REGULATOR KOT£A C.O. FUGO

Komentarze

Transkrypt

REGULATOR KOT£A C.O. FUGO
REGULATOR KOT£A C.O.
Start
- NIEZAWODNOή
I
0
- WYGODNA I PROSTA OBS£UGA
- INTELIGENTNE STEROWANIE DMUCHAW¥
Stop
UWAGA!
Numer fabr.:
PRZED ZDJÊCIEM POKRYWY
WY£¥CZYÆ WTYCZKÊ
Z GNIAZDA SIECIOWEGO
STOSOWAÆ BEZPIECZNIKI WY£¥CZNIE
WSKAZANEGO TYPU!
2A 250V
WTA-FG/H
ZASILANIE
Zasilanie: 230V, 50Hz
Zakres: T100
Klasa: I
IP: 40
DMUCHAWA
POMPA
FUGO
CZUJNIK
- DETEKCJA POD£¥CZENIA URZ¥DZEÑ WYKONAWCZYCH
- DETEKCJA USZKODZENIA URZ¥DZEÑ WYKONAWCZYCH
ZASTOSOWANIE I W£AŒCIWOŒCI:
Regulator przeznaczony jest do kontrolowania pracy kot³a mia³owego C.O. Steruje dwoma urz¹dzeniami
Algorytm sterowania wykorzystuje wartoœci statystyczne zmierzonej
wykonawczymi: pomp¹ i dmuchaw¹.
temperatury, szacuje tempo zmian temperatury oraz jej przysz³¹ wartoœæ. Dziêki temu wahania temperatury
s¹ niewielkie i niebezpieczeñstwo gwa³townego wzrostu temperatury jest zminimalizowane. Przejrzysty interfejs
zapewnia wygodn¹ obs³ugê. Dziêki nowoczesnym rozwi¹zaniom konstrukcyjnym takim jak m. in. podwójne zabezpieczenie
obwodu
dmuchawy, regulator zapewnia wysoki poziom bezpieczeñstwa w ka¿dych warunkach pracy.
BUDOWA:
Regulator zbudowany jest w oparciu nowoczesny mikrokontroler co zapewnia wysok¹ niezawodnoœæ, oraz
zaawansowane algorytmy sterowania pieca. Zabudowany jest w obudowie plastikowej. Panel przedni zawiera
wyœwietlacz wskazuj¹cy mierzon¹ temperaturê, przyciski s³u¿¹ce do konfiguracji, oraz diody okreœlaj¹ce stan
pracy sterownika. W tylnej czêœci sterownika zosta³y wyprowadzone przewody ze z³¹czami do pod³¹czenia
urz¹dzeñ wykonawczych, przewód z termostatem oraz bezpiecznik.
DANE TECHNICZNE:
Napiêcie zasilania
Pobór pr¹du
Maksymalny pr¹d dmuchawy
Maksymalny pr¹d pompy
Temperatura pracy
Wilgotnoœæ wzglêdna do:
230 V AC ± 10%
(<=2 A)
1A
0,5 A
0oC do +40oC.
80% przy 40oC.
PARAMETRY MECHANICZNE:
Wymiary (szerokoœæ x wysokoœæ x g³êbokoœæ)
Masa
159x59x139 mm.
<0,8 kg
ZAK£AD US£UG KOOPERACYJNYCH Sp. z o.o.
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul.KROTOSZYÑSKA 35
tel./fax 062 73 72 588
e-mail:[email protected]
ZAK£AD US£UG KOOPERACYJNYCH