EBUD

Komentarze

Transkrypt

EBUD
PRZEDSTEBIORSTWO
WTELOBRANZOWE
,,EBUD"- Przemysi6wka Sp. z o.o.
tel. (+48 52132O21 O0,fax: 32O 21 20
wwvr.ebud,com.Dl
e-mail: [email protected]
r
Bydgoszcz, dnia 15.11.200'1
.
LIST REF'ERENCYJNY
Mamy przyjemno(i poinformowai,ze Firma JONf,X SPORT Krzysztof Olszewskiz
zostalado solidnychkontrahent6w
siedzib4przyul. BankuMiast4 , 06-500Mlawa, zaTi'czota
naszejfirmy.
Firma JONEX SPORT w ramachrealizacji kontraku p.n. ,,Budowa Centrum Sportowo i doldadnosci4dostarczylai
Rehabiutacyjnegow Gostyc]'nie ,, z nalez)'te starannosciq
wvDosa2enie
obiektuw :
zamontowa,la
- 1kpl.( wrazz wykonaniemfundamentu)
- trybuny zewnQtrzne
- 2 sn.
- bramki do pilki no2nej
- 1 kpl.
- belki do skokuw da.]
- 1 kpl
- ryDuny wewnQtrzne
- 2 kpl
- koszepodwieszane
- 4 kpl.
koszetreningowe
- 2 kpl
- bramki do pilki rqcznej
- 1 kpl
- siatk6wka
- tenis
I kpl
- kotaragrodzqca
z napgdemelektrycznym- 2 kpl.
- 1,13n
- pilkochrl4y
8t
- drabinkigimnastyczneo wym. 1,8x 3,0m - 10 kpl.
- 3 kpl.
- tuleje do gry w siatk6wka
robot zamknplasia kwotq 194200,-zl.
CaloSdwykonanych
i zamontolvane
w terminie
WAff elementyzostalydostarczone
i przy uwzglQdnieniuwymagair
pazdziernika
200'1
|.
zgodnie
z
dokumentacj4
03
01
do
od
sierpnia
lnwesrora.
Nale2y podkeili6 bardzodobr4 koordynacjgrob6t,wysok4jakoSi wykonywanychprac oraz
teminowoSe.
z Firm4 JONfx
wysokocenimy wsp6lpraca
Reasumuj4c,
polecii przyrealizacjipodobnychinwestycji.
SPORT Krzysztof
AQAP2120:2003NCAGE
KONAO:BFE BANK S.A. ODDZ. BYDGOSZCZnr 38-1140-1052-0000-3299-$0ono01
KRS nr OoOfi 54459 Sad Reionowy w Bydgo*czy, Xlll Wydzial Gospodarczy KBS
REGON090501367 NIP 554-030-94-50 Kapital Zakladowy 131.50O,0O
zl
l mozemy

Podobne dokumenty