Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od maja 2008 roku

Komentarze

Transkrypt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od maja 2008 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od maja 2008 roku realizuje projekt systemowy
„Przyszłość w Twoich rękach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
EDYCJA 2012
CELEM PROJEKTU
jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia
społecznego osób w wieku aktywności
zawodowej.
W
projekcie
uczestniczy
30
osób;
bezrobotnych,
nieaktywnych
zawodowo
mieszkańców Sopotu.
INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI:
Warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem
Warsztaty z zakresu zarządzania czasem
Warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów
Indywidualne konsultacje z psychologiem
Grupy wsparcia
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
Warsztaty aktywizująco-motywujące
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
Szkolenie w zakresie kreowania własnego wizerunku
Kurs komputerowy
Kursy zawodowe dobierane indywidualnie do potrzeb i predyspozycji beneficjentów
Trening readaptacji społecznej dla beneficjentów przebywających w mieszkaniu
chronionym
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE OTOCZENIE BENEFICJENTÓW W RAMACH AKTYWNEJ INTEGRACJI:
zapewnienie opieki dzieciom beneficjentów w trakcie ich uczestnictwa w zajęciach związanych z
aktywną integracją.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty