Informator dla Kandydatów - Wydział Mechaniczny Technologiczny

Komentarze

Transkrypt

Informator dla Kandydatów - Wydział Mechaniczny Technologiczny
POL
I
KA
ÑS
NIKA Â
CH
L
TE
cz
og
ha
icz
ny
Mec
ni
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska
l
n y Te c h n o
2016/2017
Automatyka i Robotyka
Informatyka Stosowana z Komputerową
Nauką o Materiałach
Inżynieria Materiałowa
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Nanotechnologia i Technologie
Procesów Materiałowych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Akredytacja z wyróżnieniem na kierunku MiBM
Historia Wydziału
Wydział Mechaniczny oraz 3 inne wydziały, zostały powołane do
˝ycia wraz z Politechnikà Âlàskà dekretem z dnia 24 maja 1945 roku.
29 paêdziernika 1945 roku odbyła si´, pierwsza w Gliwicach,
inauguracja roku akademickiego Politechniki Âlàskiej, w jedynym
wówczas gmachu dydaktycznym Uczelni, a obecnie gmachu
Wydziału Chemicznego. Studia rozpocz´ło 2750 studentów I roku.
Uczelni´ stanowiły 4 wydziały, usytuowane w tym właÊnie budynku,
na których było zatrudnionych blisko 200 pracowników naukowo dydaktycznych.
2
Wy d z i a ∏ M e c h a n i c zny Technologi czny
Podstawowà kadr´ profesorskà w 1945 roku tworzyli
przedwojenni polscy profesorowie Politechniki Lwowskiej.
Znakomita kadra profesorska, kontynuujàca Êwietne tradycje
przedwojennej Politechniki Lwowskiej, od poczàtku była
jednym z najsilniejszych atutów Politechniki Âlàskiej.
W dniu 7 maja 1966 roku Wydział Mechaniczny został przemianowany na Wydział Mechaniczno-Technologiczny, a w 1969 r.
na Wydział Mechaniczny Technologiczny, którà to nazw´ nosi
do dzisiaj.
Władze Wydziału
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. in˝. Arkadiusz M´˝yk
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr hab. in˝. Anna Timofiejczuk, prof. nzw. w Pol.Âl.
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem
dr hab. in˝. Piotr Fedeliƒski, prof. nzw. w Pol.Âl.
Prodziekan ds. Dydaktyki
dr hab. in˝. Waldemar KwaÊny, prof. nzw. w Pol.Âl.
Prodziekan ds. Współpracy Mi´dzynarodowej
dr hab. in˝. Wojciech Sitek, prof. nzw. w Pol.Âl.
Organizacja Wydziału - Jednostki Wewn´trzne
Instytut Materiałów In˝ynierskich i Biomedycznych
• Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarzàdzania
i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
• Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych
oraz Zrównowa˝onych Technologii Proekologicznych
• Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych
• Zakład In˝ynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych
• Zakład In˝ynierii Materiałów Biomedycznych
PO
TECHNI
ÂL
KA
Struktura Wydziału
LI
Ñ S KA
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych
i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
• Zakład Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych
• Zakład Mechatroniki i Projektowania Układów Technicznych
• Zakład Konstruowania, Zarzàdzania i Wytwarzania
Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
• Zakład Dynamiki Układów Mechatronicznych
• Zakład Mechaniki Kompozytów Polimerowych
Instytut Mechaniki i In˝ynierii Obliczeniowej
• Zakład Mechaniki Komputerowej i Informatyki Stosowanej
• Zakład In˝ynierii Cieplnej i Biomedycznej
Katedra Spawalnictwa
Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn
• Zakład Struktur Lekkich
• Zakład Diagnostyki i Eksploatacji
Katedra Budowy Maszyn
Katedra Odlewnictwa
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
3
System kształcenia
Trójstopniowy system studiów jest realizowany
jako studia o profilu ogólnoakademickim:
• I stopnia (in˝ynierskie) dla osób posiadajàcych Êwiadectwo
dojrzałoÊci,
• II stopnia (magisterskie) dla osób posiadajàcych tytuł zawodowy
in˝yniera w danym kierunku lub kierunkach pokrewnych,
• III stopnia (doktoranckie) dla najzdolniejszych absolwentów
studiów II stopnia.
STUDIA STACJONARNE I i II stopnia* prowadzone
sà na kierunkach:
• Automatyka i Robotyka
• Informatyka Stosowana z Komputerowà Nauk´ o Materiałach
• In˝ynieria Materiałowa
• Mechanika i Budowa Maszyn
• Mechatronika
• Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
• Zarzàdzanie i In˝ynieria Produkcji
* Wszyscy studenci rozpoczynajà studia jako 3,5-letnie studia
I stopnia, a nast´pnie po ich ukoƒczeniu mogà kontynuowaç
trwajàce trzy semestry studia II stopnia.
4
Wydz i a ∏ M e c h a n i c z ny Technologi czny
STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) I i II stopnia
prowadzone sà na kierunkach**:
• Automatyka i Robotyka
• Informatyka Stosowana z Komputerowà Naukà o Materiałach
• In˝ynieria Materiałowa
• Mechanika i Budowa Maszyn
• Mechatronika
• Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
• Zarzàdzanie i In˝ynieria Produkcji
Studia sà prowadzone w trybie spotkaƒ piàtkowo-sobotnio-niedzielnych.
Zaj´cia dydaktyczne realizowane sà w trakcie 8 zjazdów,
studia I stopnia trwajà 7 semestrów, II stopnia - 3 semestry.
** kierunki studiów uruchamiane sà w przypadku odpowiedniej
liczby kandydatów
PO
TECHNI
ÂL
Studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego czerpià
wiedz´ w trakcie zaj´ç dydaktycznych, wspomaganych cz´sto
interaktywnymi wizualizacjami wirtualnej rzeczywistoÊci, mo˝liwymi
do prezentacji dzi´ki najnowoczeÊniejszym technologiom 3D.
Przestrzenne, dynamiczne i interaktywne pomoce dydaktyczne
do wi´kszoÊci przedmiotów technicznych, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, pozwalajà
na ciekawe, szybkie i niezwykle efektywne uczenie si´.
Dzi´ki interaktywnym modelom 3D uczestnicy zaj´ç mogà łatwo
przekonaç si´, jak funkcjonujà urzàdzenia, a nawet całe linie produkcyjne. Wirtualna rzeczywistoÊç umo˝liwia wypraw´ do wn´trza
urzàdzenia i obserwacj´ tego, jak ono działa, przyjrzenie si´ strukturze materiałów i zmianom zachodzàcym na przykład pod
wpływem obcià˝eƒ czy temperatury.
KA
Wirtualna rzeczywistość
LI
Ñ S KA
mechatronicznych, logistyki w systemach wytwórczych,
zautomatyzowanych systemów wytwórczych, budowy
i zastosowania narz´dzi prostych, zarzàdzania i in˝ynierii produkcji,
dynamiki maszyn i urzàdzeƒ mechatronicznych, kształtowania
struktury i własnoÊci materiałów metalowych i niemetalowych,
badaƒ mikroskopowych materiałów konstrukcyjnych, modelowania
wieloskalowego i nanomechaniki, obróbki ubytkowej, układów
nap´dowych, komputerowego wspomagania projektowania
i wytwarzania, metod diagnostyki technicznej, eksploatacji
i diagnostyki zło˝onego obiektu.
Do dyspozycji studentów jest sala, wyposa˝ona w system
do projekcji 3D. Ponadto, ka˝da jednostka Wydziału Mechanicznego
Technologicznego posiada sprz´t mobilny, umo˝liwiajàcy prowadzenie prezentacji 3D w dowolnym miejscu. Sà to systemy zawierajàce
aktywne projektory stereoskopowe, laptopy i okulary 3D.
Technologia 3D zwi´ksza atrakcyjnoÊç kierunków technicznych,
poprzez innowacyjne formy kształcenia, m.in. w zakresie mechaniki,
biomechaniki, wytrzymałoÊci materiałów, teorii maszyn i mechanizmów, podstaw konstrukcji maszyn, konstruowania robotów
i urzàdzeƒ automatyki, technologii maszyn, maszyn i urzàdzeƒ
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
5
Automatyka i Robotyka
Absolwenci posiadajà umiej´tnoÊci, które sà niezb´dne
do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania
oraz konstruowania układów i systemów automatyki, sterowania,
a tak˝e oprogramowania systemów robotyki przemysłowej
i usługowej. Sà oni przygotowani do rozwiàzywania zło˝onych,
interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki
w przemyÊle. Potrafià opracowywaç własne, proste aplikacje
programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych
i sieci przemysłowych oraz projektowaç układy automatyki
i systemy sterowania.
Absolwenci kierunku automatyka i robotyka sà przygotowani
do pracy w wielu gał´ziach przemysłu oraz w instytutach naukowo-badawczych i oÊrodkach badawczo-rozwojowych. Znajdujà
zatrudnienie w przemyÊle jako in˝ynierowie z zakresu automatyki
oraz technik decyzyjnych. Absolwenci posiadajà tak˝e odpowiednie
kwalifikacje, aby kierowaç zespołami w jednostkach przemysłowych
i projektowych.
SpecjalnoÊci na II stopniu studiów:
• Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych (S, NZ)
• Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych (S, NZ)
• Biomechanika i sprz´t medyczny (S, NZ)
• Integrated Manufacturing Systems (Zintegrowane systemy
wytwarzania) – specjalnoÊç prowadzona w j´z. angielskim
pod patronatem firmy Balluff Sp. z o.o. (S)
• Modelowanie układów i procesów (S, NZ)
• Projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów
technologicznych (S, NZ)
• Projektowanie robotów i urzàdzeƒ automatyki (S, NZ)
• Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów –
specjalnoÊç pod patronatem firmy Bernecker & Rainer
Industrie-Electronic (S)
• Zarzàdzanie jakoÊcià i procesami materiałowymi (S, NZ)
• Zintegrowane systemy wytwarzania (NZ)
S - stacjonarne / NZ - niestacjonarne - tryb zaoczny
Z powy˝szych specjalnoÊci na II stopniu studiów Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalnoÊci, w zale˝noÊci od liczby studentów przyj´tych na II stopieƒ studiów.
6
Wydz i a ∏ M e c h a n i c z ny Technologi czny
Absolwenci uzyskujà zaawansowanà wiedz´ z zakresu
informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urzàdzeƒ z nimi współpracujàcych, systemów
operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, in˝ynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych oraz komputerowej nauki o materiałach. Posiadajà tak˝e zaawansowanà
wiedz´ z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania
materiałowego i doboru materiałów in˝ynierskich do zastosowaƒw
ró˝nych produktach, in˝ynierii wytwarzania, in˝ynierii materiałowej,
budowy maszyn, a tak˝e technologii wytwarzania, przetwórstwa
i recyklingu materiałów in˝ynierskich, metod kształtowania i badania
ich struktury i własnoÊci oraz z zakresu zarzàdzania przemysłowego,
zarzàdzania zasobami ludzkimi w ró˝nych gał´ziach przemysłu,
administracji gospodarczej i nauce.
PO
LI
TECHNI
ÂL
KA
Informatyka Stosowana
z Komputerową Nauką o Materiałach
Ñ S KA
Posiadajà znajomoÊç metodyki badawczej, a tak˝e
umiej´tnoÊci programowania komputerów oraz opracowywania
i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Profile kształcenia na I stopniu studiów:
• Komputerowe wspomaganie procesów materiałowych (S, NZ)
• Projektowanie materiałowe (S, NZ)
SpecjalnoÊci na II stopniu studiów:
• Komputerowe wspomaganie zarzàdzania
procesami materiałowymi (S, NZ)
• Modelowanie materiałów in˝ynierskich (S, NZ)
• Modelowanie w technologii procesów materiałowych (S, NZ)
• Techniki informatyczne w in˝ynierii materiałowej (S, NZ)
S - stacjonarne / NZ - niestacjonarne - tryb zaoczny
Absolwenci uzyskujà umiej´tnoÊci posługiwania si´ wiedzà
z zakresu in˝ynierii wytwarzania, in˝ynierii materiałowej, budowy
maszyn, informatyki oraz zarzàdzania. Sà przygotowani do twórczej
aktywnoÊci i współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania,
wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów in˝ynierskich.
Z powy˝szych specjalnoÊci na II stopniu studiów Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalnoÊci, w zale˝noÊci od liczby studentów przyj´tych na II stopieƒ studiów.
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
7
Inżynieria Materiałowa
Absolwenci kierunku sà przygotowani do innowacyjnych
działaƒ zwiàzanych z projektowaniem i wytwarzaniem ró˝nych
grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych
i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych
oraz projektowania i produkcji elementów maszyn, urzàdzeƒ,
i systemów nanostrukturalnych.
Absolwenci znajdujà zatrudnienie zarówno w małych, Êrednich,
jak i du˝ych przedsi´biorstwach wielu gał´zi przemysłu, m. in.
motoryzacyjnego, lotniczego, obrabiarkowego, elektronicznego,
metalurgicznego, ceramicznego, tworzyw sztucznych, nanostrukturalnego, sprz´tu bioin˝ynieryjnego i gospodarstwa domowego.
Absolwenci kierunku in˝ynieria materiałowa znajdà równie˝
zatrudnienie w jednostkach doradczych, projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz zwiàzanych z organizacjà produkcji
i automatyzacjà procesów technologicznych, odbioru technicznego
produktów i materiałów, jak równie˝ w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, przedsi´biorstwach obrotu maszynami, urzàdzeniami, systemami nanostrukturalnymi, materiałami in˝ynierskimi
i aparaturà do ich badania i przetwórstwa. Sà tak˝e przygotowani
do pracy w innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych
i edukacyjnych wymagajàcych wiedzy technicznej i informatycznej.
8
Wydz i a ∏ M e c h a n i c z ny Technologi czny
Profile kształcenia na I stopniu studiów:
• Automatyzacja i robotyzacja (S)
• In˝ynieria stomatologiczna (S, NZ)
• In˝ynieria powierzchni (S, NZ)
• In˝ynieria zarzàdzania (S)
SpecjalnoÊci na II stopniu studiów:
• Automation and robotisation of technological processes
(Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych) –
specjalnoÊç prowadzona w j´z. angielskim (S)
• Automatyzacja i robotyzacja procesów materiałowych (S, NZ)
• Badania materiałoznawcze (NZ)
• Fotowoltaika (S, NZ)
• In˝ynieria powierzchni i obróbka cieplna (S, NZ)
• Materials science examinations (Badania materiałoznawcze) –
specjalnoÊç prowadzona w j´z. angielskim (S)
• Materiały i technologie w protetyce stomatologicznej (S, NZ)
• Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych (S, NZ)
S - stacjonarne / NZ - niestacjonarne - tryb zaoczny
Z powy˝szych specjalnoÊci na II stopniu studiów Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalnoÊci, w zale˝noÊci od liczby studentów przyj´tych na II stopieƒ studiów.
PO
TECHNI
ÂL
Absolwenci posiadajà wiedz´ z zakresu metod projektowania,
obliczeƒ in˝ynierskich, technologii procesów materiałowych, metod
badawczych oraz technik informatycznych wspomagajàcych projektowanie, wytwarzanie i eksploatacj´ maszyn. Absolwenci potrafià
posługiwaç si´ wiedzà z zakresu mechaniki, wytrzymałoÊci
i doboru materiałów oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narz´dzi obliczeniowych, jak równie˝ zarzàdzania procesem
projektowym. Posiadajà równie˝ podstawowà wiedz´ z zakresu
technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarzàdzania
Êrodowiskiem. Wiedza zdobywana podczas studiów poparta jest
praktykà przemysłowà.
Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone sà
z du˝ym udziałem przemysłu. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdujà zatrudnienie w przed-si´biorstwach zajmujàcych si´ projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacjà maszyn, np.
w biurach konstrukcyjnych, a tak˝e zwiàzanych z organizacjà produkcji
i automatyzacjà procesów technologicznych. Mogà równie˝ pracowaç
w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagajàcych wiedzy
technicznej i informatycznej.
SpecjalnoÊci na II stopniu studiów:
• In˝ynieria materiałów metalowych (S, NZ)
• Komputerowe wspomaganie w in˝ynierii materiałów
metalowych (S, NZ)
KA
Mechanika i Budowa Maszyn
LI
Ñ S KA
• Lightweight structures (Struktury lekkie) – specjalnoÊç
prowadzona w j´z. angielskim pod patronatem Âlàskiego
Klastra Lotniczego (S)
• Modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych (S, NZ)
• Obrabiarki, narz´dzia i technologia budowy maszyn (S, NZ)
• Technologie odlewnicze (S, NZ)
• Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów
technologicznych (S, NZ)
• Projektowanie układów nap´dowych maszyn górniczych
i pojazdów specjalnych – specjalnoÊç pod patronatem
firmy Rosomak S.A. (S)
• Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych (S, NZ)
• Technologie spawalnicze (S, NZ)
• Projektowanie i eksploatacja maszyn (S, NZ)
Studia I stopnia o profilu praktycznym
Realizowane w trybie dualnym - zaj´cia na uczelni i do
szeÊciomiesi´czne, płatne sta˝e w przemyÊle. Zaj´cia dydaktyczne
prowadzone sà przez nauczycieli akademickich i przedstawicieli
przemysłu, głównie z bran˝y samochodowej.
S - stacjonarne / NZ - niestacjonarne - tryb zaoczny
Z powy˝szych specjalnoÊci na II stopniu studiów Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalnoÊci, w zale˝noÊci od liczby studentów przyj´tych na II stopieƒ studiów.
Akredytacja z wyróżnieniem na kierunku MiBM
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
9
Mechatronika
Absolwenci posiadajà wiedz´ z zakresu mechaniki,
elektroniki i sensoryki przemysłowej, a tak˝e informatyki i teorii
sterowania, niezb´dnà do projektowania i integrowania specjalistycznych urzàdzeƒ, stosowanych w maszynach i pojazdach oraz
w aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Potrafià projektowaç,
integrowaç, wytwarzaç i eksploatowaç ró˝nego rodzaju maszyny
i urzàdzenia.
Absolwenci kierunku mechatronika znajdujà zatrudnienie
w przemyÊle wytwarzajàcym układy mechatroniczne, mi´dzy
innymi elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprz´tu gospodarstwa domowego, lotniczym i obrabiarkowym. Mogà pracowaç
w instytucjach naukowo-badawczych i oÊrodkach badawczo-rozwojowych, stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach
słu˝by zdrowia, przy eksploatacji urzàdzeƒ medycznych oraz
aparatury diagnostycznej. Sà równie˝ przygotowani do twórczej
działalnoÊci w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji
maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania
produkcji w przedsi´biorstwach przemysłowych, a tak˝e
zarzàdzania procesami technologicznymi.
10
Wydz i a ∏ M e c h a n i c z ny Technologi czny
SpecjalnoÊci na II stopniu studiów:
• Aplikacje nap´dowe – specjalnoÊç pod patronatem
firmy SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. (S)
• Mechatroniczne systemy odlewnicze (S, NZ)
• Mechatroniczne systemy wytwórcze (S, NZ)
• Mechatronic systems engineering (In˝ynieria systemów
mechatronicznych) – specjalnoÊç prowadzona
w j´z. angielskim pod patronatem firmy IBS Poland (S)
• Mechatronika pojazdowa – specjalnoÊç prowadzona
pod patronatem firmy Dräxelmaier (S)
• Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych (S, NZ)
• Projektowanie mechatronicznych układów mobilnych –
specjalnoÊç pod patronatem firmy Wielton S.A. (S)
S - stacjonarne / NZ - niestacjonarne - tryb zaoczny
Z powy˝szych specjalnoÊci na II stopniu studiów Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalnoÊci, w zale˝noÊci od liczby studentów przyj´tych na II stopieƒ studiów.
Absolwenci posiadajà wiedz´ z zakresu fizyki, chemii, in˝ynierii
materiałowej, projektowania struktury i własnoÊci materiałów
in˝ynierskich, a tak˝e ich technologii wytwarzania. Uzyskujà
równie˝ interdyscyplinarnà wiedz´ zwiàzanà z nanotechnologià,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem zjawisk i procesów w nanoskali,
nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów
i materiałów nanostrukturalnych, urzàdzeƒ w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urzàdzeƒ stosowanych
do produkcji nanomateriałów oraz mo˝liwoÊç jej stosowania
w priorytetowych dziedzinach gospodarki Âwiata, Europy i Polski.
Ze wzgl´du na posiadany potencjał naukowy, absolwenci
kierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
sà odpowiednià kadrà do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsi´biorstwach przemysłowych, wzrastajàcych sektorów
nowoczesnych technologii, zwiàzanych z elektronikà, optoelektronikà, optykà, fotonikà, medycynà i farmacjà, ochronà Êrodowiska,
przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzie˝owym, kosmetycznym, rolniczym
i spo˝ywczym. Mogà oni znaleêç zatrudnienie w innych jednostkach
gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagajàcych
specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjàç samodzielnà
działalnoÊç gospodarczà zwiàzanà z projektowaniem oraz wytwarzaniem, konkurencyjnych w skali Êwiatowej, produktów
z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.
PO
LI
TECHNI
ÂL
KA
Nanotechnologia i Technologie
Procesów Materiałowych
Ñ S KA
Profile kształcenia na I stopniu studiów:
• Badania materiałoznawcze (S, NZ)
• Nanotechnologia (S, NZ)
SpecjalnoÊci na II stopniu studiów:
• Investigation of nano-structural materials (Badania
materiałów nanostrukturalnych) – specjalnoÊç prowadzona
w j´z. angielskim (S)
• In˝ynieria materiałów fotowoltaicznych (S, NZ)
• In˝ynieria materiałów nanostrukturalnych (S, NZ)
• In˝ynieria stomatologiczna (S, NZ)
• In˝ynieria warstw i powłok nanostrukturalnych (S, NZ)
• Nanostrukturalne materiały polimerowe (S, NZ)
• Nanostrukturalne materiały kompozytowe (S, NZ)
• Materials processing technologies (Technologie
procesów materiałowych) – specjalnoÊç prowadzona
w j´z. angielskim (S, NZ)
• Technologie procesów materiałowych (S)
S - stacjonarne / NZ - niestacjonarne - tryb zaoczny
Z powy˝szych specjalnoÊci na II stopniu studiów Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalnoÊci, w zale˝noÊci od liczby studentów przyj´tych na II stopieƒ studiów.
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
11
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Absolwenci posiadajà wykształcenie z zakresu in˝ynierii
produkcji oraz organizacji i zarzàdzania: przedsi´biorstwem,
produkcjà, kadrami, Êrodowiskiem i jakoÊcià. Posiadajà umiej´tnoÊci projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych,
a tak˝e obiektów i systemów zarzàdzania. Potrafià tak˝e dobieraç
i szkoliç personel, dokonaç analizy i oceny osiàganych wyników,
kontroli technicznej, a tak˝e zarzàdzaç kosztami i projektami.
Znajà równie˝ zagadnienia marketingu, logistyki, dystrybucji,
zarzàdzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi.
Absolwenci sà przede wszystkim przygotowani do kierowania
zespołami ludzkimi w zakresie in˝ynierii produkcji oraz zespołami
w administracji oÊwiatowej, samorzàdowej, paƒstwowej lub
bankowoÊci. Znajdujà zatrudnienie w małych, Êrednich i du˝ych
przedsi´biorstwach, zajmujàcych si´ produkcjà w wybranym
zakresie, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach
gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana
jest wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna i umiej´tnoÊci
organizacyjne.
12
Wydz i a ∏ M e c h a n i c z ny Technologi czny
SpecjalnoÊci na II stopniu studiów:
• Organizacja produkcji (S, NZ)
• JakoÊç i bezpieczeƒstwo produkcji (S, NZ)
S - stacjonarne / NZ - niestacjonarne - tryb zaoczny
Z powy˝szych specjalnoÊci na II stopniu studiów Dziekan Wydziału
Mechanicznego Technologicznego corocznie uruchamia wybrane specjalnoÊci, w zale˝noÊci od liczby studentów przyj´tych na II stopieƒ studiów.
PO
TECHNI
ÂL
Studia III stopnia (doktoranckie)
- realizowane jako eksternistyczne studia stacjonarne, umo˝liwiajà
zdobywanie kwalifikacji naukowych i samodzielnà prac´ naukowà
najzdolniejszym absolwentom studiów II stopnia. Studia doktoranckie prowadzone sà w dyscyplinach naukowych, w których Rada
Wydziału Mechanicznego Technologicznego ma uprawnienia
do nadawania stopni naukowych:
• Budowa i eksploatacja maszyn
• In˝ynieria materiałowa
• Mechanika
KA
Studia doktoranckie
LI
Ñ S KA
Uczestnikom dziennych studiów doktoranckich jest przyznawane
stypendium na czas trwania studiów. Osoby otrzymujàce stypendium, przyznane przez Uczelni´, sà zobowiàzane do samodzielnego
przeprowadzenia 90 godzin zaj´ç dydaktycznych w roku akademickim, uczestniczenia w ˝yciu naukowym oraz do udziału w realizacji
prac naukowo-badawczych. Uczestnicy studiów odbywajà tak˝e
zagraniczne sta˝e naukowe.
Studia doktoranckie trwajà do 4 lat. Prowadzone sà według
indywidualnego planu studiów, uchwalonego przez Rad´ Wydziału
na wniosek opiekuna naukowego osoby ubiegajàcej si´ o przyj´cie
na studia.
Warunkiem przyj´cia na studia doktoranckie jest pozytywny wynik
rozmowy kwalifikacyjnej. Niezb´dne jest, aby kandydat posiadał
wysokie oceny z przebiegu studiów magisterskich i wykazywał
si´ predyspozycjami do pracy naukowej. Warunkiem przyj´cia na
studia doktoranckie w trybie indywidualnym jest ponadto wniosek
kandydata, poparty przez proponowanego opiekuna naukowego,
z załàczonym projektem planu studiów.
Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiàzany do zło˝enia
egzaminów z 15 przedmiotów, z czego trzech egzaminów doktorskich
przed Komisj´ Egzaminacyjnà powołanà przez Rad´ Wydziału, w tym z:
• podstawowej dyscypliny naukowej,
• j´zyka obcego nowo˝ytnego,
• dodatkowej dyscypliny naukowej.
Realizacja przewodu doktorskiego mo˝e odbywaç si´ równie˝,
bez odbywania studiów doktoranckich zgodnie z ustawà o stopniach naukowych i tytule naukowym. W tym przypadku wymagane
jest zdanie (przed obronà pracy doktorskiej) trzech egzaminów
doktorskich przed wyznaczonymi komisjami: egzaminu z dyscypliny
podstawowej, egzaminu z dyscypliny dodatkowej oraz j´zyka.
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
13
Studia podyplomowe i kursy
Wydział ma równie˝ w ofercie programy studiów
podyplomowych dla osób z tytułem zawodowym in˝yniera,
magistra lub magistra in˝yniera.
• Technologie spawalnicze i kontrola jakoÊci
• Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn
i nap´dów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem
• Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
• Mechatronika i sterowanie procesami technologicznymi
• Metody eksploatacji i diagnostyki nowych materiałów
konstrukcyjnych
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymujà
„Âwiadectwo Ukoƒczenia Studiów Podyplomowych”.
Wydzia∏ Mecganiczny Technologiczny w ostatnich latach
prowadzi równie˝ nast´pujàce kursy dokształcajàce:
• Audytor wewn´trzny wg standardu ISO 9001:2008
• WłasnoÊci i przetwórstwo tworzyw polimerowych
• Metody termograficzne w badaniach struktur lekkich
Absolwenci kursów dokszta∏cajàcych otrzymujà
zaÊwiadczenie ukoƒczenia kursu.
14
Wydz i a ∏ M e c h a n i c z ny Technologi czny
PO
TECHNI
ÂL
Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległà
współprac´ naukowo-dydaktycznà z ponad 150 Uniwersytetami
na wszystkich kontynentach.
Wydzia∏ od wielu lat uczestniczy w najwa˝niejszych europejskich
programach badawczych: Europejski Fundusz W´gla i Stali, Harmonia oraz dydaktycznych takich jak: ERASMUS+ (poprzednio Socrates ERASMUS, LLP-ERASMUS), Erasmus „Be-Mundus” (wymiana z
Brazylià), Erasmus „Caribu” (wymiana z krajami Afryki Ârodkowej,
Karaibów i Pacyfiku), Leonardo da Vinci, TEMPUS, CEEPUS, COPERNICUS, EUREKA, DAAD - Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej. Studenci studiów in˝ynierskich, magisterskich i doktoranckich
wyje˝d˝ajà co roku na semestralne lub dłu˝sze studia, niemal do
wszystkich krajów Europy, w tym do Wielkiej Brytanii (Cranfield
University) oraz Niemiec (TU Bergakademie Freiberg) w celu
realizacji podwójnego dyplomu.
KA
Współpraca z zagranicą
LI
Ñ S KA
Dunaujvaros, Faro, Freibergu, Gifu, Grenoble, Helsinkach,
Hong Kongu, Horsens, Koszycach, Libercu, Linzu, Lizbonie, Lublanie,
Lwowie, Madrycie, Mariborze, Mediolanie, Miszkolcu, Montpellier,
Neapolu, Odense, Oslo, Ostrawie, Oviedo, Oxfordzie, Patrze, Pilznie,
Porto, Pradze, Rijece, Ruse, Rydze, Sakarya, Sao Paulo, Selangor,
Singapurze, Sofii, Sztokholmie, Taejeon, Tallinie, Turynie, Wilnie,
Windsorze, Zagrzebiu, ˚ylinie. Ka˝dego roku liczba partnerów
naukowo-dydaktycznych Wydziału w Europie i na Âwiecie
powi´ksza si´ o kolejne uczelnie.
Wydział zawarł długoletnie porozumienia o współpracy oraz
wymianie pracowników i studentów z licznymi oÊrodkami zagranicznymi m.in. z Uniwersytetami w Aalen, Atenach, Betune, Bolonii,
Bradze, Brasilii, Bratysławie, Brnie, Barcelonie, Brukseli, Bukareszcie,
Burgos, Campinas, Chemnitz, Cluj-Napoca, Compiegne, Cottbus,
Covilha, Cranfield, Daegu, Debreczynie, Denizli, Dreênie, Dublinie,
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
15
Współpraca z przemysłem
Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat intensywnie rozwija
współprac´ z wieloma firmami, działajàcymi w obszarze automatyki
przemysłowej i robotyki, budowy maszyn oraz in˝ynierii wytwarzania,
jak równie˝ z bran˝owymi oÊrodkami naukowo-badawczymi. Realizowany
jest unikatowy w skali kraju program współpracy i włàczania przemysłu
w realizacj´ procesu dydaktycznego. Jest to jednym z czynników stymulujàcych rozwój bazy laboratoryjnej i dydaktycznej Wydziału. Dzia∏ania
te umo˝liwiajà studentom dost´p do najnowszych technologii i urzàdzeƒ
stosowanych w produkcji przemysłowej, w tym najwi´kszych firm Êwiatowych, a kadrze naukowej stwarza mo˝liwoÊç praktycznej weryfikacji
wiedzy teoretycznej i prowadzenia ciekawych badaƒ naukowych.
W roku akademickim 2014/2015 cztery specjalnoÊci na studiach II stopnia
realizowano we współpracy i pod patronatem wiodàcych krajowych
i mi´dzynarodowych firm z zakresu zaawansowanych technologii.
Wydział, w ramach tej działalnoÊci, oferuje współprac´
naukowo-badawczà i dydaktycznà w zakresie:
• automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych,
• biomechaniki i biomechatroniki,
• in˝ynierii biomedycznej,
• in˝ynierii materiałowej,
• komputerowego wspomagania projektowania,
konstruowania i wytwarzania maszyn,
• mechaniki i budowy maszyn,
• mechatroniki,
16
Wydz i a ∏ M e c h a n i c z ny Technologi czny
• obliczeƒ numerycznych zło˝onych układów technicznych,
• obróbki ubytkowej,
• przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• robotyki mobilnej,
• technologii odlewniczych,
• technologii spawalniczych,
• zastosowaƒ sztucznej inteligencji,
• zintegrowanego zarzàdzania i wytwarzania.
Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.:
• organizacj´ sta˝y i praktyk produkcyjnych dla studentów,
• wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejÊciowych
i dyplomowych,
• wykonywanie wspólnych prac naukowo-badawczych,
• współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposa˝aniu
laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału,
• transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej,
• organizacj´ studiów podyplomowych dla osób chcàcych podwy˝szyç
swoje kwalifikacje zawodowe,
• wykonywanie ekspertyz i badaƒ w laboratoriach naukowych.
Wa˝nym efektem tej współpracy jest m.in. bardzo dobre
przygotowanie absolwentów Wydziału do pracy w nowoczesnym
przemyÊle, a co za tym idzie, łatwoÊç w znalezieniu atrakcyjnej
pracy i szanse na szybki awans zawodowy.
PO
TECHNI
ÂL
Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia,
na podstawie wyników z cz´Êci pisemnych egzaminu maturalnego
otrzymanych z Okr´gowych Komisji Egzaminacyjnych, bierze si´
pod uwag´ punkty z poziomu podstawowego lub rozszerzonego
z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu wybranego przez
kandydata spoÊród przedmiotów dodatkowych, według
nast´pujàcej zasady:
Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny,
tzw. „nowà matur´”:
P = 0.6 x Wgłówny + 0.4 x k x Wdodatkowy
P - liczba punktów w post´powaniu kwalifikacyjnym
Wgłówny - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze
z matematyki (poziom podstawowy)
Wdodatkowy - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu
do wyboru przez kandydata (matematyka rozszerzona,
fizyka z astronomià, chemia, biologia, informatyka)
Ocena
Liczba
punktów
Ocena
KA
System naboru
LI
Ñ S KA
Liczba punktów
Poziom SD Poziom SL Poziom HL
celujàcy
100
excellent
100
100
100
bardzo dobry
90
very good
90
90
100
dobry
85
good
85
85
100
dostateczny
50
satisfactory
50
50
85
dopuszczajàcy
30
mediocare
30
30
50
poor
20
20
30
very poor
15
15
−
Dla kandydatów na studia z Maturà
Mi´dzynarodowà oraz dla kandydatów
na studia z tzw. „starà maturà”
stosuje si´ przeliczenie ocen ze
Âwiadectwa dojrzałoÊci na
punkty jak w tabeli powy˝ej.
k = 0,5 dla poziomu podstawowego
k = 1 dla poziomu rozszerzonego
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
17
Z życia studenta
MuSHELLka z grantem premiera RP
W latach 2012, 2013, 2014 zespół Smart Power studentów Wydziału
Mechanicznego Technologicznego corocznie bra∏ udział w najwi´kszych
Êwiatowych zawodach pojazdów energooszcz´dnych Shell Eco-marathon.
Studenci zaprojektowali i zbudowali bolid MuSHELLka startujàcy w klasie
pojazdów prototypowych oraz bolid Bytel w klasie pojazdów miejskich.
Oba pojazdy sà aktualnymi rekordzistami Polski w swoich klasach.
Z wynikiem 487,3 km/kWh pojazd MuSHELLka jest najoszcz´dniejszym
polskim pojazdem przeje˝d˝ajàc 100 km za mniej ni˝ 10 groszy.
Osiàgni´cia projektu Smart Power (www.mkm.polsl.pl), w którym
uczestniczà studenci naszego wydziału, zostały nagrodzone presti˝owym
grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego - Generacja PrzyszłoÊci.
Grant został wr´czony grupie studentów projektu Smart Power oraz ich
opiekunowi naukowemu przez Premiera Donalda Tuska. Grant jest przeznaczony na budow´ i badania naukowe nad nowym bolidem w kategorii
pojazdów typu Urban. Projekt Smart Power studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego został tak˝e nominowany do nagrody Marka
Âlàskie 2013 w kategorii nauka. Obok nominowanych do tej nagrody takich
gigantów naukowych jak Politechnika Âlàska czy Centrum Materiałów Polimerowych i W´glowych Polskiej Akademii Nauk, zespół studentów projektu
Smart Power b´dzie z dumà reprezentował logo Województwa Âlàskiego
i mark´ - „Âlàskie. Pozytywna energia.” Studenci bioràcy udział w projekcie
byli wielokrotnie nagradzani w wielu presti˝owych konkursach mi´dzy
18
Wy d z i a ∏ M e c h a n i c zny Technologi czny
innymi nagrodà koncernu FIAT. Wyniki badaƒ prowadzonych
w ramach projektu Smart Power zosta∏y zamieszczone w ponad 30
publikacjach naukowych, w tym czasopismach naukowych, indeksowanych
na Web of Science.
Silesian Greenpower technologiczny symbol Âlàska
Zaawansowane badania aerodynamiczne bolidu, komputer czasu
rzeczywistego, obliczenia cieplne silnika, testy sprawnoÊci silnika na
profesjonalnej hamowni, badania akumulatorów, szczegółowy model
CAD bolidu… To nie opis prac w firmie motoryzacyjnej, to wszystko
odbywa si´ z udziałem studentów Politechniki Âlàskiej i jest preludium
do presti˝owych osiàgni´ç na arenie mi´dzynarodowej.
Zespół Silesian Greenpower składajàcy si´ z około dwudziestu studentów
zajmuje si´ projektowaniem oraz wykonaniem lekkich pojazdów elektrycznych startujàcych na profesjonalnych torach Formuły 1 w Wielkiej Brytanii.
Studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz Automatyki,
Elektroniki i Informatyki po raz kolejny wzi´li udział w zawodach przeznaczonych dla korporacji i uczelni wy˝szych The Silverline Corporate Challenge,
z których co roku wracajà z sukcesami. Zasady sà proste: przejechaç jak
najwi´cej okrà˝eƒ w okreÊlonym czasie przy kontrolowanym zu˝yciu energii.
Ka˝dy bolid wyposa˝ony jest w ten sam silnik elektryczny i par´ 12V
akumulatorów, wygrywa dru˝yna, która zredukuje opory ruchu
PO
TECHNI
ÂL
pojazdu do minimum. W 2014 roku Silesian Greenpower wystawiło
dwa ulepszone bolidy z zeszłych lat – Poloneza (2012) i Sharka (2013)
oraz jeden zupełnie nowy pojazd przypominajàcy kształtem pocisk –
SG2014 Bullet.
KA
Z życia studenta
LI
Ñ S KA
nowà hal´ sportowà z widownià na 500 miejsc, 3 siłownie, sal´ judo
sal´ do koszykówki, sztuczne lodowisko „TAFLA”, 3 sauny, solarium,
8 kortów do tenisa ziemnego, 3 boiska do siatkówki
pla˝owej, 2 boiska do koszykówki ulicznej
oraz gabinet masa˝u.
Zawody zakoƒczyły si´ ogromnym sukcesem, zespół zajàł a˝ dwa
miejsca na podium (srebrny i bràzowy medal) oraz otrzymał nagrod´
The Best Engineered Car 2014 od firmy Siemens. Studenci ze Âlàska
pokonali dru˝yny takich potentatów jak Jaguar, Lockheed Martin,
czy Prodrive. Najszybszy bolid Silesian Greenpower pokonał 16 okrà˝eƒ
w czasie 1h 5’33’’ ze Êrednià pr´dkoÊcià 56,6 km/h.
W roku 2014 projekt Silesian Greenpower wygrał równie˝ w konkursie
na technologiczny symbol Âlàska oraz dostał grant z MNiSW „Generacja
PrzyszłoÊci”. Promowanie polskich naukowców za granicà i propagowanie
idei zielonej energii to zadanie, które zespół realizuje równolegle z pracà
konstruktorskà. Kolejne sukcesy to dla studentów przede wszystkim bodziec
do dalszych działaƒ, poniewa˝ ju˝ trwajà prace nad nowà koncepcjà bolidu.
Zaplecze sportowe
Politechnika Âlàska posiada dobrze wyposa˝onà baz´ sportowà,
z której w pełni korzystajà studenci wszystkich Wydziałów, w tym tak˝e
studenci Wydziału Mechaniczno Technologicznego. Zaplecze sportowe
Uczelni obejmuje: hal´ sportowà z widownià na 1000 miejsc,
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
19
Z życia studenta
Kluby i Organizacje Studenckie
Studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego majà szans´
udzielaç si´ w licznych organizacjach studenckich: AEGEE Gliwice,
Europejskie Forum Studentów, Akademicki Chór Politechniki Âlàskiej,
Akademicki Klub Krótkofalowców, Akademicki Klub Turystyczny „WATRA”,
Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Zespół Muzyczny AZN, Akademicki
Zwiàzek Sportowy, Akademicki Zespół Taƒca Politechniki Âlàskiej
„Dàbrowiacy”, ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Akademickie, Katolicki
Zwiàzek Akademicki „Communio”, OÊrodek Radia Studenckiego,
Stowarzyszenie ds. Wymiany Studentów Uczelni Technicznych IAESTE,
Stowarzyszenie STG przy Politechnice Âlàskiej, Stowarzyszenie Studentów
BEST Gliwice, Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”
oraz Âlàski Yacht Club.
Dzieƒ Wydziału MT
W roku 2014, wskrzesiliÊmy tradycj´ Êwi´towania Dnia Wydziału
Mechanicznego Technologicznego. 69 rocznica powstania Wydziału
celebrowana była w formie uroczystego spotkania z absolwentami
oraz nast´pujàcego po nim pikniku, uÊwietnionego koncertami zespołów
studenckich. Wszyscy ch´tni mogli zwiedziç laboratoria na Wydziale.
Nie zabrakło równie˝ konkursów i rozgrywek sportowych, z których
najwi´kszym zainteresowaniem cieszył si´ honorowy mecz siatkówki:
Nauczyciele akademiccy kontra Studenci.
20
Wy d z i a ∏ M e c h a n i c zny Technologi czny
Konkurs Złota Kreda
Rada Samorzàdu Wydziałowego organizuje konkurs
na najlepszego wykładowc´ pod nazwà Złota Kreda.
Studenci majà szans´ zagłosowaç na Nauczycieli
akademickich, których cenià najbardziej jako dydaktyków. Nagrodzeni otrzymujà specjalne statuetki
z ràk studentów, które sà szczególnym wyró˝nieniem
dla oddanych wykładowców.
Noc Naukowców
Wydział Mechaniczny Technologiczny bierze czynny udział w Âlàskiej Nocy
Naukowców od poczàtku jej powstania. Pracownicy i studenci Wydziału
przygotowujà niesamowite atrakcje dla dzieci i dorosłych w postaci pokazów
zjawisk fizycznych, robotów i urzàdzeƒ mechanicznych. Co roku w imprezie
bierze udział kilkaset osób. Szczególnie wa˝nymi goÊçmi Wydziału sà dzieci,
dla których Noc Naukowców to szansa poznania fascynujàcego Êwiata nauki.
Imprezy wydziałowe
Rada Samorzàdu Wydziałowego organizuje co roku szereg imprez
dedykowanych studentom Wydziału. W karnawale, odbywa si´ tematyczny
Bal Mechanika, na którym do rana bawi si´ kilkaset osób. Tradycjà stał si´ ju˝
Rajd Mechanika, organizowany wiosnà lub jesienià w formie wyprawy w góry
zakoƒczonej wspólnà imprezà. Co roku odbywajà si´ równie˝ uroczyste Otrz´siny
studentów pierwszego roku, na których majà oni szans´ na integracj´, poznanie
starszych kolegów oraz wzi´cie udziału w licznych konkursach z nagrodami.
PO
TECHNI
ÂL
KA
Z życia studenta
LI
Ñ S KA
Igry
Studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego czynnie biorà udział
w studenckich juwenaliach – Igrach. Podczas kilkudniowego Êwi´towania,
studentom przekazana zostaje symbolicznie władza w mieÊcie. W trakcie
Igrów odbywajà si´ koncerty, pokazy filmowe, turnieje gier i zabaw.
Studenci wydziału nie tylko uczestniczà w juwenaliach – ale równie˝
aktywnie je współtworzà jako Igrowi Asystenci.
Oddział Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Âlàskiej, Wydziału Mechanicznego
Technologicznego
Na wydziale Mechanicznym Technologicznym działa Oddział Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Âlàskiej. Wydział prowadzi stron´ dla absolwentów
Wydziału i organizuje cykliczne spotkania. Po ukoƒczeniu studiów ka˝dy
absolwent jest mile widziany na Wydziale. Dla nas liczy si´ tradycja,
a tworzà jà przede wszystkim nasi wychowankowie.
Dni Otwarte Wydziału
Co roku zapraszamy młodzie˝ ze szkół Êrednich na „Dni otwarte
Wydziału Mechanicznego Technologicznego”. W te magiczne dni
wszystkie laboratoria Wydziału sà otwarte i prowadzone sà w nich
pokazy typowych zaj´ç dydaktycznych dla studentów, dzi´ki czemu
mo˝na zobaczyç bogate wyposa˝enie laboratoriów i samemu
spróbowaç poczuç si´ studentem.
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
21
Dlaczego warto studiować na Wydziale Mechanicznym
mgr in˝.
Grzegorz Ciupka
Dyrektor ds. Rozwoju
Cz∏onek Zarzàdu
Dräxlmaier Sp. z o.o.
dr in˝.
mgr in˝.
Janusz Wójcik
Prezes Zarzàdu
Fabryka Drutu Gliwice S.A.
Granit Strzegom S.A.
Marek Cywiƒski
Dyrektor Zarzàdzajàcy
Kapsch Telematic
Services Sp. z o.o.
dr in˝.
Adam Stachura
Dyrektor ds. Produkcji
w firmie i3D S.A.
dr in˝.
Jacek Wojtusik
Kierownika Działu Badaƒ
i Rozwoju Magneti Marelli
Poland Sp. z o.o (zakład
Autmotive Lighting)
w Sosnowcu
mgr in˝.
Piotr Kowalski
Dyrektor
d/s Innowacji
Wielton S.A.
Rzeczpospolita „Renomowane uczelnie kuênià prezesów du˝ych firm” (13.01.2014) • Politechnika Âlàska
znalaz∏a si´ na trzecim miejscu wÊród uczelni kszta∏càcych kadr´ mened˝erskà kraju. Wed∏ug raportu
Rzeczpospolitej a˝ 8,05% szefów najwi´kszych polskich przedsi´biorstw ukoƒczy∏o gliwickà uczelni´.
Tym samym, Politechnika Âlàska po raz kolejny z rz´du znalaz∏a si´ na podium zajmujàc wysokà trzecià lokat´.
Po zakoƒczeniu studiów masz mo˝liwoÊç pracy w swoim zawodzie
w najlepszych zakładach przemysłowych w Polsce i na Âwiecie.
Kierunki studiów na naszym wydziale dostosowane sà do potrzeb
rynku pracy (ju˝ w czasie studiów masz mo˝liwoÊç odbycia praktyki
lub sta˝u w przemyÊle i oÊrodkach naukowych; du˝a liczba prac
dyplomowych wykonywana jest we współpracy z przemysłem;
w czasie studiów, mo˝esz wybraç specjalnoÊç studiów dopasowanà
do Twoich oczekiwaƒ, zainteresowaƒ i aktualnych potrzeb rynku
pracy) Wydział MT zawarł porozumienie o współpracy z ponad
50 oÊrodkami przemysłowymi.
JeÊli chcesz rozwijaç swoje zdolnoÊci i dodatkowe zainteresowania
mo˝esz uczestniczyç w pracach kół naukowych na Wydziale oraz
braç udział w konkursach, warsztatach, studenckich konferencjach
naukowych.
Obecnie na wydziale działa 38 kół naukowych, co roku organizowane sà konkursy z nagrodami (np. konkurs na opracowanie
„mechanicznej” choinki), co roku tak˝e odbywa si´ 7 studenckich
konferencji naukowych, podczas których studenci prezentujà prace
wykonywane w ramach kół naukowych oraz prace indywidualne;
wybrane referaty publikowane sà w czasopismach naukowych;
studenci wydziału uczestniczà tak˝e w innych konferencjach
i warsztatach polskich i zagranicznych.
GROUP
22
Wy d z i a ∏ M e c h a n i c zny Technologi czny
PO
TECHNI
ÂL
dr in˝.
Marek Pierchała
Kierownik Zakładu
Wibroakustyki Stosowanej
Instytut Techniki Górniczej
KOMAG
KA
Technologicznym
LI
Ñ S KA
mgr in˝.
Katarzyna
Jezierska-Krupa
mgr in˝.
SEARCH Safety
Engineering
Research S.C.
Kierownik Rozwoju
Biznesu Newag S.A.
mgr in˝.
Janusz Puzoƒ
Kierownik Wydzia∏u
Karoserii
General Motors
Manufacturing Poland
JeÊli zechcesz, masz mo˝liwoÊç wyjazdu na dowolny semestr
studiów za granic´ w ramach programu ERASMUS (w czasie
pobytu za granicà mo˝esz studiowaç, zdobywajàc drugi tytuł
in˝yniera i magistra lub realizowaç prac´ dyplomowà we
współpracy z oÊrodkiem zagranicznym).
Zaj´cia prowadzimy w laboratoriach wyposa˝onych w najnowoczeÊniejszà aparatur´, a tak˝e jako nieliczni na Âwiecie prowadzimy
zaj´cia w nowatorskich metodach 3D. Kładziemy nacisk na nauk´
praktycznych umiej´tnoÊci (w czasie studiów b´dziesz miała/miał
nieograniczony dost´p do laboratoriów oraz pracowni i warsztatów,
gdzie pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry b´dziesz mogła/mógł
realizowaç swoje zainteresowania i wykonaç prac´ dyplomowà).
Dawid Szkucik
mgr in˝.
mgr in˝.
Marek Sznura
Kierownik Działu Rozwoju
Elektroniki Samochodowej
Dräxlmaier Sp. z o.o.
Micha∏ Podkowik
Stress Lead Engineer
GE Aviation Systems
Wydział MT dysponuje bardzo dobrze wyposa˝onymi laboratoriami
oraz 3 pracowniami – warsztatami, w których studenci mogà realizowaç swoje projekty; dost´p do laboratoriów poprzez specjalne
karty pozwala na korzystanie z laboratoriów w dogodnych dla
studentów godzinach. Obecnie Wydział MT dysponuje do wszystkich przedmiotów wykładanych na wydziale pomocami naukowymi
wykonanymi w technologii 3D. Pozwala to na wyjaÊnianie zjawisk
i działania ró˝nych mechanizmów w sposób, który był dotychczas
niemo˝liwy.
FABRYKA DRUTU
GLIWICE SA
Fabryka Drutu Gliwice
Wydz ia∏ Mechan icz n y Techn o lo g icz n y
23
PO
TECHNI
Mapa dojazdu
Ñ S KA
EG
O
2
KI
RS
KO
J
NE
IM
Z
11
3
NA
CZĘSTOCHOW
OWA
DWORC
Ę STWA
ZWYCI
GPS
50.2930653
18.6805467
12
SKA
ÂL
KA
LI
DY
WO
5
rzeka KŁ
ODNICA
KASZUBSKA
4
ODY
NA
AKAD
CH
A
EMIC
1
8
KA
KA
ŁUŻY
CKA
ŁUŻYCKA
10
PSZCZYŃSKA
13
JASNA
5.
6.
7.
8.
9.
Rektorat
Zespół sal dydaktycznych CEK
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Centrum Zaawansowanych Technologii
Materiałowych oraz Mechatroniki,
Robotyzacji i Technologii Ubytkowych
Biblioteka Główna
Dom studencki „Solaris“
Stołówka studencka
Hala sportowa
Lodowisko
KUJAWSKA
7
EGO
6
1.
2.
3.
4.
9
8
ST
ZYWOU
B. KR
WROC
RYNEK
BA
M. S
TRZ
ŁAWS
Ks.
GO
OWSKIE
KOCHAN
10. Dom GoÊcinny „Sezam”
11. Technopark
12. Naukowo-Dydaktyczne
Centrum Nowych Technologii
13. Centrum Kultury
Studenckiej MROWISKO
Politechnika Âlàska
Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Konarskiego 18A
44-100 Gliwice
tel. 32 237 24 22
e-mail: [email protected]
http://www.mt.polsl.pl
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RMT

Podobne dokumenty