ekspres e-Ulotka ekspres Wiadomości

Komentarze

Transkrypt

ekspres e-Ulotka ekspres Wiadomości
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
ekspres
1
Listopad 2005
Nr 21
Biuletyn Przedstawicielstwa
Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
e-Ulotka ekspres
# 05/21
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli
Informacja zawarta w e-Ulotce ekspres przeznaczona jest dla Partnerów Przedstawicielstwa polskich
organizacji pozarządowych w Brukseli, którzy we własnym zakresie decydują o dalszym jej rozpowszechnianiu.
Staramy się, aby do przekazywanych informacji nie wkradały się błędy – merytoryczne, techniczne lub
związane z tłumaczeniem unijnego żargonu na język polski. Gdy taki błąd zostanie zauważony, proszę nas o tym
niezwłocznie informować pod adresem [email protected] Za skutki wynikające z błędów Przedstawicielstwo nie ponosi
odpowiedzialności.
W tym wydaniu
Strona pierwsza – wiadomości
Strona druga – konkursy
Strona czwarta – przetargi, o których polskie NGOs powinny wiedzieć
Strona czwarta - konsultacje
Strona piąta– wiadomości z Polski
Strona ósma – kalendarium
Strona dziewiąta – P(P)P
Strona dziesiąta – czytelnia
Wiadomości
Program działania Komisji Europejskiej na rok 2006
Komisja Europejska przyjęła program działania na 2006 rok, określając w nim kluczowe
priorytety na następny rok. Cele strategiczne Komisji w tym okresie to:
rozwój,
solidarność,
bezpieczeństwo,
Europa jako partner światowy.
W kwestii solidarności, Komisja zamierza podjąć działania zmierzające m.in. do rozwiązywania
problemu starzenia się Europy, wprowadzenia otwartej metody koordynacji do obszaru
społecznego i zapoczątkowania współpracy w dziedzinie zdrowia i opieki długoterminowej, tak
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
2
by wzmocnić pomoc Unii dla krajów członkowskich w ich działaniach na rzecz modernizacji
ochrony społecznej i zwalczania wykluczenia społecznego. W połowie 2006 r. zostanie dokonany
przegląd programu, w celu oceny jego skuteczności i ewentualnych zmian w liście priorytetów.
Program jest dostępny na stronie:
http://europa.eu.int/comm/atwork/programmes/docs/wp2006_en.pdf
Postęp Bułgarii i Rumunii na drodze do Unii
25 października 2005 r. Komisja przyjęła raport z monitoringu przygotowań Bułgarii i Rumunii
do akcesji do Unii Europejskiej. Raport stwierdza, że oba kraje poczyniły postępy i będą w stanie
spełnić wymagania akcesyjne przed datą 1 czerwca 2007 r. Kandydaci do członkowstwa w Unii
Europejskiej przyspieszyli reformy, w szczególności wprowadzając zmiany w administracji
publicznej i wymiarze sprawiedliwości oraz efektywnie zwalczając korupcję. Komisja
Europejska dokona przeglądu przygotowań Rumunii i Bułgarii do przystąpienia do UE wiosną
2006 r. Może wtedy zaproponować zawieszenie akcesji tych krajów aż do 1 stycznia 2008 r., jeśli
wystąpi duże ryzyko, że któreś z tych państw nie będzie przygotowane do spełnienia wymagań
członkostwa w 2007 r. w licznych istotnych obszarach.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://europa.eu.int/comm/enlargement/inde.htm
Konkursy
Wsparcie regionów przygranicznych – nabór wniosków
Do 16 grudnia 2005 r. do Komisji Europejskiej można składać wnioski o dofinansowanie
projektów w ramach działania przygotowawczego „Wpływ rozszerzenia UE na regiony
graniczne”
Działanie to jest inicjatywą Parlamentu Europejskiego i dotyczy obszarów, które w wyniku
rozszerzenia Unii w 2004 r. stały się regionami graniczącymi z krajami dążącymi do
członkostwa. Celem działania jest wzmocnienie konkurencyjności tych regionów i sektorów ich
gospodarek, szczególnie dotkniętych skutkami rozszerzenia UE. Ma się to odbywać poprzez:
pomoc regionom w radzeniu sobie ze społecznymi i ekonomicznymi zmianami spowodowanymi
rozszerzeniem i określenie nowych możliwości dla nich w rozszerzonej UE.
Cele szczegółowe tego działania jest podnoszenie kwalifikacji zagrożonych grup z regionów
przygranicznych, szczególnie dotkniętych rozszerzeniem, poprzez:
wdrażanie programów szkoleniowych wzmacniających kompetencje w obszarach, w
których te regiony mogą zyskać przewagę konkurencyjną i stworzyć nowe źródła
zatrudnienia,
rozwój programów staży zawodowych,
rozwój programów kształcenia ustawicznego na poziomie lokalnym,
wzmocnienie współpracy lokalnych i regionalnych partnerów społecznych z regionów
granicznych z krajami kandydującymi dla rozwoju strategii i planów dla siły roboczej w
celu jej adaptacji do zmieniających się wymagań rynku pracy,
rozwój sieci międzygranicznych.
O pomoc mogą się ubiegać organizacje non-profit z krajów Unii Europejskiej, będące
regionalnymi lub lokalnymi partnerami społecznymi.
Całkowita kwota przeznaczona na realizację tego programu wynosi 4 mln euro. Każdy projekt
może być dofinansowany kwotą od 250 tys. do 500 tys. euro. Dofinansowanie wynosi 75%
całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/borderregions/index.htm
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
3
Program AGIS – nabór wniosków
Do 27 stycznia 2006 r. można składać do Komisji Europejskiej wnioski o dofinansowanie
projektów ramach programu AGIS.
AGIS to program ramowy, który zastąpił programy Grotius, Oisin, Stop, Hippocrate i Falcone.
Celem programu, realizowanego w latach 2003-2007, jest pomoc prawnikom i reprezentantom
służb pomocy ofiarom w tworzeniu sieci o zasięgu europejskim, w wymianie informacji i
najlepszych praktyk. Program ma wspierać obywateli Unii w rozwijaniu przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wzmacniać wzajemną współpracę, tworzenie sieci, wymianę i
propagowanie informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk.
Program wspiera finansowo projekty, trwające do dwóch lat, w obszarach:
współpracy prawnej w sprawach kryminalnych,
współpracy między organami stosującymi prawo i innymi publicznymi lub prywatnymi
organizacjami w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości,
współpracy między państwami członkowskimi w osiąganiu efektywnej ochrony ofiar
przestępstw w procesach karnych.
Działania w ramach programu to m. in.: szkolenia, projekty wymian, badania i studia, seminaria i
konferencje.
Projekty muszą mieć charakter ponadnarodowy i angażować podmioty z przynajmniej trzech
krajów członkowskich albo dwóch krajów członkowskich i jednego kraju kandydującego. Budżet
programu na rok 2006 wynosi ponad 12 mln euro. Komisja pokrywa do 70% całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/agis/funding_agis_en.htm
6. Program Ramowy – edukacja i rozwój kariery w nauce
Do 31 stycznia 2006 r. można składać wnioski do Komisji Europejskiej o dofinansowanie
projektów w ramach działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego
w ramach programu na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezentacji
„Kształtowanie Europejskiego Obszaru Badawczego” w obszarze tematycznym: „Nauka i
społeczeństwo – edukacja i rozwój kariery w nauce 2005’
Obszary objęte tym zaproszeniem to:
szkolna praktyka w zakresie kształcenia naukowego
przyswajanie nauki
opracowanie wskaźników wyników i wyznaczanie priorytetów.
Całkowity budżet tego zaproszenia wynosi 5 mln euro.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=249
6. Program Ramowy – badania
Do 15 lutego 2006 r. Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów do
działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju
technologicznego i demonstracji „Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego”
w priorytetowym obszarze tematycznym: „Działania szczegółowe obejmujące szerszy obszar
tematyczny badań”. Obszary objęte tym zaproszeniem to: „Wychodząc naprzeciw złożoności” ,
„Biologia syntetyczna”, „Zmierzyć niezmierzone”, „Dynamika kulturowa”, „Co to znaczy być
człowiekiem”.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.NESTDetailsCallPage&call_id=258
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
4
Przetargi, o których polskie NGOs powinny wiedzieć
Badanie dotyczące Rozporządzenia Finansowego 1605/2002
Do 2 grudnia 2005 r. Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego
przyjmuje oferty w przetargu, którego celem jest wyłonienie instytucji, która
przeprowadzi badanie polegające na porównaniu rozporządzenia Rady nr 1605/2002
(rozporządzenia finansowego) z innymi ramowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie
finansowe (w wybranych państwach członkowskich, np. w Wielkiej Brytanii, Finlandii,
Hiszpanii, Polsce oraz w organizacjach wielostronnych lub podmiotach międzynarodowych).
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.europarl.eu.int/tenders/invitations.htm
Cards (Chorwacja) — wzmocnienie zdolności w celu decentralizacji administracji
Do 5 grudnia 2005 r. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Chorwacji
przyjmuje oferty w przetargu, którego celem jest wyłonienie instytucji, która wesprze pod
względem technicznym wszystkie zainteresowane grupy zaangażowane w polityczną debatę
dotyczącą decentralizacji w Republice Chorwacji. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=result_details.dfl&Template=TED/result_d
etails_curr.xsl&Page=1&StatLang=PL
Cards (Bośnia i Hercegowina) — kampania informacyjna na temat UE
Do 19 grudnia 2005 r. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
przyjmuje oferty w przetargu, którego celem jest wyłonienie instytucji, która podejmie działania
na rzecz zwiększania świadomości władz Bośni i Hercegowiny na wszystkich szczeblach rządu,
wykorzystujący media i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Celem tych działań będzie
zachęcenie do szerokiej debaty na temat skutków przynależności do Partnerstwa na rzecz
Stabilizacji i Stowarzyszenia i ewentualnego członkostwa w Unii Europejskiej, po to by
zwiększyć świadomość skutków tych zmian dla kraju. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://ted.publications.eu.int/official/Exec?DataFlow=result_details.dfl&Template=TED/result_d
etails_curr.xsl&Page=8&StatLang=PL
Konsultacje
Konsultacje Planu Działania eGovernment
Do 5 grudnia 2005 r. Komisja Europejska przyjmuje opinie dotyczące Planu Działania
eGovernment, który jest częścią inicjatywy „i2010” i ma być przyjęty w 2006 r.
eGovernment oznacza używanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez
administrację publiczną połączone ze zmianami organizacyjnymi i nowymi możliwościami
zmiany usług publicznych i procesów demokratycznych i wspierania polityk publicznych. Na
system eGovernment składają się:
eAdministration, czyli publiczne usługi administracyjne,
eDemocracy, czyli demokratyczne procesy podejmowania decyzji, w który wlicza się
eVoting, czyli elektroniczny sposób głosowania oraz eParticipation, uczestnictwo w
demokratycznych procesach
eRule-making, czyli procesy podejmowania decyzji.
Program ten jest coraz bardziej zaawansowany w Europie, o czym może świadczyć roczny raport
Komisji dotyczący dostępności on-line usług społecznych.
Więcej informacji o konsultacjach znajduje się na stronie:
http://europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eGov2010
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
5
Wyniki konsultacji „Młodzi ludzie w Europie”
Od września do połowy października 2005 r. młodzież z krajów europejskich miała okazję
wyrazić swoje opinie w internetowej ankiecie „Młodzi Ludzie w Europie: Promowanie
Aktywnego Obywatelstwa i Wdrażanie Europejskiego Paktu dla Młodzieży”. Ankieta była
częścią konsultacji „Europejskiego Paktu dla Młodzieży”.
Jak wynika z zebranych opinii o polityce Unii w zakresie młodzieży respondenci chcieliby się
dowiadywać przed wszystkim z Internetu (prawie połowa wskazań). Większość chciałaby
zaangażować się w działania na rzecz młodzieży na szczeblu europejskim. Warto także
podkreślić, ze prawie połowa młodych ludzi, którzy wzięli udział w konsultacjach, nie słyszała
wcześniej o Europejskim Pakcie dla Młodzieży. Ich uczestnictwo w procesie podejmowania
decyzji ma według nich polegać na braniu udziału w ogólnoeuropejskich debatach, w
konsultacjach przez Internet oraz dyskusjach z lokalnymi i regionalnymi politykami oraz
władzami.
Według 95% respondentów młodzi ludzie z ich krajów myślą o co najmniej krótkim pobycie za
granicą. Za główne przeszkody wyjazdu za granicę na studia lub do pracy uznali koszty
finansowe i brak informacji. Znajomość języków obcych znalazła się na trzecim miejscu.
Natomiast jako główne przeszkody dla rozwoju aktywnego obywatelstwa na szczeblu
europejskim uznali niewystarczającą ilość informacji o unijnych programach skierowanych do
młodzieży, niewystarczającą ilość informacji o europejskiej polityce oraz brak możliwości
uczestnictwa na poziomie europejskim.
Wyniki ankiety są dostępne na stronie:
www.europa.eu.int/comm/youth/youthweek/consult/consultation_pl.html
Wiadomości z Polski
Konkursy i przetargi
Reorientacja zawodowa –nabór wniosków (woj. zachodniopomorskie)
Do 30 listopada 2005 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie można składać wnioski o
dofinansowanie projektów w ramach działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z
rolnictwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.wup.pl/index.php?navi=fa&id=688
Reorientacja zawodowa – nabór wniosków (woj. podlaskie)
Do 5 grudnia 2005 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku można składać wnioski o
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach działania
2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.apraca.pl/biwu/
Rozwój społeczeństwa informacyjnego – nabór wniosków (woj. podkarpackie)
Do 5 grudnia 2005 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego można składać
wnioski do o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój społeczeństwa
informacyjnego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.podkarpackie.pl/rr/nabor/
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
6
Obszary wiejskie – nabór wniosków (woj. kujawsko-pomorskie)
Od 21 listopada do 9 grudnia 2005 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego można składać wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie. Maksymalnie
dofinansowanie wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych (lub 50% w przypadku projektów
generujących znaczący zysk netto i 35 % w przypadku projektów w odniesieniu do których
stosowane są zasady pomocy publicznej).
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kujawskopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=924&Itemid=126
Program Interreg III A Polska – Brandenburgia – mikroprojekty
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ogłasza nabór projektów o
charakterze transgranicznym, zgodnie z Priorytetem 6 – Współpraca Działaniem 6.1 –
„Współpraca Euroregionalna „w ramach Programu INTERREG III A Polska Województwo
Lubuskie – Kraj Związkowy Brandenburgia dla Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.
Wnioski mogą składać:
jednostki samorządu terytorialnego,
instytucje prawa publicznego
organizacje posiadające charakter niedochodowy
Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Nabor+Mikroprojektow+w+rama
ch+Programu_INTERREG_IIIA_Polska_Brandemurgia.htm
Konferencje i szkolenia
Tworzenie budżetu we wnioskach – szkolenia (woj. podkarpackie)
22 listopada 2005 r. w Stalowej Woli odbędzie się szkolenie „Konstruowanie budżetu we
wnioskach o dofinansowanie projektu - wydatki kwalifikowalne w ramach ZPORR”,
organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.wup-rzeszow.pl/zporr/index.php?cPath=0///207
Działania ROSzEFS - konferencja w Łodzi
25 listopada 2005 w Łodzi odbędzie się konferencja „Doświadczenia wykorzystania środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie łódzkim", organizowana przez Regionalny
Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Konferencja ma podsumować pierwszą edycję działania
ROSzEFS w województwie łódzkim. Zostanie na niej zaprezentowany poziom wykorzystania
środków z EFS w 2005 r.
Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich potencjalnych projektodawców - jednostek
samorządu terytorialnego, urzędów pracy oraz dla organizacji pozarządowych, szkół wyższych,
instytucji szkoleniowych.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.opus.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=44&lang=iso8859-2
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
7
Europa - Szansa dla Kultury - konferencja w Warszawie
29 listopada 2005 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Europa - Szansa dla Kultury.
Projekty kulturalne w ramach programów Unii Europejskiej”, organizowana przez Punkt
Kontaktowy ds. Kultury przy Ministerstwie Kultury. Celem konferencji jest zaprezentowanie
możliwości sfinansowanie projektów kulturalnych z programów wspólnotowych (np. z
programów Młodzież, eContentplus, Leonardo da Vinci).
Więcej informacji, program konferencji i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
www.mk.gov.pl/pkk/news.php#konferencja
Seminarium „Fundusze dla zrównoważonego rozwoju” –Szczecin
29 listopada 2005 w Szczecinie odbędzie się bezpłatne seminarium„Fundusze dla
zrównoważonego rozwoju – szanse i perspektywy” organizowane przez Federację Zielonych
„Gaja”. Celem seminarium jest przekazanie przez niemieckie organizacje doświadczeń,
dotyczących współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz wykorzystania środków
strukturalnych na zadania związane ze zrównoważonym rozwojem.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.gajanet.pl/article.php3?id_article=376&var_mode=recalcul
Konferencja o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – Warszawa
W dniach 1-2 grudnia 2005 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Modele
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi:
doświadczenia miast europejskich. Wspólne projekty współfinansowane ze środków UE",
organizowana przez Biuro Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej m. st. Warszawy.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między miastami nowych i
starych państw Unii Europejskiej na temat projektów realizowanych w partnerstwie z
organizacjami pozarządowymi i możliwości ich finansowania ze środków Unii Europejskiej.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/x/140044
Szkolenie do Programu Młodzież – Kraków
W dniach 15-18 grudnia 2005 r. w Krakowie odbędzie się szkolenie „Współpraca partnerska w
wymianie młodzieży”, organizowane przez Narodową Agencję Programu „Młodzież”. Szkolenie
przeznaczone jest dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą podczas projektów wymian
międzynarodowych i mających doświadczenie w organizowaniu co najmniej jednej
międzynarodowej wymiany młodzieży w Programie Młodzież.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 listopada 2005 r.
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/16/impreza_id/189/p/1/ob/data_od/ob_dir/desc
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
8
Kalendarium
30 listopada-1 grudnia 2005 r.
Miejsce: Maastricht, Holandia
Konferencja pt. “The Internal Market and the Free Movement of Persons and Services”
Organizator: The European Institute of Public Administration (EIPA)
Więcej informacji: www.eipa.nl
1-2 grudnia 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Konferencja pt. “Europejski dzień osób niepełnosprawnych”
Organizator: European Disability Forum
Więcej informacji: http://www.edf-feph.org/en/events/conf.htm
2 grudnia 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Konferencja “Budgetary implications of structural reforms”
Organizator: Komisja Europejska, DG ds. Ekonomi i Spraw Finansowych
Więcej informacji:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/events/2005/events_brussels_1205_en.htm
2-4 grudnia 2005 r.
Miejsce: Berlin, Niemcy
EYCE 2005: National Experiences - European Challenges
Organizatorzy: Bundeszentrale für politische Bildung i Networking European Citizenship
Education (NECE)
Więcej informacji:
www.bpb.de/veranstaltungen/90IMSH,0,EYCE_2005%3A_National_Experiences_European_Ch
allenges.html
3-4 grudnia 2005 r.
Miejsce: Genua, Włochy
Konwencja Europejskich Obywateli
Organizatorzy: Unia Europejskich Federalistów
Więcej informacji: www.citizensconvention.net
4-10 grudnia 2005 r.
Miejsce: Budapeszt, Węgry
Sesja studyjna nt. Gender Evolution
Organizator: Cooperation and Development Network Eastern Europe
Więcej informacji: www.y-e-n.net
4-11 grudnia 2005 r.
Miejsce: Baku, Azerbejdżan
Warsztaty nt. edukacji praw człowieka
Organizator: Association of Young Azerbaijani Friends of Europe
Więcej informacji: www.ayafe.org
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
9
8-11 grudnia 2005 r.
Miejsce: Valetta, Malta
Konferencja pt. “Organisations and the Settlement and Integration of Migrants and Refugees”
Organizator: Berlin Institute for Comparative Social Research
Więcej informacji: www.emz-berlin.de/konf/konf_05_dez.htm
8 grudnia 2005 r.
Miejsce: Bruksela, Belgia
Europejski Szczyt Polityczny pt. “Bringing the Balkans into mainstream Europe”
Organizator: Friends of Europe
Więcej informacji: www.friendsofeurope.org
9-10 grudnia 2005 r.
Miejsce: Samara, Rosja
Konferencja pt. “Social Innovations in Cultural Process
Organizator: Filia Samaryjska Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego
Więcej informacji: [email protected]
9-11 grudnia 2005 r.
Miejsce: Valetta, Malta
Warsztaty “The Future of European Management of Migration Flows in an Enlarged Europe”
Organizator: Berlin Institute for Comparative Social Research
Więcej informacji: www.emz-berlin.de/konf/konf_05_dez.htm
P(P)P – Partner (pilnie) poszukiwany
Program antynarkotykowy – wymiana młodzieży
Islandzka grupa młodzieżowa (dla osób w wieku 16-25 lat) realizująca projekty profilaktyki
antynarkotykowej i antyalkoholowej poszukuje rówieśników do wymiany w ramach Programu
„Młodzież” Akcja 1, dotyczącej edukacji rówieśniczej na temat uzależnień. Pierwsze spotkanie
ma odbyć się w kraju grupy partnerskiej.
Wszelkich informacji udziela p. Albertina Fridbjorg [email protected] lub
[email protected]
Mobilność pracowników w Europie
Władze włoskiej prowincji Genua w regionie Liguria poszukują partnerów do projektu w ramach
konkursu „2006 Europejski Rok Mobilności Pracowników – w kierunku europejskiego rynku
pracy”. Współpraca ma polegać na wymianie pracowników sektora zatrudnienia w celu
porównania różnych metod działania lokalnych agencji zatrudnienia.
Wszelkich informacji udziela p. Valentina Ghio [email protected]
Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli, e-Ulotka NR 21/listopad 2005
10
Czytelnia
Opinia EKES o przyjęciu Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży i wspierania aktywnego
obywatelstwa
O opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczącej przyjęcia przez Radę
Europejską Paktu na rzecz Młodzieży można przeczytać na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/x/140082
Publikacja o polityce ochrony środowiska w Unii Europejskiej
European Environmental Bureau (EEB), największa europejska federacja skupiająca
obywatelskie organizacje ekologiczne opublikowała EU Environmental Policy Handbook
prezentującą rozwój polityki unijnej w obszarze ochrony środowiska i analizującą prawo w tej
dziedzinie. Publikacja dostępna jest na stronie: www.eeb.org/publication/policy_handbook.htm
Demokratyzacja w europejskim sąsiedztwie- analiza
Centrum Studiów dla Polityki Europejskiej (CEPS) wydało pierwszą pracę porównawczą
obejmującą demokratyzację w szerszym europejskim sąsiedztwie, w tym kluczowe wydarzenia
2004 r., takie jak rewolucje: Pomarańczowa, Róż i Cedrowa. Regionalni eksperci interpretują
ostatnie rewolucje oraz perspektywy dalszej demokratyzacji na Białorusi i krajach arabskich
Bliskiego Wschodu.
CEPS jest niezależnym ośrodkiem badawczym, zajmującym się analiza wyzwań stojących przed
obecną polityką europejską.
Więcej informacji oraz tekst opracowania znajduje się na stronie:
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1267