Imię i nazwisko dziecka Rodzaje zajęć: Oświadczenie rodzica

Komentarze

Transkrypt

Imię i nazwisko dziecka Rodzaje zajęć: Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 1 do Regulaminu OPP 70
Imię i nazwisko dziecka
Klasa (np. kl. IA)
Rodzaje zajęć:
Oświadczenie rodzica Proszę zakreślić w kółko właściwe:
Na zajęcia OPP 70 uczestnik będzie:
1. Przyprowadzany i odbierany z placówki przez rodzica/opiekuna
lub .................................................
2. samodzielnie przychodził, samodzielnie wychodził
3. wyrażam zgodę na odbiór ze świetlicy i odprowadzanie na
świetlicę szkolną przez nauczyciela Ogniska (załącznik poniżej)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych przez
Ognisko:
TAK
NIE
Uwagi rodziców:
Data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna
Informacja dla Kierownika świetlicy szkolnej przy SP 70
Wyrażam zgodę na odbiór i odprowadzenie na świetlicę mojego dziecka przez
nauczyciela OPP 70 na zajęcia organizowane przez Ognisko.
Imię i nazwisko dziecka
Rodzaje zajęć:
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Podobne dokumenty