Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział

Komentarze

Transkrypt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Wydział
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Wydział Polityki Społecznej
Otwarty konkurs ofert w obszarze pomocy społecznej
zadanie wynikające z "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej"
2016 rok
Lp.
Nazwa oferenta
Nazwa zadania publicznego
Wysokość przyznanych
środków publicznych
(zł)
I.
II.
III.
IV.
1
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa
Polskiego Zielona Góra
2
Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji
życiowej. Udzielanie pomocy osobom bezdomnym
6 000,00
Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"
Oddział w Zielonej Górze
Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych u osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
4 000,00
Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób
Dotkniętych Chorobą Alzhaimera w Zielonej Górze
Działania wspierające osoby starsze i rodziny w chorobie
Alzheimera
4 000,00
Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta Zarząd Koła w Żarach
Prowadzenie Domu Samotnej Matki w Żarach
4 000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
w Gorzowie Wlkp.
Razem możemy więcej. Trening kompetencji i umiejętności
społecznych w formie grupy wsparcia
4 000,00
3
4
5
6
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
"Aktywni i radośni w jesieni życia"
3 000,00
Stowarzyszenie Równi Wobec Prawa
w Gorzowie Wlkp.
"Od wykluczenia do godności" czyli program poradnictwa prawno urzędowego i pomocy psychologicznej dla osób z obszaru
wykluczenia społecznego - VIII edycja
3 000,00
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin Porozumienie w rodzinie
2 000,00
Działania na rzecz wsparcia osób starszych, ubogich w PKPS
LZW w Zielonej Górze i w Wschowie oraz wsparcie działalności
świetlicy socjoterapeutycznej "Złote Serca"
w Zielonej Górze
3 000,00
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej
CIVIS SUM w Zielonej Górze
Tydzień Poradnictwa Obywatelskiego, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego
3 500,00
Stowarzyszenie Reintegracji Społecznej "RE-START"
w Zielonej Górze
Streetworking w środowisku osób bezdomnych
5 000,00
"Młodzi dla młodych 2"
3 000,00
Aktywni seniorzy
2 500,00
Pozytywna Energia
3 000,00
7
8
Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
w Zielonej Górze
9
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Lubuski Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze
10
11
12
Fundacja Esperanza
w Nowej Soli
13
Stowarzyszenie Regionalna Organizacja Wspierania
Inicjatyw Lokalnych
w Wiechlicach
14
Stowarzyszenie SUBSIDIUM
w Brzózce, gm. Krosno Odrzańskie
15
Stowarzyszenie SUPORT-TEAM
w Gorzowie Wlkp.
"Pewność siebie w kolorach jesieni". Warsztaty rozwoju
osobistego dla Seniorów
4 000,00
"Mam plan na siebie"
3 500,00
Przytulanka z uśmiechem klauna
2 500,00
RAZEM:
60 000,00
16
Fundacja "AD REM"
w Gorzowie Wlkp.
17
Fundacja "Dr Clown"
Oddział w Zielonej Górze