zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi telefonii komórkowej

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi telefonii komórkowej
Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno „współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek - najlepsza inwestycja
.
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-015 Głowno , ul. Ludwika Norblina 1
tel./fax. 42/719-27-25 , 42/719-27-09 , e-mail [email protected]
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – świadczenie usługi telefonii komórkowej.
III. OPIS ZAMÓWIENIA- przedmiotem zamówienia jest zakup usługi telefonii
komórkowej w formie nabycia 12 kart doładowujących dla aktualnie posiadanego numeru
telefonu komórkowego.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
- koszty związane z przeniesieniem posiadanego numeru telefonu do Państwa sieci wraz
z dokonaniem formalności z tym związanych ;
- koszty/stawka za minutę połączenia w ramach Państwa sieci;
- koszty/stawka za minutę połączenia do innych operatorów;
-koszty sekundowego naliczania od 1 sekundy połączenia;
- przesyłania w wersji elektronicznej bilingów wykonywanych rozmów raz na 3 miesiące.
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać na adres
Zamawiającego drogą pocztową, faxem, mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.07.2013r.
V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ważnych będzie cena brutto
zamawianego towaru.
VI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Magdalena Rożniata – Starszy specjalista pracy z rodziną , Tel.42/719-27-09
Głowno 05.07.2013r.
podpis
Magdalena Rożniata
Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno „współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek - najlepsza inwestycja
…………………………………………….
Nazwa firmy składającej ofertę
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głownie
Oferta cenowa
W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym podajemy cenę za usługę telefonii
komórkowej;
1.koszty związane z przeniesieniem posiadanego numeru. telefonu do Naszej sieci wraz
z dokonaniem formalności, z tym związanych
cenna netto ……….…………………………………….. zł
słownie……………………………………………………………..zł
cena brutto …………………………………………………….zł
słownie…………………………………….………………………zł
2.koszty/stawka za minutę połączenia w ramach Naszej sieci
cena netto…………………………………zł
słownie…………………………………………………..……..zł
cena brutto ……………………………………..…………….zł
słownie……………………………………………..……………zł
3.koszty/stawka za minutę połączenia do innych operatorów
cena netto…………………………………zł
słownie…………………………………………………..……..zł
cena brutto ……………………………………..…………….zł
słownie……………………………………………..……………zł
Projekt „Aktywna integracja w mieście Głowno „współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Człowiek - najlepsza inwestycja
4.koszty przesyłania w wersji elektronicznej bilingów wykonywanych rozmów
3 miesiące.
cenna netto ……….…………………………………….. zł
słownie……………………………………………………………..zł
cena brutto …………………………………………………….zł
słownie…………………………………….………………………zł
raz na