Aneks 5 do Prospektu Emisyjnego PBG S.A., zatwierdzonego dnia

Komentarze

Transkrypt

Aneks 5 do Prospektu Emisyjnego PBG S.A., zatwierdzonego dnia
Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego akcji serii F spółki PBG S.A.
Str. 25 pkt. 1.3.10 dodaje się:
W dniu 18 stycznia 2007 r. akcjonariusze załoŜyciele – p. Jerzy Wiśniewski, p. Małgorzata Wiśniewska
oraz p. Tomasz Woroch zawarli, w ramach giełdowych transakcji pakietowych oraz w ramach
transakcji poza rynkiem regulowanym, transakcje sprzedaŜy przysługujących im Prawa Poboru, po
cenie wynoszącej 2,33 zł za jedno Prawo Poboru. Dzień rozliczenia zawartych transakcji i
przeniesienie własności nastąpi w dniu D+2 tzn. 22 stycznia 2007 r.
Str. 107 pkt. 15.2 w tabeli drugi wiersz otrzymuje brzmienie:
123.837 akcji, w tym:
Tomasz Woroch
116.667 akcji imiennych
uprzywilejowanych co do głosu*
123.837
1,03
1,45
Nie posiada opcji na akcje
Str. 107 pkt. 15.2 w tekście pod tabelą ostatnie zdanie w brzmieniu:
Po dokonaniu konwersji Pan Tomasz Woroch posiada 323.837 akcji Emitenta, w tym 116.667 akcji
imiennych uprzywilejowanych co do głosu, poniewaŜ wraz z dokonaniem konwersji wygasło
uprzywilejowanie 200.000 akcji.
otrzymuje brzmienie:
Po dokonaniu konwersji, wygasło uprzywilejowanie 200.000 akcji Emitenta naleŜących do Pana
Tomasza Worocha, a następnie w dniu 18 stycznia 2007 r. Pan Tomasz Woroch zawarł transakcję
sprzedaŜy 200.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta (rozliczenie ww. transakcji i przeniesienie
własności nastąpi w dniu 22 stycznia 2007 r.), w związku z czym obecnie posiada on 123.837 akcji
Emitenta, w tym 116.667 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu oraz 7.170 akcji zwykłych na
okaziciela.
Str. 148 pkt. 1.3. dodaje się:
W dniu 18 stycznia 2007 r. akcjonariusze załoŜyciele – p. Jerzy Wiśniewski, p. Małgorzata Wiśniewska
oraz p. Tomasz Woroch zawarli, w ramach giełdowych transakcji pakietowych oraz w ramach
transakcji poza rynkiem regulowanym, transakcje sprzedaŜy przysługujących im Prawa Poboru, po
cenie wynoszącej 2,33 zł za jedno Prawo Poboru. Dzień rozliczenia zawartych transakcji i
przeniesienie własności nastąpi w dniu D+2 tzn. 22 stycznia 2007 r.
W dniu 18 stycznia 2007 r., p. Tomasz Woroch zawarł transakcję sprzedaŜy 200.000 Akcji Serii A
zwykłych na okaziciela. Cena sprzedaŜy akcji przez p. Tomasza Worocha wyniosła 270 zł za jedną
akcję. Dzień rozliczenia zawartej transakcji i przeniesienie własności nastąpi w dniu D+2 tzn. 22
stycznia 2007 r.
Str.170 pkt. 4 dodaje się:
W dniu 18 stycznia 2007 r., p. Tomasz Woroch zawarł transakcję sprzedaŜy 200.000 Akcji Serii A
zwykłych na okaziciela. Cena sprzedaŜy akcji przez p. Tomasza Worocha wyniosła 270 zł za jedną
akcję. Dzień rozliczenia zawartej transakcji i przeniesienie własności nastąpi w dniu D+2 tzn. 22
stycznia 2007 r.