dokumentacja projektowa - Starostwo Powiatowe w Ostrowi

Komentarze

Transkrypt

dokumentacja projektowa - Starostwo Powiatowe w Ostrowi
„ D i M PROJEKT „ PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO
WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski
07 – 410 Ostrołęka , ul. Gomulickiego 7/1 tel. (0 –29) 764 –53-01
DOKUMENTACJA
NAZWA
OBIEKTU
PROJEKTOWA
DROGI POWIATOWE KLASY L (LOKALNE)
Ciąg komunikacyjny dróg powiatowych:
ADRES
OBIEKTU –
LOKALIZACJA
INWESTOR
RODZAJ
OPRACOWANIA
Nr 28504 Jelonki – Sulęcin – Pałapus – Podborze
odc.: Grądziki – Pałapus (2,220 km)
i
Nr 28505 Podborze – Kalinowo – Króle Duże
odc.: Podborze – Kalinowo (4,480 km)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
powiat: ostrowski
województwo: mazowieckie
PROJEKT
WYKONAWCZY
NAZWA
OPRACOWANIA
PROJEKT PRZEBUDOWY CIĄGU
KOMUNIKACYJNEGO DRÓG POWIATOWYCH
BRANŻA
D R O G O W A
ZESPÓŁ
PROJEKTOWY
Funkcja
Imię i Nazwisko
Nr uprawnień
projektant mgr inż. Leszek Chmielewski
66/94/Os
asystent
inż. Marcin Parzych
OSTROŁĘKA - 05. 2007 r.
Egz. Nr
Podpis
1
ZAWARTOŚĆ
I. C Z Ę Ś Ć
OPRACOWANIA
OPISOWA
1. Strona tytułowa
2. Zawartość opracowania
3. Opis techniczny
II. Z A Ł Ą C Z N I K I
1.
2.
3.
4.
Parametry projektowanych krzywych
Zestawienie projektowanego oznakowania
Przedmiar robót do wykonania: Grądziki
Przedmiar robót do wykonania: Podborze
II. C Z Ę Ś Ć
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
– załącznik nr 3/1
- załącznik nr 3/2
RYSUKOWA
Odcinek: G r ą d z i k i – P a ł a p u s
1. Plan orientacyjny lokalizacji drogi
2. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
4. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni
5. Profil podłużny
6. Projektowany przepust pod koroną drogi
7. Projektowane ścianki czołowe przepustu
- rysunek nr 1
– rysunek nr 2
– rysunek nr 3
– rysunek nr 4
–rysunek nr 5
- rysunek nr 6
Odcinek : P o d b o r z e - K a l i n o w o
1. plan orientacyjny lokalizacji odcinka
2. przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni
- rysunek nr 1
- rysunek nr 2
OPIS
DO
PROJEKTU
TECHNICZNY
WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO
DRÓG POWIATOWYCH:
Nr 28 504 Jelonki – Sulęcin – Pałapus - Podborze
na odcinku : G r ą d z i k i – P a ł a p u s ( w km 0 + 000 – 2 + 220,00 )
i Nr 28 505 Podborze – Kalinowo - Króle Duże
na odcinku: P o d b o r z e – K a l i n o w o ( w km 0 + 000 – 4 + 480,00 )
I.
PODSTAWA
OPRACOWANIA
Projekt budowlany przebudowy ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych
opracowano na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej, który pełni
rolę zarządcy tego ciągu komunikacyjnego i będzie także Inwestorem przebudowy tych
dróg.
Projekt opracowano na podstawie:
-
-
mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,
uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą,
inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni żwirowej,
ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej
nawierzchni żwirowej na bitumiczną,
Rozporządzenia M.T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 43, poz. 430 ),
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA
Warszawa 1997r.
ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,
obowiązujących norm i przepisów prawnych,
II. CEL I ZAKRES PROJEKTU
Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej, której celem jest określenie
sposobu i zakresu wykonania przebudowy dwóch odcinków ciągu komunikacyjnego dróg
powiatowych- jednego o nawierzchni żwirowej na bitumiczną i drugiego o istniejącej
nawierzchni bitumicznej przez ustalenie sposobu zagospodarowania terenu pasa
drogowego, ustalenie technologii przebudowy (konstrukcji nawierzchni ) oraz określenie
ilości i rodzaju robót do wykonania.
Jednocześnie dokumentacja niniejsza służy do załatwienia spraw formalno-prawnych,
wynikających z przepisów prawa budowlanego, tj. zgłoszenia przez Inwestora zamiaru
wykonania przebudowy odcinków istniejących dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej i
bitumicznej oraz do przeprowadzenia przetargu publicznego dla wyłonienia wykonawcy
przebudowy.
Projekt zawiera w szczególności:
-
ustalenie sposobu zagospodarowania terenu pasa drogowego,
ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji nawierzchni jezdni,
plan orientacyjny lokalizacji odcinków dróg powiatowych do przebudowy,
projektowane parametry łuków poziomych,
zestawienie projektowanego oznakowania pionowego,
-
przedmiar robót wraz z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót ( SST ),
profil podłużny z niweletą jezdni po przebudowie,
przebudowę przepustów,
opis technologiczny wykonania przebudowy dróg,
III. STAN ISTNIEJĄCY
Odcinki objęte opracowaniem zlokalizowane są w ciągu drogi powiatowej
klasy „L” (lokalnej) Nr 28 504 relacji: Jelonki – Sulęcin – Pałapus – Podborze ( odcinek:
Grądziki – Pałapus w km 0+000 – 2+220,00 ) i drogi powiatowej klasy „L” Nr 28 505
relacji: Podborze – Kalinowo – Króle Duże ( odcinek: Podborze – Kalinowo w km 0+000 –
4+480,00 ).
Odcinek G r ą d z i k i – P a ł a p u s :
Obecnie droga ta na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię żwirową o
szerokości 5,00 – 5,50 m, a korona drogi ma szerokość od 6,00 do 7,00 m i wydzielona jest
obustronnymi rowami, skarpami
nasypów lub granicami upraw rolniczych oraz
ogrodzeniami nieruchomości na odcinku w zabudowie zwartej wsi Grądziki i Pałapus.
Pobocza na większej długości są wygórowane względem naw. żwirowej co powoduje
zatrzymywanie wody opadowej na jezdni i powoduje jej uszkodzenia.
Przebieg jezdni żwirowej jest nieuporządkowany i wymaga wyznaczenia odcinków
prostych i wpisania w ich załamania łuków kołowych lub łuków z krzywymi przejściowymi.
Obecnie droga o nawierzchni żwirowej nie posiada oznakowania pionowego.
Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane są przepusty:
- w km 1 + 102,70 przepust z rur betonowych t. Wipro O 60 cm, L = 8,50 mb
stan dobry, brak ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu,
- w km 1 + 935,00 przepust z rur betonowych t. wipro O 60 cm, L = 7,50 mb
z jedną ścianką czołową
Droga przebiega przez tereny użytkowane rolniczo, tj. grunty orne, łąki i pastwiska
oraz tereny leśne.
Na części odcinka przez wieś Grądziki i Pałapus droga przebiega przez teren
pojedynczej zabudowy typu wiejskiego.
Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowane są także zjazdy na drogi
dojazdowe ( gminne ) do pól o nawierzchni gruntowej lub żwirowej.
Obciążenie ruchem na poziomie - KR 1 ( ruch b. lekki ) z prognozowanym wzrostem
do obciążenia ruchem - KR 2. Warunki gruntowe i wodne oceniono jako dobre: typ
nośności podłożą – G1.
Plan orientacyjny lokalizacji odcinka tej drogi przedstawiono na rysunku nr 1.
Odcinek P o d b o r z e - K a l i n o w o :
Obecnie droga ta na odcinku objętym opracowaniem posiada ukształtowaną koronę
drogi z jezdnię bitumiczną i poboczami obustronnymi wydzieloną rowami obustronnymi.
Odcinek objęty opracowaniem przebiega przez tereny leśne, tereny upraw rolnych i tereny
zabudowane wsi Kalinowo.
Zakres przebudowy tego odcinka, ustalony przez Inwestora obejmuje wykonanie
wzmocnienia naw. jezdni przez ułożenie warstwy wiążąco-profilującej i warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego oraz uporządkowanie poboczy przez ścinanie nadmiaru oraz
uzupełnianie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem na odcinku wykonanego wzmocnienia.
Plan Orientacyjny lokalizacji odcinka robót przedstawiono na rys. nr 1.
IV. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI
Odcinek : Grądziki – Pałapus
1. W planie sytuacyjnym – projektowane
drogowego ( rys. nr 2 )
zagospodarowanie
terenu
pasa
Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogi przedstawiono na podkładzie
mapowym w skali 1: 1000 , tj. kopii mapy zasadniczej do celów projektowych
opracowanej w formie skanu mapy oryginalnej ( rys. nr 2 ).
Początek opracowania przyjęto w km 0 + 000,00 na krawędzi jezdni bitumicznej drogi
powiatowej wykonanej w latach ubiegłych w msc. Pałapus.
Koniec opracowania przyjęto w km 2 + 220,00 , tj. na połączeniu z jezdnią bitumiczną
wykonaną w latach ubiegłych w msc. Grądziki.
Przyjęte parametry projektowe dla drogi klasy ”L”( lokalnej ) o podanych niżej
wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości i linii rozgraniczających pasa
drogowego.
Parametry projektowanej drogi:
-
droga powiatowa klasy „L”(lokalna),
szerokość projektowana korony drogi – 7,00 m,
pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 2 x 1,00 m,
jezdnia bitumiczna o szerokości – 5,00 m z pasami ruchu po - 2,50 m,
prędkość projektowa VP = 60 km/h i w terenie zabudowanym Vp=50 km/h,
kategoria obciążenia ruchem ruchu - KR 2,
obciążenie osi obliczeniowej - 80 kN,
przekrój szlakowy na całym odcinku,
odwodnienie powierzchniowe,
Parametry i lokalizację projektowanych krzywych wpisanych w załamania
odcinków prostych jezdni bitumicznej drogi zawiera rysunek nr 2 i załącznik Nr 1.
2. Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni ( rys. nr 3 )
Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni
jezdni po przebudowie przedstawiono na rysunku nr 3.
Zaprojektowano następujące parametry przekroju normalnego:
Uwaga:
przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 % (na prostych),
szerokość jezdni – 5,00 m ( 2 x 2,5 m),
pobocza obustronne o szerokości po – 1,00 m ze spadkiem poprzecznym – 4 %.
spadki jednostronne na łukach poziomych według załącznika nr 1.
Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża, istniejące obciążenie ruchem na
poziomie kategorii- KR 1 i jego możliwy wzrost w perspektywie 10 lat eksploatacji do
poziomu kategorii - KR 2 zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:
- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2
o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm
według PN – S – 96025, asfalt D 50/70,
- projektowana warstwa wiążąco – profilująca z betonu asfaltowego na obciążenie
ruchem KR 2 o grubości – 2 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/10 mm
według PN – S – 96025, asfalt D 50/70,
- projektowana warstwa podbudowy zasadniczej o grubości 16 – 18 cm wykonana
przez stabilizację cementem na miejscu przygotowanej uprzednio naw. żwirowej do
uzyskania wytrzymałości R28 = 2,50 – 4,00 MPa według PN – S – 96012,
- dolna (istniejąca) warstwa podbudowy o grubości 10 – 15 cm z kruszywa
naturalnego zagęszczonego mechanicznie będąca dolną warstwą istniejącej
nawierzchni żwirowej, wykonanej z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
zagęszczanego mechanicznie,
- podłoże: grunt rodzimy typu nośności G1 (dobre warunki gruntowo-wodne)
UWAGA:
Przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej obejmuje uzupełnienie kruszywem
naturalnym fr. 0/31,50 mm warstwą średniej grubości – 15 cm na szerokości – 5,50 m
oraz przeprofilowanie równiarką w przekroju poprzecznym i podłużnym do uzyskania
projektowanego spadku poprzecznego
oraz projektowanego profilu podłużnego z
jednoczesnym wzmocnieniem (pogrubieniem) oraz zagęszczeniem walcem wibracyjnym
(gumowo – stalowym).
3. Profil podłużny ( rysunek nr 4 )
Na podstawie istniejących rzędnych w osi drogi sporządzono profil podłużny i
zaprojektowano ukształtowanie niwelety drogi po przebudowie. Profil podłużny oraz
projektowaną niweletę jezdni drogi przedstawiono w projekcie wykonawczym.
Rzędne istniejące terenu i projektowane rzędne niwelety podano w odniesieniu do
istniejącej osnowy geodezyjnej i rzędnych podanych na mapie do celów projektowych.
Projektowaną niweletę wpisano w istniejące ukształtowanie nawierzchni żwirowej,
łagodząc lokalne zaniżenia i przycinając krótkie odcinki wzniesień, co zapewni płynność
niwelety. W miejscach lokalnych zaniżeń profilu, pokrywających się z odcinkami
przełomowymi, odpowiednio zwiększono grubość warstwy wzmacniająco –profilującej z
kruszywa naturalnego.
Na początku odcinka w km 0+000 i na końcu w km 2 + 220,00 niweletę projektowaną
dowiązano do rzędnych na krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej, wykonanej w latach
ubiegłych.
4. Przebudowa przepustów ( rys. nr 5 i 6 )
Na projektowanym odcinku drogi przewidziano wykonanie przebudowy przepustów
według poniższego zestawienia:
- w km 1 + 102,70 wykonanie ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu,
- w km 1 + 935,00 rozebranie istn. przepustu z rur t. Wipro oraz jednej ścianki
czołowej oraz wykonanie nowej części przelotowej z rur t. PEHD
o średnicy O 80 cm na ławie żwirowej gr. 25 cm i ścianek
czołowych betonowych na wlocie i wylocie przepustu,
5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przewidziane do wykonania obejmują wykopy w związku z
wykonaniem ścianek czołowych i przebudowy przepustu oraz odkopaniem rowów
przed wlotem i wylotem, a także roboty związane z formowaniem korpusu drogi i
odtworzeniem rowów drogowych na odcinkach tego wymagających.
6. Stała organizacja ruchu
Na rysunku nr 2 – planu sytuacyjnego odcinka Grądziki - Pałapus przedstawiono
lokalizację i sposób oznakowania pionowego drogi po przebudowie tego odcinka.
Do oznakowania pionowego należy zastosować tablice znaków o wielkości
średniej z zastosowaniem folii odblaskowej min. I generacji.
Szczegółowy wykaz oznakowania pionowego dla odcinka drogi powiatowej :
Grądziki – Pałapus zawiera załącznik nr 2.
Odcinek : Podborze - Kalinowo
1. W planie sytuacyjnym ( lokalizacja odcinka – rys. nr 1 )
Lokalizację i przebieg odcinka przewidzianego do przebudowy przedstawiono
na rysunku nr 1- plan orientacyjny w skali 1: 50 000.
Odcinek objęty przebudową przebiega od drogi krajowej nr 8 we wsi Podborze
( od wykonanego zjazdu bitumicznego z drogi krajowej nr 8, km 0+015,00 ) do wsi Kalinowo
( km 4 + 480,00 ) po śladzie istniejącej jezdni bitumicznej.
Ze względu na charakter projektowanych robót, polegających na wykonaniu
wzmocnienia istniejącej jezdni drogi nie wykonano planu sytuacyjnego drogi.
2. Przekrój Normalny i Konstrukcja Nawierzchni ( rys. nr 2 )
Projektowane parametry przekroju normalnego oraz konstrukcję nawierzchni
przedstawiono na rysunku nr 2.
Parametry przekroju normalnego:
-
jezdnia o szerokości – 5,00 m,
pobocza obustronne - po 1,00 m,
korona drogi - 7,00 m ( 5,00 + 2 x 1,00 m ),
Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:
-
-
projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. – 3 cm na obciążenie
ruchem KR 2, z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm, asfalt D 50/70
według PN-S-96025,
projektowana warstwa wiążąco-profilująca z betonu asfaltowego o gr. – 2 cm na
obciążenie ruchem KR 2, z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/10 mm,
asfalt D 50/70 według PN-S-96025,
- istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni z warstwami bitumicznymi,
- podłoże: grunt rodzimy, typ nośności G1,
V. OPIS TECHNOLOGII PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DROGI
Odcinek : Grądziki – Pałapus ( załącznik nr 3/1 )
Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz ich ilości
- przedstawiono w przedmiarze robót – załącznik nr 3/1 wraz z odniesieniem do
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Przebudowa istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną przewiduje wykonanie
następujących robót:
1. Prace przygotowawcze obejmują:
-
wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawędzi korony drogi wraz z projektowanymi
rzędnymi ukształtowania wysokościowego niwelety na odcinku robót przebudowy. Prace
pomiarowe w trakcie wykonania przebudowy oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robót.
( pozycja nr 1 przedmiaru robót, SST – 01.01.01, ilość – 2,22 km ),
-
wykonanie ścianek czołowych betonowych na przepustach O 80 cm
( pozycja nr 6 przedmiaru robót, SST – 03.01.01, ilość – 2 sztuki ),
-
wykonanie części przelotowej przepustu z rur typu PEHD O 80 cm na ławie żwirowej
gr. 25 cm ( pozycja nr 5 przedmiaru robót, SST – 03.01.01, ilość – 8 mb ),
-
wykonanie ścianek czołowych betonowych na przepustach O 60 cm
( pozycja nr 7 przedmiaru robót, SST – 03.01.01, ilość – 2 sztuki
-
przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej obejmuje przeprofilowanie poprzeczne i
podłużne równiarką nawierzchni żwirowej na szerokości – 5,50 m, i na długości odcinka
wraz z dogęszczeniem walcem wibracyjnym (gumowo – stalowym) z uzupełnieniem
kruszywem naturalnym warstwą średniej grubości – 15 cm. W pozycji tej ujęto także
wykonanie nawierzchni żwirowej na włączeniu dróg gminnych- dojazdowych do
drogi powiatowej ( pozycja nr 8 przedmiaru robót, SST – 04.04.01, ilość 12 350 m2 )
-
ścięcie drzewa wraz z usunięciem karpy oraz usunięcie karp po wcześniej wyciętych
drzewach zlokalizowanych w obrębie korony drogi i na skarpach nasypów.
( pozycja nr 2, SST – 01.02.01, ilość – 70 sztuk drzew i karp),
-
usunięcie krzewów i zarośli z pasa projektowanej korony drogi oraz z pasa
rowów.
( pozycja nr 3, SST – 01.02.01, ilość – 0,18 ha ),
-
rozebranie istn. przepustu z rur typu wipro wraz z jedną ścianką czołową betonową
i załadunkiem oraz odwozem gruzu rozbiórkowego .
( pozycja nr 4, SST – 01.02.04, ilość – 7,60 mb ),
2. Wykonanie podbudowy zasadniczej obejmuje:
-
stabilizację cementem na miejscu nawierzchni żwirowej warstwą o grubości16 - 18 cm
do uzyskania wytrzymałości Rm = 2,50 – 4,00 MPa z wyprofilowaniem spadków
poprzecznych , zagęszczeniem wykonanej podbudowy i jej pielęgnację przez polewanie
wodą przez okres minimum - 7 dni.
Szerokość podbudowy – 5,30 m (pozycja nr 9 przedm. robót, SST – 04.05.01,
Ilość - 11 900 m2).
UWAGA:
Przed wykonaniem stabilizacji należy ustalić laboratoryjnie ilość dodawanego cementu na
poziomie gwarantującym uzyskanie wytrzymałości R28 nie większej od – 4,00 MPa w celu
ograniczenia efektu pęknięć odbitych z podbudowy grunto-cementowej na warstwach
bitumicznych.
3. Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni obejmuje:
-
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy
grunto – cementowej,
-
wykonanie warstwy wiążąco – profilującej z betonu asfaltowego według wymagań jak dla
KR 2, z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/10 mm i grubości średniej– 2 cm na
szerokości 5,10 m ( pozycja nr 10 przedm. robót, SST – 05.03.05, ilość –11 450 m2 ),
-
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej warstwy wiążącej bitumicznej,
-
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jak dla KR 2 z mieszanki mineralnej
o uziarnieniu – 0/12,80 mm i grubości – 4 cm na szerokości – 5,00 m
( pozycja nr 11 przedm. robót, SST – 05.03.05, ilość – 11 220 m2 ),
-
obcięcie krawędzi zewnętrznych wykonanej warstwy ścieralnej i uszczelnienie przez
skropienie emulsją asfaltową K 75%,
4. Prace wykończeniowe obejmują:
-
dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50 mm w pobocza drogi na
szerokości po – 1,00 m, z profilowaniem do spadku poprzecznego – 4% od krawędzi
warstwy ścieralnej i zagęszczeniem.
( pozycja nr 13 przedmiaru robót, SST – 06.03.01, ilość – 4 440 m2),
-
ustawienie słupków stalowych ocynkowanych o średnicy 5 cm dla zamocowania
tablic znaków pionowych ( pozycja nr 12 przedm. robót, SST – 07.02.01),
- zamocowanie tablic znaków pionowych ( pozycja nr 12 przedm. robót,
SST –07.02.01, ilość - 15 kompletów).
Odcinek : Podborze – Kalinowo ( załącznik nr 3/2 )
1. Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni obejmuje:
-
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej,
-
wykonanie warstwy wiążąco – profilującej z betonu asfaltowego według wymagań jak dla
KR 2, z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/10 mm i grubości średniej– 2 cm na
szerokości 5,10 m ( pozycja nr 1 przedm. robót, SST – 05.03.05, ilość –22 850 m2 ),
-
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej warstwy wiążącej bitumicznej,
-
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jak dla KR 2 z mieszanki mineralnej
o uziarnieniu – 0/12,80 mm i grubości – 4 cm na szerokości – 5,00 m
( pozycja nr 2 przedm. robót, SST – 05.03.05, ilość – 22 400 m2 ),
-
obcięcie krawędzi zewnętrznych wykonanej warstwy ścieralnej i uszczelnienie przez
skropienie emulsją asfaltową K 75%,
- ścinanie i uzupełnianie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem na odcinku
wykonanej nakładki bitumicznej na szerokości 2 x 1,00 m,
( pozycja nr 3 przedmiaru robót, SST – 06.03.01, ilość – 8 960 m2 ).
VI. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robót zobowiązany jest kierownik budowy zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)
Projektowana przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nie stwarza szczególnego
zagrożenia dla pracowników wykonawcy i osób postronnych przy przestrzeganiu zasad
ujętych w obowiązujących przepisach b. i h. p. dla robót budowlanych.
Projektowany zakres robót przy uwzględnieniu wymagań
szczegółowych obowiązujących przepisów nie wymaga sporządzenia planu bioz.
Na czas wykonywania robót w pasie drogowym wykonawca powinien
opracować Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, który będzie podstawą oznakowania
drogi w czasie realizacji robót przebudowy.
VII. INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU
( z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań
realizacji przedsięwzięcia )
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla przebudowy
odcinka drogi powiatowej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną na długości2 220 mb oraz wykonania wzmocnienia istn. jezdni drogi powiatowej o naw.
bitumicznej na odcinku długości – 4 480 mb w istniejącym pasie drogowym, bez
konieczności jego poszerzania czyli zajmowania terenów prywatnych, przylegających
do drogi.
Projektowany przebieg jezdni bitumicznej oraz korony drogi ( jezdni z poboczami)
pokrywa się z istniejącym przebiegiem nawierzchni żwirowej i nawierzchni bitumicznej
z poboczami gruntowymi..
Nie zmieni się także sposób użytkowania terenu zarówno w granicach pasa
drogowego ( realizowanego obiektu ) jak i na gruntach bezpośrednio do niego
przyległych.
Przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącego - użytkowanego obiektu
( drogi żwirowej i nawierzchni bitumicznej ) dlatego jego realizacja nie będzie
oddziaływać negatywnie na najbliższe otoczenie jak i nie zmieni sposobu użytkowania
terenu.
Nie ma więc w tej sytuacji konieczności określania zasięgu bezpośredniego
oddziaływania przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi
Grądziki, Pałapus oraz Podborze i Kalinowo na działkach zlokalizowanych w
granicach pasa drogowego.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (obiektu budowlanego),
dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną
Powierzchnia zajmowanej nieruchomości (obiektu budowlanego) jest równa
powierzchni terenu zajętego pod usytuowanie korony drogi, tj. terenu, na którym będzie
realizowana przebudowa drogi. Projektowana korona drogi ma szerokość 7,00 m.
Powierzchnia terenu ( realizowanego obiektu) wynosi: 2220 mb + 4480 mb =6 700 mb x
7,00 = 46 900 m2.
Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu (pasa drogowego) polega na
realizacji obsługi komunikacyjnej terenu, tj. ruchu pieszych i pojazdów w
układzie lokalnym oraz zapewniającym dojazd do dróg wyższych kategorii.
Sposób wykorzystania (przeznaczenia terenu ) po przebudowie dróg nie ulegnie zmianie.
Na terenie realizacji przedsięwzięcia jak i w jego pobliżu nie występują
obszary zawierające ważne zasoby środowiska np. wody podziemne, wody
powierzchniowe oraz zasoby wykorzystywane w gospodarce leśnej, rybołówstwie
czy turystyce. Droga nie przebiega przez obszary tzw. głównych zbiorników wód
podziemnych.
3. Rodzaj technologii przebudowy
Przebudowa drogi na odcinku Grądziki - Pałapus polega na przebudowie przepustu
i wykonaniu nowych ścianek czołowych oraz przygotowaniu istniejącej nawierzchni
żwirowej przez wzmocnienie i wyprofilowanie kruszywem naturalnym warstwą – gr. 15 cm
do projektowanego profilu poprzecznego i podłużnego, a następnie wykonanie
stabilizacji cementem na miejscu warstwą o grubości 16 – 18 cm i wykonaniu nawierzchni z
betonu asfaltowego ( warstwa wiążąca i ścieralna ) o grubości – 2 i 4 cm oraz na
odcinku Podborze – Kalinowo polega wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego w dwóch
warstwach: wiążąco-profilującej o gr. 2 cm i ścieralnej o gr. 3 cm.
Prace wykończeniowe obejmują profilowanie i zagęszczanie poboczy żwirowych
2 x 1,00 m i ustawienie projektowanego oznakowania pionowego.
4. Warianty wykonania przebudowy
Przyjęty sposób przebudowy jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym ze
względu na technologię wykonania oraz koszty jej realizacji.
W związku z powyższym rozwiązania wariantowe nie były brane pod uwagę.
Wariant zerowy „0 ” to stan, w którym droga pozostaje bez przebudowy, tj. pozostaje
z nawierzchnią żwirową wymagającą ciągłego wykonywania prac utrzymaniowych z
okresowymi utrudnieniami w przejeżdzie ze względu na warunki atmosferyczne.
Jednocześnie pozostawienie nawierzchni żwirowej bez wykonania nawierzchni
bitumicznej będzie powodował uciążliwe dla otoczenia (środowiska ) zapylenie w okresie
letnim oraz zwiększony hałas i podwyższoną emisję spalin ze względu na większe
zużycie paliwa.
Na odcinku Podborze-Kalinowo ze względu na występujące uszkodzenia (spękania
siatkowe i lokalne ubytki warstwy bitumicznej ) wymagane jest pilne wzmocnienia
jezdni bitumicznej oraz poprawienie profilu poprzecznego i podłużnego oraz
uporządkowanie poboczy w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia korony drogi.
5. Przewidywane wykorzystanie wody i innych surowców, materiałów,
paliw oraz energii
Eksploatacja drogi po jej przebudowie nie wymaga żadnych materiałów, paliw
oraz energii, a droga jako obiekt nie będzie emitować do powietrza substancji
zanieczyszczających lub szkodliwych.
Wykorzystywane w czasie przebudowy drogi materiały, paliwa i energia występują
w procesach technologicznych, które są dopuszczone do stosowania i nie stwarzają
zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników i użytkowników drogi.
W czasie wykonywania robót powstałe odpady technologiczne będą
na bieżąco usuwane przez wykonawcę i odwiezione na wytwórnię mas bitumicznych
w celu ponownego wykorzystania.
6. Rozwiązania chroniące środowisko
Ze względu na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się rozwiązań
w sposób szczególny chroniących środowisko.
Wykonanie przebudowy drogi wpłynie pozytywnie na warunki przejazdu.
Nastąpi skrócenie czasu przejazdu na przebudowanym odcinku drogi, zmniejszy
się hałas i zapylenie wzdłuż drogi oraz zmniejszy się ilość spalin wydzielanych
przez pojazdy mechaniczne.
Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie
realizowanej inwestycji.
7. Rodzaj i przewidywane ilości substancji wprowadzanych do
środowiska
Zarówno w trakcie realizacji przebudowy jak i po jej zakończeniu nie będą
występować ścieki socjalno-bytowe, ścieki technologiczne i inne odpady.
Eksploatacja drogi nie wymaga zainstalowania żadnych urządzeń i maszyn mogących
oddziaływać na środowisko ( otoczenie ).
Wody opadowe z jezdni bitumicznej oraz utwardzonych poboczy drogi
będą spływały do istniejących rowów wzdłuż drogi lub w przylegające do drogi
obniżenia terenu.
Ponieważ przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi lokalnej wody opadowe
i roztopowe wprowadzane do gruntu (ziemi) nie muszą być oczyszczone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ).
8. Możliwość trans-granicznego oddziaływania na środowisko
Nie będzie występowało trans-graniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04. 2004 r.
O ochronie przyrody obszarów znajdujących się w zasięgu znaczącego
oddziaływania przedsięwzięcia
W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary
podlegające ochronie, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać.
Nie znajdują się w strefie oddziaływania obiekty o wysokich walorach
krajobrazowych lub widokowych, a także o znaczeniu historycznym lub kulturowym
objęte szczególnymi warunkami ochrony.
Opracował:

Podobne dokumenty