IX_X_2015/2016 - III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

Komentarze

Transkrypt

IX_X_2015/2016 - III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy
III Liceum
Ogólnokształcące
w Brodnicy
Nowy rok
2
Pamiętamy
2
Narodowe czyta- 3
nie „Lalki”
Wyjazdy
3
Stypendia Burmistrza dla
najlepszych
4
Licealista
Numer 1
wrzesień/październik 2015/2016
„Moje znaki szczególne
To zachwyt i rozpacz”
Wisława Szymborska
Wspominamy W. 5
Bartoszewskiego
Klasycy literatu- 6
ry: Eustachy
Rylski
Nasza Laureatka: Karolina
Dąbrowska
7
Szkolne wybory
8
Wywiad z
A. Paterewicz
9
Dzień Papieski i 10
Święto Edukacji
Narodowej
Liga Strzelecka
11
Konkurs
Matematyczny
12
13
Obóz integracyjny 2015
14
15
Nasze wyprawy:
Tatry
16
17
Z wizytą w Europarlamencie
18
19
stości i siły poetyckiego spojrzenia. Poezji jako odpowiedzi na życie, sposobu na życie, pracy nad
Recenzja:
20
„Czas zabijania” 21
Wiersze Wisławy Szymborskiej to perfekcja słowa, wysoce wycyzelowane obrazy, myślowe allegro
Nasze pasje
22
literackie: Szym- 23
borska
Coś dla ducha:
24
„Portret kobiecy”
Laudacja Noblowska (1996)
"W Wisławie Szymborskiej Szwedzka Akademia chce uhonorować przedstawicielkę niezwykłej czysłowem jako myślą i wrażliwością.
ma non troppo, jak nazywa się jeden z jej wierszy. Jednak ciemność, której nie ulegają one bezpośrednio, wyczuwa się w nich tak, jak ruch krwi pod skórą"
W tym roku poświęcimy szczególną uwagę refleksjom, jakie pozostawiła po sobie nasza Noblistka.
Twórczość Wisławy Szymborskiej
to prawdziwa szkoła języka, stylu, wrażliwości i niebanalnej, nienachalnej mądrości…
Nowy rok szkolny
My to mamy szczęście
1 września powitaliśmy rok szkol-
O tym, co nasz czeka w nowym roku
ny 2015/2016. Na uroczystym spo-
mówili pan dyrektor Tomasz Wysocki i
tkaniu w sali audytoryjnej spotka-
pani dyrektor Maria Malinowska.
liśmy się wszyscy w komplecie,
radośni, chociaż jeszcze nie do
Red.
końca przekonani, że chcemy pożegnać wakacje.
"Ty to masz szczęście?" przypomniała
nam Kasia Jaworska, pięknie śpiewając znaną piosenkę o kraju nad Wisłą.
I rzeczywiście, chyba mamy szczęście,
bo 1 września zobaczyliśmy wszystkich naszych kolegów - uśmiechnię-
tych, pełnych energii, wszystkich - w
komplecie. Mamy też świetnych pierwszaków.
Pamiętamy!
Przy Pomniku Wdzięczności w
O bohaterach II wojny przypomniał
Brodnicy razem z mieszkańcami
nauczyciel historii Radosław Stawski
Brodnicy uczciliśmy rocznicę wy-
w prezentacji, traktującej o miejscach
buchu
kaźni i przybliżającej postaci bohate-
II
wojny
światowej.
rów.
Tradycyjnie już 1 września brodniczanie uczcili pamięć ofiar, bohaterów II
wojny światowej. Byliśmy tam także:
poczet sztandarowy ZS nr 1 im. Karo-
la Wojtyły w Brodnicy i przedstawiciele szkoły, którzy złożyli kwiaty pod
Pomnikiem Wdzięczności.
Pamięć
nych,
poległych,
wywożonych
koncentracyjnych,
pomordowado
do
obozów
obozów
pracy i pamięć o walczących w
czasie wojny uczciliśmy także w
czasie uroczystego apelu w szkole.
2
Red.
Narodowe czytanie „Lalki”
Sylwia Panek w roli lektora
"Lalka" Bolesława Prusa to nie tylko lektura obowiązkowa na język
polski w klasie drugiej. To także
"bohaterka" tegorocznej edycji
"Narodowego czytania”.
W tej ogólnopolskiej akcji III LO
reprezentowała Sylwia Panek.
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Brodnicy w piątkowe południe rozpoczęła się ogólnopolska akcja "Narodowe czytanie". Młodzież ze
szkół ponadgimnazjalnych powiatu
brodnickiego czytała "Lalkę" Bolesława
Prusa.
Przed kamerami TV "Lalkę" czytała
także Sylwia Panek z naszego LO.
Red.
Na dobry początek — wyjazdy!!!
W III LO początek roku szkolnego
wcale nie oznacza siedzenia w
szkolnych ławkach. Pierwszy tydzień września to czas świetnych
wyjazdów. Klasy pierwsze wyjeżdżają na obóz integracyjny nad
morze. Uczniowie ze starszych klas
jadą w góry.
Już 4 września uczniowie klas 2 i 3
wyjeżdżają na wycieczkę w góry. Miejscem docelowym, gdzie młodzież i opiekunowie będą zakwaterowani jest pensjonat "Borowy" w Białym Dunajcu.
Jedną z wielu atrakcji jest spacer po
"Morskim Oku" oraz po najdłuższej i
największej dolinie w polskich Tatrach
- Dolinie Chochołowskiej. Ponadto dla
naszych wycieczkowiczów zaplanowany
jest wypoczynek w termach Szafiry,
gdzie niewątpliwie wszyscy się zrelaksują przed wyprawą na szczyty.
jest trzydniowy wyjazd integracyjny
organizowany dla klas pierwszych. W
poniedziałek, 7 września nasza młodzież wraz z opiekunami wyrusza nad
morze. W organizację całego przedsięwzięcia zaangażowani są drugo- i trzecioklasiści wraz z nauczycielami. Co
roku pierwszoklasiści wraz z wychowawcami zabierani są do Władysławowa. Tam czekają na nich różne atrakcje, zabawy, wyzwania i zadania. Oczywiście nie obędzie się także bez dyskoteki i karaoke, no i oczywiście tradycyjnych Otrzęsin. Niewątpliwie wyjazd
nad morze to idealny czas na integrację
klas z wychowawcami.
Emilia Lenga
Kolejnym bardzo ważnym wyjazdem,
bez którego nie można byłoby się obyć,
3
Nagrody dla najlepszych
Stypendia Burmistrza 2015
Najlepsi uczniowie brodnickich szkół młodzież z brodnickich gimnazjów i III
Wszystkim stypendystom gratuluje-
odebrali w piątek, 18 września nagro- LO, która osiągnęła najwyższe wyniki my i życzymy dalszych sukcesów w
dy - stypendia Burmistrza Brodnicy. w swojej szkole.
nauce, a pozostałym życzymy żeby w
Wśród najlepszych są także uczniowie
przyszłości znaleźli się gronie najlep-
III LO.
Burmistrz Miasta Jarosław Radacz
wręczył prymusom dyplomy uzyskania
stypendiów oraz drobne upominki.
Nauka to nie tylko obowiązek, wynika- Oczywiście nie obyło się bez gratulacji
jący z powszechnie przyjętych norm. i życzenia dalszych sukcesów w nauce.
Dla niektórych jest ona ciężarem, dla
innych przyjemnością oraz drogą do
osiągnięcia wybranego celu. Dla tych
drugich jest w Brodnicy wspaniała
nagroda.
Uczniowie brodnickich szkół, którzy
osiągają bardzo wysokie wyniki w
Z III LO stypendium Burmistrza Miasta Brodnica w okresie od września do
grudnia 2015 roku otrzymywać będą:
Robert Kaczorek (5,42)
Kamila Kondej (5,42)
nauce, otrzymują co roku nagrodę w
Patrycja Prasak (5,83)
postaci stypendium naukowego.
Marta Jasińska (5,33)
W dniu 18 września 2015 roku w sali Oliwia Dembowska (5,33)
konferencyjnej UM zgromadziła się
Mateusz Kopczyński (5,33.
4
szych.
Patrycja P.
Licealiści wspominają
Władysława Bartoszewskiego
Pamięć o wielkich osobowościach Chociaż odszedł, Polacy nie zapomnieli zdjęcia z wizyty Władysława Barto-
nigdy nie wygaśnie. Żyją oni, po- o
tym
wielkim
p o l i t y k u . szewskiego w naszym Liceum w 2004
mimo swojej śmierci, w naszych Sejm RP udostępnił dokumenty archi- roku. Wtedy w III LO była okazja do
sercach i pamięci. Do grona tych walne, dzięki którym można przypo- bezpośredniej rozmowy z bohaterem
osób należy Władysław Bartoszew- mnieć sobie najważniejsze momenty z wystawy - mówi uczennica klasy II.
ski. Byliśmy na wystawie poświę- jego życia.
Niestety wspaniali ludzie szybko od-
conej tej postaci.
chodzą, jednak wrażenia, jakie pozo-
Wystawę poświęconą Władysławowi
Bartoszewskiemu można oglądać tak-
Władysław Bartoszewski to wybitny że w Brodnicy w Bramie Chełmińskiej.
polityk, który pamiętał okres okupacji Uroczyste otwarcie miało miejsce w
niemieckiej. Był więźniem Auschwitz sobotę
19
września
2015
roku.
oraz żołnierzem Armii Krajowej. W Uczniowie III LO z panią Iwoną Mali-
stały po nich na zawsze zostaną zatrzymane w pamięci osób, które miały
okazję poznać ich osobiście, bądź choćby tylko z mediów.
Patrycja Prasak
czasie swojego życia był na wielu waż- nowską wybrali się na nią 23 września
nych stanowiskach: dwukrotnie Mini- w ramach lekcji z rozszerzonego WOS.
ster Spraw Zagranicznych, senator - Wystawa była okazją, by poznać fak-
oraz w latach 2007-2015 sekretarz ty z życia W. Bartoszewskiego. Ciekastanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi- wym jej elementem była tablica z wynistrów. Odznaczony został wieloma cinkami pochodzącymi z brodnickich
orderami.
gazet, ponieważ znajdowały się tam
5
Klasycy literatury
Eustachy Rylski
1 października 2015 r. w Miejskiej ficznych, ślady przeżyć i romansów rzu.
i Powiatowej Bibliotece Publicz- pisarza.
nej odbyło się spotkanie z cyklu
"Klasycy literatury". Uczestniczyli
w nim również uczniowie III LO.
Gościem spotkania z cyklu "Klasycy
literatury” był Eustachy Rylski, wybit-
- Jest to szczery i bezpośredni mężczy-
E. Rylski dużo opowiadał o twórcach, zna. Ma słabość do kobiet. Jest świetktórych podziwia. Wspomniał o Doro- nym obserwatorem życia. Budzi symcie
Masłowskiej,
Hemingwayu
czy patię - mówili nasi koledzy i koleżanki,
Iwaszkiewiczu, który intryguje go swo- obecni na spotkaniu .
ją zmysłowością.
Spotkanie z Eustachym Rylskim uwa-
ny prozaik, dramaturg i scenarzysta. Autor opowiadał też dużo o swoim żamy za bardzo ciekawe i intrygujące.
laureat NIKE, najpoważniejszej pol- stosunku do życia. Choć uważa się za Była to niepowtarzalna okazja, by
neurotyka i pesymistę, pragnie tak jak poznać wybitnego prozaika i jego po-
skiej nagrody literackiej.
Eustachy Rylski jest autorem, m. in.
powieści
"Stankiewicz",
"Powrót",
"Obok Julii" i opowiadania "Tylko
chłód".
W czasie spotkania z autorem dowiedzieliśmy się, że czytelnik znajdzie w
utworach wiele elementów autobiogra-
6
Hemingway
móc
s t w i e r d z i ć : strzeganie świata.
"Przyjemnie było mi żyć". Przemijanie
wzbudza w nim lęk. Nie lubi agresji i
chamstwa.
Według pisarza, język polski jest
upiornie trudny i peryferyjny, jednak
czuje
dumę
z
historii
Polski.
Po spotkaniu rozmawialiśmy o pisa-
Jagoda Lewandowska
Joanna Mełnicka.
Nasza Laureatka
Karolina Dąbrowska
,,Zabytki naszego regionu" to konkurs wojewódzki, w którym nagradza się osoby śledzące dzieje własnego regionu. Karolina Dąbrowska napisała pracę o dworku w
Szramowie koło Podgórza i zdobyła
tytuł laureatki Wojewódzkiego
Konkursu Historycznego.
nu. Karolina zdecydowała się opisać
dzieje wsi Szramowo koło Pokrzydowa
w gminie Zbiczno, ze szczególnym
uwzględnieniem historii nieistniejącego
już obecnie dworku.
Każde miejsce, miejscowość ma swoją
przeszłość. Często o dawnych dziejach
zapominamy. Żyjemy codziennością i
teraźniejszością, a przecież to, co mamy
obecnie zawdzięczamy naszym przodkom. Są jednak osoby, które poszukują jewódzkiego Konkursu Historycznego
historii miejsc, które znajdują się w "Zabytki naszego regionu". Karolina
pisała pracę pod kierunkiem nauczycienajbliższej okolicy.
li historii - Radosława Stawskiego oraz
pani Iwony Malinowskiej.
Uczennica III LO w Brodnicy Karolina
Dąbrowska za pracę o nieistniejącym
już dworku w Szramowie koło Pokrzy- Zadaniem Karoliny było napisanie pradowa otrzymała tytuł laureatki XI Wo- cy na temat nieistniejącego zabytku
architektury lub budownictwa z regio-
Do napisania pracy, która zyskała duże
uznanie, uczennica III LO wykorzystała
źródła internetowe oraz informacje i
fotografie, uzyskane podczas rozmowy
przeprowadzonej 13 lutego 2012 roku w
Brodnicy przez Wiktorię Perlińską z jej
prababcią Stanisławą Matuszewską.
Praca naszej koleżanki spodobała się
komisji konkursowej, uznano jej duże
walory historyczne. Karolina otrzymała
nagrodę i została zaproszona na rozdanie nagród. Odbyło się ono 13 września
2015 roku w zabytkowym dworze w
Kłóbce. Gratulujemy!!!
Patrycja Prasak
Spływ
Po raz kolejny włączyliśmy się do cali i zdrowi wrócili do szkoły. Organiakcji sprzątania Drwęcy. Uzbroje- zatorem spływu była firma Korsarz.
ni w odpowiednie narzędzia kaja- Patrycja Prasak
kami ruszyliśmy na wody naszej
rzeki,
by
łowić...
śmieci.
8 października 2015 roku ponad 30
uczniów III LO wzięło udział w spływie kajakowym, na którym głównym
zadaniem było sprzątanie Drwęcy.
Nasza szkoła uczy nie tylko treści z
zakresu edukacji, ale także pokazuje
postawy godne naśladowania. III LO
wzięło udział w akcji sprzątania Drwęcy. Pod opieką nauczycieli i ratowników wynurzaliśmy śmieci nawet z dna
rzeki . Niestety nie udało się osiągnąć
obranego celu, czyli Mszana, bo okazało się, że rzeka nie jest łatwa. Doszło
do kilku wywrotek, jednak wszyscy
7
Wybory
Szkolny Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski w szkole rewicz (2a), która została tym samym
Patrycja Prasak
zajmuje się sprawami uczniów. W przewodniczącą SU. Wiele głosów zewolnych i tajnych wyborach wy- brali także: Szymon Nastały, Alan
braliśmy swoich przedstawicieli Cholewczyński, Mateusz Wróblewdo samorządu III LO.
ski, którzy utworzą Zarząd Samorzą-
2 października 2015 roku odbyły się
du.
wybory do SU. Głosy oddawano na Życzymy dobrych pomysłów i powodzewybranego
kandydata.
Największą nia w ich realizacji.
liczbę głosów otrzymała Agata Pate-
Nasi przedstawiciele w MKRMB
We wrześniu odbyły się w naszej cyjnej, która działa przy Burmistrzu
szkole wybory do Młodzieżowej Miasta.
Rady Konsultacyjnej, która działa
przy
Burmistrzu
Brodnicy. Młodzieżowa Rada Konsultacyjna składa się z radnych, którzy wybierani są z
brodnickich gimnazjów i szkół ponadRadni kojarzą się wszystkim z polity- gimnazjalnych.
kami, ludźmi, którzy w dorosłym życiu
zainteresowani są polityką, chcą coś Kadencja radnego trwa dwa lata. W
zmienić w swoim miejscu zamieszka- tym roku zakończyła swoje urzędowania. Okazuje się, że polityka i działanie nie dotychczasowa Rada, więc nadszedł
pociąga także nas - młodych. Mają oni czas
na
wybór
nowej.
możliwość realizacji swoich zainteresowań w Młodzieżowej Radzie Konsulta- W naszej szkole odbyły się wybory, w
8
wyniku których wybrano trzech radnych.
Są nimi: Mateusz Wróblewski (1a),
Marcelina Końpa (2c) oraz Patrycja Prasak (2b).
Nowym członkom MRK gratulujemy
zwycięstwa w wyborach. Życzymy udanej kadencji, która będzie obfita w
słuszna decyzje, pozwalające na zmiany w naszym mieście.
Patrycja P.
Nowa Szefowa
Agata Paterewicz
tylko nauki, nauki i jeszcze raz nauki,
ale przede wszystkim dobrą zabawę.
Dlatego postanowiłam kandydować lubię patrzeć, gdy komuś pojawia się
uśmiech na twarzy. Szkoła powinna
być przyjemna i każdemu kojarzyć się
jak najlepiej, a ja wiem, jak to zrobić.
Mam wiele ciekawych pomysłów. Poza
tym bycie na tak poważnym stanowisku jest odpowiedzialnym zadaniem,
ale ja lubię wyzwania.
"Będzie się dużo działo w tym roku
szkolnym" - wywiad z Agatą Paterewicz, nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego III LO w
Brodnicy.
Każdy człowiek od dzieciństwa stawia
sobie cele, które często wiążą się z marzeniami. Dla niektórych jest to po prostu postanowienie, jednak najczęściej
bez pokrycia w rzeczywistości. Nie dotyczy to wszystkich, ponieważ są osoby,
które podejmują działanie, aby osiągnąć swoje zamierzenie. Właśnie do tej
grupy należy nowa przewodnicząca SU
- Agata Paterewicz, która zgodziła się
na rozmowę z naszą redakcją.
je w pełni zrealizować. Postaram się
jednak zrobić, co w mojej mocy. Na
pewno chciałabym zorganizować przynajmniej dwie dyskoteki, ponieważ
zeszłoroczna zabawa odniosła wielki
sukces. W szkole działa szczęśliwy numerek, a od listopada coś nowego, dzięki czemu 13. dnia każdego miesiąca nie
będziemy odpytywani (więcej szczegółów niebawem). Jeden z moich większych pomysłów to Dzień Wiosny, który
będzie zupełnie inny niż dotychczas, ale
Czy od zawsze marzyłaś o zosta- więcej nie powiem, ponieważ to niespodzianka. Do tego niedługo będziemy
niu przewodniczącą?
mogli słyszeć na przerwach muzykę
oraz - miejmy nadzieję - piątkowe audyOczywiście, że nie. Pamiętam, że od cje radiowe.
zawsze udzielałam się w Samorządach
Uczniowskich, lecz tylko jako członek,
nikt więcej. W dodatku w szkole pod- Na co mogą liczyć uczniowie w rostawowej i gimnazjum tak na prawdę ku szkolnym 2015/16?
przewodniczący nie robił zbyt wiele,
poza tym, że po prostu był. Natomiast Uczniowie w tym roku szkolnym mogą
w liceum jest inaczej - można wyjść z liczyć przede wszystkim na dobrą zabawłasną inicjatywą, nowym pomysłem i wę. Myślę, że spodoba się im to, co mam
wcielić go w życie. Można być niezależ- do zaoferowania. Będzie się wiele dzianym. To mi się właśnie podoba. ło. Atmosfera w szkole będzie przyjemCzy wiadomość o wygranej w wy- na między innymi dzięki muzyce. Nie
borach ucieszyła Cię?
zależy to jednak tylko i wyłącznie od
Samorządu Uczniowskiego, ale przede
Tak! To była bardzo miła wiadomość. wszystkim od uczniów, dlatego mam
Pamiętam gratulacje znajomych i nie nadzieję, że wszyscy będziemy starali
tylko. Ucieszyłam się. Ku mojemu zdzi- się umilić sobie nawzajem ten rok.
Co skłoniło Cię do kandydowania wieniu nie mogłam przestać się uśmiew wyborach do Samorządu Ucz- chać. Czułam radość, ale też objął mnie
strach, że mogę nie podołać temu wy- Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz
niowskiego?
zwaniu. Na szczęście nie trwało to dłu- gratuluję w imieniu całej redakcji
go, bo teraz czuję w sobie nową energię wygranej w wyborach.
Od początku pierwszej klasy liceum do działania. Korzystając z okazji chcę
postanowiłam, że będę w Samorządzie podziękować wszystkim za oddane na
Uczniowskim. W poprzednim roku mnie głosy. Oprócz mnie do naszego
szkolnym pomagałam byłemu przewod- samorządu dostały się inne wspaniałe
niczącemu i pozostałym członkom sa- osoby, które na pewno pomogą mi w
morządu.
pracy
Stałam raczej z boku, ale w tym czasie
zdobyłam doświadczenie oraz poczułam, że praca na rzecz szkoły sprawia
mi przyjemność. Dyskoteki, święta,
uroczystości szkolne i wiele innych imprez pokazało, że w szkoła nie oznacza
Jakie są twoje pomysły na twoją
kadencję?
Nie mogę zdradzić wszystkich moich
pomysłów, bo nie wiem, czy uda mi się
Patrycja Prasak
9
Pamięci Patrona
Dzień Papieski
świadomości Polaków, mieszkań- niach przybliżyli naukę Jana Pawła II.
ców Europy, Chrześcijan.
Jan Paweł II jest patronem naszej
szkoły. Aby pamięć o życiu, a przede
Aby tradycji stało się zadość, dla
wszystkich uczniów były papieskie
kremówki .
wszystkim jego nauce nadal trwała w
naszych sercach, III LO corocznie obchodzi Dzień Papieski. Z tej okazji
dnia 13 października odbył się uroczyW III LO każdego roku obchodzimy Dzień Papieski. Święty Jan
Paweł II - patron naszej szkoły to
dla Polaków postać ważna, wyjątkowa. Dla wielu z nas - młodych
Jan Paweł II jest postacią histo-
ryczną, która tak wiele zmieniła w
sty apel przygotowany przez naszych
uczniów pod opieką Anny Sarnowskiej
- Rosik. Obejrzeliśmy film, przypominający najważniejsze wydarzenia z
życia naszego patrona. Następnie ks.
Arkadiusz Sobociński i dyrektor Tomasz Wysocki w krótkich wystąpie-
Naszym Nauczycielom
W Dniu Komisji Edukacji Narodowej dla naszych nauczycieli mamy
najlepsze życzenia, kwiaty i...
chwilę wytchnienia w specjalnie
na ten dzień przygotowanym spektaklu kabaretowym.
Nie zabrakło doskonałej oprawy muzycznej w wykonaniu Szymona Nastały
oraz dziewczyn z III LO. Autorskie
piosenki popisowo wykonały uczennice
z klas p ier wszyc h i dr ugic h.
Samorząd przygotował dla grona pedagogicznego jeszcze dodatkową niespo13 października w III Liceum Ogólno- dziankę: tort, który został przekazany
kształcącym odbyła się uroczystość z na ręce Pana Dyrektora.
okazji Dnia Nauczyciela, przygotowana
przez Samorząd Uczniowski.
Klaudia Klejnowska
Punktem kulminacyjnym był kabaret
ukazujący w komiczny sposób lekcję
języka polskiego. Spektakl kabaretowy
- NIECENZUROWANY, przygotowany
wyłącznie przez uczniów chyba się podobał, o czym świadczyły wybuchy
śmiechu i brawa.
W scence kabaretowej wystąpili: Karolina Krajnik, Mateusz Wróblewski
oraz
Olek
Kołodziejczyk.
10
Patrycja Prasak
Liga Strzelecka
Znamy wyniki
Jesienią najlepsi strzelcy rywalizują w zawodach Powiatowej Ligi
Strzeleckiej. Dziś znamy już wyniki
rywalizacji.
nie na obu etapach zawodów można naszej szkoły Dagmara Cywińska.
uzyskać 300 pkt, ponieważ są cztery
rundy, w tym jedna, która najgorzej Serdecznie zachęcamy do wzięcia w
wypadła, nie jest brana pod uwagę.
nich udziału.
Liga Strzelecka Powiatu Brodnickiego
to zawody, w których może wziąć udział
każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.
Zawody odbywają się w dwóch terminach: pierwsza część odbyła się 26
września, a druga 10 października.
Turniej odbywa się na poligonie i w
siedzibie Ligi Obrony Kraju w Brodnicy.
W tegorocznych zawodach Ligi Strzeleckiej III LO w Brodnicy reprezentowały
3 grupy dziewcząt i trzy grupy chłopców. W grupie dziewcząt zajęliśmy 4
miejsce, niewiele punktów zabrakło
nam do podium. Z dziewcząt najlepiej
strzelały Gabriela Przybylska i Dagmara Cywińska. Z chłopców najwyższe wyniki miał Adrian Gajewski (IX
miejsce). Uczestnicy nad którymi czuwała Magdalena Kaplarna, mogą liczyć
na dodatkowe punkty do zachowania
oraz ocenę celującą z przedmiotu Edukacji dla Bezpieczeństwa.
W pierwszą sobotę uczestnicy oddają do
tarcz 3 strzały próbne i sprawdzają
swoją trafność. Następnie oddają kolejne 10 strzałów, po czym opuszczają
strzelnicę. Potem następują dwie rundy, w których każdy z zawodników dostaje dwie tarcze i możliwość oddania
13 strzałów do każdej z nich. Trzy najgorsze wyniki są odrzucane. Maksymal-
Daniel Zero
Wiosną planowane są kolejne turnieje
strzeleckie, w tym najciekawiej zapowiadający się trójbój strzelecki, w którym tytułu bronić będzie uczennica
11
Powiatowy Konkurs Matematyczny
Nasi wspaniali matematycy
21 października odbył się fi- I miejsce:
nał VIII Powiatowego Kon- Sebastian
kursu Matematycznego im.
Profesora Jana Adamczaka.
Matematycy
z
III
LO
są
Laureaci
Lewalski
-
I
II miejsce:
wśród najlepszych w finało- Robert Kaczorek - III LO
wej klasyfikacji konkursu. Maria Chełmińska - I LO
Zuzanna
Płachetko
-
I
LO
Konkurs matematyczny im. prof.
Adamczaka jest dwuetapowy. Do III miejsce:
finału konkursu zakwalifikowało
Adam Łęgowski - III LO
się czterech uczniów z naszego
Agata Paterewicz - III LO
liceum oraz trzech uczniów I LO.
Mateusz Wydra - III LO
27 października w I LO odbył się
finał konkursu, w którym ustalona
12
została
lista
zwycięzców:
Opiekunem grupy z III LO był
pan Marek Jasiński .
konkursu
otrzymali
LO nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy.
Kinga Skrętkowicz
im. Profesora Jana Adamczaka
Pod kierunkiem p. Marka Jasińskiego
13
Obóz integracyjny Władysławowo
07 - 09 września 2015
14
Poznajemy się
15
Tatry
W górę!!!
16
Tatry
Do utraty tchu!
17
Patrycja w Europarlamencie
Patrycja Prasak z III LO nie jest
śmierci i przemijaniu ludzkiego życia -
oczywiście europosłem, ale miała
wspomina Patrycja.
wspaniałą okazję, by sprawdzić,
jak pracuje się w Europarlamencie
w
Strasburgu.
Wyjazd
do
Strasburga był dla Patrycji nagrodą za zwycięstwo w konkursie
historycznym "Tradycja i Pamięć".
Patrycja Prasak, uczennica III LO w
Brodnicy,
zwyciężyła
w
Festiwalu
Historycznym "Tradycja i Pamięć", do
którego przygotowywała się pod kierunkiem nauczyciela historii Radosława Stawskiego.
Nagrodą za wiedzę i umiejętność historycznego myślenia była sześciodniowa wycieczka do Strasburga. Wyjazd ufundował europoseł Kosma Zło-
towski.
Wycieczka rozpoczęła się 7 września
w Bydgoszczy, a jej głównym punktem
była wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
- Spotkaliśmy się z europosłami, ich
asystentami, którzy mówili, na czym
polega praca europejskich parlamentarzystów. Byliśmy na sali głównej,
przysłuchiwaliśmy się debacie plenarnej w sprawie uchodźców - mówi Patrycja Prasak.
W kolejnych dniach wycieczki Patry-
cja zwiedzała Strasburg: Petite France, czyli Małą Francję, z imponującą
gotycką Katedrą Norte-Dame, w której podziwiać można unikatowy zegar
astronomiczny z XVI wieku.
- Zegar działa do dziś, z jedną tylko
przerwą na remont. Przedstawia szereg figur-postaci, które o godzinie
12:30 rozpoczynają ruchomy spektakl.
Jego symboliczny sens przypomina o
18
Zespół Redakcyjny
Uczestnicy wycieczki podziwiali piękno Strasburga również podczas przepływu batoramą po dopływie Renu III.
Dzień zakończyła uroczysta kolacja z
europosłem
Kosmą
Złotowskim.
W drodze powrotnej do Polski niespodzianką było zwiedzanie Technik Museum Sinsheim und Speyer, prezentującego, jak na przestrzeni lat zmieniał
się świat techniki: samochody, urządzenia techniczne, sprzęt wojskowy.
Największą atrakcją były samoloty
umieszczone 30 metrów nad ziemią.
Można było wejść na ich pokład i przeżyć dreszczyk emocji, związany z markowanym
pikowaniem
samolotu.
Wycieczka była bardzo inspirująca.
Poznałam ciekawe miejsca i wyjątkowych ludzi - relacjonuje Patrycja Prasak.
Szkolnej Strony Internetowej III LO
„Wycieczka była bardzo inspirująca”
19
Warto przeczytać
Johna Grishama
W a r t o
p r z e c z y t a ć
miczny
sposób
przedstawia
akcję.
Książkę Johna Grishama "Czas
Bardzo spodobały mi się liczne retro-
zabijania" poleca Kinga Skrętko-
spekcje. Dzięki nim mogłam lepiej
wicz.
poznać postacie, zżyć się z nimi i zrozumieć motywy, jakimi się kierują.
Niedawno przeczytałam książkę amerykańskiego pisarza Johna Grishama
pt. "Czas zabijania". Akcja dzieje się w
Książka wzbudza w odbiorcy silne
emocje, trzyma w napięciu do ostatnich stron.
miasteczku Clanton w stanie Missisipi
w
Dwóch
Książka bardzo mi się podobała. Za-
mężczyzn gwałci dziesięcioletnią To-
Stanach
Zjednoczonych.
mierzam sięgnąć po jej kontynuację -
nyę Hailey. Kilka dni później sprawcy
"Czas zapłaty". Polecam ją wszystkim
giną z rąk Carla Lee Haileya, ojca
czytelnikom, nie tylko fanom tego
dziewczynki. Oskarżony o morder-
gatunku.
stwo, zwraca się o pomoc do młodego
adwokata, Jake'a Brigance'a, który
wie, że jego obrona nie będzie łatwa.
Hailey jest czarnoskóry, natomiast
zabici byli biali, a na południu USA
wciąż panuje rasizm.
"Czas zabijania" to pierwsza powieść
Johna Grishama, jaką przeczytałam,
ale z całą pewnością nie ostatnia. Jest
to także bardzo udany debiut autora.
W tej książce na próżno szukać wad
czy niedociągnięć. Wyraziści bohaterowie, rozwinięta fabuła, a także mi-
strzowska narracja - to tylko niektóre
z zalet. Grisham nie nudzi czytelnika
zbędnymi opisami, w ciekawy i dyna-
20
Kinga Skrętkowicz
„Czas zabijania”
21
Literackie
Autor: Wisława Szymborska
Tutaj
A my- czego nie mogą cyrkowi sztukmistrze,
magowie, cudotwórcy i
hipnotyzerzy nieupierzeni potrafimy fruwać,
w czarnych tunelach świecimy sobie
oczami,
rozmawiamy ze swadą w
nieznanym języku
i to nie z byle kim,
bo z umarłymi.
(…)
Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
pierwsza sylaba odchodzi już
do przeszłości.
Kiedy wymawiam słowo Cisza,
niszczę ją.
Kiedy wymawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się
w żadnym niebycie.
A na dodatek,
wbrew własnej wolności,
wyborom serca i upodobaniom,
zatracamy się
w minionym pożądaniu dozanim zadzwoni budzik.
Chwila
Ale jak odpowiadać na niestawiane
pytania,
jeśli w dodatku jest się kimś
tak bardzo dla was nikim.
[...]
wszystko, co do was mówię, to monolog,
i nie wy go słuchacie.
Rozmowa z wami konieczna jest i niemożliwa.
Pilna w życiu pośpiesznym
i odłożona na nigdy.
22
Literackie
Autor: Wisława Szymborska
Pochwała złego o sobie mniemania
Myszołów nie ma sobie nic do zarzucenia.
Skrupuły obce są czarnej panterze.
Nie wątpią o słuszności czynów swych piranie.
Grzechotnik aprobuje siebie bez zastrzeżeń.
Samokrytyczny szakal nie istnieje.
Szarańcza, aligator, trychina i giez
żyją jak żyją i rade są z tego.
Sto kilogramów waży serce orki,
ale pod innym względem lekkie jest.
Nic bardziej zwierzęcego
niż czyste sumienie
na trzeciej planecie Słońca.
23
„Mnie się wydaje, że naprawdę zaczynamy mówić za dużo.
Wszyscy mówią, mówią, tymczasem tak naprawdę, prawdziwe, warte
wypowiedzenia myśli rodzą się trzy, cztery na epokę”
Wisława Szymborska
Portret kobiecy
Musi być do wyboru.
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.
„Jestem jaka jestem. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek”
W. Szymborska
24