Przetwornica ENI-PT600/24/AC

Komentarze

Transkrypt

Przetwornica ENI-PT600/24/AC
Przetwornica ENI-PT600/24/AC
ZASTOSOWANIE
Przetwornica statyczna ENI-PT600/24/AC jest przeznaczona do zasilania
obwodów pomocniczych oraz do zasilania wentylatorów w modernizowanych
wagonach rodziny 105N.
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
420 ÷ 900VDC
Wyjście napięcia stałego
napięcie znamionowe
27,6V ± 0,5V
prąd znamionowy
100A
prąd maksymalny
150A
prąd ładowania baterii ograniczany do 25A ± 2A
zabezpieczenie przed zwarciem zacisków wyjściowych
zabezpieczenie przed długotrwałym przeciąŜeniem (do 10s)
Wyjście napięcia przemiennego trójfazowego
napięcie wyjściowe
3x230V, 50Hz
zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŜeniem
kontrola pracy wentylatora
Temperatura otoczenia
-30°C ÷ +40°C
Stopień ochrony obudowy
IP54
Chłodzenie
naturalne
Poziom hałasu
nie emituje dźwięku w paśmie akustycznym
Masa:
90kg
BUDOWA
Przetwornica posiada szczelną obudowę wykonaną z blachy stalowej
ocynkowanej i malowanej proszkowo. Na bocznych ścianach obudowy
umieszczono radiatory aluminiowe odprowadzające ciepło z elementów
półprzewodnikowych przetwornicy. Przednią ścianę obudowy wykonano
w postaci pokrywy zamykanej na kilka specjalnych zamków, co umoŜliwia
wygodny dostęp do wnętrza przetwornicy. Przetwornica ma wymiary
pozwalające na mocowanie jej w miejscu po przetwornicy wirującej za pomocą
czterech sworzni M12, przy wykorzystaniu otworów istniejących w konstrukcji
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 11, tel. 042 652 15 55, fax. 042 652 16 11
[email protected], www.enika.pl
wagonu. Do przyłączenia przewodów zasilających oraz obwodu wentylatora
słuŜą hermetyczne złącza umieszczone na przedniej ścianie obudowy. Do
przyłączenia obwodów niskiego napięcia słuŜy złącze wielostykowe typu SzRG
umieszczone na prawym boku obudowy.
OPIS DZIAŁANIA
Funkcje realizowane przez przetwornicę:
utrzymywanie stałej wartości napięcia wyjściowego na poziomie 27,6V
niezaleŜnie od zmian napięcia wejściowego i obciąŜenia
funkcja soft start, czyli łagodne narastanie napięcia wyjściowego od zera do
wartości znamionowej po załączeniu przetwornicy
ograniczanie prądu wyjścia napięcia stałego do maksymalnej wartości 150A
poprzez obniŜanie wartości napięcia wyjściowego
kontrola stanu przeciąŜenia przetwornicy. Utrzymywanie się poboru prądu o
wartości 150A przez czas dłuŜszy od 10s powoduje wyłączenie
przetwornicy. JeŜeli przeciąŜenie ustąpi wcześniej, przetwornica powraca do
normalnej pracy.
ograniczenie prądu ładowania akumulatora do 25A poprzez obniŜenie
napięcia wyjściowego
zasilanie
wentylatora
napięciem
przemiennym
3x230V,
50Hz,
o stabilizowanej wartości skutecznej i częstotliwości. Prędkość obrotowa
wentylatora moŜe być obniŜona po otrzymaniu sygnału z układu sterowania
wagonu.
nadzorowanie pracy wyjścia 3x230V, 50 Hz poprzez kontrolę pobieranego
prądu. Wykroczenie prądu poza dopuszczalny zakres powoduje wyłączenie
przetwornicy albo (opcjonalnie) wyłączenie wyjścia 3x230V i przesłanie
komunikatu do układu sterowania wagonu.
funkcja soft start, czyli łagodny rozruch silnika wentylatora przy zachowaniu
momentu obrotowego
samoczynne podejmowanie normalnej pracy po zaniku i ponownym
pojawieniu się napięcia zasilającego
wysyłanie komunikatów o stanie obwodów i wyjść przetwornicy do układu
sterowania wagonu
Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA Sp. z o.o.
91-223 Łódź, ul. Morgowa 11, tel. 042 652 15 55, fax. 042 652 16 11
[email protected], www.enika.pl