Pobierz stronę w formacie PDF - Informator Pelpliński

Komentarze

Transkrypt

Pobierz stronę w formacie PDF - Informator Pelpliński
Robótki rêczne znów zachwycaj¹
D
obieg³a koñca realizacja projektu Gminnego Oœrodka Kultury w Pelplinie pt. „Uwolnij swoje talenty” dofinansowanego ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie V” PolskoAmerykañskiej Fundacji Wolnoœci realizowanego przez Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacjê Pokolenia. Dla przypomnienia informujê, ¿e projektem objêtych by³o
osiem miejscowoœci z terenu gminy Pelplin, tj. Ro¿ental, Bielawki, Rajkowy, Rudno, Wielki Garc, Miêdzy³ê¿, Ma³e Walichnowy i Lignowy Szlacheckie.
Uczestnikom zapewniono wszelkie
niezbêdne materia³y i instruktorkê
Od czerwca do wrzeœnia wyje¿d¿aliœmy na wieœ, by tam prowadziæ warsztaty robótek rêcznych. Uczestnikom zapewniono
wszelkie niezbêdne materia³y i instruktorkê, która bior¹c udzia³
w ka¿dych zajêciach s³u¿y³a rad¹ i pomoc¹. Uczestniczkami
projektu by³y panie przewa¿nie zrzeszone w miejscowym Kole
Gospodyñ Wiejskich, ale nie tylko. Bra³y udzia³ równie¿ dziewczêta i m³odzie¿. Rozpiêtoœæ wiekowa to od 11 do 60 lat. Panie
z KGW z pewnoœci¹ swoje serwety w przysz³oœci wykorzystaj¹
do przystrojenia straganów podczas ró¿nego rodzaju imprez,
w których czêsto bior¹ udzia³. Celem projektu by³o równie¿ zainteresowanie osób bezrobotnych, które mog¹ nauczyæ siê b¹dŸ
pog³êbiæ wiedzê w tym zakresie i wykorzystaæ póŸniej w celu
zarobkowym. Teraz, kiedy zajêcia warsztatowe siê skoñczy³y,
mo¿na stwierdziæ z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e pomys³ by³ trafiony, czego
dowodem jest ponad sto ró¿nych prac.
Uwieñczeniem projektu by³a wystawa zorganizowana w czasie trwania Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie w dniu 17 wrzeœnia br. Cieszy³a siê ona ogromnym powodzeniem. Przyci¹ga³a
wzrok przechodniów kolorowymi pracami. Mo¿na by³o podziwiaæ piêkne haftowane serwety, fartuchy, pocztówki, serduszka – poduszeczki do igie³, wykonane szyde³kiem bukiety kwiatów, motylki, serwetki, spinki do w³osów, woreczki do zió³,
œwieczniki, a nawet naszyjnik. Jednak najwiêkszym powodzeniem cieszy³a siê choinka, zielona prosto z lasu, przystrojona
gwiazdkami, dzwonkami, anio³kami. Eksponuj¹c choinkê chcieliœmy pokazaæ jak mo¿na w inny sposób ni¿ tradycyjny ozdobiæ
j¹ w naszych domach podczas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Nie zamierzamy zaniechaæ tego przedsiêwziêcia i w ramach dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Kultury bêdziemy
utrzymywaæ dzia³ania w tej po¿ytecznej dziedzinie. Postaramy siê rozszerzyæ nasz¹ ofertê ubiegaj¹c siê o dalsze dotacje
i zaprosiæ chêtnych do wspó³pracy.
W tym miejscu pragnê podziêkowaæ uczestniczkom zajêæ
warsztatowych za wspó³pracê, przygotowanie miejsca spotkañ i mi³¹ atmosferê. Instruktorce, pani Marii Leszman, która
poœwiêcaj¹c czas chêtnie dzieli³a siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami w zakresie haftu kociewskiego, Marii Czerwiñskiej za cierpliwoœæ dla stawiaj¹cych pierwsze kroki w szyde³kowaniu
oraz Marii Lemka za pomoc w przygotowaniu wystawy.
A. Pielecka
Reklama
Przy sklepie hydraulicznym
„Wodnik”
otwarto nowe stoisko
OGRODNICZO-NARZÊDZIOWO-OKUCIOWE
W sprzeda¿y polecamy:
ü kosiarki do trawy
ü no¿yce do ¿ywop³otu elektroniczne i zwyk³e
ü szlifierki
ü wiertarki
ü pi³y ³añcuchowe
ü wê¿e ogrodowe
ü z³¹czki
ü okucia – zamki
ü ró¿nego rodzaju narzêdzia dla majsterkowiczów
Serdecznie zapraszamy w godzinach od 8.00 do 17.00
12
INFORMATOR PELPLIÑSKI