karta zgłoszenia iii ostrowski konkurs piosenki dziecięcej

Komentarze

Transkrypt

karta zgłoszenia iii ostrowski konkurs piosenki dziecięcej
KARTA ZGŁOSZENIA
III OSTROWSKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ
„Piosenka dla Babci i Dziadka”
PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE PISMEM DRUKOWANYM
1. Imię i nazwisko uczestnika.........................................................
…........................................................................................
2. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna...............................................
3. Telefon rodzica/opiekuna..........................................................
4. Adres placówki – szkoły...........................................................
............................................................................................
5. Kategoria wiekowa uczestnika
□
□
□
3-4
5-6
7-9
6. Tytuł wykonywanego utworu, nazwisko wykonawcy
............................................................................................
............................................................................................
Zgadzam się powierzyć organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania rejestracji konkursu oraz
udzielam zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku, utrwalonego w
związku z konkursem do jego promocji m.in. na stronie www i w serwisach społecznościowych.
Podpis i pieczęć Dyrektora Placówki
w przypadku zgłoszeń indywidualnych
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Podobne dokumenty