Podwyższenie kapitału zakładowego

Komentarze

Transkrypt

Podwyższenie kapitału zakładowego
RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI
typ raportu
Raport Current
numer
19/2015
data dodania
2015-06-12
spółka
Hetan Technologies S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego
Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 czerwca
2015 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych:
•
o kwotę nie wyższą niż 60.908,10 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiem złotych i
dziesięć groszy) dokonane poprzez emisję nie więcej niż 609.081 (sześćset dziewięć
tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej
0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda;
•
o kwotę nie wyższą niż 594.936,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt groszy) dokonane poprzez emisję nie
więcej niż 5.949.366 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta
sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł
(zero złotych i dziesięć groszy) każda.
Akcje serii B zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej spółce New Media
Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie nie więcej niż 581.232 akcji,
spółce Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy „Doskomp” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w
zakresie nie więcej niż 21.608 akcji oraz spółce LPE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w zakresie
nie więcej niż 6.241 akcji. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 15 lipca 2015 r.
Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez
zawarcie umów z osobami fizycznymi lub Prawnymi (spółkami osobowymi). Zarząd Spółki
skieruje propozycję objęcia akcji do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z
zachowaniem warunków emisji niepublicznej. Umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi
przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 września 2015 r.
W interesie Emitenta dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru. Pełny
tekst opinii Zarządu Emitenta w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy wraz z tekstem właściwych uchwał został opublikowany
raportem bieżącym numer 18/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Akcje serii B i C zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki określi szczegółowo warunki subskrypcji
akcji serii B i C.
Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Arno Alexander Sardelic – Prezes Zarządu