Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla

Komentarze

Transkrypt

Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla
Organizacja zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę
medyczną oraz sprzęt ortopedyczny dla
niepełnosprawnych i niesamodzielnych
seniorów
Grzegorz Benke
Poradnia Ortotyki i Protetyki Narządu Ruchu
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM w
Warszawie
Zaopatrzenie ortopedyczne
jest to szereg czynności
związanych z wyposażeniem
pacjenta w protezę, ortezę
lub środek pomocniczy
Zaopatrzenie ortopedyczne jako element rehabilitacji
Rehabilitacja to proces medyczno-społeczny, którego celem jest
przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu utraconych na
skutek choroby możliwości optymalnego funkcjonowania
biologicznego i społecznego.
Podział rehabilitacji
- medyczna
- psychiczna
- społeczna
- zawodowa
Rehabilitacja medyczna to dziedzina medycyny zajmującą
się przystosowaniem do normalnego życia osób, które
doznały przemijającej lub trwałej utraty zdrowia
- kompensacja: nowe, naturalne możliwości zastępcze jakie istnieją
w organizmie człowieka,
- adaptacja: umiejętność dostosowania się człowieka do warunków
socjalnych, umożliwia to uzyskanie jak najlepszych wyników
końcowego leczenia
Polska szkoła rehabilitacji
- powszechność
- wczesne zapoczątkowanie
- kompleksowość
- ciągłość
Przedmiot ortopedyczny jest to
sprzęt medyczny niezbędny
pacjentowi w przypadku trwałego
inwalidztwa, w okresie choroby
lub usprawniania leczniczego
(rehabilitacji)
Trzy grupy przedmiotów ortopedycznych:
1. Protezy - sztuczne kończyny zastępujące funkcję
naturalnych w przypadku ich częściowego lub całkowitego
braku
2. Ortezy - konstrukcje zewnętrzne dopasowane do
powierzchni kończyn i tułowia wspomagające lub zastępujące
ich funkcje statyczne i ruchowe oraz zabezpieczające przed
powstawaniem zniekształceń
3. Sprzęt pomocniczy - przedmioty służące zwiększeniu
samodzielności osób niepełnosprawnych.
USTAWA z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych
- całkowity budżet na refundację wynosi nie więcej niż 17% sumy środków
publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie
finansowym Funduszu
1) bezpłatnie,
2) za odpłatnością ryczałtową,
3) za odpłatnością w wysokości 10%, 30% albo 50% ich limitu finansowania
– do wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między
ceną detaliczną a wysokością limitu finansowania.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe PFRON oraz dużą liczbę
złożonych wniosków, wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne nie powinna przekroczyć 100% udziału
własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany oraz do
100% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego
osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli
cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
W 2012 roku
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
(art.35a ust.1 pkt 7 lit.c - osoby indywidualne)
- 178 375 wniosków
- na kwotę 109 931 166 PLN
Od 1 stycznia 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia
2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie (Dz.U. z 17.12. 2013 poz. 1565)
0kreśla:
- limity finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału
własnego świadczeniobiorcy w tym limicie
- kryteria przyznawania
- okresy użytkowania
- limity cen napraw
- osoby uprawnione do wystawiania wniosków
NIE OKREŚLA
- kwalifikacji osób wydających zaopatrzenie w sklepach specjalistycznych
Brak jest więc przepisów
określających kwalifikacje osoby
uprawnionej do dobierania,
dopasowywania, projektowania
i budowania przedmiotów
ortopedycznych...
...ale za całość postępowania
związanego z zaopatrzeniem
ortopedycznym odpowiedzialny
jest lekarz zlecający
Pacjent
rozpoznanie potrzeb
Lekarz POZ
decyzja
Zaopatrzenie
wydanie przedmiotu
ortopedycznego
Poprawa jakości
życia
Konsultant
(chirurg ogólny,
ortopeda, neurolog,
specjalista
rehabilitacji)
decyzja
Uprawnienia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Cewniki urologiczne do 4 sztuk
Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe
cewniki urologiczne
Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk
Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt
urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)
Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk
Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki
chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 60
sztuk miesięcznie
Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne
ciśnienie wydechowe
Pończocha kikutowa - do 12 sztuk
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)
Kula łokciowa ze stopniową regulacją
Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
Kula pachowa
Trójnóg albo czwórnóg
Laska dla niewidomych (biała)
Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres
użytkowania może ulec skróceniu:
1) u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby,
powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu
medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;
2) u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały
wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
a) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących
konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
b) rehabilitacji,
c) rozwoju fizycznego;
3) wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego
wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi
zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi
kryteriami przyznawania tego wyrobu.
Klasy ortez:
- ortezy kończyny górnej
- ortezy kończyny dolnej
- ortezy kręgosłupa
Nazwy ortez utworzone są od
stawów lub odcinków
anatomicznych,
które obejmują
W powszechnym użyciu znajdują się
akronimy „upraszczające” przepisywanie
ortez.
orteza szyjno-piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa
ang.: CTLSO
(cervico-thoracic-lumbo-sacral orthosis)
orteza biodrowo-kolanowo-skokowo-stopowa
ang.: HKAFO
(hip-knee-ankle-foot orthosis)
Wniosek o zaopatrzenie w
ortezę powinien zawierać
informacje merytoryczne
konieczne do dobrania lub
zaprojektowania ortezy
Pacjenci muszą być dokładnie
poinformowani o celu
i sposobie leczenia ortotycznego
Ortezy kręgosłupa
Ortezy szyjne CO
Orteza szyjna
sztywna
ang.: CO
Ortezy szyjno-piersiowe CTO
Ortezy CTLS
Ortezy TLS
Ortezy TLS
Orteza TLS prostotrzymacz
(wysoka sznurówka z podpaszkami)
Orteza LS
LSO typ elastyczny
(sznurówka lędźwiowa)
Ortezy kończyny
dolnej
„wkładki ortopedyczne” nie są
zaopatrzeniem objętym
refundacją
Obuwie ortopedyczne:
- dostosowane do deformacji stopy
- korygujące deformację lub
zapobiegające jej nawrotowi
- wyrównujące skrócenie kończyny
- obuwie protezowe
- obuwie będące częścią konstrukcji
ortotycznej
Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego:
1) wrodzone lub nabyte wady stopy i goleni zaburzające funkcję chodu (z wyłączeniem stopy
płasko-koślawej statycznej):
a) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa
końsko-szpotawa, piętowa, koślawość palucha przekraczająca 45°), jeżeli powoduje to
niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek,
b) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych
płaszczyznach podparcia stopy (np. stopa cukrzycowa, stopa naczyniowa, stopa reumatoidalna),
c) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia
tętniczo-żylne, słoniowacizna) oraz stopa krótsza o co najmniej 3 cm, wymagająca zaopatrzenia
w obuwie różnej wielkości;
2) skrócenie kończyny dolnej:
a) u osób dorosłych co najmniej 3 cm,
b) u dzieci do 18. roku życia co najmniej 2 cm;
3) amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także
inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego;
4) utrwalone przykurcze stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania
ustawieniem końskim stóp o co najmniej 4 cm (zgięcie podeszwowe);
5) niedowłady i porażania mięśni stabilizujących staw skokowy i stopę.
utrwalone, zaburzające funkcję
chodu zniekształcenie stopy
Ortezy skokowo - stopowe
(AFO)
- wbudowane do buta
- wbudowane do wkładki
ortotycznej
- wyrównujące skrócenie k.d.
- inne ortezy skokowo-stopowe
DAFO
Orteza PTB
Inne ortezy stawu skokowego
Ortezy stawu skokowego
wbudowane do wkładki
ortotycznej
Orteza tulejkowa podudzia
Ortezy kolanowo-skokowostopowe (KAFO)
- wbudowane do obuwia ortop.
- wbudowane do wkładki ortop.
- inne ortezy kolanowo-skokowostopowe
Ortezy kolanowo-skokowostopowe wbudowane do buta
KAFO wbudowana
do wkładki
ortopedycznej
Ortezy udowo-podudziowe
terapeutyczne, funkcjonalne, specjalne
(stabilizatory stawu kolanowego)
Orteza udowo-podudziowa
jednoszynowa stosowana przy OA
Ortezy biodrowo-kolanowoskokowo-stopowe
(HKAFO)
- ortezy odciążające
- ortezy wbudowane do buta
- ortezy wbudowane do wkładki
- inne ortezy
Ortezy biodrowo-kolanowoskokowo-stopowe
Orteza odciążająca kończynę dolną
(typu Thomasa)
HKAFO
HO
Ortezy kończyny
górnej
Podział ortez kończyny górnej:
1. ortezy terapeutyczne
stanowiące integralną część procesu leczniczego
2. ortezy funkcjonalne
wspomagające codzienną podstawową aktywność
Orteza odwodząca
staw ramienny
modularna
(SEWO)
Orteza szynowa odwodząca bark
Orteza stabilizująca bark (SEO).
Orteza tulejkowa ramienna
Orteza statyczna terapeutyczna
łokciowo-nadgarstkowo-ręczna
(EWHO)
Orteza
termoplastyczna
stawu łokciowego,
nadgarstka i ręki;
ang.: EWHO.
Ortezy
przedramienno-nadgarstkowe
silikonowe
Ortezy terapeutyczne statyczne
nadgarstka.
Orteza terapeutyczna statyczna
palca
Protezy kończyny
górnej
Protezy części ręki kosmetyczne
Proteza przedramienna - uchwyty
robocze i kosmetyczne
Proteza ramienna
Proteza całej kończyny górnej
Protezy kończyny
dolnej
Stopy protezowe
Proteza podudziowa
PTB
Proteza udowa
Proteza całej kończyny
dolnej “kanadyjska”
Proteza całej kończyny dolnej
/kikut krótszy niż 6 cm/
C-Leg Charges including Therapy
Code Description Cost
L5320 AK endoskeletal prosthesis $4258.28
L5624 AK test socket- 2 [email protected] $536.48 each $1072.96
L5631 AK acrylic socket $648.35
L5649 AK ischeal containment, narrow ML socket $858.58
L5650 AK total contact $633.59
L5651 AK flexible inner socket, rigid exterior frame $1772.10
L5652 AK suction suspension $565.68
L5828 Hydraulic swing and stance SNS knee feature $3125.29
L5845 Stance Flexion Feature $2005.79
L5846 Microprocessor-controlled swing phase feature $6066.11
L5847 Microprocessor control stance feature $17331.83
L5920 AK alignable system $782.94
L5930 High activity control frame for knee $2304.85
L5950 AK ultra light material-carbon fiber reinforcement $1148.05
L7368 Lithium Ion battery charger $564.79
L5999 Car battery charger $197.98
Total cost before 15% prepayment discount U&C charges $43337.17
Pomoce ortopedyczne laski i kule
Pomoce ortopedyczne podpórka czterokołowa
Pomoce ortopedyczne podpórka (balkonik)
Mark Inglis became the first
double-amputee to reach the
summit of Mount Everest
(urodzony w 1958 roku)
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty