Zespół Szkół Nr 8 Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 8 im

Komentarze

Transkrypt

Zespół Szkół Nr 8 Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 8 im
Zespół Szkół Nr 8 w Toruniu - Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie Skłodowskiej w Toruniu
Zespół Szkół Nr 8
Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 8
im. Marii Curie - Skłodowskiej
w Toruniu
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA
–
WYCHOWANIE FIZYCZNE
I.
CELE OCENIANIA
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
wspomaganie rozwoju psychomotorycznego, psychofizycznego ucznia
motywowanie do dalszej pracy
diagnozowanie sprawności motorycznej
klasyfikowanie
dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach
II.
CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA
aktywność, frekwencja - na każdej lekcji
postęp sprawności motorycznej: dwa razy w roku
umiejętności nie mniej niż jeden raz w miesiącu
wiadomości : na bieżąco
III.
SPOSOBY OCENIANIA
wg skali ocen :
• 6
celujący
• 5
bardzo dobry
• 4
dobry
• 3
dostateczny
• 2
dopuszczający
• 1
niedostateczny
IV.
OCENA ZA POSTĘP SPRAWNOŚCI I ROZWÓJ MOTORYCZNY CECHY
MOTORYCZNE PODLEGAJĄCE ROZWOJOWI I OCENIE: SZYBKOŚĆ, SKOCZNOŚĆ,
WYTRZYMAŁOŚĆ, SIŁA KOORDYNACJA.
1. celujący
(6) - wybitna poprawa wyniku
2. bardzo dobry
(5) - lepszy wynik od diagnozy wstępnej
3. dobry
(4) - tendencje do poprawy, brak stałej poprawy
4. dostateczny
(3) - wynik utrzymany na poziomie diagnozy wstępnej
5. dopuszczający
(2) - wynik słabszy od diagnozy wstępnej
6. niedostateczny
(1) - oszukać przyczyny
Ocena semestralna lub końcowo roczna jest wynikiem analizy postępu określonych cech
motorycznych.
UWAGA!
Dopuszcza się odstępstwa od w/w kryteriów np. w wyniku długotrwałej choroby
powodującej znaczne osłabienie organizmu.
V.
OCENA ZA AKTYWNOŚĆ:
1. celujący
(6)
-zawsze bierze aktywny udział w lekcjach, reprezentuje szkołę w
zawodach, bierze udział w zajęciach dodatkowych z wychowania fizycznego
2. bardzo dobry
(5)
-zawsze bierze aktywny udział w zajęciach, wykazuje zainteresowanie
przedmiotem
3. dobry
(4)
-bierze aktywny udział w zajęciach
4. dostateczny
(3)
-bierze udział w zajęciach, wykazuje się brakami w przygotowaniach
do lekcji
str. 1
Zespół Szkół Nr 8 w Toruniu - Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 8 im. Marii Curie Skłodowskiej w Toruniu
5. dopuszczający (2) -niesystematycznie uczestniczy w lekcjach, nie jest zainteresowany
przedmiotem, wykazuje brak chęci uczestniczenia w zajęciach
6. niedostateczny (1) -brak stroju sportowego na lekcjach, brak zainteresowania przedmiotem, brak
usprawiedliwienia dla niechęci do rozwijania swojej sprawności fizycznej, brak aktywności
UWAGA ! Przez aktywność należy rozumieć wszelkie przejawy zaangażowania, wykonywanie
zadań i ćwiczeń w sposób zbliżony do maksymalnych swoich możliwości, inwencję twórczą, aktywny
udział w zajęciach i współuczestniczenie w ich organizacji, pracę na rzecz własnego zdrowia,
stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych, zdyscyplinowanie, udział w rozgrywkach
szkolnych.
VI.
OCENA ZA FREKWENCJĘ
1. celujący
(6)
-uczestnictwo we wszystkich zajęciach
2. bardzo dobry
(5)
-dwie nieobecności usprawiedliwione
3. dobry
(4)
-cztery nieobecności usprawiedliwione
4. dostateczny
(3)
-sześć nieobecności usprawiedliwionych
5. dopuszczający
(2)
-osiem nieobecności usprawiedliwionych
6. niedostateczny
(1)
-dziesięć nieobecności usprawiedliwionych
UWAGA ! W przypadku ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole, trwającej powyżej
miesiąca możliwe jest odstępstwo od w/w regulaminu.
VII. OCENA ZA WIADOMOŚCI
1. celujący
(6)
-uczeń posiada wiadomości ponadprogramowe, encyklopedyczne w
zakresie kultury fizycznej i wykorzystuje je w praktycznym działaniu
2. bardzo dobry
(5)
-uczeń posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i
wykorzystuje je w praktycznym działaniu
3. dobry
(4)
-uczeń posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy
pomocy nauczyciela
4. dostateczny
(3)
-w wiadomościach ucznia są znaczne luki a te które posiada nie
potrafi wykorzystać w praktyce
5. dopuszczający
(2)
-uczeń posiada małe wiadomości, nie potrafi wykonać prostych zadań
związanych z samooceną
6. niedostateczny
(1)
- uczeń charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej
VIII. OCENA ZA UMIEJĘTNOŚCI
1. celujący
(6 )
-rozwija uzdolnienia, osiąga sukcesy
2. bardzo dobry (5)
-duży wysiłek osiąga cel
3. dobry
(4)
-podejmę wysiłek
4. dostateczny (3)
-uczestniczy, mało się stara
5. dopuszczalny (2)
-wymaga poprawy
6. niedostateczny (1)
-całkowity brak chęci osiągnięcia celu
UWAGA ! ocenie za umiejętności podlegają wybrane zadania i wymagania wynikające z planu pracy
nauczyciela
IX.
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z RODZICAMI
wywiadówki
zebrania klasowe
konsultacje indywidualne
DYREKTOR SZKOŁY
............................................... ........
mgr Zygmunt Chlebowski
str. 2