma
rzeczami oraz ciekawe wyjazdy bardzo nas do siebie zbliżyły. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomagają
naszej siostrze w organizacji wielu przedsięwzięć.
Kuba Górnik
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży powstało w marcu 2007 roku
z zamysłu siostry Mileny. Od tego czasu liczy 40 członków, a liczba
ta stale się zwiększa. Do jego dotychczasowych osiągnięć można
zaliczyć IV miejsce w diecezjalnych zawodach sportowych, przygotowanie montażu słowno – muzycznego o swojej patronce Karolinie
Kózkównej oraz apelu jasnogórskiego. W czerwcu ubiegłego roku,
dzięki pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wybraliśmy
się do Zakopanego. W kwietniu 2008 roku wraz z zespołem „Burczybas” udajemy się na 10-dniową pielgrzymkę do Włoch. Chcemy,
aby naszym hasłem przewodnim, nie tylko teraz, ale i całe życie stała
się myśl: „Służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. Mamy nadzieję, że
przekażemy tę myśl wszystkim i staniemy się siewcami dobra.
Aleksandra Krasińska
ZAPOZNAJ SIĘ Z POSTACIĄ
BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNEJ:
Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w ubogiej i wielodzietnej rodzinie rolników, we wsi Wał-Ruda. Bardzo dbano o pogłębianie życia religijnego przez
wspólne odmawianie modlitw porannych i wieczornych, codzienne śpiewanie
Godzinek, częste czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Karolina, pomimo
licznych obowiązków domowych, bardzo aktywnie udzielała się w parafialnych
wspólnotach religijnych. Doświadczeniem i wiedzą dzieliła się z rodzeństwem
i innymi dziećmi. Charakterystycznym rysem jej religijności było nabożeństwo
do Najświętszego Sakramentu połączona z częstym przyjmowaniem Komunii
świętej oraz umiłowanie cnoty czystości. Ubierała się z prostotą, a dziewczętom nazbyt wystrojonym przypominała: „Nie strójcie się za bardzo, bo sam
Pan Jezus najpiękniej was ubierze”. Tak zarysowana postać Karoliny, prosta
i czytelna, zawiera jednak w sobie także pewną tajemnicę. Z jednej strony jej
skromne, wiejskie życie można ująć w niewielu słowach, z drugiej jednak
dostrzega się u niej wielkie bogactwo życia religijnego.
Zaczęła się pierwsza wojna światowa, byt rok 1914. Rosjanie zajęli Tarnów, a
w kilka dni później pojawili się w Zabawie oraz w Wał-Rudzie. Dom Kózków
dwa razy odwiedził jakiś rosyjski żołnierz. Pierwsza wizyta zakończyła się
spokojnie, żołnierz poczęstowany jedzeniem, odszedł. Pamiętny dzień 18
listopada 1914 roku był drugim dniem jego pobytu w Wał-Rudzie. Do domu
Kózków przyszedł pytać się o kierunek wycofywania się wojsk austriackich.
W rzeczywistości chodziło mu o coś innego. Używając przemocy, uprowadził
szesnastoletnią Karolinę i jej ojca do pobliskiego lasu. Następnie, przykładając
lufę karabinu do głowy ojca, nakazał mu wracać do domu. Karolina pozostała
sam na sam z oprawcą, ale choć wnet wyrwała się jemu i zaczęła uciekać,
żołnierz nie darował jej życia. Całe zdarzenie zaobserwowało dwoje świadków,
którzy powiadomili miejscowego proboszcza. Zaczęto poszukiwania, które
zrazu nie przyniosły żadnego rezultatu. Dwa tygodnie później, dnia 4 grudnia
1914 roku. gospodarz zbierający drewno na opał natknął się na martwe ciało
Karoliny. Liczne rany zadane bagnetem świadczyły o zdecydowanej obronie
umiłowanej cnoty. Karolina wolała stracić życie, aniżeli ulec opanowanemu
namiętnością napastnikowi. Pochowano ją 6 grudnia 1914 z udziałem wielkiej
rzeszy ludzi. ( źródło: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Razem z Błogosławioną Karolina Kózkówną MODLITEWNIK).
Nowiny Gniewskie 2/2008
17
SPOŁECZEŃSTWO
Wielka Orkiestra Pomaga
Moc czerwonych serduszek
I znów hucznie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy! Na ulicach Gniewu oraz w Piasecznie, Ostrowitem i Pieniążkowie od 7. rano kwestowało łącznie
21 wolontariuszy.
W
arto wspomnieć, iż
organizatorem pierwszego finału WOŚP,
szefem gniewskiego sztabu był
młody mieszkaniec Gniewu Robert Sienkowiec. W 1998 roku
organizację WOŚP w Gniewie
przejęli miejscowi przedsiębiorcy z Wiesławem Ślizewskim na
czele. To wtedy na gniewskim
Rynku odbyła się jedna z najhuczniejszych imprez. A i kwota
uzbieranych pieniędzy zaskoczyła
wszystkich. Było to ponad 30
tys. zł!
Obecnie za organizację finału
WOŚP w Gniewie, koordynację
wolontariuszy, rozliczenie zebranych pieniędzy odpowiada pani
Jadwiga Mielke, członek zarządu
Fundacji Zamek w Gniewie.
W tym roku młodzież, która
czynnie włączyła się do akcji,
zebrała się już o 6:30 rano w Pałacyku Myśliwskim, gdzie mieścił
się Gniewski Sztab WOŚP.
- Wtedy wręczone zostały
puszki i specjalne identyfikatory,
wykluczające wszelkie oszustwa,
m.in. zbiórkę pieniędzy przez
osoby niepowołane – oznajmia
Jadwiga Mielke, szef gniewskiego sztabu WOŚP. - W wolontariat
czynnie, jak co roku zaangażowała się młodzież ze Szkoły
Podstawowej w Ostrowitem,
gniewskiego Gimnazjum im. gen.
Józefa Hallera oraz z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im.
ks. Henryka Mrossa w Gniewie.
Łącznie kwestowało aż 21 wolontariuszy.
Finał WOŚP rozpoczął się
koncertem Gniewskiej Orkiestry
Dętej, która w tym roku hucznie
zagrała na gniewskim Rynku,
nawołujący tym samym mieszkańców do dalszej zabawy w
Zamku, gdzie m.in. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Gniewie
wystawili teatrzyk pt. „Bajka o
straszliwym smoku, dzielnym
Szewczyku i królu Gwoździku”.
Od godz. 18:00 do godz. 20:00
Nowiny Gniewskie 2/2008
Finału WOŚP przystąpiono do licytacji tortu w kształcie wielkiego
serca, symbolu WOŚP, ofiarowa-
Ludzie chętnie włączali się do akcji.
w refektarzu na Zamku w Gniewie
odbyła się część oficjalna imprezy. Po krótkim otwarciu XVI
Zagrał również zespół "Solus" z Gniewu.
18
Koncert grupy "Cenzura" z Czerska.
nego przez Cukiernię „Meller” z
Pelplina. W tej aukcji z zapałem
wzięli udział: Janusz Karzyński,
przewodniczący Rady Miejskiej
w Gniewie, Franciszek Sumisławski, wiceprzewodniczący RM,
Andrzej Frost, gniewski radny
oraz miejscowi przedsiębiorcy.
Ostatecznie tort za kwotę 120 zł
wylicytował Wiesław Megger,
gniewski przedsiębiorca. Życzeniem zwycięzcy było, by tort
został „sprawiedliwie podzielony
dla wszystkich gości zebranych
na sali”.
- Tak też się stało – dodaje
Jadwiga Mielke. – Trzeba zauważyć, iż w ubiegłym roku
nieco mniejszy tort w licytacji
uzyskał cenę 30 zł. Zatem tym
bardziej cieszy nas tegoroczny
wynik aukcji.
Następnie odbył się koncert
grupy „Cenzura” z Czerska oraz
„Solus” z Gniewu. Utworzone
zostało również stoisko, przy
którym można było zakupić różnego rodzaju pamiątki i gadżety
związane z akcją.
- Tego typu imprezy są szczególnie potrzebne. Każdy z nas potrzebuje czasem pomocy drugiego
człowieka. Poprzez Wielką Orkiestrę możemy wspomóc sporo maluchów, a tym samym ich rodziny
– oznajmia Jadwiga Mielke, szef
sztabu WOŚP w Gniewie. – Uważam, że gniewanie są wrażliwi na
ludzką krzywdę. XVI finał okazał
się dla nas bardzo udany.
Mieszkańcy chętnie włączyli
się do zabawy. Nie szczędzili
datków do puszek. Najwięcej, bo
aż 421, 94 zł uzbierała wolontariuszka Anna Mielke.
Na zakończenie, jak co roku
nie mogło zabraknąć tradycyjnego światełka do nieba.
Podczas tegorocznego finału
WOŚP łącznie udało się uzbierać
niemałą kwotę, ponad 3.823 zł z
kwesty i licytacji, zaś dodatkowo
230 zł uzyskano ze sprzedaży
gadżetów. Przypomnijmy, iż w
ubiegłym roku było to odpowiednio 3417,16 zł i 270 zł.
AC
CIEKAWOSTKI
Zagadka „zaklęta” w rodzinnej grafice
W poszukiwaniu baszty
Naszą redakcję odwiedziła mieszkanka Gniewu Pani
Iwona Kitta. Odkrycie, którego dokonała, a o którym
zapragnęła nas poinformować, ma niebagatelne
znaczenie.
S
prawa tyczy się charakterystycznej panoramy naszego
miasta, którą podziwiać można,
podróżując drogą krajową z Bydgoszczy do Gdańska, a ściślej
jej wyglądu sprzed ok. 200 lat,
utrwalonego na grafice wykonanej w latach 1876-1887. Wyglądu
oryginalnego i niepowtarzalnego
ze względu na jeden mały, ledwie
widoczny drobiazg.
Grafika, o której mowa, wiele
lat przeleżała w szafie. Należała
niegdyś do dziadka pani Iwony,
Klemensa Felca, który osiedlił się
w Gniewie wraz z rodziną ok. roku
1927. Owy rysunek zainteresował
panią Iwonę ze względu na jeden
drobny, lecz w tym przypadku
niezwykle istotny szczegół, starą
bramę wodną i basztę, która ją
chroniła.
Wnikliwie studiując obraz panoramy, pani Iwona Kitta sięgnęła
do monografii Gniewu z 1998 roku
i wysnuła następujące wnioski.
Otóż grafikę wykonano przed
1920 rokiem, gdyż widnieje na niej
zamek przed pożarem. Widnieje na
niej również kościół ewangelicki,
który oddano do użytku w 1823
roku. Na rysunku widać również, iż Wisła nie została jeszcze
przesunięta do koryta, a regulację
Wisły przeprowadzono w latach
80. XIX w. Także wieża kościoła
katolickiego na rysunku jest już
murowana, a jej budowę zakończono w 1876 roku. W związku z
tymi spostrzeżeniami, mieszkanka
wysnuła początkowy wniosek, iż
grafik uwiecznił obraz południowej strony miasta między rokiem
1876 a 1920. Podążając jednak
dalej, tropem tych niezwykłych
poszukiwań, po bardziej szczegółowej analizie obrazu pani Iwona
dopatrzyła się „dziwnej”, niewidniejącej na żadnej innej rycinie,
żadnym innym obrazie czy zdjęciu
przedstawiającym panoramę Gniewu budowli. Była to baszta.
Pewnie dla wielu bardziej zainteresowanych historią naszego
miasta, nie jest rzeczą nową, że
takowa baszta była i broniła bramy
wodnej oraz dostępu do miasta od
strony portu rzecznego. Więcej,
baszty były cztery, z czego każda
chroniła bram wjazdowych do
miasta od strony północnej, południowej, wschodniej i zachodniej.
Każde średniowieczne miasto
bowiem, tworząc fortyfikacje,
wznosiło baszty w celu obrony
najbardziej narażonych na atak
części murów. Niestety, obecnie
niewiele miast w Polsce może
poszczycić się w całości zachowanymi fortyfikacjami obronnymi.
Tendencję do radykalnego ich
burzenia można zaobserwować
niemal we wszystkich ośrodkach
miejskich po zachodniej stronie
Wisły, w Starogardzie Gdańskim,
gdzie pozostawiono jedynie basztę
Bramy Gdańskiej, w Tczewie,
w Skarszewach, w Nowem, w
Świeciu, w Pucku, w Lęborku, no
i oczywiście w Gniewie, gdzie jak
to ujawnia nam dostępna literatura,
już w 1806r. rozebrano zewnętrzną
linię murów od strony południowo-zachodniej. L. Marten, opisując
stan miasta w 1828r., wspomina
wówczas o rozebranych już bramach Gdańskiej i Malborskiej.
Następna w kolejności była Brama
Wodna.
Tak więc o randze tego odkrycia nie stanowi fakt samej baszty
jako tematu przewijającego się
w różnego rodzaju tekstach traktujących o historii miasta Gniew,
lecz sam fakt odnalezienia jej
konkretnego wizerunku, który
może potwierdzić dotychczasowe
przypuszczenia o jej wyglądzie.
Przypuszczenia, oparte jedynie
na badaniach archeologicznych,
z których wysnuto, iż budowlę tą
wybudowano na planie kwadratu
o wymiarach 6,65 x 6,65 m, z
wnętrzem 2,85 x 2,90 m, gdyż relikty jej zachowały się do dziś pod
powierzchnią terenu do wysokości
ponad 5 m. Tak czytamy w książce
Henryka Panera zatytułowanej, „W
poszukiwaniu gniewskiego portu”,
który pisze również, iż wokół baszty wykonany był z granitowych
otoczaków spajanych zaprawą
wapienną. Miał ściany grubości 2
m, zaś zachowane wyżej ceglane
ściany były grubości ok.1,5 m.
Podczas ostatnich wykopalisk w
warstwach kulturowych, jakie powstały wewnątrz baszty w okresie
jej użytkowania, odnaleziono również znaczną ilość przedmiotów
codziennego użytku, datowanych
głównie na XIV-XVII w.
Wszystkie fakty, do jakich
doszła Pani Iwona Kitta, wskazują
więc na to, iż grafika, która wieki
przeleżała zapomniana w szafie,
została wykonana pomiędzy 1876
a 1887 rokiem i prawdopodobnie
jest jedynym, najstarszym zachowanym „obrazem” południowej
panoramy miasta Gniew, na której ową basztę możemy jeszcze
zobaczyć. To właśnie stanowi o
randze i znaczeniu tego niebagatelnego odkrycia, dokonanego przez
mieszkankę Gniewu. A to wszystko
dlatego, jak sama humorystycznie
zaznacza, że popsuł się w domu
telewizor. Tak więc, oby częściej
psuły się w domach telewizory,
co może przyczyni się do równie
ciekawych i pasjonujących odkryć,
dotyczących historii naszego pięknego miasta.
I.K. P.O.
Nowiny Gniewskie 2/2008
19
Z ŻYCIA SZKÓŁ
Bal w przedszkolu
Karnawał to czas radości i zabawy. Dzieciom z Przedszkola w Gniewie okres ten dostarczył również wielu
emocji. Nastrój tańców i radości wprowadzony został
w przedszkolu poprzez udekorowanie wszystkich
sal bardzo kolorowo i wesoło. Wspólnie z dziećmi
zorganizowano ciekawe wystawy prac o tematyce
karnawałowej.
W
naszej placówce bale były i
są popularną formą rozrywki, dostarczającą dzieciom wielu
przeżyć i radości. Przygotowując
je, pamiętamy o tym, że zabawy
przy muzyce rozwijają u dzieci
inwencję twórczą, wpływają na
ich poziom koordynacji słuchowo
– ruchowej i zaspokajają naturalną
potrzebę ruchu.
Czas do zbliżającego się balu
mijał bardzo szybko. Dzieci, na
specjalnie do tego przeznaczo-
nym kalendarzu karnawałowym,
odliczały dni do jego rozpoczęcia.
Jednocześnie, by tradycji stało się
zadość, rozpoczęło się przygotowanie przez rodziców strojów
karnawałowych. Z satysfakcją należy podkreślić ich zaangażowanie
i pomysłowość.
Warunkiem udanego balu jest
opracowanie programu zabaw.
Nie ulega bowiem wątpliwości,
że przedszkolaki na „balu” nie
potrafią bawić się same. Trzeba tę
Święta Bożego Narodzenia
hoć miły świąteczny czas już
niestety przeminął, pozostał
po nim ślad w postaci pięknego
wierszyka napisanego przez czekającą na św. Mikołaja utalentowaną
uczennicę z grupy „0” sześcioletnią Darię Kordowską. Rymowankę
Mikołaju, Mikołaju
nie omijaj tego kraju,
w którym mieszka moje serce,
kochać Ciebie będę wielce,
kochać będę Ciebie,
choć wędrujesz wysoko po niebie.
Mikołaju, Mikołaju,
czuj się u nas tak jak w raju.
Przynieś worek z prezentami
i wesoło baw się z nami.
Daria Kordowska lat 6
20
Nowiny Gniewskie 2/2008
dodatkowo ogromnymi brawami.
Dla dzieci przygotowany był też
poczęstunek: słodycze, napoje,
owoce i oczywiście pączek, bo to
przecież tłusty czwartek.
Karnawał jest raz w roku i przygotowując się do niego, należy
uzbroić się w cierpliwość, rodzice
dodatkowo w wyrozumiałość, bo
tylko wtedy dzieci będą miały
dobra zabawę. Radość zabawy
karnawałowej należy przenieść
na wszystkie pozostałe dni roku,
by dzieci czuły się szczęśliwsze.
Lubią one dni „świąteczne”, z
utęsknieniem oczekują na coś ciekawego, atrakcyjnego, innego niż
„zwykły przedszkolny dzień”.
Hanna Cyrson
Ogłoszenie
Wspomnienie
C
zabawę przygotować wcześniej,
planując ją dokładnie i gromadząc
rekwizyty do przewidywanych
konkursów.
Dla stworzenia odpowiedniego nastroju główną salę zabaw
ozdobiono kolorowymi dekoracjami wykonanymi przez dzieci
z wszystkich grup naszego przedszkola.
Zabawa odbyła się w godzinach przedpołudniowych. Po
wykonaniu zdjęć indywidualnych
i grupowych dzieci bawiły się przy
muzyce w głównej Sali zabaw.
Nasz bal uatrakcyjniły gry i konkursy przeprowadzone w salach
poszczególnych grup. Na wszystkich uczestników oczekiwały
drobne nagrody w postaci słodyczy. Zwycięzcy nagradzani byli
ilustruje rysunek również wykonany przez Darię. Na pewno warto go
zapamiętać, bo przyda nam się za
rok w oczekiwaniu na prezenty i
miłą świąteczna atmosferę.
Adela Kamrowska
Policja Tczewska, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa poprzez
wypracowanie zasad współpracy z mieszkańcami lokalnych społeczności,
kontynuuje cykl spotkań.
Głównym założeniem organizowanych spotkań tak jak i poprzednio jest
wysłuchanie uwag i spostrzeżeń na temat poczucia bezpieczeństwa, poznanie
najbardziej zagrożonych, w opinii mieszkańców, miejsc oraz występujących
zagrożeń. Spotkania te mają umożliwić mieszkańcom uzyskiwanie porad,
prowadzić do wypracowania metod wspólnego rozwiązywania nurtujących mieszkańców problemów, wskazywać sposoby prowadzenia dalszej
współpracy, a ponadto dają możliwość bliższego poznania dzielnicowego,
kształtowania więzi Policji z lokalną społecznością oraz mobilizowania
mieszkańców do działań w trosce o własne bezpieczeństwo.
Terminy i miejsca spotkań:
1. 27 lutego 2008 roku, godz. 17.00 Szkoła Podstawowa w Miłobądzu,
2. 19 lutego 2008 roku, godz. 18.00 Świetlica OSP w Nowej Cerkwi,
3. 19 lutego 2008 roku, godz. 18.00 Szkoła Podstawowa Rajkowy,
4. 18 lutego 2008 roku, godz. 18.00 Szkoła Podstawowa Rudno.
ROZMAITOŚCI
Wspomnienia czytelników
W związku z obchodami 60 – lecia Powiatowej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie napłynęły do naszej redakcji
wspomnienia czytelników związane z rocznicą. Poniżej
prezentujemy kilka najciekawszych.
Najlepsi uczniowie
Najlepsi uczniowie w nauce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. H. Mrossa w Gniewie - Semestr
I 2007/2008.
LO
Do biblioteki chodziłam od trzeciej klasy Szkoły Podstawowej, aby
wypożyczać lektury. Jednak więcej czasu zaczęłam spędzać w bibliotece,
jak uczęszczałam do Liceum w Gniewie. Z jednej strony moje częste wizyty były związane z moimi licznymi pracami domowymi, z drugiej zaś
było to miejsce, w którym mogłam spotkać się z przyjaciółką i wspólnie
czekałyśmy na nasz autobus, wymieniając się informacjami, co u nas i co
będziemy robić. Często te spotkania bywały zabawne, a szczególnie gdy
dołączał do nas kolega z klasy, który miał zawsze dziwne pomysły.
Z mojego doświadczenia biblioteka nie jest tylko i wyłącznie miejscem, gdzie można wypożyczyć książkę lub zasięgnąć informacji z encyklopedii, a od niedawna z Internetu, jest miejscem w którym można się
z kimś spotkać i zachowując ciszę, porozmawiać w spokoju.
Wciąż mam sentyment do chwil spędzonych w bibliotece w Gniewie,
dlatego nadal chętnie tam przychodzę, nawet jeśli jest to tylko skorzystanie z Internetu. Zachęcam wszystkich do chodzenia do Biblioteki , obie
Panie są bardzo miłe i chętne do pomocy, a cisza panująca w tym miejscu naprawdę sprzyja temu, by wypocząć, czytając jakieś czasopisma,
książkę lub po prostu , żeby popracować na komputerze.
Życzę wszelkiej pomyślności przez następne 60 lat, a nawet dłużej !!!!!
4. Milena Cichowlas (4,67)
1.
Maria
Struczyńska
(5,10)
7. Anna Kaczmarek (4,50)
8. Joanna Karaś (4,46)
10. Donata Piontkowska (4,31)
11. Natalia Wilewska (4,30)
2.
Marta
Dering
(4,75)
12. Justyna Czeklińska (4,30)
13. Kamila Sroka (4,21))
14. Martyna Danowska (4,20)
15. Paulina Pokorska (4,15)
16. Klaudia Biennek (4,15)
17. Beata Sadowska (4,11)
3.
Justyna
Rybicka
(4,75)
Od wielu lat jestem czytelniczką Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej imienia księdza Fabiana Wierzchowskiego. Jestem pełna
podziwu i uznania dla pracy Pań, które ją prowadzą. Zawsze gotowe
do pomocy, służą swą wiedzą wszystkim czytelnikom. Poprzez swój
uśmiech oraz miłą obsługę sprawiają, że bardzo chętnie uczęszczam
do gniewskiej biblioteki. A co najważniejsze i warte podkreślenia, nasze
bibliotekarki są osobami kompetentnymi i z wielkim zaangażowaniem
wykonują swoją pracę.
Chciałabym podziękować w imieniu własnym, moich dzieci i wnuków, bowiem wszyscy jesteśmy waszymi czytelnikami. Zadowolonymi Czytelnikami.
18. Michał Grucza (4,10)
19. Elżbieta Krawczyk (4,08)
20. Anna Ostojska (4,08)
ZSZ
Regina Łabuńska
Marika Wohlert
6. Natalia Poznańska (4,60)
9. Kamil Kamiński (4,38)
Barbara Kręcisz
Studentka IV roku Ochrony środowiska
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Moje wspomnienia związane z biblioteka sięgają roku 1997, kiedy to
po raz pierwszy zostałam przyprowadzona przez koleżanki z klasy. Od
tamtego czasu zmieniła się znacząco pozycja biblioteki w naszym społeczeństwie, a także w moim wyobrażeniu. Z roku na rok dzięki ogromnej
pracy włożonej w zakup nowych pozycji książkowych jest nam coraz
łatwiej w dostępie do wiedzy i rozwoju intelektualnego. W czasach,
kiedy dominuje świat wirtualny i coraz mniej młodych ludzi sięga po
tak ważną gałąź wiedzy, zapomina o tym, że przez wieki była to jedna z
najważniejszych możliwości poznania świata i wartości, których już nie
doznają. Obecnie dzieci znają obsługę najnowszych zdobyczy techniki, a
mają problem ze zrozumieniem czytanego tekstu bądź, co gorsza z przeczytaniem tekstu. W ciągu ostatnich 4 lat zostało nadane imię bibliotece,
ks. Fabiana Wierzchowskiego, które spowodowało, że nie jest ona bezimienna. Nie będę rozpisywała się, jak dużo dała mi współpraca z naszą
biblioteką, ale chciałabym zwrócić uwagę na ludzi tam pracujących,
którzy przyczyniają się do tego, że jest w niej coraz więcej tego, czego
potrzebujemy, a więc książek, bez których jeszcze przez wiele istotnych
lat będą nam niezbędnie . Mam jednak małą prośbę do władz biblioteki
jak i włodarzy gminy, którzy próbują nadążyć za techniką, zapominając,
w jaki sposób zdobyli wiedzę, aby choć trochę pomóc ludziom w ich
rozwoju. Chciałbym podziękować dwóm paniom bibliotekarkom , dzięki
którym w bibliotece czuję się atmosferę prawdziwej biblioteki, a są to
Pani Elżbieta Wyczyńska i Pani Beata Andres.
5. Przemysław Wosik (4,67)
1.
Dawid
Ogórek
(4,80)
3.
Andrzej
Bordewicz
(4,40)
2.
Bartosz
Klohs
(4,66)
3.
Paweł
Kocknecht
(4,40)
5. Anna Brandt (4,28)
6. Marlena Bujanowska (4,10)
7. Karolina Cieślak (4,09)
8. Sławomir Gleizner (4,0)
9. Damian Jędrzejewski (4,0)
10. Damian Kajzer (4,0)
11. Przemysław Stawicki (4,0)
12. Artur Ryś (4,0)
Nowiny Gniewskie 2/2008
21
Z MIEJSKIEJ KSIĄŻNICY
Otwarcie Gminnego Centrum Edukacji Regionalnej
U nas na Kociewiu
Mieszkając tu, wiemy, że jesteśmy kociewiakami, a
skąd to wiemy? Jakie stroje, obyczaje czy tradycje są
związane z naszym regionem. Zapewne te informacje
uzyskamy w nowopowstałym Gminnym Centrum Edukacji Regionalnej.
31 stycznia o godzinie 14.00 w
gniewskiej Bibliotece rozpoczęło
działalność Centrum Edukacji
Regionalnej. W spotkaniu wzięli
udział: senator Andrzej Grzyb, Burmistrz Bogdan Badziong, przedstawiciel Instytutu Kociewskiego
w Starogardzie Wiesław Warchoł,
Pani Krystyna Gierszewska – autorka książki „Kuchnia na Kociewiu”,
która opowiedziała o regionalnych
potrawach kociewskich i poczęstowała zebranych grochowinkami
(faworkami). Pani Bożena Orczykowska z Pracowni Regionalnej
przy Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Gdańsku przedstawiła
referat nt. roli biblioteki publicznej
w edukacji regionalnej.
W spotkaniu wzięli udział również nauczyciele humaniści oraz
nauczania wczesnoszkolnego i
przedszkolnego z terenu gminy i
powiatu. Spotkanie poprowadziła
Pani Marlena Kisielewska – Gojke, mówiąc również o początkach
edukacji regionalnej na naszym
terenie. Prowadzeniem Centrum
Edukacji Regionalnej zajmie się
Pani Ewa Grudzińska. Ona to właśnie opowiedziała o projekcie, jego
idei i planach.
Centrum Edukacji Regionalnej
powstało na bazie zbiorów przekazanych bibliotece po nieistniejącym
już Kociewskim Towarzystwie
Oświatowym, a zebranych i złożonych w gniewskiej Bibliotece przez
Prace młodych czytelników
NASZA BIBLIOTEKA
Wyróniona praca ucznia I klasy Gimnazjum im. J. Hallera w Gniewie
Tomasza Machlika .
W naszym miecie jest tylko jedna publiczna Biblioteka im. Ks. Fabiana
Wierzchowskiego. Bardzo lubi tam chodzi, poniewa jest tam bardzo
duo ksiek z kadego gatunku m.in. Science- fiction, kryminał, horror lub
fantasy itp. dla kadego znajdzie si co w jego gucie. Pracuj tam bardzo
miłe panie, Pani Ela i Pani Beata, jeli kto nie wie jakiej ksiki potrzebuje
to zawsze doradz, co jest bardzo ciekawe czy te potrzebne. Bardzo czsto
te wyszukaj jak ksik albo powiedz, na którym regale si ona
znajduje. Bardzo lubi personel biblioteki, czsto chodz z ksikami mamy
i kiedy tylko jestem w bibliotece panie przekazuj ksik, któr mama
zapewne przeczyta. Moim ulubionym gatunkiem jest Fantasy. Pierwsz
ksik z tego gatunku był Harry Potter, kiedy przeczytałem pierwszy tom
tej wspaniałej ksiki od razu wiedziałem, e tego typu ksizki to jest to, co
lubi. Kiedy przeczytałem wszystkie tomy Harry’ego Potter’a zabrałem si
za czytanie „Władca Piercieni” oraz „Opowieci z Narnii”. Bardzo
chciałbym przeczyta ksik pt. „Wiedmin”, ale mama mówi, e to dla
mnie za trudna lektura.
22
Nowiny Gniewskie 2/2008
prezesa tegoż towarzystwa, Panią
Irenę Brucką. Zbiory te zostały
uporządkowane, posegregowane
i mają służyć wszystkim, którzy
chcą z nich korzystać. W planach
jest organizowanie spotkań dla
młodzieży z terenu całego powiatu
tczewskiego. Nauczyciele, przychodząc z dziećmi i młodzieżą do
centrum, będą mogli prowadzić zajęcia w oparciu o zebrane materiały
i pomoce przez nas przygotowane,
a także wziąć udział w spotkaniach
prowadzonych przez i ze znanymi
na naszym terenie twórcami. Zapraszamy do korzystania i współpracy
z Centrum Edukacji Regionalnej.
Ferie w bibliotece w Opaleniu
W
bibliotece zorganizowano
bogaty program dla dzieci
na okres ferii m. in.: czytanie
ulubionych bajek, konkursy plastyczne, zajęcia w czytelni multimedialnej.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawach z książką. Z
wielkim zaangażowaniem rysowały, kolorowały swoich ulubionych
bohaterów z bajek, projektowały
zakładki do książek. Nie obyło się
także bez zrobienia laurek z okazji
Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci chętnie brały udział w
wyszukiwaniu wierszy przeznaczonych specjalnie na tą okazję,
zarówno w książkach jak i w
Internecie.
Wszystkie prace naszych milusińskich można zobaczyć w bibliotece. Serdecznie zapraszamy.
Z MIEJSKIEJ KSIĄŻNICY
Ferie w bibliotece
Z Franklinem i Martynką
P
owiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana
Wierzchowskiego w Gniewie od
dnia 14.01.2008-25.01.2008r.
przygotowała dla dzieci,,Ferie
z Franklinem i Martynką ’’. W
interpretacji Mariki Wohlert, Katarzyny Szczepańczyk, Karoliny
Wenta, dzieci wysłuchały niżej
przedstawione teksty:
Franklin czeka na siostrzyczkę, Franklin idzie do szkoły,Franklin jest starszym bratem, Franklin i komputer, Franklin gra w
piłkę nożną, Franklinie pospiesz
się, Franklin wielkim odkrywcą,
Franklin na wycieczce, Franklin
jako prezent dla ich babć.
Przedstawiamy dzieci,które
skorzystały z propozycji biblioteki na ferie zimowe.
Lisewska Sylwia, Lisewska
Paulina, Jasiszczak Paulina,
Langowski Mateusz, Szmajda
Julianna, Gierszewska Lucyna, Jakusz- Gostomska Anna,
Szarafin Oliwier, Kaizer Karol,
Konieczna Magda, Konieczny
Piotr, Konieczna Dagmara, Karcz
Emilia, Dmochewicz Ewelina,
Dmochewicz Sławomir, Benke
Anna, Benke Monika, Wolff
Wiktoria, Drabik Dominik, Drabik Anna, Rajek Patrycja, Rajek
ska Adrianna, Żurawski Jakub,
Gniewkowski Karo, Okęcka
Weronika, Klimczak Dariusz,
Nowak Ariel.
Nauczycielem prowadzącym
dzieci podczas prac plastycznych
z Kursztyna była pani Małgorzata
Wrzesińska.Z myślą o karnawale
dzieci wykonały barwne i kolorowe maski karnawałowe. Prace
nadesłali nam: Knitter Karol,
Benke Monika, Oberski Jakub,
Nowak Mateusz, Mitlewsa Mo-
mały chwalipięta, Franklin boi
się ciemności, Martynka zajmuje się dziećmi, Martynka szuka
Pufka.
Piękne prace plastyczne z
przedstawionych książek można
zobaczyć w siedzibie biblioteki.
Na uwagę zasługują również kolorowe zakładki do książek.
21. 01. 2008.r babcie na zaproszenie dzieci czytały ulubione książki swoim wnukom i
wnuczkom. Wybrano bajki: Mała
syrenka, O rybaku i złotej rybce,
Kot w butach. Bajki czytały
babcie: Regina Łabuńska, Teresa
Koślicka i Olga Chrapan .
Dzieci obdarowały zaproszone
panie laurkami na Dzień Babci,
natomiast swoje, nad którymi
pracowały przez dwa dni, zabrały
Dawid, Błauciak Paweł, Orłowska Paulina, Freda Anastazja
–najmłodsza uczestniczka.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za zapał i entuzjazm do pracy w czasie zajęć plastycznych.
Wszyscy z uśmiechem i radością
wykonywali każdy nowy pomysł,
w nagrodę otrzymali kolorowe
książeczki i słodycze.
Otrzymaliśmy również piękne prace plastyczne od dzieci z
Kursztyna,które jako temat wybrały,,Pejzaż zimowy”. Na uwagę
zasługują wszystkie prace niżej
wymienionych uczestników.
Mitlewska Ewelina, Nowak
Mateusz, Beling Judyta, Nowak
Piotr, Jabłonka Katarzyna, Oberski Jakub, Jueppner Natalia,
Sobisiak Joanna, Cyganow-
nika. Na wyróżnienie zasługują
również piękne prace wykonanych pejzaży: Krzysztofa Rode
z Wielkich Walichnów i Moniki
Jachura z Nicponi.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zajęciach
w czasie ferii zimowych zorganizowanych przez bibliotekę w
Gniewie.
E. Wyczyńska
Ogłoszenie
W
W GABINECIE ZABIEGOWYM
OŚRODKU ZDROWIA W GNIEWIE
można zakupić szczepionki
za 5 zł. p/Grypie INFLUVAC
sezon 2007/2008 jeszcze teraz skuteczne.
Nowiny Gniewskie 2/2008
23
CZAS WOLNY
Aktywnie wykorzystany czas
Zimowy wypoczynek w Opaleniu
J
ak co roku zorganizowano w
Świetlicy Wiejskiej w Opaleniu wiele różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
podczas ferii zimowych. Dużą
popularnością cieszyły się warsztaty plastyczne, które zakończono
konkursem. Tematem prac była
wycieczka do Tczewa, a dokładniej ,,wspomnienia z basenu” .W
konkursie plastycznym wzięło
udział 12 uczestników. Pierwsze
miejsce zdobyła Ewelina Szwarc.
5 zespołów. Pierwsze miejsce z
69 pkt. zdobyły Daria Gajewska
i Milena Czechanowska. Drugie
miejsce z 44 pkt. Ewelina Szwarc
i Zuzia Czajka. Trzecie miejsce
z 38 pkt. Sabina Noch i Sara
Gajewska oraz Natalia Czarnuch
i Angelika Czajka.
Również po raz pierwszy
odbyły się rozgrywki ,,Mistrza
w bilardzie’’. Przez dwa kolejne
dni prowadzone były zmagania
.między uczestnikami konkur-
Wycieczka na basen podczas ferii zimowych.
Siłownia, która powstała dzięki projektowi
"Żyj zdrowo i kolorowo.
kat. Ewelina Szwarc .
Dużą popularnością cieszyły
się również nowe gry planszowe
i zabawy umysłowo-zręcznościowe. Poza tym podczas ferii
dzieci pisały scenariusze do
przedstawień teatralnych, które
później przedstawiały. Innym
razem układały piosenki, które
później prezentowały przed publicznością.
Wspaniale zaprezentowali
się zwłaszcza najmłodsi: Jagoda
realizację ferii zimowych przyrządzając dzieciom gofry, ciasta,
ciasteczka, czy przywożąc dzieci
na zajęcia do świetlicy.
Podczas ferii zimowych starsi
aktywnie korzystali z siłowni,
która powstała dzięki projektowi
,,Żyj zdrowo i kolorowo”. Dzieci
w tym czasie mogły pograć w gry
komputerowe lub obejrzeć bajki
i filmy.
W imieniu uczestników ferii
dziękuję za pomoc rodzicom oraz
Rozgrywki "Mistrzostw w bilardzie.
Dwa drugie miejsca: Sabina Noch
i Milena Czechanowska .Na
wyróżnienie zasłużyła Zuzanna
Czajka.
Po raz pierwszy zorganizowano konkurs p.n.,, Salonik kosmetyczny”. Dzieci miały za zadanie
stworzenie pięknej fryzury na
głowie oraz makijażu na twarzy.
W owej konkurencji startowało
su .Zwycięzcami zostali Artur
Rajkowski, Aleksandra Bossart i
Ewelina Szwarc. Drugie miejsce
wywalczył Michał Cejer, a trzecie
Maciej Muża.
22.01 odbył się Turniej Piłki
Nożnej „chłopki”. Turniej rozegrano w dwóch kategoriach
wiekowych. W pierwszej kat.
wygrał Michel Tine, w drugiej
Konkurs p.n. "Salonik Kosmetyczny".
24
Nowiny Gniewskie 2/2008
Filbrant (lat 6), Sara Gajewska
(lat 6), Amelka Reptowska (lat
3). Tomek Graban (lat 4).
Inną formą wypoczynku jak i
nauką były warsztaty kulinarne,
które są kontynuacją ostatniego
projektu p.n.,, Czym skorupka
za młodu”. Podczas ferii dzieci
mogły dostać ciepłą herbatę pod
okiem opiekuna, przygotować
coś do zjedzenia. Wielu rodziców włączyło się aktywnie w
sponsorom zimowego wypoczynku m.in: Prezesowi Jakubowi
Cyburze z INWEST-COM Sp. z
o.o. w Gniewie, Panom Markowi
Głowali i Tomaszowi Zachorowskiemu z ROLMAG- Opalenie
oraz Paniom Marii Głowińskiej i
Krystynie Imosa z Opalenia.
Barbara Rajkowska
EKOLOGIA
Szkody komunikacyjne spowodowane przez dzikie zwierzę
Co zrobić, gdy . . .
W
yobraźmy sobie następującą
sytuację: jedziemy samochodem, a tu niespodziewanie
na drogę wybiega.... sarna. No i
auto do remontu. Od kogo, poza
ubezpieczycielem, w takiej sytuacji
żądać odszkodowania za spowodowane szkody? Zakładamy, że
wypadek miał miejsce w terenie
zabudowanym, nie było również
znaku informującego o „dzikich
zwierzętach”.
Zgodnie z ustawą o Prawie Łowieckim zwierzęta łowne (tzw. dziko żyjące) w stanie wolnym, jako
dobro ogólnonarodowe stanowią
własność Skarbu Państwa. Listę
zwierząt łownych ustala minister
właściwy do spraw środowiska,
po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego do spraw rolnictwa
oraz Państwowej Rady Ochrony
Przyrody i Polskiego Związku
Łowieckiego.
Skarb Państwa odpowiada za
szkody wyrządzone przez zwierzeta łowne objęte całoroczną
ochroną. W przytoczonej sytuacji
należy ustalić, na jakim terenie
miała miejsce szkoda i wystąpić
ze stosownym roszczeniem do właściwego organu administracji (np.
wojewody). Nie należy zapomnieć
o właściwym udokumentowaniu
swojego roszczenia, np. przez wezwanie policji na miejsce zdarzenia
i sporządzenie stosownej notatki
policyjnej, lub też wykonanie
zdjęć z miejsca zdarzenia i przygotowanie oświadczenia świadków.
Konieczna będzie również ocena
techniczna uszkodzeń pojazdu
i udokumentowanie wysokości
kosztów naprawy pojazdu. Przygotowana dokumentacja powinna
dokumentować związek przyczynowy zdarzenia ze szkodą.
Dalej nasuwa się pytanie, co
ze zwierzyną dziką, która doznała
szkody w zdarzeniu komunikacyjnym? Gdy w wyniku kolizji
drogowej zwierzyna dziko żyjąca
uległa wypadkowi i jej uśmiercenie
jest konieczne, zezwala na to odpowiedni artukuł ustawy o ochronie
zwierząt. Uśmiercanie zwierząt
może być uzasadnione wyłącznie:
1) potrzebą gospodarczą;
2) względami humanitarnymi;
3) koniecznością sanitarną;
4) nadmierną agresywnością,
powodującą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
a także dla zwierząt hodowlanych
lub dziko żyjących;
5 potrzebami nauki, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 9;
6) wykonywaniem zadań związanych z ochroną przyrody.
1a. Uśmiercanie zwierząt może
odbywać się wyłącznie w sposób
humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia
fizycznego i psychicznego.
1b. Jeżeli minister właściwy do
spraw środowiska lub wojewoda
wydał zezwolenie na zabicie zwierząt objętych ochroną gatunkową,
mogą one być uśmiercone przy
użyciu broni myśliwskiej przez
osoby uprawnione do posiadania
tej broni.(...)
2. W przypadku konieczności
bezzwłocznego uśmiercenia, w celu
zakończenia cierpień zwierzęcia,
potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek
Polskiego Związku Łowieckiego,
inspektor organizacji społecznej,
której statutowym celem działania
jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub
gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby
Parków Narodowych, strażnik
Państwowej Straży Łowieckiej,
strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej. (...)
3. W sytuacji, o której mowa
w ust. 3 (...), dopuszczalne jest
użycie broni palnej przez osobę
uprawnioną.
Zwłoki takich zwierząt lub
ich części są własnością skarbu
państwa, reprezentowanego przez
gminę, nadleśnictwo lub właściwy
Zarząd Dróg Publicznych.
Zwłoki zwierząt lub ich części
należy poddać utylizacji przez
uprawniony podmiot zajmujący
się zbieraniem lub przetwarzaniem
zwłok zwierzęcych na koszt skarbu
państwa (gminy, nadleśnictwa, Zarządu Dróg Publicznych).
Potrącona sarna to nierzadki widok.
Zabitą zwierzynę należy wpisać do planu w pozycji ubytki,
po niezwłocznym komisyjnym
sporządzeniu protokołu ubytku
naturalnego, spisanego przez przedstawicieli zarządcy lub dzierżawcy
obwodu łowieckiego i właściwego
leśniczego.
W świetle obowiązujących
przepisów nie można oddawać
zabitej w wyniku kolizji drogowych
i innych przyczyn zwierzyny do
punktów skupu, ponieważ zwłoki
dziczyzny są odpadem niebezpiecznym zgodnie z klasyfikacją
ujętą w przepisach o odpadach,
a w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego musza one podlegać
unieszkodliwieniu w sposób opisany w Rozporządzeniu tj. ostatecznemu usuwaniu jako odpady przez
spopielanie lub współspopielanie
w zatwierdzonych spalarniach lub
współspalarniach.
Nie można samowolnie zagrzebywać lub palić tusz zwierzyny
zarówno powypadkowej, jak też
upadłej w wyniku innych przyczyn.
Zawłaszczenie rannej lub padłej
(np. w wypadku dogowym) zwierzyny jest zabronione i zagrożone
wysoką karą pieniężną. Zwierzyna
wolno żyjąca stanowi własność
Skarbu Państwa.
Obowiązek zgłaszania i przekazania zabitej zwierzyny w wyniku kolizji drogowych lub innych
przyczyn, wyznaczonym przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii
podmiotom, ciąży na posiadaczu
odpadów zwierzęcych (skarb państwa - reprezentowany przez podmiot zarządzający gruntem: gmina,
nadleśnictwo lub na właściwym
Zarządzie Dróg Publicznych) na
koszt skarbu państwa. Ustawa o
odpadach w Art. 3 pkt. 13 mówi,
że: (..)władający powierzchnią
ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na jego nieruchomości.
Nadzór nad utylizacją tusz
zwierząt padłych i zabitych w
wyniku kolizji drogowych i innych
zdarzeń losowych sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.
Nekrolog
W związku z tragiczną śmiercią
Wojtka
łączymy się w cierpieniu z Jego rodziną
i składamy najszczersze kondolencje.
Władze samorządowe
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gniew
Nowiny Gniewskie 2/2008
25
OGŁOSZENIA
Ogłoszenie
PUNKT EKOLOGICZNY
Dlaczego należy segregować śmieci? Jakie korzyści daje segregacja odpadów? Jakie
odpady możemy segregować? Gdzie pozbywać się posortowanych odpadów? Gdzie
dowiedzieć się więcej na ten temat? Z pozoru łatwe pytania, ale czy dla wszystkich?
Jeśli wszystkie śmieci będziemy składować na wysypisku, to wokół nas, w szybkim tempie powstaną GÓRY ŚMIECI. Obok jednego wysypiska powstanie drugie,
obok drugiego – trzecie itd. Znaczną część wyrzucanych odpadów MOGLIBYŚMY
POWTÓRNIE WYKORZYSTAĆ, czyli poddać recyklingowi. Wystarczy tylko, że
będziemy je SEGREGOWAĆ.
SEGREGUJĄC ODPADY:
- zmniejszymy ilość śmieci składowanych na wysypisku i przedłużymy jego żywotność,
- odzyskamy surowce wtórne ograniczając wykorzystanie surowców pierwotnych i
degradację środowiska,
- poprawimy stan powietrza, którym oddychamy (odpady nie będą spalane).
DO POWTÓRNEGO UŻYCIA NADAJĄ SIĘ TAKIE ODPADY JAK:
- papier,
- szkło,
- tworzywa sztuczne,
- baterie,
- zużyty olej,
- opony,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Posortowane odpady można BEZPŁATNIE pozostawić w punktach oznaczonych
znakiem PUNKT EKOLOGICZNY.
PAPIER, SZKŁO, I TWORZYWA SZTUCZNE
od października 2007 roku możemy zostawić w punktach selektywnej zbiórki na terenie
miasta Gniew oraz na terenie wybranych szkół z terenu gminy Gniew.
BATERIE
można zostawić przy Przychodni „Medical, Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, ZUK
Gniew, przy sklepach: „Biedronka”, „Murmex”, „Ślizex-Market”, przy Gniewskim
Centrum Edukacji Ekologicznej oraz przy szkołach: SP Gogolewo, SP Gronowo, SP
Piaseczno, SP Pieniążkowo, SP Ostrowite, ZS Gniew i ZS Opalenie.
ELEKTROŚMIECI, ZUŻYTY OLEJ, OPONY
od października 2007 roku można zostawić w ZUK Gniew przy ul. Wiślanej 6 oraz na
Składowisku Odpadów Komunalnych w Nicponi.
Więcej informacji na ten temat:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Gniewskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew
Ciepłe 26, 83-140 Gniew
tel/fax 58/535 23 18 lub 58/535 23 31 wew.33 tel/fax 58/535 31 30
www.zukgniew.com,
[email protected]
[email protected]
JAK PRAWIDŁOWO SORTOWAĆ ODPADY?
W wyborze odpowiedniego pojemnika pomogą takie oznaczenia:
PAPIER - kolor pojemnika NIEBIESKI
WRZUCAMY – gazety, zeszyty, książki, katalogi, ulotki, torby papierowe, kartony, tektura,
NIE WRZUCAMY – opakowań kartonowych po sokach i mleku, opakowań papierowych z tworzywem sztucznym, papieru tłustego i zabrudzonego, worków po
materiałach budowlanych,
TWORZYWA SZTUCZNE - kolor pojemnika ŻÓŁTY
WRZUCAMY – czyste butelki po napojach, po płynach (do naczyń, do prania, do
płukania), szamponach, mydłach i innych kosmetykach,
NIE WRZUCAMY – butelek brudnych i po olejach, opakowań po farbach, po jogurtach,
styropianu, plastikowych części samochodowych,
SZKŁO - kolor pojemnika ZIELONY
WRZUCAMY – czyste opakowania ze szkła: słoiki, butelki, stłuczka bez metalu i
tworzyw sztucznych,
NIE WRZUCAMY – zakrętek, kapsli, ceramiki, porcelany, szkła, żarówek, zużytych lamp,
BATERIE
WRZUCAMY – zużyte baterie i akumulatorki małogabarytowe, różnego rodzaju:
guzikowe, paluszki, okrągłe, płaski,
NIE WRZUCAMY – akumulatorów wielkogabarytowych,
ELEKTROŚMIECI - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
WRZUCAMY – telewizory, komputery, kalkulatory, świetlówki, żarówki energooszczędne, żelazka, pralki, lodówki, telefony, radia, suszarki, zegarki, golarki, wagi,
miksery, konsole do gier, termostaty itp.
NIE WRZUCAMY – żarówek zwykłych, akumulatorów samochodowych
UWAGA
Bardzo ważne, by śmieci segregowane były we wskazany sposób. Tylko taka zbiórka umożliwia odzysk
surowców wtórnych. Jeśli np. w pojemniku na papier znajdą się inne odpady, to cała jego zawartość
zostanie wyrzucona na wysypisko śmieci, a starania dużej grupy osób staną się nadaremne. Z tych
informacji wynika, że jednak warto pomyśleć zanim coś gdzieś wyrzucimy. Dlatego SEGREGUJMY
ODPADY to przecież NIC NIE KOSZTUJE.
26
Nowiny Gniewskie 2/2008
Ogłoszenie
KURS NA PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH
PO REGIONIE POMORSKIM
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oddział w Grudziądzu informuje,
że w okresie od lutego do października 2008 roku organizuje Kurs na Przewodników
Terenowych po Regionie Pomorskim.
Kurs będzie obejmował obszar Pomorza Wschodniego, czyli województwo pomorskie
(z wyłączeniem Trójmiasta) oraz powiaty województwa kujawsko – pomorskiego:
tucholski, świecki, grudziądzki, chełmiński, brodnicki, golubski, wąbrzeski i toruński
(z wyłączeniem Torunia).
Kurs ten jest organizowany na zasadach non profit i w związku z tym, dzięki dotacji,
całkowita odpłatność od osoby (w tym wycieczki) została ustalona na rekordowo niskim poziomie 600 zł. Kurs będzie miał charakter weekendowy. Dokumenty kursowe
w tym plan i program kursu znajduje się na stronie internetowej www.przewodnicy.
grudziadz.pl.
Zgłoszenia kierować można wprost do Biura Oddziału lub telefonicznie pod nr tel.
056 46 240 92 bądź 056 46 400 98 lub do pani Alicji Grochockiej kierownik Muzeum
Archeologicznego w Gdańsku, oddział w Gniewie pod nr. tel. 058 535 35 29.
OGÓLNY PLAN ZAJĘĆ KURSU
przewodników turystycznych po Pomorzu organizowanego przez Koło Przewodników
Turystycznych przy Oddziale PTTK w Grudziądzu
Miejscem zajęć teoretycznych kursu jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych
w Grudziądzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 - sala wykładowa na parterze.
Zajęcia odbywają się w soboty od godz.8.00 do godz. 14.45 i w niedziele od godz. 9.00
do godz. 14.05 w weekendy wymienione w terminarzu.
Miejscem zajęć praktycznych - wycieczek pieszych, kolejowych i autokarowych jest
obszar województwa Pomorskiego i Kujawsko - Pomorskiego.
Słuchaczem kursu staję się każdy kandydat po wypełnieniu i oddaniu ankiety kursowej
oraz po uiszczeniu opłaty z kurs w całości (700,- zł) lub w l raty (400,- zł.) w chwili
zapisu.
Wszelkie szczegółowe informacje o kursie udzielają organizatorzy bezpośrednio a
ponadto będą dostępne w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej w Grudziądzu
przy ul. M.C. Skłodowskiej 19 i na jej stronie internetowej: www.it.gdz.pl oraz stronie
internetowej Koła Przewodników PTTK www.przewodnicy.grudziadz.pl
TERMINARZ WYKŁADÓW I SEMINARIÓW:
1. 9-10 lutego 2008 r.
2. 16-17 lutego 2008 r.
3. 23-24 lutego 2008 r.
10. 10-11 maja 2008 r.
11. 31 maja - 1 czerwca 2008 r.
4. 1-2 marca 2008 r.
5. 8-9 marca 2008 r.
6. 15-16 marca 2008 r.
12. 7-8 czerwca 2008 r.
13. 6-7 września 2008 r.
7. 5-6 kwietnia 2008 r.
8. 13 kwietnia 2008 r. (w razie niepogody)
9. 19-20 kwietnia 2008 r.
14. 20-21 września 2008 r.
15. 4-5 października 2008 r.
16. 26 października 2008 r.
Podsumowanie i zakończenie kursu połączone z kompletowaniem dokumentów dla
Komisji Egzaminacyjnej przy Marszałku Województwa – do dnia 26 października
2008 roku.
WYCIECZKI:
Wycieczka na przywitanie - po Grudziądzu – 3 godz. – 17 lutego 2008r.
Wycieczka autokarowa po powiecie grudziądzkim – 1 dzień – 12 kwietnia 2008r.
Wycieczka terenowa w okol. Grudziądza - manewry terenowe – 1 dzień – 13 kwietnia 2008r.
Wycieczka autokarowa po Ziemi Chełmińskiej – 2 dni – 26 - 27 kwiecień 2008r.
Wycieczka autokarowa metodyczna weekendowa I Ziemia Słupska - 2 dni –17-18 maj 2008r.
Wycieczka autokarowa metodyczna weekendowa II Kaszuby – 2 dni – 14-15 czerwiec 2008r.
Wycieczka autokarowa po powiecie świeckim - Kociewiu - 1 dzień – 21 czerwiec 2008r.
Wycieczka kolejowa do Malborka – 1 dzień – 22 czerwiec 2008r.
Wycieczka autokarowa metodyczna weekendowa III Bory Tucholskie – 2 dni–13-14 września 2008r.
Wycieczka autokarowa metodyczna weekendowa IV Powiśle i Żuławy - 2 dni – 27-28 września 2008r.
Wycieczka architektoniczna po Trójmieście - 2 dni – 11-12 październik 2008r.
Wycieczka do cytadeli grudziądzkiej – ½ dzień – 19 październik 2008r.
Wycieczki metodyczne na zakończenie po Grudziądzu w 2 grupach - ½ dzień – 21 wrzesień
i 5 październik 2008r.
Wycieczka piesza teren. w okolice Grudziądza - praktyki przewodnickie - 1 dzień – 18
października 2008r.
Wycieczka architektoniczna po Toruniu – 1 dzień – 25 październik 2008r.
Egzaminy państwowe dla przewodników turystycznych terenowych odrębnie teoretyczne i praktyczne odbędą się prawdopodobnie w listopadzie, grudniu 2008r. lub pocz.
2009r. (o ostatecznych terminach decyduje wojewódzka komisja egzaminacyjna).
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Oddział w Grudziądzu
im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi
ul. Za Basenem 2, 86 - 300 Grudziądz
KRONIKI
Kronika USC
Kronika Policyjna
30 grudnia
W Gniewie przy ul. Witosa nieznany sprawca włamał się do
piwnicy skąd zabrał sprzęt wędkarski, artykuły chemiczne i inne
o łącznej wartości 500 zł na szkodę
Wiesławy T.
1 stycznia
Trzech sprawców, rzucając butelkami po piwie, uszkodzili elewację
budynku Towarzystwa Biblijnego
i Traktatowego STRAŻNICA w
Gniewie przy ul. Kopernika.
22/23 stycznia
W nocy z klatki schodowej budynku w Gniewie przy ul. Piłsudskiego
nieznany sprawca dokonał kradzie-
ży roweru górskiego wartości 800
zł na szkodę Pawła Z.
28 stycznia
W Małej Karczmie kierujący
samochodem m-ki PEUGEOT
Przemysław K. z nieznanych przyczyn wjechał do rowu, w wyniku
czego obrażeń ciała doznał pasażer
pojazdu Łukasz S.
30 stycznia
W Gniewie Andrzej B. przewracając się na jezdnię uderzył w
samochód osobowy m-ki OPEL
kierowany przez Sławomira G.,
w wyniku czego pieszy doznał
obrażeń ciała.
Witamy na świecie!
Zameldowano 22 noworodków urodzonych w Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Gdańsku, Gdyni i Świeciu:
11 dziewczynek:
Wiktoria Bielicka
Patrycja Bryska
Kinga Chudyka
Natalia Gałkowska
Klaudia Głowińska
Marta Lenckowska
Laura Laskowska
Anna Rutkowska
Wiktoria Sadowska
Agata Stankiewicz
Weronika Jasiak
11 chłopców:
Tomasz Bieliński
Maksymilian Hefta
Kacper Jarosławiec
Wiktor Kołtonowski
Klaudiusz Kotowski
Michał Maciejewski
Paweł Pankiewicz
Daniel Połomski
Maurycy Rulewski
Szymon Sadowski
Mikołaj Skowyra
Oprac. MD
NOC STOP - PRZECIWKO KRADZIEŻY
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA S.A., mając na uwadze zwalczanie przestępczości samochodowej
wdrożyła do realizacji program o nazwie NOC STOP.
Celem programu jest zmniejszenie ilości skradzionych aut. Istotą programu jest oznakowanie
pojazdów, których właściciele deklarują, że nie jeżdżą samochodem w porze nocnej. Oznakowanie pojazdu polega na umieszczeniu na przedniej oraz tylnej szybie odblaskowej nalepki
holograficznej, która pozwala policjantom pełniącym służbę nocną szybko zidentyfikować taki
pojazd i skontrolować go. Właściciel pojazdu korzystający z niego nocą, będzie kontrolowany
przez patrole policyjne. Przystąpienie do programu nie niesie za sobą żadnych kosztów i nie
wymaga rejestracji. Wystarczy, że po otrzymaniu pakietu właściciel pojazdu oznaczy go
poprzez naklejenie przedmiotowych nalepek w następujący sposób:
- na przedniej szybie w lewym dolnym rogu
- na tylnej szybie w prawym górnym rogu.
Pakiet mogą otrzymać mieszkańcy z terenu gminy Gniew oraz gminy Morzeszczyn w Komisariacie Policji w Gniewie przy ul. Kościuszki 2.
Kronika strażacka
1 stycznia
Miejscowe zagrożenie w Małej
Karczmie. Sprzątnięto drogę.
3 stycznia
Pożar śmietnika w Gniewie przy
ul. Gostomskiego.
6 stycznia
Pożar piwnicy w Gniewie przy ul.
Kopernika.
9 stycznia
Miejscowe zagrożenie w postaci
zwisającego konara drzewa w
miejscowości Opalenie.
14 stycznia
Pożar sadzy w kominie w miejscowości Gniew przy ul. Sobieskiego.
16 stycznia
Przysypane dziecko w miejscowości Nicponia.
25 stycznia
Miejscowe zagrożenie w postaci
śmieciarki w rowie w miejscowości Wielkie Walichnowy.
25 stycznia
Miejscowe zagrożenie w postaci
przewróconego samochodu w
miejscowości Szprudowo.
28 stycznia
Wypadek drogowy w miejscowości Mała Karczma.
28 stycznia
Kolizja drogowa na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Gniew.
3 lutego
Miejscowe zagrożenie w postaci plamy oleju w miejscowości
Szprudowo.
Oprac. PO
Oprac. MD
Na nową drogę życia wstąpili...
6 par zawarło związek małżeński:
Agnieszka Dobieglewska i Łukasz Ossowski
Alina Manikowska i Radosław Obremski
Marzena Potulska i Michał Romanowski
Wioleta Watkowska i Marcin Ostrode
Sylwia Klops i Rafał Ciepliński
Monika Kowalska i Adam Narloch
Wszystkim parom składamy najserdeczniejsze życzenia
pomyślności i szczęścia.
Oprac. MD
Pożegnaliśmy…
Zmarło 16 osób, ze smutkiem pożegnaliśmy:
Jadwigę Speth
Wojciecha Murawskiego
Walerię Dejewską
Ryszarda Staniurskiego
Janinę Myszkowską
Helenę Śladowską
Wandę Klein
Wacława Cwajda
Zdzisława Ulatowskiego
Małgorzatę Ałaszewską
Helenę Górnowicz
Stanisława Daszewskiego
Dariusza Grabowicz
Henryka Ziemann
Krystynę Kubaś
Mieczysława Kłos
1929
1994
1922
1942
1935
1916
1923
1938
1952
1916
1919
1935
1958
1970
1943
1938
Oprac. MD
Nowiny Gniewskie 2/2008
27
SPORT
Ferie 2008
Turniej Unihokeja Szkół Podstawowych
W
turnieju zorganizowanym
przez Gminny Ośrodek
Sportu w Gniewie udział wzięło
sześć zespołów chłopców i dwa
zespoły dziewcząt. Chłopcy swoje mecze rozgrywali systemem
„każdy z każdym”, natomiast
dziewczęta zagrały dwa spotkania
turnieju chłopców (8 bramek) został Kamil Tomczyński z Wisły natomiast najlepszym zawodnikiem
uznano Patryka Orzechowskiego
z SP Gogolewo.
Składy najlepszych zespołów: Wisła Walichnowy: Wojciech Lenga, Rafał
Tomczyński, Bartosz Krzyżyński,
WYNIKI SPOTKAŃ
FC Opalenie - SP Gogolewo
FC Międzyłęż - FC Tymawa
Wisła Walichnowy - UKS Gronowo
FC Opalenie - FC Tymawa
SP Gogolewo - UKS Gronowo
FC Międzyłęż - Wisła Walichnowy
FC Opalenie - UKS Gronowo
FC Tymawa - Wisła Walichnowy
SP Gogolewo - FC Międzyłęż
FC Opalenie - Wisła Walichnowy
FC Międzyłęż - UKS Gronowo
FC Tymawa - SP Gogolewo
FC Opalenie - FC Międzyłęż
SP Gogolewo - Wisła Walichnowy
UKS Gronowo - FC Tymawa
0:0
0:4
2:0
1:1
5:1
0:4
2:0
0:5
3:0
0:3
4:0
0:1
1:0
1:2
1:1
DZIEWCZĘTA
Cytrynki Walichnowy/Gronowo - Pomarańczki Tymawa
REWANŻ
Cytrynki Walichnowy/Gronowo - Pomarańczki Tymawa
– mecz i rewanż. Najlepsze zespoły
nagrodzone zostały pucharami,
a wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy.
Najlepszą i najskuteczniejszą (5
bramek) zawodniczką rozgrywek
dziewcząt została Klaudia Kowalska z Cytrynek, królem strzelców
Kamil Tomczyński, Mariusz Wysocki, Daniel Kowalski.
Cytrynki Walichnowy/Gronowo: Natalia Kowalska, Klaudia
Kowalska, Jagoda Szarfenberg,
Paulina Kleinowska, Aneta Mierzwicka, Marlena Kaniowska.
Ogłoszenie
1. Wisła Walichnowy
2. SP Gogolewo
3. FC Opalenie
4. FC Tymawa
5. FC Międzyłęż
6. UKS Gronowo
TABELA KOŃCOWA TURNIEJU
DZIEWCZĘTA
1. Cytrynki Walichnowy/Gronowo
2. Pomarańczki Tymawa
1:0
4:0
10 pkt.
7
6
4
2
1
16:1
10:3
4:4
6:8
4:12
2:14
4 pkt.
0 pkt.
5:0
0:5
Ogłoszenie
F IRMA
ŻABKA POLSKA S.A.
POSZUKUJE
KREATYWNYCH , UCZCIWYCH OSÓB
CHCĄCYCH PODJĄĆ WŁASNĄ
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
WE WSPÓŁPRACY
Z RENOMOWANĄ SIECIĄ HANDLOWĄ .
T EL . KONTAKTOWY
0 501 702 938
B EATA S IEZIENIEWSKA
POBÓR 2008 ROKU
Na terenie powiatu tczewskiego zostanie przeprowadzony pobór w pomieszczeniach Domu Dziecka w Tczewie przy ul. Wojska
Polskiego 6.
Poborowi z terenu Gminy Gniew otrzymają wezwania, aby zgłosić
się w dniach od 29 lutego do 6 marca br.
Wezwaniu podlegają mężczyźni rocznik 1989, a także mężczyźni
urodzeni w latach 1984-1988, którzy dotąd nie stawili się do poboru.
W wyznaczonym terminie każdy poborowy otrzyma książeczkę
wojskową oraz powiatowa komisja lekarska wyda orzeczenie ustalające kategorię zdrowia, dlatego też poborowy winien zgłosić się z:
- dowodem osobistym,
- jedną fotografią o wym. 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
- ostatnim świadectwem ze szkoły (podstawowej, gimnazjum,
zawodowej) lub aktualnym zaświadczeniem ze szkoły, do której
obecnie uczęszcza,
ponadto:
- powinien zabrać ze sobą dokumentację lekarską (jeżeli na coś
choruje) i książeczkę RUM.
Nie otrzymanie wezwania nie zwalnia ze zgłoszenia się.
Inspektor ds. wojskowych - Renata Ebłowska
28
Nowiny Gniewskie 2/2008
SPORT
Mistrzostwa w mini piłce siatkowej
W
dniu 4 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Gniewie rozegrano Mistrzostwa
Miasta i Gminy Gniew w mini piłce
siatkowej dziewcząt i chłopców. Zawody miały na celu popularyzację tej
dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie najlepszych
zespołów do rozgrywek szczebla
powiatowego.
W zawodach wystartowało sześć
zespołów, które rozegrały turniej systemem „każdy z każdym”. Zespoły
klas IV-V z jednej szkoły występowały w składach sześcioosobowych. Mecze toczyły się do dwóch wygranych
setów, do 25 punktów. Ewentualny
trzeci set decydujący rozgrywany był
do 15 punktów. Dziewczęta ze Szkoły
Podstawowe w Gniewie występowały w następującym składzie: Dorota
Stawicka, Natalia Perron, Karolina
Krykowska, Klaudia Górna, Kinga
Frost i Magda Werra. Rówieśnicy z
Pieniążkowi grali w składzie: Piotr
Glazik, Mateusz Szulc, Piotr Lange,
Paweł Stawicki.
W sali gimnastycznej Zespołu
Szkół w Opaleniu, w dniu 6 lutego
rozegrano mistrzostwa mini piłki
siatkowej dziewcząt i chłopców
klas VI tzw. „czwórki”. Po losowaniu nastąpiło uroczyste otwarcie
zawodów, a następnie przystąpiono
do rozgrywek systemem „każdy z
każdym” . Na parkiecie pojawiły się
reprezentacje dziewcząt. Dziewczęta
z Gniewa wystąpiły w następującym
składzie: Marta Król, Dorota Stawicka, Ilona Kleinowska, Weronika
Srożak, Anna Binerowska, Karolina
Kruszewska, Natalia Cieszynska,
Daria Zgubieńska, Zuzanna Struczyńska i Paulina karzynska. Chłopcy
z Pieniążkowi grali w następującym
składzie: Wojtek Grabowski, Bartosz
Talarka, Piotr Glazik, Mateusz Szulc,
Piotr Lange, Paweł Sawicki,Przemysław Strehlau, Jakub Walewski.
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, natomiast drużyny,
które uplasowały się na pierwszych
miejscach, wywalczyły prawo gry w
zawodach powiatowych.
Gratulujemy wszystkim zespołom
i życzymy udanych występów w
zawodach powiatowych
Longin Nagórski
Pierwsze oficjalne zawody w
nowej sali ZS w Opaleniu.
WYNIKI TECHNICZNE DZIEWCZĄT:
SP Opalenie : SP Pieniążkowo
SP Gniew : SP Pieniążkowo
SP Opalenie : SP Pieniążkowo
2:0
2:0
2:1
KLASYfiKACJA KOŃCOWA:
1. miejsce SP Gniew
4 pkt /4:0/ +4
2. miejsce SP Opalenie 3 pkt /2:3/-1
3. miejsce SP Pieniążkowo 2 pkt /1:4/ -3
WYNIKI TECHNICZNE CHŁOPCÓW:
SP Opalenie : SP Pieniążkowo
SP Gniew : SP Pieniążkowo
SP Opalenie : SP Gniew
1:2
1:2
0:2
KLASYfiKACJA KOŃCOWA:
1. miejsce SP Pieniążkowo 4pkt /4:2/ +2
2. miejsce SP Opalenie
3pkt /3: 2/ +1
3 miejsce SP Gniew
2pkt /1:4/ -3
WYNIKI TECHNICZNE DZIEWCZĄT:
SP Opalenie : SP Gniew
13:25, 10:25 /0:2/
SP Gniew : SP Pieniążkowo
25:23, 25:7 / 2:0/
SP Opalenie : SP Pieniążkowo
12:25, 25:23, 4:15 /1:2/
KLASYfiKACJA KOŃCOWA:
1. miejsce SP Gniew 4 pkt /4:0/ +4
2. miejsce Pieniążkowo 3 pkt /2:3/-1
3. miejsce Opalenie
2 pkt /1:4/-3
WYNIKI TECHNICZNE CHŁOPCÓW:
SP Opalenie : SP Gniew
9:25, 25:17, 15:10 /2:1/
SP Gniew : SP Pieniążkowo
25:12, 24:26, 15:10 /1:2/
SP Opalenie : SP Pieniążkowo
6:25, 25:14, 15:10 /1:2/
KLASYfiKACJA KOŃCOWA:
1. miejsce SP Pieniążkowo 4 pkt /4:2/ +2
2. miejsce SP Opalenie 3 pkt /3:3/ 0
3. miejsce SP Gniew
2 pkt /2:4/-2
Badminton
Ferie na sportowo
U
czniowski Klub Sportowy
„Olimpia” Gniew w porozumieniu z dyrektorem Gminnego
Ośrodka Sportu i przy współudziale
redakcji „Nowin Gniewskich” był
organizatorem "Noworocznego
Turnieju Badmintona". Turniej zapoczątkował cykl zawodów „Ferie
na sportowo”, które w okresie przerwy w zajęciach dydaktycznych,
przedstawił szeroką ofertę dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie pan Maciej Mosiński.
Szeroka paleta zajęć i zawodów
sportowych dla dzieci i młodzieży to
miedzy innymi: rozgrywki mini piłki
nożnej halowej dla poszczególnych
kategorii wiekowych, rozpoczynając
od najmłodszych adeptów, dzieci
młodszych, starszych, młodzików,
juniorów i seniorów. Rozgrywki
poszczególnych lig piłki nożnej,
piłki siatkowej, tenisa stołowego,
badmintona czy szachów. Również
zapoczątkowany został kolejny cykl
WYNIKI TECHNICZNE
Paweł Wąż – Bartek Kamiński
21:16, 21:11 /2:0 /
Piotr Droszkowski – Maciej Kriekowski 21:17, 21:19 /2:0/
Paweł Wąż – Tomasz Lubecki
21:19, 21:11 /2:0/
Maciej Kriekowski - Tomasz Lubecki 21:13, 19:21,11:9 /2:1/
Bartek Kamiński - Maciej Kriekowski 5:21, 4:21 /0:2/
Piotr Droszkowski - Tomasz Lubecki 21:15, 21:11 /2:0/
Maciej Kriekowski - Paweł Wąż
17:21, 19:21 /2:0/
Piotr Droszkowsk – Bartek Kamiński 21:11, 21:15 /2:0/
Paweł Wąż - Piotr Droszkowsk
12:21, 21:15, 11:9 /2:1/
Bartosz Kaminski - Tomasz Lubecki 19:21, 24:26, /0:2/
„Otwartych Mistrzostw Tenisa Stołowego”. Wracając jednak do meritum,
pod nieobecność ubiegłorocznego
zwycięzcy Sławomira Moczulskiego
i jeszcze kilku singlistów, do walki
włączyła się młodzież. Zawody roze-
Najlepsi zawodnicy turnieju.
grano systemem „każdy z każdym”
do dwóch wygranych setów. Klasyfikację generalną wygrał Piotr Droszkowski, który w decydującym meczu
pokonał po bardzo emocjonującym
pojedynku w stosunku 2:1 Pawła
Wąż. Zdobywając komplet punktów,
Piotr wskoczył na najwyższy stopień
podium, zdobywając okazały puchar
ufundowany przez redakcję „Nowin
Gniewskich”. Pozostali zawodnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
statuetki i puchary ufundowane przez
w/w redakcję.
Puchar Dyrektora Gminnego
Ośrodka Sportu w Gniewie w kategorii młodzików zdobyli Tomasz
Lubecki, który w decydującym
pojedynku pokonał swego kolegę
klubowego Bartka Kamińskiego po
bardzo wyrównanym pojedynku w
stosunku 21:19, 26:24.
Tomek prócz pucharu wywalczył
plecak ufundowany przez „Biuro
Promocji” w Tczewie, a Bartek puchar Powiatowego Ośrodka Sportu
w Tczewie.
W miesiącach wiosennych postanowiono rozegrać rewanże w
rozszerzonym składzie.
Nowiny Gniewskie 2/2008
29
SPORT
Rozgrywki halówki młodzików
W
trakcie trwania przerwy w
zajęciach dydaktycznych,
rozegrano kolejne cykle ligi piłki nożnej halowej młodzików.
Ostatnią turę rozegrano w dniu 25
stycznia po której nastąpiło uroczyste podsumowanie dokonane przez
no okazałymi pucharami. Najlepsi
zawodnicy otrzymali dyplomy oraz
statuetki.
W trakcie trwania zawodów
minutą ciszy uczczono pamięć
ofiar tragicznej katastrofy. SKŁAD
MELLERA PELPLIN: Tomasz
Walka na parkiecie przebiegała w duchu
rywalizacji fair play.
NAJLEPSZY BRAMKARZ:
JAKUBIAK ANDRZEJ – HURAGAN RUDNO
KRÓL STRZELCÓW:
DOMACHOWSKI MATEUSZ – HURAGAN RUDNO
Dyrektor GOS-u Maciej Mosiński w trakcjie ceremoni
wręczania nagród.
dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu pana Maciej Mosińskiego.
Podczas ceremonii wręczono
wszystkim sklasyfikowanym siedemnastu zespołom pamiątkowe
dyplomy, zespoły które zdobyły
trzy pierwsze miejsca uhonorowa-
Rogaczewski, Dawid Smoliński,
Oskar Stolz, Mateusz Malinowski,
Wojciech Kukawka, Kamil Huebner, Karol Gońda, Paweł Janicki,
Dawid Mroziński.
Longin Nagórski
Podsumowanie cyklu zawodów.
Podziękowanie
Dyrekcja i pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia
księdza Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie serdecznie dziękują Państwu
Agnieszce i Adamowi Drzewieckim, Paulinie i Państwu Cichoń oraz Paniom
Beacie Grabowskiej i Ewie Jankowskiej za dary książkowe do naszej placówki.
Wzbogacą one nasz księgozbiór i posłużą innym czytelnikom. Jeszcze raz
wielkie dzięki za życzliwość, wsparcie i szlachetne serca.
Serdeczne podziękowania kierujemy do anonimowych mieszkańców, którzy
wspierają bibliotekę, przynosząc różne materiały, czasopisma czy dokumenty
związane z różnymi dziedzinami wiedzy czy z naszym miastem. Dla nich też
przekazujemy wyrazy wdzięczności za wielkie serca i życzliwość. Zebrane
materiały przydadzą się naszym czytelnikom.
30
Nowiny Gniewskie 2/2008
NAJLEPSZY ZAWODNIK:
JABŁOŃSKI PATRYK – ORION KURSZTYN
MŁODZIEŻOWA LIGA PIŁKI HALOWEJ
TABELA KOŃCOWA
1. MELLER PELPLIN
2. HURAGAN RUDNO
3. HETMAN GURU
4. ORION KURSZTYN
5. ORLIK LIGNOWY
6. DEMONY PIASECZNO
7. FC JUNIORS
8. HSV CHERLAK KARPATA
9. CZERWONE DIABŁY PELPLIN
10. FC DEMON
11. SPARTA GOGOLEWO
12. CLEAREX GNIEW
13. TORPEDA TYMAWA
14. CZERWONE DIABŁY GRONOWO
15. FC NICPONIA
16. MAXIT OLKAND SZPRUDOWO
17. OPALENIE
FAZA FINAŁOWA
HETMAN GURU - ORLIK LIGNOWY
HURAGAN RUDNO - MELLER PELPLIN
HETMAN GURU - MELLER PELPLIN
HURAGAN RUDNO - ORLIK LIGNOWY
FC JUNIORS - HSV CHERLAK KARPATA
6:2
4:3
3:3
3:2
8:4
DEMONY PIASECZNO - ORION KURSZTYN
4:6
FC JUNIORS - ORION KURSZTYN
2:8
DEMONY PIASECZNO - HSV CHERLAK KARPATA 5:0
1. MELLER PELPLIN
2. HURAGAN RUDNO
3. HETMAN GURU
4. ORION KURSZTYN
5. ORLIK LIGNOWY
6. DEMONY PIASECZNO
7. FC JUNIORS
8. HSV CHERLAK KARPATA
16 pkt
15 pkt
13 pkt
12 pkt
12 pkt
6 pkt
6 pkt
3 pkt
21:12
28:25
29:24
29:21
15:16
23:27
24:31
19:30
SPORT
Turniej piłki nożnej halowej
KLASYfiKACJA KOŃCOWA ROZGRYWEK
1. miejsce
Wisła I Walichnowy 24pkt.
Stosunek bramek 40:3 /+37/
2. miejsce
Piast Piaseczno 12pkt. 11:11 /0/
3. miejsce
FC Gniew 8pkt. 6:13 /-7/
4. miejsce
Wisła II Walichnowy 8pkt. 6:19 /-13/
5. miejsce
Orły Gniew 4pkt. 4:21 /-17/
Zacięta walka o każdą piłkę.
W
ramach realizacji programu „Ferie na sportowo” w
hali Gminnego Ośrodka Sportu w
Gniewie rozegrano cykl zawodów
sportowych, między innymi turnieju piłki nożnej halowej w kategorii
dzieci młodszych. Zespoły, które
uplasowały się na podium otrzymały puchary, a pozostałe pamiątkowe
dyplomy. Najlepszym bramkarzem
w przekroju rozgrywek został
zawodnik Piasta Piaseczno Krystian Raniszewsk. Najlepszym
zawodnikiem i zarazem „ królem
strzelców” został zawodnik Wisły
Walichnowy-Daniel Kowalski.
Młodzi adepci piłki nożnej
Wisły Walichnowy występowali w
następującym składzie: Jacek Szafrański, Daniel Kowalski, Karol
Koseda, Filip Migus, Karol Lasota,
Piotr Sztuczka, Karol Pustkowski,
Mariusz Nierodkiewicz. Zespół
Piasta Piaseczno reprezentowali
następujący zawodnicy:Kacper
Korkowski, Kacper Górski, Piotr
Kowalewski, Patryk Kordunowski, Patryk Dulian, Kajetan Raniszewski, Kamil Mamel, Grzegorz
Grabowski, Michał Wożny.
Drużyna FC Gniew występo-
wała w następującym składzie:
Kacper Malinowski, Arek Kurek,
Paweł Tucholski, Filip Cejrowski,
Kamil Antosiewicz, Kamil Rozwadowski, Patryk Szmyt, Jakub
Gryszkiewicz.
Identyczny cykl zawodów
rozegrano w kategorii dzieci
starszych- klas V-VI. Zawody rozegrano w dwóch turach, w których
startowało osiem zespołów, a rozegrano 29 meczy w czasie 2x7min.
Zawody miały bardzo zacięty i
wyrównany poziom, szczególnie
w meczach o czołowe pozycje.
O zajęciu pierwszego miejsca w
całym cyklu zawodów zdecydowały rzuty karne, w których
zespół „Maxit”- Gniew, okazał się
lepszy od swoich rówieśników z
zespołu „Wisły”- Walichnowy, różnicą jednego trafienia. Zdobywcy
pierwszego miejsca występowali
w następującym składzie: Dominik
Tylko, Patryk Orzechowski, Jakub
Kliszczewski, Kamil Dulian, Dawid Glejzner, Jakub Gracek, Paweł
Alaburda.
Chłopcy z Walichnów zdobywcy drugiego miejsca grali
w składzie: Rafał Tomczyński
Nekrolog
Wojciech Lenga, Karol Gierszewski, Kamil Tomczyński, Bartosz
Krzyżanowski i Dawid Tramowski. Najlepszym zawodnikiem na
pozycji bramkarza został Karol
Pustkowski, a miano „króla strzelców” zdobył Dawid Glejzner.
Zawodnicy wyróżnieni otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Wszystkie
zespoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy, a trzy pierwsze drużyny
puchary ufundowane przez Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRUPY STARSZEJ
1. miejsce Maxit Oakland Gniew 16 pkt
2. miejsce Wisła Walichnowy
14 pkt
3. miejsce FC Międzyłęż
12 pkt
4. miejsce Mewa RR-Jarpol II Gniew 8 pkt
5. miejsce Mewa RR-Jarpol I Gniew 8 pkt
6. miejsce Piast I Piaseczno
6 pkt
7. miejsce UKS Gronowo
5 pkt
8. miejsce Piast II Piaseczno
3 pkt
Uroczystego podsumowania
cyklu zawodów wraz z dekoracją
najlepszych zespołów i zawodników dokonał dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu pan Maciej Mosiński.
LN
Pamiątkowa fotka młodych adeptów piłki nożnej.
Nekrolog
Pani Brygidzie Murawskiej i jej bliskim
z powodu tragicznej śmierci
Syna
wyrazy serdecznego współczucia
składają
uczniowie klasy II c z rodzicami
Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Brygidzie Murawskiej
Dyrektorowi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie
z powodu śmierci
Syna
Składa
Dyrekcja i Pracownicy
Przedszkola w Gniewie
Nowiny Gniewskie 2/2008
31
SPORT
Rozgrywki tenisa stołowego
W
dniu 20 stycznia w hali widowiskowo
sportowej Gminnego Ośrodka Sportu
w Gniewie, rozegrano pierwszą turę zawodów
z cyklu „III Otwartych Mistrzostw Gniewa w
tenisie stołowym”.
Cały cykl zawodów obejmuje sześć kolejnych tur rozgrywanych w kolejne niedziele,
według ustalonego kalendarza rozgrywek.
W zawodach startują zawodnicy i zawod-
niczki w wielu kategoriach wiekowych, a pieczę
nad przebiegiem zawodów sprawuje Tomasz
Ostrowski, jako prowadzący i jednocześnie
sędzia główny zawodów.
Na półmetku rozgrywek, po trzech kolejnych turach zawodów, klasyfikacja końcowa
w poszczególnych kategoriach przedstawia się
następująco:
Longin Nagórski
II Otwarte Mistrzostwa Gniewa.
KATEGORIA OPEN
1. Manterys Paweł
68 pkt
2. Choszcz Tomasz
66 pkt
3. Skóra Filip
55 pkt
4. Rogaczewski Tomasz
52 pkt
5. Smoliński Dawid
51 pkt
6. Urbańczyk Mieczysław 47 pkt
7. Górski Mikołaj
47 pkt
8. Zabrocki Bartosz
44 pkt
9. Bernacki Jan
43 pkt
10. Dauł Łukasz
41 pkt
Bucholc Mateusz
41 pkt
KATEGORIA: KADET
1. Rogaczewski Tomasz
52 pkt
2. Dering Filip
36 pkt
3. Urbańczyk Grzegorz
35 pkt
4. Zmudczyński Patryk
32 pkt
5. Kocknecht Dorota
30 pkt
KATEGORIA: SENIOR
1. Manterys Paweł
68 pkt
2. Choszcz Tomasz
66 pkt
3. Zabrocki Bartosz
44 pkt
4. Dau Łukasz
41 pkt
5. Tomczyk Mariusz
36 pkt
KATEGORIA: JUNIOR
1. Skóra Filip
55 pkt
2. Smoliński Dawid
51 pkt
3. Górski Mikołaj
47 pkt
4. Bucholc Mateusz
41 pkt
5. Mechliński Andrzej
31 pkt
Ogłoszenie
Składamy serdeczne i gorące podziękowanie Zarządowi
„Prefabet” za finansowe wsparcie naszego zespołu.
Zespół „Błękitna Wstęga”
z Koła Związku Emerytów i Rencistów w Gniewie
działający przy Fundacji Zamek w Gniewie
Nowiny Gniewskie 2/2008
Najlepsi singliści w akcji.
KATEGORIA: WETERAN
1. Urbańczyk Mieczysław 47 pkt
2. Bernacki Jan
43 pkt
3. Chrczuk Stanisław
34 pkt
4. Fijał Edmund
23 pkt
5. Georgijew Emil
18 pkt
Podziękowanie
32
KLASYFIKACJA III TURNIEJU
1. Choszcz Tomasz
2. Zabrocki Bartosz
3. Dau Łukasz
4. Manterys Paweł
5. Skóra Filip
6. Bernacki Jan
7. Rogaczewski Tomasz
8. Smoliński Dawid
9. Kozikowski Andrzej
10. Urbańczyk Grzegorz
11. Urbańczyk Mieczysław
12. Górski Mikołaj
13. Tomczyk Mariusz
14. Bucholc Mateusz
15. Dering Filip
16. Skóra Szymon
17. Wałdoch Krzysztof
18. Kocknecht Dorota
19. Florin Zbigniew
20. Szmit Jakub
21. Charczuk Stanisław
22. Goll Łukasz
23. Dau Paweł
24. Banach Zbigniew
25. Georgijew Emil
26. Krauza Bartosz
27. Dylewska Aleksandra
28. Surma Dominik
29. Mechliński Andrzej
Poszukuję lokalu handlowego
na terenie Gniewu.
Lokal 10 – 30 m2, tylko w dobrym
punkcie handlowym.
Kontakt: 509 328 376
25 pkt
23 pkt
21 pkt
20 pkt
19 pkt
18 pkt
17 pkt
16 pkt
15 pkt
15 pkt
14 pkt
14 pkt
13 pkt
13 pkt
12 pkt
12 pkt
11 pkt
11 pkt
11 pkt
11 pkt
10 pkt
10 pkt
10 pkt
10 pkt
9 pkt
9 pkt
9 pkt
9 pkt
8 pkt
SPORT
Kalendarz zawodów sportowych organizowanych
przez Szkolny Związek Sportowy dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów:
styczeń - czerwiec 2008r.
Lp.
Nazwa imprezy
Termin
Gmina
1
Mini piłka siatkowa "dwójki" dziewcząt.
04.02. 2008
SP Gniew
2
Mini piłka siatkowa "dwójki" chłopców
04.02. 2008
SP Gniew
3
Mini piłka siatkowa "czwórki" - dziewcząt
06.02. 2008
ZS Opalenie
4
Mini piłka siatkowa "czwórki" - chłopców.
Do 06.02. 2008
ZS Opalenie
5
Piłka siatkowa dziewcząt Gimnazja
Do 29.02..2007
Hala Gniew
6
Piłka siatkowa chłopców Gimnazja
Do 15.02.2007
Hala Gniew
Badminton- Szkoły Podstawowe i Gim-dz.
Do 15.02.2007
SP Gniew
Badminton- Szkoły Podstawowe i Gim-chł.
Do 15.02.2007
SP Gniew
Mini piłka ręczna kl. VI
x
x
7-8
9-10
11
12
Piłka ręczna dz. Gimnazja
Do 29.03. 2008
Hala Gniew
13
Piłka ręczna chł. Gimnazja
Do 29.03. 2008
Hala Gniew
Mini piłka koszykowa kl. V-VI dz chł.
x
x
Piłka koszyk. Dz,chł.- Gim.
Do 02.04.2008
Hala Gniew
Piłka nożna-Gimnazja
Do 22.04.2008
Do uzgodnienia
Czwórbój L/A kl. V-VI dz. i chł.
x
x
Indywidualne L/A - Gimnazjada
x
x
23
„Piątki piłkarskie” Szkoły Podstawowe
Do 29.04.2007
24
25-26
27-28
Szachy-Memoriał DanutyWiduch
x
x
Mini piłka ręczna kl. IV-V
x
x
Czwórbój L/A Kl. IV dz. i chł.
x
x
29
Gry i zabawy kl. III
x
x
30-31
Tenis ziemny SP. GIM.
x
32
LA- „Otwarte Mistrzostwa Miasta Tczewa
15.06.2007
i Powiatu”
14-15
16-17
18
19-20
21-22
Gniew
x
Tczew
Powiat
Półfinały
12 02 2008r. ZS Morzeszczyn
15 02 .2008r
ZS. Morzeszczyn
04.03.2008r
Hala Gniew
07.03.2008r
Hala Pelplin
11. 03. 2008r
Hala Gniew
13.03.2008r
Hala Gniew
26.02.2008r
Hala Gniew
29.02.2008r
Hala Gniew
Do 07.03.2008r Tczew
Do 06.03.2008r
Tczew
Do 06.03.2008r
Tczew
Do 16.04 2008r. Pelplin
Dz 27.03.08r Pelplin
Chł.16.04.08r Tczew
Do 06. 05.2008r
Tczew
07 .05.2008r
Tczew - stadion
-
Finały
-
-
-
Gdynia
Wejherowo
Gdynia
Lębork
Gdynia
Malbork
Gdynia
Puck
x
Słupsk
x
Słupsk
Gdynia Tczew
Kwidzyn
Gdynia
Kwidzyn
Tczew
Kwidzyn
Tczew, Gdynia
Gdynia
-Gdynia
Gdynia
Tczew
Kwidzyn
x
Chojnice
08.05.2008r. Tczew - stadion x
Słupsk
Do 09.05.2008 Gniew
Sopot
Wejcherowo
12..03.2008r Tczew
Do 20.05.2008r
Tczew SP 12
30.06.2008r. Stadion Tczew
x
x
x
x
-
-
-
-
Do 25. 05.2007 Korty- Tczew -
-
15.06.2007 Stadion - Tczew
-
Do 27.05.2008
SP12 Tczew Gmina, Powiat
-
Termin poszczególnych rozgrywek może ulec zmianie.
Na zawody gminne, powiatowe ... rozgrywane na terenie gminy Gniew, zawodnicy dojeżdżają i odjeżdżają przewozami szkolnymi. Zawody gminne rozpoczynają
się od godziny 9.00, powiatowe o godz. 10.00 o ile nie ma innych ustaleń. Na zawody szczebla powiatowego i wyżej, wynikające z kalendarza rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego, przejazd zawodników w miarę możliwości zapewnia GOS – Gniew, po uprzednim skonsultowaniu z dyr.–GOS Gniew. Nauczyciele
wychowania fizycznego zgłaszają uczestnictwo reprezentacji szkoły w wybranych dyscyplinach, do Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie co najmniej na tydzień
przed zaplanowanym terminem zawodów. Zawody gminne Gimnazjów, rozgrywane będą po uprzednim uzgodnieniu terminów przez zainteresowanych nauczycieli
wychowania.– fizycznego. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z miejsca zawodów odpowiada nauczyciel – opiekun zespołu. Zawody sportowe rozgrywane są
w/g regulaminów opracowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.
Opracował: Longin Nagórski; Zatwierdził: Maciej Mosiński
NOWINY
GNIEWSKIE
Druk: "Bernardinum" Pelplin
Wydawca:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie
Adres redakcji:
Pl. Grunwaldzki 17, 83-140 Gniew
tel. 535-40-21,
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Anna Czyżewska
Sekretarz redakcji: Magda Dworakowska
Korekta: Brygida Murawska, Anna Czyżewska
Współpracują: Jan Ejankowski, Longin Nagórski,
Paweł Olszewski, Lucyna Lubińska
Foto: redakcja
Skład komputerowy,
opracowanie graficzne: Marcin Toporowski
Materiały można składać w formie elektronicznej do 30. każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian, skrótów i niepublikowania nadesłanych tekstów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Nowiny Gniewskie 2/2008
33
REKLAMA
TOM
Adres strony: www.tom-gniew.pl
tel./fax: (58) 535 40 00
kom.: (0) 508 306 260
- OKNA PCV
- OKNA DREWNIANE
- OKNA OBROTOWE
- DRZWI WEJŚCIOWE
- DRZWI ZEWNĘTRZNE
- DRZWI TECHNICZNE
BRAMY:
- GARAŻOWE
- SEGMENTOWE
- PRZECIWPOŻAROWE
PLANOWANE INWESTYCJE
B UDOWA DOMÓW NA SPRZEDAŻ
D ODATKOWE
34
Nowiny Gniewskie 2/2008
INFORMACJE NA STRONIE
www.tom-gniew.pl
Firma - Ewa Strzyżewska - Gniew.
\Wyróżnienie - Wiesław Justa - Gniew.
I edycja
NA J-DEKO
Mieszkanie - Barbara Połomska - Gniew.
Dom indywidualny - Ireneusz i Ewa Kamińscy - Nicponia.
Reklama
KREDYT GOTÓWKOWY
■
■
■
■
■
■
■
pieniądze na dowolny cel
okres kredytowania od 1 do 72 miesięcy
kredyt bez poręczycieli
bez ograniczeń wiekowych
do 20-krotności dochodów netto (do 100.000)
do 5000 bez zaświadczenia o dochodach
korzystne miesięczne raty:
Kwota
kredytu
1000
5000
10.000
20.000
50.000
12 m-cy
91
456
913
1826
4541
24 m-cy
50
248
495
991
2467
Okres spłaty
36 m-cy
48 m-cy
35
179
145
358
290
715
579
1778
1443
60 m-cy
125
250
499
1243
72 m-cy
112
224
447
1112
Wystarczy jeden telefon, by Doradca Finansowy BZ WBK przyjechał do Ciebie!
Niezależnie od tego czy potrzebujesz kredytu gotówkowego czy karty kredytowej.
► UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE. TEL. 608-020-840 ◄
Prace
dzieci
z biblioteki
Nowiny
Gniewskie
2/2008 w Gniewie.
35
KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
Jaka to miejscowość?
KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
KONKURS
Nagrody sponsoruje
DO WYGRANIA
6 x karnet o wartości 15 zł
na usługi F.H.U.P. "WERBA"
Odgadnij, jaka miejscowość znajduje się
na przedstawionym powyżej zdjęciu.
Na odpowiedzi czekamy w redakcji Nowin
Gniewskich (Pl. Grunwaldzki 17, 83-140
Gniew) do 5 marca.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie
7 marca.
Nowiny Gniewskie 2/2008
36
Kupon konkursowy
""Jaka to miejscowość?""
Nowiny Gniewskie Nr 2 (154) Luty 2008
Imię: .................................................
Nazwisko: .........................................
Adres: ...............................................
Nr tel.: ..............................................
Odpowiedź: ......................................
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w miesięczniku
informacyjno-publicystycznym Nowiny Gniewskie dla celów konkursu „Jaka to miejscowość?”. Oświadczam,
że jestem osobą pełnoletnią i jestem świadom/a przysługującego mi prawa wglądu do moich danych
osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia.
.....................................................
podpis

Podobne dokumenty