pdf schemat budowy

Komentarze

Transkrypt

pdf schemat budowy
Schemat budowy baterii ideowy
1
2
4
3
7
8
9
29
10
12
11
5
17
13
16
14
15
30
18
23
22
21
19
1-3
4-6
7-12
13-17
18-22
23
24-27
28
29
30
20
6
24
-elementy perlatora
- elementy korpusu baterii
- elementy ³¹czenia elementów korpusu 4 i 5
- elementy prze³¹cznika
- elementy uchwytu
- g³owica
- elementy podstawy
- wê¿yki przy³¹czeniowe
- s³uchawka prysznicowa
- w¹¿ prysznicowy
25
28
26
27
Schemat baterii zwymiarowany (w mm)
ö2
8
198
752
837
985
1107
46
90
50
ö45
160
ARAC.1056CR

Podobne dokumenty