Konkurs fotograficzny „ PROW 2007

Komentarze

Transkrypt

Konkurs fotograficzny „ PROW 2007
Załącznik do Regulaminu
Konkurs fotograficzny
„ PROW 2007-2013 w Twojej fotografii”
FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY
Oświadczenie osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby biorącej udział w Konkursie:
Imię i nazwisko...............................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość..........................................................................................
Ulica i nr domu...............................................................................................................
Telefon............................................................................................................................
e-mail..............................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. akceptuję regulamin Konkursu;
2. jestem autorem zdjęć oraz przyjmuję na siebie odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora
Konkursu,
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133
poz.833 z późn. zm.;
4. udzielam Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej
Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń
terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczególności obejmującej uprawnienie do:







utrwalania;
zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką
drukarską;
wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;
wprowadzenia do pamięci komputera;
publikacji w materiałach promocyjnych Organizatora;
publikacji na stronie internetowej Organizatora;
upowszechnianiu w formie wernisaży w każdym miejscu i w dowolnym czasie.
............................................................
Miejscowość, data czytelny podpis
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podobne dokumenty