Kraków, 31 - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w

Komentarze

Transkrypt

Kraków, 31 - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w
Szpital Specjalistyczny
im. L. Rydygiera w Krakowie
Sp. z o.o.
Kraków, dnia 5.10.2011 r.
Sekcja Zamówień Publicznych
SZP-271-156/2011
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę materiałów biurowych, druków oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek
numer sprawy 156/ZP/2011
I.
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w związku
z prowadzoną procedurą o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy
156/ZP/2011 na dostawę materiałów biurowych, druków oraz materiałów eksploatacyjnych do
drukarek odpowiada na zapytania uczestników postępowania o następującej treści :
Pytanie 1: „Pakiet II. Poz. 61, 64, 120, 154 – proszę informację czy należy wycenić 100 czy 500 szt.
w ryzie? ”
Odpowiedź 1: w pozycji 61 oraz 64 – 500 szt, w poz. 120 oraz 154 – 100 szt.
Pytanie 2: „Pakiet II. Poz. 84 – taśma T90 niebieska jest oryginalnie pakowana po 6 sztuk. Proszę o
informację czy należy wycenić 5 szt. czy 5 opakowań po 6 szt.? ”
Odpowiedź 2: należy wycenić 5 opakowań po 6 szt.
Pytanie 3: „Pakiet II. Poz. 95 – etykieta 105 x 42,4 – proszę o informację czy należy wycenić 5000
sztuk etykiet czy 5000 arkuszy na których jest 14 etykiet? ”
Odpowiedź 3: należy wycenić 5000 arkuszy na których jest 14 etykiet.
Pytanie 4: „Pakiet II. Poz. 98 –proszę o informację czy należy wycenić 450 pojedynczych przekładek
czy 450 opakowań przekładek, jeżeli opakowań to proszę o podanie ilości przekładek w
opakowaniu?”
Odpowiedź 4: należy wycenić 450 pojedynczych przekładek
Pytanie 5: „Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III,
pkt 4c) pisze: „Każde opakowanie tonera i tuszu musi posiadać na opakowaniu czytelną
nazwą producenta i listą kompatybilności (...). Informacje te muszą znajdować się również
bezpośrednio na samym produkcie."Umieszczenie listy kompatybilnych urządzeń na samym
produkcie jest fizycznie nie możliwe. W przypadku niektórych tuszy, które są w małych
obudowach, nie można zmieścić kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu modeli urządzeń
kompatybilnych. Przykładem mogą być tusze HP C6656A (poz. 74) i HP C6657 (poz. 75),
które pasują do ponad 50 modeli urządzeń, a sam kartridż jest niewielkich rozmiarów.
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. sekr. (012) 64 68 502, tel. centrala (012) 64 68 000, fax (012) 64 68 930
KRS: 0000006425
www.rydygierkrakow.pl, e-mail: [email protected]
NIP: 678-26-80-471
REGON: 001270210
Certyfikat ISO 9001:2000
]
RZOZ: 12-00050
Czy Zamawiający zgodzi się usunąć wymóg umieszczenia listy kompatybilnych urządzeń na
samym produkcie?”
Odpowiedź 5: Zamawiający zmienia brzmienie w/w zapisu w następujący sposób: „Każde
opakowanie tonera i tuszu musi posiadać na opakowaniu czytelną nazwę producenta i listę
kompatybilności (...). Nazwa producenta musi również znajdować się bezpośrednio na samym
produkcie."
II. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytanie oraz zauważonymi omyłkami, działając na
podstawie art. 38 ustęp 4 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje treść załącznika
nr 1 SIWZ w zakresie pakietu 2.
Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych przedłuża termin składania ofert , w celu uwzględnienia w ofertach zmian wynikających
z przedstawionych wyjaśnień :
Termin składania ofert : 11.10.2011 r. godz. 10.00,
Termin otwarcia ofert : 11.10.2011 r. godz. 10.30.
III. Powyższe wyjaśnienia stają się wiążące i zostały zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
IV. Pozostałe wymagania określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” pozostają bez
zmian.
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. sekr. (012) 64 68 502, tel. centrala (012) 64 68 000, fax (012) 64 68 930
KRS: 0000006425
www.rydygierkrakow.pl, e-mail: [email protected]
NIP: 678-26-80-471
REGON: 001270210
Certyfikat ISO 9001:2000
]
RZOZ: 12-00050