Piekary Śląskie 17

Komentarze

Transkrypt

Piekary Śląskie 17
Piekary Śląskie 15.05.2013r.
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-36/13
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa pieczywa.
Numer ogłoszenia: 65069 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w
Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.)
niniejszym informuje, iż:
1. Kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części
zamówienia, są następujące:
Pakiet nr 1 – 73 590,62zl;
Pakiet nr 2 – 35 815,50zl;
2. Do w/w postępowania wpłynęła jedna oferta:
Oferta nr 1
Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska Kochanowice
ul. Lubliniecka 2
42-713 Kochanowice
T/F: 34 353 32 78
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Okres gwarancji: Warunki płatności: 30 dni.
Pakiet nr 2
Cena: 38 762,64zł
Oferta nr 2
Piekarnia Lipianin
G.W. Lipianin
Przylesie 32
1
49-351 Przylesie
T: 77 412-38-13
F: 77 412-38-14
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Okres gwarancji: Warunki płatności: 30 dni.
Pakiet nr 1
Cena: 82 971,31zł;
Oferta nr 3
Piekarnia – Cukiernia
Tadeusz Kwapisz
ul. Daleka 12
41-908 Bytom
T: 32-286-42-68
F: 32-283-13-36
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Okres gwarancji: Warunki płatności: 30 dni.
Pakiet nr 1
Cena: 79 524,92zł;
Oferta nr 4
Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych Mister
Karol Binkowski,
Ryszard Binkowski Sp. j.
Zakład Pracy Chronionej
Jeziorko 99c
26-006 Nowa Słupia
T: 41-317-70-12
F: 41-317-7012
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Okres gwarancji: Warunki płatności: 30 dni.
Pakiet nr 1
Cena: 93 383,10zł;
Oferta nr 5
Piekarnia-Cukiernia-Lody Śląska
Krzysztof Wylon
ul. Dąbrowskiego 29
41-710 Ruda Śląska
T: 601-595-140; 601-42-88-40
F: 725-144-808
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Okres gwarancji: Warunki płatności: 30 dni.
Pakiet nr 1
Cena: 93 177,75zł;
2
3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Nr
pakietu
1.
2.
NR OFERTY/ OFERENT
Oferta nr 2
Piekarnia Lipianin
Oferta nr 3
Piekarnia – Cukiernia
Tadeusz Kwapisz
Oferta nr 5
Piekarnia-Cukiernia-Lody Śląska
Krzysztof Wylon
Oferta nr 1
Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska Kochanowice
PUNKTY W
KRYTERIUM
CENA
PUNKTY
RAZEM
95,85
95,85
100
100
85,35
85,35
100
100
4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Oferta nr 3
Piekarnia – Cukiernia
Tadeusz Kwapisz
ul. Daleka 12
41-908 Bytom
T: 32-286-42-68
F: 32-283-13-36
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Okres gwarancji: Warunki płatności: 30 dni.
Pakiet nr 1
Cena: 79 524,92zł;
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny
ofert a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Oferta nr 1
Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska Kochanowice
ul. Lubliniecka 2
42-713 Kochanowice
T/F: 34 353 32 78
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Okres gwarancji: Warunki płatności: 30 dni.
Pakiet nr 2
Cena: 38 762,64zł
Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny
ofert a zatem na podstawie art. 91 ust 1 Pzp. oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający podwyższa kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny
najkorzystniejszej oferty.
3
5. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.
6. Odrzucono następującą ofertę.
Oferta nr 4
Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych Mister
Karol Binkowski,
Ryszard Binkowski Sp. j.
Zakład Pracy Chronionej
Jeziorko 99c
26-006 Nowa Słupia
T: 41-317-70-12
F: 41-317-7012
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy.
Okres gwarancji: Warunki płatności: 30 dni.
Pakiet nr 1
Cena: 93 383,10zł;
Wykonawca nie dołączył, a na wezwanie zamawiającego nie złożył wymaganego w SIWZ
opisu potwierdzającego parametry oferowanych produktów (opisane numerem pakietu i poz.).
Zatem oferta jest niezgodna z SIWZ i jako taka na podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych zostaje odrzucona, jako że jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Z poważaniem
4