Wiadomości

Komentarze

Transkrypt

Wiadomości
Wiadomości
W dniu 25 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1682/2016 w
sprawie wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 4.4. „Zachowanie i ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.2. „Wydarzenia kulturalne”, w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr
RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15).
Ponadto IZ WRPO 2014+ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla
przedmiotowego konkursu oraz listę dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o
dofinansowanie.
Załącznik nr 1- wybór projektów do dofinansowania (75.5 KB)
Ustalenie składu KOP (782.5 KB)
Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (19 KB)
Wzory załączników do umowy (3.8 MB)

Podobne dokumenty