Oferta na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego

Komentarze

Transkrypt

Oferta na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego
Oferta na zakup pojazdu specjalnego pożarniczego
Miejscowość i data: ...................................................................................................................................
…………..…………………………………………………..........................................................………………
Imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba):
……………………………………………………………….................……………………………………………
……..………………………………………………………….................……..……………………………………
……………………………………………………………….................……………………………………………
Numer PESEL ………………...............................………………
Numer NIP…………………..............................…………………
Numer telefonu lub adres e-mail …....................................………………………........................................
…………………...........................................................................................................................................
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z warunkami przetargu na sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego marki
FS-LUBLIN A – 1507 i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
2) zapoznałam/em się z treścią wzoru umowy sprzedaży,
3) nie wnoszę zastrzeżeń do stanu technicznego przedmiotowej przyczepy, jak również w przyszłości
nie będą wnosić żadnych roszczeń co do tego stanu.
Składam niniejszym ofertę zakupu pojazdu specjalnego pożarniczego marki FS-LUBLIN A-1507
i oferuję
cenę netto w kwocie: ………….......…………………………..... zł
(słownie: ……………………........................................................................................................................
………….....................................................................................................................................................)
W załączeniu: dowód wpłaty wadium.
Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem
oferowanej ceny netto, kwota wadium zaliczona została na poczet ceny oraz wyrażam zgodę na
podanie moich danych (danych firmy) do publicznej wiadomości, w zakresie informacji o wyniku
w/w postępowania przetargowego.
……………………………………
podpis