ogloszenie2510_1 (464.22 KB 25.10.2006 15:26)

Komentarze

Transkrypt

ogloszenie2510_1 (464.22 KB 25.10.2006 15:26)
Na po.lstawieArt. 38, ust. I Ustary z dnja 2l .08.I 997 r. o [email protected]( teksl jednolily w DzU. z 2004 r., m
261,poz 2603,z p6*riejs4mi znidmi )
Burmistrz Miasta Leby
oglasza
przetarg ustny nieogranicmny na sprzedai deruchomosci niezabudowsnej, stamwi4cej dzialke
numer 831/7, o powierzchni 747 rn2, poloio''.ei w Lebie, obrtb 1, m Osi€dlu Leba-Nowecin,
stanowi{cEwlastroSdGminy Miejskiej }-eba.
Dla dzialkj 831/7 S4d Rejonowyw Lqborku, Wydzial Ksiqg Wieczystych,prowadzi ksiQg€wieczysteKW
14192.
T\1
ti\
Opisnieruchomosci:
Dzialka polozonaw tr-ebiqw polnocnejczesciOsiedlat-eba-NowQcin.Jestto nieruchomoscniezabudowana
i nieuzbrojona.Oznaczonaw ewidencji glullt6w jako terenbudowlany.
i ss6b iei aqosoodmmnia:
Pummz
e pituchonosci w olmie mieisow
pz6n'zennego.
Pu dnioroNa nie chobos6 polozonajcst w obsaE, dla ktdrego nie @ obsnic obowiqajqeso llanu agospodarcwi.
i kimnrdv ueospoddownia niasr! Lely dzidka iczy w srr€fi€ E w srefie njeszkalnoZsodlie z usbleniami srudinm uwntosaiL
Cenawwvolawcza:
73.500,00
zl brutto ( slownie:siedemdziesi4ttrzy tysitce piQ6setzlotych)
SprzedaznieruchomoscinastQ]iza cenQosi4gniQtqw przetargu.
Przetargodbpdziesig21 listopada2006r., o godzinie11.00,
w sali konferencyjnej Urzgdu Miasta w Lebie ( pok6j mrner 1 na paxterzew budlriku )
W przetargu mogewzi46 udzial osoby fizyczne i pfawne, jeieli !4!9!4!3dlq!q,!a!ry!qbgi!9!-lq%-Q9ry
lrTvolawczei ( ti. 7.350,00zl ) w terpinie do 15 lbtoprda 2006 roku i prz€dloiq dow6d wniesienia
wadium komisji prz€ttrgowei przed otwarciem przetargu.
i.odk6w nt *[email protected] nizej mchunekU.z€duMi€iskiego
&mjnm hiesioia wdiun ok eslasit d?je6*dlm
Spa,ldtelczvn v r€h€ o nundD
Wadim ml€2y *dacia w fomie pml€wu @ konlo uzedu Mia$a, pmwdzon€ t lrutu
669324000300000202200000r0.
m wskde konlo, po adwohriu albo ankniaciu przd{sr, j€dnak iic Fjaiej nt pzed [email protected] I dni od dnis
Wadiun dae sie nisdoaie.
wadinn midione p'u w€stnika ptelarg'r'
odwoldia, zmkniecia, ud€Nlrrienia pulargu lub akoncdia pBisrgu eynikim ftellysyn
ulegap%ladkowi w tuie ucivloia sie PIu ucdstikq kt6ry
ktjry pEiarg wyent [email protected] sia m Foczeicery n nycia nimchono$i. ftdim
pubrg ryglar. oo 7lqaoa umo$Y.
Smsb apllrv: C..a podles: aplacie jednotaam ni€ porniej niz do dnia awrcia mo*v plaNz4ccj
wlasnoii
ucAfiicy lzetargs *imi pz€d oiwGn
!.zelargu Plzdlozy: koni$i pr&laieowc.j:
. downd$Flaly wadiun
. w przypndtu osdb tzycznych
dor6d toremoici lub paszporl, a w pr.ypldkn repEreDtow.nja iinej osby, njMie,
.
.
p.lnomocniciwo
{ pr4pad(u wpjtnik6w spolki c}ryilnej - aIrMI.e ziwiadcanie o qpisic do sidercji dzialaln6ci gospodMj, dowody lotmo3.i
mp6lnik6w sp6lti. stco$n€ pelnonoqiclv.,
w pr,lpadku osb praMych - aktdlny $tpis z slaoiwego iqesrro, slo$wne p€lnonocnictM, dowody torsnoici osdb oareentuiqcvcn
lienchoooici
Kc4 .ot ri.ln. i 3tdose w ctroScipotrosi d$t{.r
Unow! sDrzedazrw 6rnie lttu tulari.hego winm byi atdt4 sjpdlniej w terninie jednego [email protected] od dria Pfttalgu Z oaedniorvch
pmcA0 Bumis/ Miab I eb m^ temtn h pElum
z uaednionych przyczynRumistrz MiastaLebt ast?.ga mbie prawo odwolaniupr4targu.
sDregolo*acn inbrmacji nar€mt pretargu udziclaurzad Meiski w Lebie t€l.hn 0s9 8661513
t^
BUFMITFTRz
/ | tl
'1
\y'
/
HaLina Klihshct
l,'
ffip-p&ffiwtaHNe
vJhtA
lil
SF-,-:,-':1
I : i000
8J7
.9!L
7
Bp
8J1
-ft
-
YBP
\,R