stacjonarne studia I stopnia licencjackie praktyczny

Komentarze

Transkrypt

stacjonarne studia I stopnia licencjackie praktyczny
KARTA PRZEDMIOTU
PP-IM
Kod przedmiotu
w języku polskim
w języku angielskim
Nazwa przedmiotu
Immunologia
Immunology
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów
Kosmetologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia licencjackie
Profil studiów
praktyczny
Specjalność
-
Jednostka prowadząca
Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ Płock
przedmiot
Imię i nazwisko
Kontakt
Osoba odpowiedzialna
za przedmiotkoordynator
Dr Tomasz Kornatowski
przedmiotu
Forma zajęć
Miejsce realizacji
Termin realizacji
zajęcia w
pomieszczeniach
Termin i miejsce
wykład, ćwiczenia,
semestr zimowy,
dydaktycznych
odbywania zajęć
samokształcenie
Instytutu Nauk o
rok II
Zdrowiu PWSZ w
Płocku
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Status
przedmiotu/przynależność do
modułu
moduł: przedmioty podstawowe, przedmiot obowiązkowy,
Język wykładowy
polski
Semestry, na których
realizowany jest przedmiot
III
brak wymagań
Wymagania wstępne
FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Wykład
Formy
zajęć
rok
Liczba
godzin
15
Seme
str
15
Sposób realizacji
zajęć
ćwiczenia
r
s
30
30
lektorat
r
s
konwersatori
seminarium
um
r
s
r
s
ZP
r
Samokszta
łcenieZBUN
PZ
S
r
s
r
s
30
30
wykłady dla wszystkich studentów, ćwiczenia w grupach ok 25 osobowych
•
•
•
•
Egzamin – test
Kolokwium zaliczające ćwiczenia
Sposób zaliczenia
Przygotowanie prezentacji multimedialnych na wybrane tematy
zajęć
Obecność na minimum 60% zajęć ( w tym max.10% bez konieczności
usprawiedliwiania)
• wykład z prezentacją multimedialną
• wykład informacyjny
• wykład problemowy
Metody dydaktyczne • ćwiczenia laboratoryjne z prezentacją multimedialną i dyskusją w formie
otwartych pytań
• praca własna studenta- studiowanie literatury, przygotowanie prezentacji
multimedialnej, analiza przypadków
Anatomia z histologią, Fizjologia, Patofizjologia, Biologia metyczna,
Przedmioty
powiązane/moduł Genetyka, Dermatologia, Alergologiaw kosmetologii.
Ptak W. Podstawy immunologii. Wydawnictwo Uniwersytetu
PodJagiellońskiego 1990
stawowa Gołąb J. Immunologia. PWN 2007
Wykaz
Żeromski J. Immunologia w zarysie. PZWL 2005
literatury
Kowalski M. Immunologia kliniczna. PZWL 2000
Uzupełni
Roitt I. Immunologia. Wydawnictwo Medyczne Słótwiński Verlag 2000
ająca
Lutz W. Immunotoksykologia. Instytut Medycyny Pracy 2005
CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe)
C1-Poznanie podstaw immunologii, obejmujących budowę i funkcje narządów, komórek
immunologicznych oraz czynniki modulujące system odpornościowy.
C2-Poznanie zagadnień z zakresu immunoprofilaktyki, immunomodulacji i efektów działania na
skórę czynników pochodzenia egzogennego, w tym kosmetyków.
Treści programowe
Efekty
kształcenia
(kody)
Forma zajęć
Temat
PP-IM_W01
PP-IM_W03
PP-IM_W04
Suma liczby godzin
2
2
3, 6, 6
15
1
1
1
1
Budowa i funkcje systemu
odpornościowego.
w
PP-IM_W02
Liczba
godzin
Odpowiedź nieswoista
komórkowa – dopełniacz,
interferony. Odpowiedź
swoista komórkowa –
limfocyty T, cytokiny.
Odpowiedź swoista
W, ćw. ZBUN humoralna – przeciwciała.
Komórki i mechanizmy
odpowiedzi nieswoistej.
Typowanie komórek
odpowiedzi swoistej.
Funkcje komórek
odpowiedzi swoistej.
w
Zapalenie
w
Reakcje nadwrażliwości
PP-IM_W05
w
PP-IM_W06
w
PP-IM_W07
W
PP-IM_W08
W
PP-IM_W09
W
Tolerancja immunologiczna.
Autoimmunizacja.
Podstawy transplantologii.
Odporność przeciwzakaźna.
Immunoprofilaktyka.
Niedobory immunologiczne.
Immunomodulacja.
PP-IM_K01
Układ odpornościowy skóry.
Układ odpornościowy błon
śluzowych.
Reakcje antygenprzeciwciało. Rola
Ćw, ZBUN
kompleksów
immunologicznych.
Cytotoksyczność.
Apoptoza. Reakcje
alergiczne, objawy. Alergia
na kosmetyki. Alergie
zawodowe skóry.
Ćw, ZBUN
Immunotoksykologia.
Wpływ kosmetyków na
układ odpornościowy.
Proces starzenia się skóry –
apoptoza.
Psychoneuroimmunologia w
kosmetologii. Immunologia
Ćw, ZBUN
transplantacyjna skóry.
Immunohematologia.
W, ćw, ZBUN Wszystkie zajęcia
PP-IM_K02
W, ćw, ZBUN Wszystkie zajęcia
PP-IM_U01
PP-IM_U02
PP-IM_U03
PP-IM_U04
Ćw, ZBUN
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
6, 6
12
6, 6
12
6, 6
12
6, 6
12
∑
∑
∑
∑
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
kod
w zakresie WIEDZY
Odniesienie do
efektów kształcenia
dla
kierunku
PP IM_W01 Zna budowę i funkcje systemu odpornościowego.
K_W01
K_W15
PP-IM_W02
Rozróżnia odpowiedź nieswoista i swoista
K_W01
K_W15
PP-IM_W03
Omawia proces zapalenia.
K_W03
K_W15
PP-IM_W04
Omawia reakcje nadwrażliwości.
K_W03
dla o szaru
M1_W01
M1_W02
M1_W03
M1_W06
M1_W10
M1_W01
M1_W02
M1_W03
M1_W06
M1_W10
M1_W01
M1_W02
M1_W03
M1_W06
M1_W01
K_W15
PP-IM_W05
Definiuje tolerancję immunologiczną i autoimmunizację.
K_W01
K_W15
PP-IM_W06
Zna podstawy transplantologii.
K_W03
K_W15
PP-IM_W07
Określa odporność przeciwzakaźną.
K_W01
K_W15
PP-IM_W08
PP-IM_W09
Omawia immunoprofilaktykę.
Omawia skutki niedoborów immunologicznych
K_W15
K_W03
K_W15
PP-IM_U01
PP-IM_U02
PP-IM_U03
PP-IM_U04
PP-IM_K01
PP-IM_K02
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
Analizuje zaburzenia w funkcjonowaniu układu
odpornościowego skóry i błon śluzowych.
Rozpoznaje reakcje alergiczne na podstawie objawów.
Analizuje proces starzenia się skóry – apoptozę .
Analizuje rolę psychoneuroimmunologii w kosmetologii.
w zakresie KOMPETENCJI
Dostrzega i analizuje dylematy etyczne związane z
immunologiczną chorobą pacjenta/klienta
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętności, dążąc do profesjonalizmu
M1_W02
M1_W03
M1_W06
M1_W01
M1_W02
M1_W10
M1_W01
M1_W02
M1_W03
M1_W06
M1_W01
M1_W02
M1_W10
M1_W10
M1_W01
M1_W02
M1_W03
M1_W06
K_U20
M1_U05
K_U20
K_U20
K_U20
M1_U05
M1_U05
M1_U05
K_K11
M1_K03
K_K05
M1_K06
Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach
Student, który zaliczył przedmiot
kod
w zakresie WIEDZY
PP-IM_W01
PP-IM_W02
PP-IM_W03
PP-IM_W04
PP-IM_W05
PP-IM_W06
PP-IM_W07
PP-IM_W08
PP-IM_W09
w
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ćw
w
ćw
Lek
konwers
sem
ZP
PZ
+
ZBUN
+
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
Lek
konwer
sem
ZP
PZ
ZBUN
PP-IM_U01
PP-IM_U02
PP-IM_U03
PP-IM_U04
PP-IM_K01
PP-IM_K02
+
+
+
+
w
+
+
na ocenę 3
60-70%
pozytywnych
odpowiedzi w
teście
wielokrotnego
wyboru,
jednokrotnej
odpowiedzi.
Student osiągnął
efekty kształcenia
w stopniu
dostatecznym
+
+
+
+
cw
+
+
w zakresie KOMPETENCJI
Lek
konwer
sem
ZP
PZ
ZBUN
+
+
Kryteria oceny osiągniętych efektów
na ocenę 3,5
na ocenę 4
na ocenę 4,5
na ocenę 5
76-85% pozytywnych
odpowiedzi w teście
wielokrotnego
wyboru, jednokrotnej
odpowiedzi.
Student osiągnął
efekty kształcenia w
stopniu dobrym,
potrafi sie prawidłowo
wypowiadać
91-100%
pozytywnych
odpowiedzi w teście
wielokrotnego
wyboru, jednokrotnej
odpowiedzi.
Student ma dużą
wiedze, samodzielnie
myśli i konstruuje
problemy badawcze
71-75%
pozytywnych
odpowiedzi w teście
wielokrotnego
wyboru,
jednokrotnej
odpowiedzi.
Student osiągnął
efekty kształcenia w
stopniu
zadowalającym, ale
nie używa
stosownego
słownictwa
86-90%
pozytywnych
odpowiedzi w
teście
wielokrotnego
wyboru,
jednokrotnej
odpowiedzi.
Student ma dużą
wiedze, ale efekty
kształcenia nie
wykraczają poza
zakres
omawianego
materiału
Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca)
Ocena formułująca F
F1.Wypowiedzi studenta świadczące o zrozumieniu lub brakach w zrozumieniu treści omawianych
F2. Pytania zadawane przez studenta świadczące o poziomie wiedzy i zainteresowania problematyką
F3. Aktywność poznawcza studenta- znajomość literatury przedmiotu, samodzielne wyciąganie
wniosków
F4. Przygotowanie wcześniejsze materiału i zaprezentowanie go przez studenta na zajęciach
F5. Bieżąca ocena postępów uczenia się – sprawdziany wiedzy, kolokwia
Ocena podsumowująca P
P1. Ocena z kolokwium zaliczającego ćwiczenia
P2. Ocena z przygotowanych prezentacji
P3. Ocena z egzaminu końcowego
Egzamin
ustny
Egzamin
końcowy
Projekt
Kolokwium
F
P
60%
Zadania
domowe
Referat/
prezentacja
60%
20%
30%
10%
Sprawozdanie
Dyskusje
20%
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin
ustny
Efekty
kształce
nia
(kody)
Egzamin
końcowy
PPIM_W01
PPIM_W02
PP-
Projekt
Kolokwium
PPIM_W01
PPIM_W02
PP-
Sprawozdanie
Referat/
prezentacja
PPIM_W01
PPIM_W02
PP-
Inne
PPIM_W01
PPIM_W02
PP-
IM_W03
PPIM_W04
PPIM_W05
PPIM_W06
PPIM_W07
PPIM_W08
PPIM_W09
PPIM_U01
PPIM_U02
PPIM_U03
PPIM_U04
PPIM_K01
PPIM_K02
IM_W03
PPIM_W04
PPIM_W05
PPIM_W06
PPIM_W07
PPIM_W08
PPIM_W09
PPIM_U01
PPIM_U02
PPIM_U03
PPIM_U04
PPIM_K01
PPIM_K02
IM_W03
PPIM_W04
PPIM_W05
PPIM_W06
PPIM_W07
PPIM_W08
PPIM_W09
PPIM_U01
PPIM_U02
PPIM_U03
PPIM_U04
PPIM_K01
PPIM_K02
IM_W03
PPIM_W04
PPIM_W05
PPIM_W06
PPIM_W07
PPIM_W08
PPIM_W09
PPIM_U01
PPIM_U02
PPIM_U03
PPIM_U04
PPIM_K01
PPIM_K02
Punkty ECTS
Forma aktywności
Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne
Punkty ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Forma zajęć
W
Ćw
Seminaria
15h
30h
0,6
1,2
Razem
45h
1,8
Konsultacje przedmiotowe
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie do egzaminu/zdawanie egzaminu
Przygotowanie do kolokwium kończącego ćwiczenia
Przygotowanie sie do zajęć, w tym studiowanie zalecanej
literatury
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
Razem
Razem PRZEDMIOT
15h
0,6
-
-
10h
5h
30 h
0,4
0,2
1,2
75h
3