Załącznik nr 8: Wzór upoważnienia do

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 8: Wzór upoważnienia do
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik do Formularza Zgłoszeniowego Strona 1 z 2
………………………..…………………..……
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)
……………..…..........…....................
(miejscowość, data)
SKIEROWANIE NA SZKOLENIE – ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
do projektu „Wyższe kwalifikacje i bezpieczna jazda ratowników/kierowców
województwa pomorskiego”
Niniejszym kieruję Pana / Panią …………………………………………………………………………………..
nr kurs prawa jazdy kategorii C wraz ze szkoleniem w zakresie bezpiecznej jazdy w ramach projektu
„Wyższe kwalifikacje i bezpieczna jazda ratowników/kierowców województwa pomorskiego”
urodzonego/ą dnia …………………………………….……… w ……………………………………..…………
zamieszkałego/ą w ……………………………………………………………………………………………….…
PESEL……………………………………………………….………………………………………...……….…...
zatrudnionego/ą w ………………………………………….……………………………………………….…...
pełny adres przedsiębiorstwa: ……………………………………………………………………………………
NIP:………………………….. Regon:…………………………….. Tel/fax:……………………………………
adres e-mail:…………………………………………………..
Na stanowisku ..…………………………………………………………………………………………………….
Na podstawiei:
Umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie / umowa o dzieło) do ……………………………………
Umowy o pracę na czas określony od ……………………..………… do ……………….……………
Umowy o pracę na czas nieokreślony
Samozatrudnienie (indywidualna działalność gospodarcza – jednoosobowa, nie zatrudnia
pracowników )
Mikroprzedsiębiorca (działalność gospodarcza – zatrudnia pracowników )
Osoba, której dotyczy niniejsze zaświadczenie znajduje się/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia
umowy o pracę (niepotrzebne skreślić).
„WYŻSZE KWALIFIKACJE I BEZPIECZNA JAZDA RATOWNIKÓW/KIEROWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ALEKSANDER IGIELSKI
Biuro projektu:
ul. Marynarki Polskiej 96 pok. 519
80-955 Gdańsk
tel.: 502 574 641
[email protected]
Projektodawca CDiSZ:
Al. Bohaterów Warszawy 18/1
70-372 Szczecin
tel.: (91) 812 15 15 fax: (91) 812 18 19
www.ATJ.szczecin.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik do Formularza Zgłoszeniowego Strona 2 z 2
Jednocześnie oświadczam, iż…………………………………………………………...…… posiada status1, ii:
(Nazwa pracodawcy)
mikroprzedsiębiorstwa
małego przedsiębiorstwa
średniego przedsiębiorstwa
dużego przedsiębiorstwa
Średnioroczne zatrudnienie w poprzednim roku obrotowym1:
mniej niż 10
10 < 50 pracowników
50 < 250 pracowników
powyżej 250 pracowników
Przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym1, iii:
do 2 mln EUR
powyżej 2 mln do 10 mln EUR
powyżej 10 do 50 mln EUR
powyżej 50 mln EUR
Suma aktywów bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego1, 3:
do 2 mln EUR
powyżej 2 mln do 10 mln EUR
powyżej 10 do 43 mln EUR
powyżej 43 mln EUR
Zależność przedsiębiorstwa1:
przedsiębiorstwo niezależne (posiada poniżej 25% kapitału lub głosów w jednym lub kilku innych
przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów w tym
przedsiębiorstwie).
przedsiębiorstwo partnerskie (przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25%, lecz nie więcej niż 50%
kapitału lub głosów w drugim przedsiębiorstwie, a/lub drugie przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25%,
lecz nie więcej niż 50% kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie).
przedsiębiorstwo związane (przedsiębiorstwo posiada ponad 50% głosów udziałowców lub wspólników
w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada ponad 50% głosów w tym
przedsiębiorstwie).
……..………………………………
(pieczęć i podpis pracodawcy)
Należy zaznaczyć jedną pozycję.
W rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
iii
Dla przeliczenia PLN na EURO należy przyjąć średni kurs NBP ustalony na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego.
i
ii
„WYŻSZE KWALIFIKACJE I BEZPIECZNA JAZDA RATOWNIKÓW/KIEROWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”
CENTRUM DORADZTWA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ALEKSANDER IGIELSKI
Biuro projektu:
ul. Marynarki Polskiej 96 pok. 519
80-955 Gdańsk
tel.: 502 574 641
[email protected]
Projektodawca CDiSZ:
Al. Bohaterów Warszawy 18/1
70-372 Szczecin
tel.: (91) 812 15 15 fax: (91) 812 18 19
www.ATJ.szczecin.pl