broker oferta - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Komentarze

Transkrypt

broker oferta - Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
DANE WYKONAWCY:
…………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………
Adres
…………………………………………………
Nr tel, e-mail
…………………………………………………
NIP
…………………………………………………
Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Ul. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
OFERTA
NA STANOWISKO BROKERA EKSPORTOWEGO
w Projekcie „Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eksportowa”
Nr Projektu: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00
I.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Wykonawca oferuje świadczenie usług Brokera
Eksportowego za wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie brutto:
……………………………………………. zł
Ww. kwota stanowi wynagrodzenie miesięczne brutto/brutto brutto (tj. zawiera podatek VAT albo
należności publicznoprawne uiszczane lub potrącane Zamawiającego) i jest wynagrodzeniem
ryczałtowym (tj. obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją usług określonych w Zapytaniu
Ofertowym, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Zapytaniu Ofertowym).
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku,
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000311830, NIP 957-100-39-47, REGON 220657617
Ww. wynagrodzenie obejmuje realizację wszystkich zadań Brokera Eksportowego określonych w
Zapytaniu Ofertowym i umowie, w tym przeprowadzenie badań potencjału eksportowego
przedsiębiorców (MŚP) w wymiarze średnio po 18 badań/rok (tj. średnio 3 badania/2 miesiące) oraz
pozostałych zadań Brokera Eksportowego.
…………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
II. Wykonawca oświadcza, iż posiada następujące dodatkowe kwalifikacje, które podlegają
punktacji w ramach oceny (rankingu) ofert 1:







wykształcenie magisterskie w zakresie ekonomii
wykształcenie magisterskie w zakresie zarządzania
wykształcenie magisterskie w zakresie handlu zagranicznego
wykształcenie podyplomowe w zakresie ekonomii
wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania
wykształcenie podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego
biegłą znajomość innego języka obcego niż język angielski, tj.: ………………………………
na dowód czego Wykonawca składa …………………………………………………………..
…………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
III. Wykonawca oświadcza, iż:
1) zapoznał się z warunkami udzielenia i wykonania Zamówienia określonymi w Zapytaniu
Ofertowym, w tym także w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego, i nie wnosi do nich żadnych uwag;
2) spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, tj.:
a) biegle włada języka angielskiego w mowie i piśmie,
b) posiada prawo jazdy kat. B (nr prawa jazdy: ………………………………) i dysponuje
samochodem,
c) biegle obsługuje MS Office,
Jeżeli wykonawca posiada wskazane kwalifikacje, należy zaznaczyć i udokumentować właściwą
opcję.
1
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku,
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000311830, NIP 957-100-39-47, REGON 220657617
d) posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
e) posiada doświadczenie:

a. obejmujące min. 5 lat doświadczenia w obszarze usług rozwojowych dla przedsiębiorców, w
tym np. doradztwa gospodarczego lub biznesowego i/lub doradztwa dla firm w zakresie budowania
relacji biznesowo-handlowych i/lub zarządzania i/lub wprowadzania nowych rozwiązań/produktów
i/lub marketingu i/lub tworzenia biznesplanów i strategii rozwojowych, współpracy z
przedsiębiorstwami, świadczonych na podstawie umowy o pracę, umowy o stałej współpracy, itp.,
które przedstawia następująca tabela:
lp
Rodzaj/przedmiot
świadczonych usług
Rodzaj umowy na podstawie
której świadczone były
usługi/charakter zatrudnienia
Okres wykonywania usług
Dokument potwierdzający
spełnienie warunku (załączony
do niniejszej oferty), w tym
przedmiot zadań i okres ich
wykonywania
1
2
3
4
ALBO

b. polegające na tym, że zrealizował min. 50 usług w ww. zakresie na podstawie
jednorazowych zleceń przedstawione w tabeli:
lp
Przedmiot
usługi
Okres
usługi
wykonywania Zleceniodawca
Dokument potwierdzający
realizację usługi (tj. jej
przedmiot)
1
2
…………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku,
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000311830, NIP 957-100-39-47, REGON 220657617
IV. Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu powiązania
osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym2
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
(Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza), osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto Wykonawca oświadcza, iż nie jest pracownikiem Partnera Projektu (Agencji Rozwoju
Pomorza S.A., Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Gdańskiej
Fundacji Przedsiębiorczości, Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. lub Pomorskiego
Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia – Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni)
……………………………………………………
Data i podpis Wykonawcy
Załączniki:
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu3
- dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji4
- inne: ……………………………………………
osoby, które nie spełniają poniższych warunków podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia
3 dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu składają obligatoryjnie
wszyscy Wykonawcy
4 dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji składają Wykonawcy, którzy powołali
się na te kwalifikacje w pkt. II oferty
2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wpisana do rejestru stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku,
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000311830, NIP 957-100-39-47, REGON 220657617