polski english

Komentarze

Transkrypt

polski english
POLSKI
ORTEZA SZYNOWO-OPASKOWA KOŃCZYNY DOLNEJ Z SYSTEMEM
DYNAMICZNYM ACL POWER - TAURUS-ACL
CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Orteza typu zamkniętego AM-OSK-ZL/2RA-ACL
jest profesjonalnym
wyrobem medycznym kl. I poprawia-jącym wydolność chodu, służącym
do rehabilitacji uszkodzeń stawu kolanowego. Została wykonana ze
strukturalnego surowca ACTiVPREN. Dzięki
zastoso-waniu systemu
AIRSUPPLY SYSTEM polegającemu na wewnętrznej perforacji elementu
miękkiego ortezy wyrób posiada właściwość swobodniejszego oddycha-nia
skóry i odprowadzania wilgoci na zewnątrz ortezy.
Wyrób wyposażono w dociągowe taśmy VELCRO, dynamiczny system
wzmocnienia przednich więzadeł krzyżowych stawu kolanowego, dwuosiowe
anatomi-czne szyny boczne o długości 380 mm, mechanizm zębatkowy oraz
wyprofilowany pierścień o właściwo-ściach przeciwgrzybiczych doskonale
stabilizujący rzepkę .
Szyny wykonane są z wysokiej jakości stopu aluminium pokrytego na gorąco
trwałą powłoką proszkową, co powoduje, iż są one obojętne na działanie
potu pacjenta i zawartej w nim soli. Szyny te posiadają blokadę przeciwprzeprostną 15 stopni, blokadę zgięcia 75 stopni oraz blokadę całkowitego
wyprostu.
ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
AM-OSK-ZL/2RA-ACL
LOWER LIMB SUPPORT
AM-OSK-ZL/2RA-ACL
PL - EN
UMDNS: 18029
UNSPSC: 42241704
WŁAŚCIWOŚCI
Stabilizuje staw kolanowy, odciąża przyczepy mięśni; umożliwia ustawienie
zakresu ruchów w stawie (0* ,15*, 75*). Poprzez utrzymywanie stabilnej
temperatury
i elastyczny ucisk ma działanie przeciwbólowe, zmniejszające obrzęki; ułatwia wchłanianie wysięków
i krwiaków po
przebytych urazach. Optymalna długość dla osób wysokich lub przy znacznej
otyłości; szcze-gólnie dla osób z przewlekłą złożoną niestabilnością stawu
kolanowego i po uszkodzeniu więzadeł krzyżo-wych leczonych operacyjnie
lub zachowawczo. Wskaza-nia i zasady stosowania określa lekarz
prowadzący.
ZASTOSOWANIE
Po uszkodzeniu więzadeł
zachowawczo.
krzyżowych
leczonych
operacyjnie
lub
ENGLISH
2013
REH4MAT Sławomir Wroński;
36-060 Głogów Młp., ul. Piaski 47
Adres korespondencyjny
Mailing address:
ul. Truskawkowa 17, Widna Góra,
37-500 Jarosław,POLAND
tel. +48 (016 ) 621 42 20
tel. +48 (016) 621 41 35
fax.: +48 (016) 621 42 13
e-mail: [email protected]
www.reh4mat.com; www.ortezy.pl
590128913072
5 901289 130721
UL/AM-OSK-ZL/2RA-ACL:01/2013
LOWER LIMB BRACE WITH WITH DYNAMIC SYSTEM ACL POWER
- TAURUS-ACL
PRODUCT DESCRIPTION
Closed brace AM-OSK-ZL/2RA- ACL is a professional first class, medical
product improving efficiency of walk, used in rehabilitationafter damage
of the knee joint.It is made of structural ACIV PREN material. Thanks to
the use of the AIR SUPPLY SYSTEM (internal perforation of soft part of
the brace) the product is characterized by better breathing of skin and
derivation of humidity from the skin. The brace is equipped with four,
independent sets of support belts made of VELCRO tape, knee cap
ligament protection ACL and two double axis anatomic lateral splints which
in flection and extention copy the natural movement of the joint and during
work don’t change their position in relation to the axis of the knee joint. The
positioning of the splints in the brace supports the knee joint and allows for
achievement of perfect lateral stabilization. Anatomically shaped ring with
antifungal properties, perfectly stabilizing the knee cap.
PROPERTIES
Provides stabilization to the knee joint, releases stress from the knee capthigh joint and muscles,
enables set up of movement range of the joint: (- 15°/0°/75°). Perfect in case
of sprains of ligaments before and after the surgery. Perfectly stabilizes the
shin. Application: especially for patients with chronic instability of the knee
joint, after damage to the ligaments, in degenerative changes in case of
patients not agreeing or not qualified for surgery.
PURPOSE OF USE
- after injury of knee joint not requiring or not qualified for surgery
(dislocations and sprains);
- in advanced degenerative changes and/or instability of the joint due
to injury or illness in case of patents not agreeing or not qualified for
surgery;
- in rehabilitation after surgery of the knee due to injury or illness;
Po uszkodzeniu więzadeł krzyżowych leczonych operacyjnie lub
zachowawczo.
W zaawansowanych zmianach zwyrodnieniowych i/lub niestabilności stawu
będących następstwem prze-bytych urazów lub stanów chorobowych
u osób nie wyra-żających zgody, lub nie kwalifikujących się do leczenia
operacyjnego
Po przebytych urazach stawu kolanowego nie wyma-gających lub nie
zakwalifikowanych do leczenia opera-cyjnego (skręceniach z uszkodzeniem
więzadeł pobo-cznych i krzyżowych, w naderwaniach przyczepów mięśniowych ).
W rehabilitacji po leczeniu operacyjnym stawu kola-nowego z przyczyn
urazowych i chorobowych.
W niedowładach kończyn dolnych do pionizacji i nauki chodzenia.
W zapobieganiu i leczeniu przykurczów stawu kolano-wego z przyczyn
ortopedycznych lub neurologicznych.
INFORMACJE DODATKOWE
Jedynie stosowana zgodnie ze zaleceniem lekarza prowadzącego,
prawidłowo założona i dopasowana orteza spełnia założoną funkcję –
niewłaściwe stosowa-nie może doprowadzić do nasilenia dolegliwości ze
strony stawu z pogorszeniem wydolności chodu, powsta-nia zmian skórnych,
obrzęków podudzia i stopy, powsta-wania żylaków i stanów zapalnych żył.
Podczas stosowania ortezy jako opatrunku unieru-chamiającego- wszelkie
zmiany ustawienia muszą być uzgadniane z lekarzem prowadzącym.
Nie jest dozwolo-ne samodzielne zdejmowanie ortezy – możliwe jedynie
niewielkie poluzowanie lub przesuniecie pasków.
Orteza służy do chodzenia – przy dłuższym siedzeniu konieczne jest
zdejmowanie.
Długotrwałe stosowanie ortezy kolana może prowa-dzić do zaników mięśni
uda - wskazane jest systematy-czne wykonywanie ćwiczeń wzmacniających
mięśnie uda.
W przypadku wystąpienia obrzęków podudzia i stopy konieczne jest
skontaktowanie się z lekarzem prowadzą-cym - zwykle konieczne jest
stosowanie pończoch p.żylakowych.
Skóra w miejscu przylegania ortezy powinna być czysta ( nie należy
stosować maści kremów, okładów leczniczych bezpośrednio przed
założeniem ortezy).
Niewłaściwa konserwacje wyrobu – zbyt rzadkie pranie, pobieżne płukanie
ze środków piorących może prowadzić do powstawania zmian skórnych
- in atony of lower limbs, during upright standing and learning to walk.
CONTRAINDICATIONS
- In case of coexisting varicose vein, previous inflammation of veins,
swelling of legs – use of the brace is possible only on specifically selected
varicose veins knee-height socks or stockings with II* pressure;
- In case of skin changes in place where the brace touches the skin
(abrasions, injuries, skin eczema)it is necessary to contact your doctor.
The use of the brace is possible after a dressing is applied;
- The correctness of the use of the brace should be especially controlled in
case of children, patients with memory failure and abalienated;
Attention:
- Use of the brace without following this instruction may result in severe
complications;
- Patients using the brace without doctor’s or therapist recommendation,
use the brace on their own risk.
INFORMATION FOR PATIENTS
- Only properly selected, fitted and used according to doctor’s instruction
brace fulfils its function – incorrect use may cause increase of problems
with the joint, skin abrasion, problems with walking, swelling, vein
inflammation
- The brace is designed for walking- in case of longer sitting it is necessary
to remove it;
- Long term use of the brace may lead to decline of thigh muscles – it is
advised to do regular exercise to strengthen the thigh muscles;
- In case of swelling of thigh of foot it is necessary to contact the doctorusually the use of the varicose vain stockings is necessary;
- No kind of cream, poultice, ointments etc should be used before the
application of the brace;
- Wrong maintenance of the product (insufficient washing and rinsing) may
lead to skin abrasion, rushes, allergic reactions connected with excessive
sweating and development of bacteria.
MAINTANENCE
- Wash by hands in warm water with soap in temperature of 30°;
- Do not mould;
- Do not chlorinate;
związanych ze wzmożoną potliwością pod ortezą.
PRZECIWWSKAZANIA
W przypadku współistnienia żylaków , przebytych sta-nów zapalnych żył
głębokich, obrzęków kończyn dolnych stosowanie ortezy jest możliwe
jedynie po założeniu prawidłowo dobranych podkolanówek lub pończoch
przeciw żylakowych z II* ucisku.
W przypadku zmian na skórze w miejscach przylega-nia (otarcia naskórka,
zranienia, egzemy skórne) konie-czne jest skontaktowanie z lekarzem
prowadzącym. Stosowanie ortezy jest ograniczone - możliwe po założe-niu
opatrunku.
Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stoso-wania ortezy zgodnie
z zaleceniami lekarza u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci i u chorych
psychicznie.
KONSERWACJA
Prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze do 30
stopni - DOKŁADNIE WYPŁUKAĆ
Nie prasować
Nie chlorować
Suszyć z daleka od źródeł ciepła
UWAGA: PRZED PRANIEM WYROBU NALEŻY WYMONTOWAĆ SZYNY
BOCZNE.
UWAGA:
Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie
sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u wykwalifikowanego
pracownika firmy Reh4Mat lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.
Termin ważności: NIE OKREŚLA SIĘ
Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG.
Nr rejestracyjny producenta w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie:
PL/CA01 05556 Do wszystkich wyrobów producent wystawił stosowne deklaracje zgodności.
- Dry away from sources of warmth;
CAUTION!
Before washing disassemble side splint!
Producer’s registration number PL/ CA 01 05556; DE/0000010937;
Registration number:. DE/CA37/882/55.2 Medical products class
1 – conforming the directive of the Board (93/42/EWG) concerning
medical products. Producer of orthopedic and medical products, firma
REH4MAT Sławomir Wroński issued appropriate EC declaration of
conformity.

Podobne dokumenty

polski english

polski english - W przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, egzemy skórne) konieczne jest skontaktowanie z lekarzem prowadzącym. Stosowanie ortezy jest ograniczone - możliwe...

Bardziej szczegółowo