Explorer

Komentarze

Transkrypt

Explorer
T H E
O H A U S
E X P L O R E R
™
P R O
wagi analityczne i precyzyjne
Urz¹dzenia firmy Ohaus z serii Explorer® Pro wyznaczaj¹ nowe punkty odniesienia w
dziedzinie korzystnych, profesjonalnych wag laboratoryjnych. Seria Explorer Pro zosta³a opracowana z myœl¹ o szybkiej i nieskomplikowanej realizacji tak¿e bardziej wymagaj¹cych zadañ.
Nowa koncepcja obs³ugi sprawia, ¿e konfiguracja i sama eksploatacja jest dziecinnie prosta i
nie wymaga ¿adnego treningu. Urz¹dzenia z serii Explorer Pro wyró¿niaj¹ siê wyposa¿eniem i
precyzj¹ jakie oczekiwane s¹ raczej w segmencie kosztownych wag laboratoryjnych.
· Jasna i zrozumia³a obs³uga dziêki informacjom tekstowym
· Mo¿liwoœæ wyboru obs³ugi w jednym z 5 jêzyków
· Prosta nawigacja w menu przy pomocy przycisków kierunkowych
· 7 funkcji wa¿enia plus mo¿liwoœæ wa¿enia pod wag¹ (podwieszanie)
· Du¿y, podœwietlany wyœwietlacz mozaikowy
· Port RS232 dla pod³¹czenia drukarki lub komputera
· Organizacja danych zgodnie z zaleceniami GLP/GMP
· Ochronna os³ona robocza dla wyœwietlacza
· Opcjonalna, wewnêtrzna kalibracja automatyczna AutoCal™
· Dostêpne modele legalizowane przez producenta
®
ExplorerTM Pro
Wagi analityczne
Seria Explorer Pro obejmuje cztery modele wag analitycznych o zakresie
wa¿enia od 62 do 210 g i zdolnoœci odczytu wynosz¹cej 0,1 mg. Nowo opracowana os³ona przeciwwiatrowa zapewnia optymaln¹ ochronê przed pr¹dami
powietrza gwarantuj¹c tym samym precyzyjne i powtarzalne rezultaty
wa¿enia. Wagi z serii Eplorer Pro nadaj¹ siê wyœmienicie do codziennej
eksploatacji w laboratoriach.
Wa¿enie procentowe
Funkcja wa¿enia procentowego pozwala na ustalenie ciê¿aru odniesienia a nastêpnie odczytywanie
ciê¿aru dalszych próbek jako procent wartoœci
odniesieniowej. Dodatkowo, ka¿da nowa próbka
wskazywana jest zarówno z w³asn¹ wartoœci¹
ciê¿aru, jak i jako dodatnia albo ujemna ró¿nica procentowa wzglêdem
ciê¿aru odniesienia.
Wa¿enie
Zwyk³y proces wa¿enia przy u¿yciu szalki wagi.
Brutto/Netto/Tara
Tryb B/N/T stosowany jest zazwyczaj w przypadkach kiedy konieczna jest identyfikacja indywidualnego ciê¿aru pojemnika, wa¿onej próbki lub ich wspólnego
ciê¿aru. Ciê¿ar pojemnika jest wartoœci¹ tary, ciê¿ar próbki to wartoœæ netto a
ciê¿ar próbki i pojemnika stanowi wartoœæ brutto. Ciê¿ar netto wyœwietlany jest
du¿ymi cyframi.
Wagi analityczne
Nr modelu z kalibracj¹ zewnêtrzn¹
Nr modelu z wewnêtrzn¹ kalibracj¹ AutoCal™
Noœnoœæ (g)
Dok³adnoœæ odczytu (mg)
PowtarzalnoϾ (Odch. stand.) (mg)
LiniowoϾ (mg)
Jednostki
Funkcje
Cechy u¿ytkowe urz¹dzenia
Zakres tarowania
Czas stabilizacji
Zakres temperatury pracy
Kalibracja
Typ wyœwietlacza
Wymiary wyœwietlacza
Zasilanie
Rozmiar szalki (cm)
Wymiary (szer. x wys. x d³ug.) (cm)
Ciê¿ar netto (kg)
* zmienny zakres noœnoœci
EP64
EP64C
62
0,1
0,1
EP114
EP214
EP214D *
EP114C
EP214C
EP214DC *
110
210
100/210
0,1/1
0,1/0,5
(±) 0,2
(±) 0,2/0,5
Gramy, miligramy, uncje, uncje apteczne, karaty, pennyweight'y, taele Hongkong,
taele Singapur, taele Tajwan, momy, grany, tical'e, niutony, jednostka u¿ytkownika.
Wa¿enie, liczenie sztuk z automatyczn¹ optymalizacj¹, wa¿enie dynamiczne, wa¿enie
porównawcze, wa¿enie procentowe, dope³nianie, wa¿enie brutto/netto/tara.
Interfejs RS232, mo¿liwoœæ pod³¹czenia dodatkowego wyœwietlacza, protokó³
GLP/GMP, wybór jêzyka obs³ugi (5),definiowane przez u¿ytkownika komunikaty
tekstowe, wybór ustawieñ œrodowiska pracy, wybór ustawieñ automatycznego
drukowania, wbudowany hak do wa¿enia przez podwieszanie, ustawienie kontrastu i
jasnoœci wyœwietlacza, wymienialna os³ona ochronna dla wyœwietlacza.
Pe³na noœnoœæ, przez odejmowanie.
£ 4 sekundy
Z funkcj¹ AutoCal™ 10 oC do 40 oCBez funkcji AutoCal™ 10 o C do 30 oC
Wybiórczo: ca³kowicie automatyczna wewnêtrzna (AutoCal™) albo zewnêtrzna
Wyœwietlacz mozaikowy podœwietlany zimn¹ katod¹ CCFL.
240 x 128 pikseli
Zasilacz sieciowy 230 V ~, 50/60 Hz
Œrednica 9
21,5 x 38,1 x 33
6
ExplorerTM Pro
Seria urz¹dzeñ Explorer Pro w optymalny sposób jednoczy w sobie, zintegrowane zgodnie z wymogami rynku aplikacje z
³atw¹ i ukierunkowan¹ na u¿ytkownika obs³ug¹. Obs³uga na zasadzie pojedynczych kroków oraz wyœwietlane komunikaty tekstowe wspomagaj¹ u¿ytkownika we wszystkich zastosowaniach. Na wyraŸnym, kontrastowym wyœwietlaczu prezentowane s¹
tylko wybrane przez operatora informacje, w jednym z piêciu mo¿liwych jêzyków. Wagi Explorer Pro mog¹ byæ wdra¿ane w
codzienny przebieg pracy bez koniecznoœci przeprowadzania szkoleñ u¿ytkowników. Celem ochrony wagi podczas codziennej pracy wszystkie urz¹dzenia z serii Explorer Pro wyposa¿one s¹ w specjaln¹ os³onê robocz¹. Wagi Explorer Pro wytwarzane
s¹ zgodnie z normami jakoœciowymi ISO 9001, co w pe³ni odpowiada tradycjom firmy Ohaus odnoœnie jakoœci i wydajnoœci.
Cechy u¿ytkowe
Automatyczna kalibracja
(opcja)
Wewnêtrzna, automatyczna kalibracja (AutoCal) umo¿liwia samoczynn¹ kalibracjê wagi w
przypadku wyst¹pienia wahañ
temperatury, gwarantuj¹c w ten
sposób najwy¿szy stopieñ
dok³adnoœci pomiaru oraz powtarzalnoœci.
KompatybilnoϾ
Instalowany standardowo port RS232
zapewnia komunikacjê z urz¹dzeniami
peryferyjnymi takimi jak drukarka, czy
komputer. Drugie z³¹cze seryjne pozwala
na pod³¹czenie dalszego wyposa¿enia, jak
na przyk³ad dodatkowego wyœwietlacza.
Wielojêzykowoœæ
Mo¿liwoœæ wyboru spoœród piêciu jêzyków obs³ugi zwiêksza w
du¿ej mierze wszechstronnoœæ
zastosowañ wag Explorer Pro.
Do zintegrowanych jêzyków
obs³ugi nale¿¹: niemiecki, angielski, francuski, w³oski i hiszpañski. (nie dotyczy wag Explorer Pro Giant)
Du¿y, wyraŸny wyœwietlacz
Podœwietlany wyœwietlacz mozaikowy o du¿ej rozdzielczoœci gwarantuje komfortowy odczyt danych nawet w
ma³o sprzyjaj¹cych warunkach otoczenia. Du¿y ekran
precyzyjnie wskazuje wybrane przez operatora informacje. To u¿ytkownik okreœla, czy maj¹ byæ wyœwietlane
tylko dane podstawowe, czy tak¿e rezultaty i informacje
dodatkowe. W ten sposób, wraz z wynikami wa¿enia
mog¹ byæ wyœwietlane dalsze, istotne informacje, jak na
przyk³ad obligatoryjna data i dok³adny czas. Mo¿liwoœæ
regulowania kontrastu i jasnoœci pomaga w optymalnym dopasowaniu do warunków otoczenia.
GLP/GMP
W ramach zabezpieczania ja-koœci,
rezultaty wa¿enia mog¹ byæ
drukowane b¹dŸ przekazywane do
komputera wraz z wszystkimi informacjami wymaganymi przez zalecenia GLP/ GMP, jak na przyk³ad data,
czas, numer wagi/projektu, identyfikacja operatora itd..
Optymalne dostosowanie do
stanowiska pracy
Poziomica oraz regulowane nó¿ki
podporowe nale¿¹ do standardowego wyposa¿enia wszystkich
modeli Explorer Pro.
Innowacyjne
oprogramowanie
Os³ona ochronna
Do standardowego wyposa¿enia
wszystkich modeli wag z serii Explorer
Pro nale¿y ochronna os³ona robocza.
Skonstruowana w postaci wymienialnej pokrywy os³ona chroni wyœwietlacz
wagi przed zanieczyszczeniami i
agresywnymi osadami.
Zrozumia³a i prosta obs³uga nie
wymagaj¹ca ¿adnego przygotowania. Trzy, zale¿ne od aplikacji programowe pola wyboru, pozwalaj¹ na
bezpoœredni dostêp do ustawieñ, jak
na przyk³ad: wielkoœci próby,
ciê¿arów docelowych, kalibracji,
jednostek pomiaru itd.. Obs³uga
wag Explorer Pro jest tak ³atwa, ¿e
instrukcja obs³ugi mo¿e pozostaæ w
szufladzie.
ExplorerTM Pro: Jednostki pomiaru na ka¿d¹ okazjê
Celem zapewnienia jak najwiêkszej wszechstronnoœci zastosowania, wagi z serii Explorer Pro potrafi¹ obs³ugiwaæ 16 ró¿nych jednostek
pomiarowych.
· Life Science/Biotechnologia
· Uniwersytety
· Badania farmaceutyczne i QC
· Badania chemiczne i QC
· Farmacja
· Technologia ekologiczna
· Przemy³ i produkcja
· Inwentaryzacja
· Miligramy
· Gramy
· Kilogramy *
· Funty *
· Uncje
* nie dotyczy wag analitycznych
· Karaty
· Uncje apteczne
· Niutony
· Grany
· Jednostka u¿ytkownika
· Taele (3)
· Ticale
· Pennyweight'y
· Mommy
ExplorerTM Pro
Wagi precyzyjne
Seria wag precyzyjnych Explorer Pro obejmuje 12 ró¿nych modeli o ³¹cznym zakresie wa¿enia od 210 do 8100 g i rozdzielczoœci od 1 mg do 0,1 g. Trzy modele o
rozdzielczoœci 1 mg wyposa¿ono dodatkowo w os³onê przeciwwiatrow¹. Odporna i
zwarta konstrukcja oraz wszechstronnoœæ sprawiaj¹, ¿e wagi Explorer Pro nadaj¹
siê idealnie do wszelkich zastosowañ, pocz¹wszy od aplikacji laboratoryjnych a¿ po
aplikacje przemys³owe.
Wa¿enie dynamiczne
Wa¿enie dynamiczne pozwala na uzyskiwanie stabilnych rezultatów wa¿eñ tak¿e w przypadku
poruszaj¹cych siê, niestabilnych obiektów, jak na przyk³ad zwierzêta. Funkcja ta koryguje wszelkie
wahania wskazania wagi wywo³ane ruchem, wibracjami czy wstrz¹sami poprzez wyliczanie
wartoœci œredniej z wiêkszej iloœci wyników pomiarowych. Funkcja ta mo¿e byæ obs³ugiwana
rêcznie, pó³automatycznie lub w pe³ni automatycznie. Wyœwietlacz wskazuje niefiltrowany oraz odfiltrowany rezultat pomiaru,
ustawienie filtra oraz tryb obs³ugi (manualny, pó³automatyczny, automatyczny).
Liczenie sztuk
Tryb rozszerzonego liczenia sztuk z automatyczn¹ optymalizacj¹ i mo¿liwoœci¹ wyboru wielkoœci
próby odniesienia przy pomocy przycisków kierunkowych (1 - 99).Tryb porównywania pozwala na
szybkie sprawdzenie danej iloœci przedmiotów wzglêdem ustalonej wczeœniej iloœci odniesieniowej i
wyœwietla uzyskany rezultat jako liczbê sztuk. Tryb kontroli nape³nienia oferuje mo¿liwoœæ szybkiego skontrolowania danej
iloœci przedmiotów wzglêdem ustalonej wczeœniej iloœci odniesieniowej i wyœwietla uzyskany rezultat na wykresie paskowym,
jako procent ustalonego odniesienia.
Wagi precyzyjne
Nr modelu
bez AutoCal™
EP213
EP413
EP613*
EP 413D*
EP612
EP2102
EP4102
EP6102
EP4102D*
EP4101
EP6101
EP8101
Nr modelu
z AutoCal™
EP213C EP413C EP613C* EP 413DC*
EP612C EP2102C EP4102C
EP6102C
EP4102DC*
EP4101C§
EP6101C§
EP8101C§
Noœnoœæ (g)
210
610
6100
1000/4100
4100
6100
8100
410
Dok³adnoœæ
odczytu (g)
PowtarzalnoϾ
(Odch. stand.) (g)
610
0,001
0,0005
LiniowoϾ (g)
100/410
2100
0,001/0,01
0,0015
(±) 0,002
4100
0,01
0,01/0,1
0,1
0,0005/0,005
0,005
0,01
0,01/0,05
0,05
(±) 0,002/0,005
(±) 0,02
(±) 0,04
(±) 0,02/0,05
(±) 0,1
Jednostki
Gramy, miligramy, kilogramy, funty brytyjskie, uncje, uncje apteczne, karaty, pennyweight'y, taele Hongkong, taele Singapur, taele Tajwan, momy, grany,
tical'e, niutony, jednostka u¿ytkownika.
Funkcje
Wa¿enie, liczenie sztuk, wa¿enie dynamiczne, wa¿enie porównawcze, wa¿enie procentowe, dope³nianie, wa¿enie brutto/netto/tara.
Cechy u¿ytkowe
urz¹dzenia
Interfejs RS232, mo¿liwoœæ pod³¹czenia dodatkowego wyœwietlacza, protokó³ GLP/GMP, wybór jêzyka obs³ugi, komunikaty tekstowe, wybór ustawieñ
œrodowiska pracy, wybór ustawieñ automatycznego drukowania, wbudowany hak do wa¿enia przez podwieszanie, ustawienie kontrastu jasnoœci
wyœwietlacza, os³ona ochronna.
Zakres tarowania
Pe³na noœnoœæ, przez odejmowanie.
Czas stabilizacji
£ 3 sekundy
Zakres
temperatury
pracy
Z funkcj¹ AutoCal™ 10 oC do 40 oCBez funkcji AutoCal™ 10 o C do 30 oC
Kalibracja
Wybiórczo: ca³kowicie automatyczna wewnêtrzna (AutoCal™) albo zewnêtrzna
Zasilanie
Zasilacz sieciowy 230 V ~, 50/60 Hz
Typ wyœwietlacza
Podœwietlany wyœwietlacz mozaikowy.
Wymiary
wyœwietlacza (cm)
240 x 128 pikseli
Rozmiar szalki (cm)
Œrednica 12
Wymiary
(szer. x wys. x d³ug.)
(cm)
21,5 x 38,1 x 33
21,5 x 10,1 x 33
6
5
Ciê¿ar netto (kg)
*
Zmienny zakres noœnoœci
17,2 x 17,2 z os³on¹ przeciwwiatrow¹
20,3 x 20,3§
ExplorerTM Pro
Wagi precyzyjne Giant
W serii urz¹dzeñ Explorer Pro znaleŸæ mo¿na równie¿ trzy modele wag precyzyjnych o zwiêkszonej noœnoœci z zakresem wa¿enia do 32 kg i zdolnoœci¹
odczytu wynosz¹c¹ 0,1 g. Szczególnie du¿a i wykonana ze stali szlachetnej platforma wagowa wraz z oddzielnym modu³em wyœwietlacza nadaj¹ siê idealnie do
zastosowania w przemyœle czy te¿ laboratoriach, w których wymagana jest
najwy¿sza precyzja podczas wa¿enia du¿ych ciê¿arów. Modele Giant Explorer Pro
wyposa¿one s¹ dodatkowo w funkcje takie jak wa¿enie ró¿nicowe, recepturowanie,
szybkie wa¿enie porównawcze oraz operacje statystyczne.
Dope³nianie
Funkcja dope³niania pozwala na wyznaczenie ciê¿aru docelowego a nastêpnie na dowa¿anie,
wzglêdnie dok³adanie wa¿onego produktu a¿ do momentu osi¹gniêcia wartoœci zadanej.
Wyœwietlacz pokazuje wartoœæ docelow¹, ciê¿ar aktualny oraz ró¿nicê miêdzy nimi. Wykres
paskowy podzielony jest w tym wypadku na dwie sekcje: sekcjê dla szybkiego dope³niania do 90%
oraz sekcjê dla wolniejszego i precyzyjnego dope³niania pozwalaj¹c¹ na dok³adne osi¹gniêcie
wartoœci docelowej (100%).
Wa¿enie porównawcze
Funkcja wa¿enia porównawczego jest wykorzystywana dla porównywania ciê¿aru wa¿onych produktów ze zdefiniowan¹ wartoœci¹ ciê¿aru docelowego. Po wyznaczeniu wartoœci docelowej oraz
górnych i dolnych limitów wa¿ony produkt klasyfikowany jest przy pomocy komunikatów "nadwaga",
"niedowaga" lub "ciê¿ar akceptowany". Automatycznie wskazywana jest równie¿ procentowa ró¿nica
oraz ciê¿ar.
Wagi precyzyjne Giant
Nr modelu bez AutoCal™
Nr modelu z AutoCal™
Noœnoœæ (g)
Dok³adnoœæ odczytu (g)
PowtarzalnoϾ (Odch. stand.) (g)
LiniowoϾ (g)
Jednostki
Funkcje
Cechy u¿ytkowe urz¹dzenia
Zakres tarowania
Czas stabilizacji
Zakres temperatury pracy
Kalibracja
Zasilanie
Typ wyœwietlacza
Wymiary wyœwietlacza (cm)
Rozmiar platformy (cm)
Wymiary (szer. x wys. x d³ug.) (cm)
Ciê¿ar netto (kg)
EP12001
EP12001C
12000
EP22001
EP32001
EP22001C
EP32001C
22000
32000
0,1
0,1
(±) 0,4
Gramy, kilogramy, funty brytyjskie, uncje, uncje apteczne, karaty, taele Hongkong, taele Singapur, taele
Tajwan, mommy, grany, tical'e, niutony, jednostka u¿ytkownika.
Wa¿enie, liczenie sztuk, wa¿enie dynamiczne, wa¿enie porównawcze, wa¿enie procentowe, dope³nianie,
wa¿enie ró¿nicowe, recepturowanie, statystyka.
Interfejs RS232, mo¿liwoœæ pod³¹czenia dodatkowego wyœwietlacza, protokó³ GLP/GMP, wybór jêzyka
obs³ugi, komunikaty tekstowe, wybór ustawieñ œrodowiska pracy, wybór ustawieñ automatycznego
drukowania, wbudowany hak do wa¿enia przez podwieszanie, ustawienie kontrastu i jasnoœci
wyœwietlacza, os³ona ochronna.
Pe³na noœnoœæ, przez odejmowanie.
£ 4 sekundy
Z funkcj¹ AutoCal™ 10 oC do 40 oCBez funkcji AutoCal™ 10 o C do 30 oC
Wybiórczo: ca³kowicie automatyczna wewnêtrzna (AutoCal™) albo zewnêtrzna
Zasilacz sieciowy 230 V ~, 50/60 Hz
Podœwietlany wyœwietlacz mozaikowy.
240 x 128 pikseli
28 x 35,6
35,5 x 13,3 x 40,6
12,3

Podobne dokumenty