MSWT 2v4 montaż - Proma-Elektronika

Komentarze

Transkrypt

MSWT 2v4 montaż - Proma-Elektronika
Uwagi:
MSWT 2v4
Moduł wykonawczy sterownika jest przystosowany
do montaŜu na standardowej szynie DIN.
Instrukcja MontaŜowa
Dozwolony jest montaŜ sterownika w dowolnej
pozycji.
Uwaga!!! Przed montaŜem sterownika naleŜy
zapoznać się z instrukcją!!!
Zaleca się wymianę wszystkich starych przewodów
na nowe.
Podczas wykonywania jakichkolwiek prac
montaŜowych lub podłączeniowych naleŜy
bezwarunkowo wyłączyć napięcie zasilające
sterownik!!!
Nieprzestrzeganie instrukcji moŜe spowodować
utratę gwarancji
Zaleca się montaŜ modułu wykonawczego blisko
elektrozaworów, co znacznie ułatwia podłączenia i
eliminuje wiązki kablowe.
Nie naleŜy wpinać w obwód elektrozaworów
Ŝadnych dodatkowych urządzeń (układów
czasowych, łączników krańcowych, wyłączników
itp.)
1. Sposób okablowania sterownika:
2. Podłączenie zasilania sterownika:
Zasilacz sterownika (moŜe to być transformator z
mostkiem prostowniczym) powinien być wyposaŜony
na wyjściu w kondensator elektrolityczny o
pojemności min.4700uF / 35V. W razie wątpliwości
naleŜy taki kondensator podłączyć równolegle do
wyjścia zasilacza. Moc zasilacza musi być
wystarczająca do zasilenia 4 elektrozaworów
jednocześnie (zalecany min. 200W).
Sposób podłączenia zasilania sterownika:
Sterownik posiada złącza śrubowe przystosowane
do podłączania przewodów o przekroju 0,5 – 2,5mm2.
Do wszystkich połączeń naleŜy stosować przewody
miedziane (linka) zakończone tulejkami zaciskowymi.
Listwa pomocnicza słuŜy do rozgałęzienia napięcia
24V dla elektrozaworów / krańcówek i zasilenia
sterownika.
Uwaga!!! Przed podłączeniem zasilenia upewnić się
(np. przy pomocy multimetru), czy napięcie
zasilania mieści się w bezpiecznych granicach 1228V.
ZALECANE NAPIĘCIE ZASILANIA TO 23-25V
Zalecany przewód do podłączenia zasiania to
2x1,5mm2 zakończony tulejkami zaciskowymi.
3. Podłączenie czujników krańcowych
(krzywkowych lub indukcyjnych).
Po podłączeniu zasilacza moŜna podłączyć panel
sterujący za pomocą przewodu transmisyjno –
zasilającego. Po załączeniu zasilania powinien panel
sterujący (z przyciskami i wyświetlaczem) przejść
pozytywnie testy komunikacyjne, co będzie
potwierdzeniem poprawności podłączenia i działania
sterownika. Następnie naleŜy wyłączyć zasilanie
sterownika.
Czujniki krańcowe umieszczone na maszynie
naleŜy zasilić napięciem dodatnim 10-30V (moŜna
wykorzystać listwę pomocniczą). Przewody
„powrotne” z krańcówek naleŜy podpiąć do
górnych zacisków śrubowych sterownika. KaŜda
krańcówka powinna mieć tak podpięte styki, Ŝeby
były zwierane w krańcowych pozycjach elementów
maszyny.
Np. krańcówka nr.1. (Potwierdzenie zamknięcia
formy) powinna mieć zwarte styki (pojawi się
napięcie na wejściu 1) wtedy, gdy nastąpi całkowite
zamknięcie formy (kolana wyprostowane).
Spis podłączeń łączników krańcowych:
1. Potwierdzenie zamknięcia formy
2. Potwierdzenie otwarcia formy
3. Potwierdzenie wykonania wtrysku
4. Potwierdzenie wycofania ślimaka(dekompresji)
5. Potwierdzenie nabrania tworzywa
6. Potwierdzenie cofnięcia wyrzutnika
7. Potwierdzenie wypchania wyrzutnika
8. Potwierdzenie zamknięcia osłon
9. Spowolnienie otwierania form
10. Spowolnienie zamykania form
11. Potwierdzenie dojazdu agregatu
12. Potwierdzenie docisku ustnika agregatu
13. Spowolnienie wtrysku
14. Zabezpieczenie form
Zalecany przewód do podłączenia łączników
krańcowych to 0,5-0,75mm2 zakończony tulejkami
zaciskowymi.
Poprawność podłączenia moŜna sprawdzić
załączając zasilanie sterownika i przejściu do opcji
monitorowania stanu wejść. Aby tego dokonać naleŜy
naciskać przycisk „menu” ( -->) aŜ do momentu
ukazania się na wyświetlaczu komunikatu: STAN
WEJŚĆ. W dolnej linijce zostanie przedstawiony stan
14 wejść (kreski lub cyfry) – kaŜda pozycja
odpowiada jednej linii wejściowej i tak symbol „-”
oznacza brak napięcia na wejściu (styki krańcówki
rozwarte) a jeśli jest napięcie na danym wejściu to
wyświetla się zamiast kreski numer wejścia.
Uwaga! Nr wejść 10,11,12,13,14 są wyświetlane
jako 0,1,2,3,4 na pięciu ostatnich pozycjach.
Po sprawdzeniu poprawności podłączeń naleŜy
wyłączyć zasilanie sterownika.
4. Podłączenie elektrozaworów do sterownika:
Elektrozawory naleŜy podłączać do dolnej listwy
zaciskowej sterownika.
Uwaga! Na wyjściach sterownika w momencie
załączenia danego wyjścia jest podawany ujemny
biegun zasilania...
Elektrozawory jedno-cewkowe (dwupołoŜeniowe)
zaleca się podłączać przewodem dwuŜyłowym
2x0,75mm2 – jedną Ŝyłę naleŜy podpiąć do plusa
zasilania (listwa pomocnicza) a drugą Ŝyłę do
odpowiedniego wyjścia sterownika.
Elektrozawory dwu-cewkowe (trójpołoŜeniowe)
zaleca się podłączać przewodem trzyŜyłowym
3x0,75mm2 – „wspólną” dla obu cewek Ŝyłę naleŜy
podpiąć do plusa zasilania (listwa pomocnicza) a dwie
pozostałe do odpowiednich wyjścia sterownika.
Zalecany przewód do podłączenia elektrozaworów to
0,75mm2 zakończony tulejkami zaciskowymi.
Spis podłączeń elektrozaworów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zamykanie form (imadła)
Otwieranie form (imadła)
Wtrysk (ślimak do przodu)
Dekompresja (wycofanie ślimaka)
Plastyfikacja (obrót ślimaka)
Zawór przelewowy pompy 1
Wyrzutnik
Wycofanie wyrzutnika
Zawór przelewowy pompy 2
Zabezpieczenie form
Agregat do przodu
Wycofanie agregatu
Ciśnienie docisku (po wtrysku)
Ciśnienie
plastyfikacji
(ciśnienie
wycofania
ślimaka
podczas
nabierania
tworzywa)
Uwaga!!!
Po podłączeniu elektrozaworów naleŜy
bezwzględnie sprawdzić cewki elektrozaworów
oraz poprawność połączeń za pomocą omomierza
wpiętego pomiędzy plus zasilania (listwę
pomocniczą) a kaŜde wyjście sterownika (14
zacisków dolnej listwy sterownika). Rezystancja
pokazywana przez omomierz nie moŜe być
mniejsza niŜ 8Ω w przeciwnym razie moŜe dojść do
uszkodzenia układu wyjściowego!!!
5. Testowanie.
Jeśli wszystkie podłączenia zostały sprawdzone
moŜna przetestować pracę sterownika a zarazem całej
maszyny. W tym celu naleŜy zmniejszyć ciśnienia do
bezpiecznych granic i uruchomić silnik pompy oraz
załączyć układy grzewcze cylindra wtryskowego. Po
osiągnięciu odpowiedniej temperatury moŜna załączyć
zasilanie sterownika i przetestować pracę maszyny w
trybie ręcznym (naciskając niebieskie przyciski).
NaleŜy pamiętać, Ŝe wszystkie odłączenia /
podłączenia i zamiany przewodów naleŜy
wykonywać przy wyłączonym zasilaniu
sterownika!!!
Uwaga:
KaŜda funkcja jest ograniczona za pomocą ustawień
łączników krańcowych i moŜe w danej chwili być
wyłączona... Tzn., jeśli np. jest podany sygnał na
wejście nr 1, a forma nie jest zamknięta to nie jest
moŜliwe zamykanie formy (źle ustawiona krzywka).
JeŜeli test w trybie ręcznym wypadł pozytywnie to
moŜna uznać, Ŝe sterownik został poprawnie
podłączony.
Często popełnianym błędem jest błędne (zamienione)
podłączenie cewek elektrozaworów
trójpołoŜeniowych (dwu-cewkowych) – skutkiem tego
jest zamiana funkcji w trybie ręcznym np. naciskając
przycisk zamknięcia formy forma się otworzy.
Miłego montaŜu i uŜytkowania Ŝyczy zespół „PROMA-Elektronika”
www.proma-elektronika.pl
tel. +48 604 247 648