biuletyn 2009 - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Komentarze

Transkrypt

biuletyn 2009 - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Biuletyn Informacyjny
2009
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź
tel. +48 +42 6313700, fax +48 +42 6365663
Internet: http://wipos.p.lodz.pl
e-mail: [email protected]
Komitet redakcyjny biuletynu:
mgr inż. Anna Aulak
Wanda Ignatowska
Nakładem Wydziału Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska PŁ
2
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ............................................................................................................. 5
WŁADZE WYDZIAŁU ...................................................................................................... 7
PRACOWNICY WYDZIAŁU ............................................................................................ 9
DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU ......................................................................................... 14
FUNKCJE PEŁNIONE I STANOWISKA ZAJMOWANE .............................................. 16
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ...................................................................................... 25
BADANIA WŁASNE I INNE ......................................................................................... 27
PROJEKTY WŁASNE ...................................................................................................... 28
WDROŻENIA I PATENTY ............................................................................................... 31
POZYSKANE URZĄDZENIA I APARATURA ........................................................... 32
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ ..................................................................................... 33
WYDARZENIA 2009 ........................................................................................................ 39
STUDIA DOKTORANCKIE ............................................................................................ 41
PROGRAM STUDIÓW...................................................................................................... 47
STUDIA PODYPLOMOWE ............................................................................................. 71
KRONIKA TOWARZYSKA ............................................................................................. 73
DOROBEK NAUKOWY 2009 .......................................................................................... 80
3
4
WPROWADZENIE
Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo,
Kontynuując naszą tradycję corocznego wydawania Wydziałowego Biuletynu chciałbym, tak
jak to zwykłem czynić dotychczas, podsumować miniony 2009 rok.
Wydawać by się mogło, że był to rok zwyczajny i bez większych przełomowych
wydarzeń. Jednakże mamy się czym pochwalić, bo mimo powszechnie panującego kryzysu,
można zauważyć wyraźny postęp w rozwoju naszego Wydziału.
Uzyskaliśmy
akredytację
kierunku
inżynieria
środowiska!
dokumentację dotyczącą prowadzonych na naszym wydziale
Przygotowaliśmy
trzech kierunków studiów
potrzebną do europejskiej akredytacji Politechniki – tzw. ECTS label. Ten certyfikat Unii
Europejskiej Politechnika Łódzka uzyskała jako jedna z pierwszych uczelni w kraju! Chcę tu
bardzo serdecznie podziękować paniom Emilii Jach-Szakiel i Katarzynie Żykwińskiej-Rouba
za ogromny wysiłek, jaki włożyły w tę biurokratyczną, mozolną pracę oraz wszystkim
nauczycielom akademickim za trud przygotowania tej dokumentacji. Dziękuję również
profesorowi Zdzisławowi Pakowskiemu za merytoryczny nadzór nad tymi pracami.
Uporaliśmy się wreszcie z programami II stopnia kształcenia, choć przed nami prace
związane z III stopniem – Studiami Doktoranckimi.
Od lat jedną z największych naszych bolączek była rekrutacja na kierunku inżynieria
chemiczna. W tym roku nastąpiła istotna poprawa w tej kwestii. Zawdzięczamy to pracy
wielu osób, w tym dr Alicji Zawadzkiej i dr Hannie Kierzkowskiej – Pawlak, które „ruszyły z
posad tę bezwładną machinę rekrutacji”. Jedną z prawdopodobnych przyczyn poprawy
wskaźnika rekrutacji na kierunku inżynieria chemiczna była akcja z laptopami, których
użyczamy
studentom
I
roku.
Chciałbym zaapelować do Państwa o dalsze zaangażowanie w sprawie rekrutacji. na ten
kierunek Jest to nasza podstawowa dyscyplina, z której większość z nas się wywodzi.
Także w dziedzinie naukowej zanotowaliśmy ogromny sukces – uzyskaliśmy
uprawnienia do nadawania stopnia dr habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska
i mamy już pierwszego doktora habilitowanego w tej dyscyplinie – jest nim
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński; spodziewamy się kolejnych.
Akcja przyznawania
5
dofinansowania
prac
habilitacyjnych
z
funduszu
Badań
Własnych
pozwoliła
prof. W. Kamińskiemu zmobilizować szerokie grono adiunktów do pisania rozpraw
habilitacyjnych. Liczymy na Was Drodzy Habilitanci!
Nasz Pałacyk pięknieje z roku na rok! Zapewne zauważyliście Państwo tę
odrestaurowaną werandę – obecnie pokój prodziekana ds. studenckich pani dr Teresy Jamróz.
To nie tylko Jej zasługa, ale także naszych pracowników technicznych warsztatu, w tym pana
Włodka Kacprzaka, któremu bardzo dziękuję za dotychczasowe dokonania przy renowacji
naszego pałacyku.
Przed nami budowa nowej hali technologicznej. To bardzo ważne zamierzenia
inwestycyjne w tej kadencji. Chcielibyśmy wykorzystać „płynące do Polski szerokim
strumieniem” pieniądze unijne, wchodzące w skład sektorowych programów operacyjnych,
czy regionalnych. Po licznych rozmowach w Rektoracie udało mi się uzyskać zgodę
J.M. Rektora PŁ na lokalizację dla tej nowej hali przy zbiegu ulic Stefanowskiego i Żwirki.
To duże wyzwanie, przed którym staniemy w nowym roku.
Chciałbym
życzyć
Naszemu
Wydziałowi
pomyślnej
realizacji
tych
planów,
a Wszystkim Pracownikom Wydziału dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Bardzo liczę na Państwa życzliwość i poparcie w realizacji naszych wspólnych
zamierzeń.
Stanisław Ledakowicz
6
WŁADZE WYDZIAŁU
WŁADZE DZIEKAŃSKIE
Dziekan Wydziału – prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Prodziekan ds. Studenckich – dr inż. Teresa Jamróz
Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. inż. Zdzisław Pakowski, prof. ndzw. PŁ
RADA WYDZIAŁU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
dr hab. inż. Zdzisław Pakowski, prof. ndzw. PŁ
dr inż. Teresa Jamróz
prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
prof. dr hab. inż. Andrzej Górak
prof. dr hab. inż. Oleksa Piddubniak
prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybysz
prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
dr hab. inż. Andrzej Chacuk, prof. ndzw. PŁ
dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. ndzw.PŁ
dr hab. inż. Liliana Krzystek, prof. ndzw. PŁ
dr hab. inż. Czesław Kuncewicz, prof. ndzw.PŁ
dr hab. inż. Adam Markowski, prof.ndzw.PŁ
dr hab. inż. Lech Nowicki, prof. ndzw.PŁ
dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. ndzw. PŁ
dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. ndzw. PŁ
dr hab. Jerzy Skrzypski, prof. ndzw.PŁ
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
dr hab. inż. Tomasz Kiljański
dr inż. Paweł Głuszcz
dr inż. Henryk Fidos
dr inż. Wojciech Strzelecki
dr Alicja Zawadzka
inż. Halina Marczak
mgr inż. Artur Lewandowski
studentka Emilia Michalska
student Paweł Markut
7
33.
34.
35.
36.
student Michał Niedzielski
student Jarosław Nizioł
student Adam Sobulski
studentka Marta Urbanek
Z głosem doradczym uczestniczą:
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
8
prof. dr hab. Maria Mucha
prof. dr hab. inż. Czesław Strumiłło
dr hab. inż. Witold Świątkowski, prof. ndzw.PŁ
dr inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
dr inż. Anna Wolborska
mgr inż. Adam Słoniowski
Grzegorz Gutowski
PRACOWNICY WYDZIAŁU
KATEDRA APARATURY PROCESOWEJ K-101
Kierownik Katedry:
docent
st. wykładowca
specjalista chemik
starszy technik
dr hab. inż. Czesław Kuncewicz, prof. PŁ tel. 37 27
prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
dr inż. Tadeusz Gluba
dr inż. Andrzej Obraniak
dr inż. Marek Solecki
dr inż. Jacek Stelmach
dr inż. Krzysztof Szulc
dr inż. Marek Tomalczyk
dr inż. Kazimierz Wojciech Pyć
dr inż. Tomasz Olejnik
mgr inż. Jan Kasznia
mgr inż. Marek Pietrzykowski
mgr inż. Urszula Kamionowska
Grażyna Wytykowska
tel. 37 30
tel. 37 19
tel. 37 12
tel. 37 96
tel. 37 29
tel. 37 28
tel. 37 14
tel. 37 14
tel. 37 13
tel. 37 11
tel. 37 29
tel. 37 30
tel. 37 30
Zakład Klasyfikacji Materiałów Ziarnistych
Kierownik Zakładu:
adiunkt
prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
dr inż. Remigiusz Modrzewski
tel. 37 40
tel. 37 97
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ K-102
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
tel. 37 34
Prof. ndzw. PŁ
tel. 37 72
adiunkt
st. wykładowca
specjalista chemik
starszy technik
dr hab. inż. Tomasz Kiljański,
prof. ndzw. PŁ
dr hab. inż. Jerzy Sęk, prof. PŁ
dr hab. inż. Witold Świątkowski,
prof. PŁ 1/3 etatu
dr inż. Paweł Budzyński
dr inż. Henryk Fidos
dr inż. Jarosław Sowiński
dr inż. Magdalena Orczykowska
dr inż. Wojciech Strzelecki
dr inż. Piotr Owczarz
Krystyna Okupska
tel. 37 22
tel. 37-36
tel. 37 06
tel. 37 35
tel. 37 05
tel. 37 36
tel. 37 32
tel. 37 05
tel. 37 36
9
KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ K-103
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
tel. 37 15
Prof. ndzw. PŁ
adiunkt
dr hab. inż. Liliana Krzystek, prof. PŁ
dr inż. Marcin Bizukojć
dr inż. Paweł Głuszcz
dr inż. Teresa Jamróz
dr inż. Jacek Miller
dr inż. Katarzyna Paździor
dr inż. Beata Pawłowska
dr inż. Paweł Stolarek
dr inż. Ewa Felis
dr inż. Anna Antecka
mgr inż. Barbara Sencio
mgr Ewa Stelmach
mgr inż. Włodzimierz Krysztofczyk
mgr inż. Anna Klepacz-Smółka
Urszula Szalewska
tel. 37 37
tel. 39 72
tel. 39 71
tel. 39 76
tel. 37 93
tel. 39 73
tel. 37 38
tel. 37 04
tel. 39 72
tel. 39 77
tel. 37 29
tel. 39 71
tel. 39-72
tel. 37 38
adiunkt naukowy
asystent
wykładowca
specjalista chemik
specjalista mechanik
st. chemik
chemik
KATEDRA SYSTEMÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA K-104
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
tel. 37 42
Prof. ndzw. PŁ
dr hab. inż. Lech Nowicki, prof. PŁ
dr hab. inż. Andrzej Chacuk, prof. PŁ
dr hab. Jerzy Skrzypski, prof. PŁ
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
dr inż. Mirosław Imbierowicz
dr inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
dr inż. Marek Stelmachowski
dr inż. Anna Wolborska
dr Alicja Zawadzka
dr inż. Longin Chruściński
dr inż. Zofia Mikołajczyk
dr inż. Piotr Pustelnik 1/3 etatu
dr inż. Maria Troszkiewicz
mgr inż. Ewa Walkowska
mgr inż. Tomasz Bedyk
dr Zofia Modrzejewska
tel. 37 81
tel. 37 46
tel. 37 09
tel. 37 95
tel. 37 20
tel. 37 74
tel. 37 21
tel. 37 94
tel. 37 79
tel. 37 21
tel. 37 79
tel. 37 43
tel. 37 93
tel. 37 42
tel. 36 79
tel. 37 26
adiunkt
starszy wykładowca
wykładowca
specjalista chemik
starszy chemik
specjalista fizyk
10
Zakład Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Adam Markowski, prof. ndzw. PŁ tel. 37 45
docent
adiunkt
asystent
specjalista chemik
specjalista chemik
dr inż. Andrzej Cieślak
dr inż. Dorota Brzezińska
mgr inż. Tomasz Olewski
mgr inż. Anna Aulak
mgr inż. Henryk Pawlak
½ etatu
½ etatu
tel. 37 47
tel. 37 44
tel. 37 43
tel. 37 44
KATEDRA PROCESÓW CIEPLNYCH I DYFUZYJNYCH K-105
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
tel. 37 73
Prof. zw.
Prof. ndzw. PŁ
Prof. ndzw. PŁ
Prof. ndzw. PŁ
docent
adiunkt
prof. dr hab. inż. Czesław Strumiłło
prof. dr hab. inż. Andrzej Górak
prof. dr hab. inż. Oleksa Piddubniak
dr hab. inż. Zdzisław Pakowski, prof.PŁ
dr inż. Janusz Adamiec
dr inż. Robert Adamski
dr inż. Krzysztof Ciesielski
dr inż. Barbara Kozłowska
dr inż. Grzegorz Rogacki
dr inż. Jan Stawczyk
dr inż. Paweł Wawrzyniak
dr inż. Romuald Żyłła
mgr inż. Zdzisław Bartczak
mgr inż. Marcin Piątkowski
inż. Halina Marczak
mgr inż. Dorota Michalak
tel. 37 35
tel. 37 78
tel. 37 31
tel. 37 84
tel. 37 75
tel. 37 80
tel. 37 78
tel. 37 24
tel. 37 16
tel. 37 24
tel. 37 82
tel. 37 76
tel. 37 91
tel. 37 83
tel. 37 83
st. wykładowca
specjalista chemik
chemik
KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
tel. 37 08
Prof. zw.
adiunkt
prof. dr hab. Maria Mucha 1/3 etatu
dr inż. Elwira Tomczak
dr inż. Joanna Marszałek
mgr Katarzyna Żykwińska-Rouba
mgr inż. Urszula Cywińska
mgr inż. Dominika Szczerkowska
tel. 37 85
tel. 37 88
tel. 37 02
tel. 36 76
tel. 37 99
tel. 36 76
asystent
wykładowca
st. chemik
11
Zakład Inżynierii Molekularnej
Prof. zw.
Prof. ndzw. PŁ
adiunkt
st. chemik
st. chemik
prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. PŁ
dr inż. Sławomir Kuberski
dr inż. Jan Sielski
mgr inż. Ryszard Kapica
tel. 37 23
tel. 36 94
tel. 37 74
tel. 36 77
Zakład Modelowania Numerycznego
Prof. ndzw. PŁ
adiunkt
st. referent tech.
dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. PŁ
dr inż. Kamil Kamiński
mgr inż. Paweł Kubiak
tel. 37 07
tel. 37 90
tel. 37 02
SŁUŻBY ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNE
Z-ca dziekana ds. adm.-tech. mgr inż. Adam Słoniowski
BIURO
specjalista
sam. referent
st. referent
st. referent
referent
DZIEKANAT
sam. referent
referent
Jerzy Woźniakowski
Halina Korobczuk
mgr inż. Emilia Jach-Szakiel ¾ etatu
Joanna Andrzejewska
Wanda Ignatowska
Agata Krenc
tel. 37 25
tel. 37 25
tel. 37 87
tel. 37 00
tel. 37 01
tel. 37 25
Anna Krawczyk
Ewa Matusiak
Maria Pakuła
mgr Sylwia Samulkiewicz
tel. 36 83
tel. 37 41
tel. 37 41
tel. 36 83
ZESPÓŁ TECHNICZNEJ OBSŁUGI DYDAKTYKI
specjalista informatyk
mgr inż. Radosław Dobrowolski
st. informatyk
inż. Dominik Konczewski
mgr inż. Michał Kozakiewicz
specjalista chemik
mgr inż. Jan Kołodziejski
½ etatu
mgr inż. Janusz Niedźwiecki ½ etatu
specjalista mechanik
mgr inż. Marek Nowicki
specjalista
Zbigniew Żykwiński
st. referent
mgr inż. Anna Puchalska
referent
Sabina Jędrzejczyk
st. chemik
mgr Ewa Koriat
st. technik
Adam Zając
12
tel. 37 33
tel. 37 77
tel. 37 17
tel. 37 77
tel. 37 17
tel. 37 96
tel. 37 77
tel. 37 70
tel. 37 87
tel. 37 77
tel. 37 26
-
WARSZTAT
st. mistrz
st. technik
.
OBSŁUGA
pracownik gospodarczy
st. woźny
konserwator
Grzegorz Gutowski
Maciej Kryczka
Zbigniew Marcinkowski
Kazimierz Jakóbowski
Kazimierz Reszpondek
½ etatu
½ etatu
½ etatu
Wiesława Sykulska
Elżbieta Woźniakowska
Marzena Bilińska
Daniela Prociów
Anna Downar-Klepczarek
Anna Krych
Grażyna Parandyk
Elżbieta Partyka
Ewa Ruta
Teresa Ołka
Mariola Misiakiewicz
Helena Michalak
Józef Tomczak
½ etatu
Włodzimierz Kacprzak
tel. 37 18
tel. 37 18
tel. 37 18
tel. 37 18
tel. 37 18
tel. 37 18
-
13
DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU
GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ
KATEDRA APARATURY PROCESOWEJ K-101
•
mieszanie płynów w układach homo- i heterogenicznych
•
mikromielenie w młynach różnych konstrukcji
•
dezintegracja mikroorganizmów w młynach perełkowych
•
granulacja proszków i pyłów w granulatorach bębnowych i talerzowych
•
procesy separacji w różnych typach przesiewaczy (mokrych lub suchych)
KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ K-102
•
jedno- i wielofazowy przepływ płynów nienewtonowskich
•
konstrukcja różnych rodzajów reometrów
•
reometria procesowa
•
hydrodynamika reaktorów typu air-lift
•
przepływ jedno i wielofazowy w mikrokanałach
•
awaryjne wypływy cieczy ze zbiorników i rurociągów
•
badanie własności wiskosuplementów na bazie kwasu hialuronowego
•
badanie własności reologicznych hydrokoloidów
•
reologia układów żelujących
•
badanie procesów rozwarstwiania się emulsji
•
badanie zjawisk migracji zanieczyszczeń w strukturach porowatych
KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ K-103
•
biotechnologia i inżynieria środowiska
•
doskonalenie metod wyodrębniania bioproduktów
•
projektowanie i doskonalenie aparatury biotechnologicznej
•
kinetyka, modelowanie i optymalizacja procesów biotechnologicznych
•
utylizacja biochemiczna i termiczna odpadów stałych i osadów ściekowych
14
KATEDRA SYSTEMÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA K-104
•
procesy i operacje jednostkowe w inżynierii środowiska
•
zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem procesowym
•
inżynieria ochrony atmosfery
•
analiza termiczna i kalorymetryczna
KATEDRA PROCESÓW CIEPLNYCH I DYFUZYJNYCH K-105
•
nowoczesne techniki suszarnicze
•
suszenie nadkrytyczne
•
ekstrakcja nadkrytyczna
•
prognozowanie zagrożeń i symulacja wybuchów zbiorników z ropą naftową
•
synteza nanocząstek podczas suszenia rozpryskowego
•
inżynieria biomedyczna
•
mikroenkapsulacja
•
ocena cyklu życia produktów (LCA)
•
komputerowa dynamika płynów (CFD), hemodynamika
KATEDRA TERMODYNAMIKI PROCESOWEJ K-106
•
modelowanie matematyczne i optymalizacja procesów
•
membranowe procesy rozdzielania
•
termodynamika układów wielofazowych
•
fizykochemia polimerów
•
własności elektrooptyczne układów ciekłokrystalicznych
•
materiały biodegradowalne
•
inżynieria plazmowa procesów wytwarzania cienkich warstw i modyfikacji powierzchni
•
wymiana masy stymulowana wysokonapięciowym polem elektrycznym
•
zastosowanie metody elementu skończonego w inżynierii środowiska
15
FUNKCJE PEŁNIONE I STANOWISKA ZAJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW
WYDZIAŁU (w porządku alfabetycznym)
Dr inż. Janusz Adamiec
− Pełnomocnik Dziekana ds. Zatrudnienia i Kontaktów z Absolwentami
− Członek Wydziałowej Komisji Egzaminów Dyplomowych Magisterskich
Mgr inż. Zdzisław Bartczak
− Pełnomocnik Dziekana ds. Przysposobienia Obronnego Studentów
− Komandor Klubu Żeglarskiego PŁ
− Prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
− Członek SITPChem
Dr inż. Paweł Budzyński
− Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
− Członek Komisji Ocen Oddziaływania Inwestycji na Środowisko przy Rejonowej Dyrekcji
Ochrony Środowiska
Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
− Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych, Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu
Mechaniki PAN
− Prezes Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
− Członek Polskiej Asocjacji Geotermalnej
− Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
− Członek Komitetu Redakcyjnego Inżynierii i Aparatury Chemicznej (Redaktor działowy)
− Kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej
Dr inż. Henryk Fidos
− Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
− Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
− Członek Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
Dr inż. Paweł Głuszcz
− Członek Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
16
Prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
− Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych
− Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk
− Członek International Scientific Council for Conveying and Handling of Particulate Solids
− Członek Sekcji Mechanizacji Przetwórstwa Rolno-Spożywczego Komitetu Techniki
Rolniczej PAN
− Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu
Mechaniki PAN
− Członek Zarządu Wydziału V Nauk Technicznych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
− Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
− Recenzent i ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej
− Członek Rady Nadzorczej Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowego
Dr inż. Teresa Jamróz
− Prodziekan ds. ds. Studenckich
− Członek Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
− Prodziekan ds. Nauki
− Kierownik Katedry Termodynamiki Procesowej
− Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
− Członek Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Oddziału PAN w Łodzi
− Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Sekcja Membranowa
− Członek Towarzystwa Sieci Neuronowych
− Członek Polskiego Towarzystwa Chitynowego
− Członek Polskiego Towarzystwa Suszarniczego
− Sekretarz Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
Dr hab. inż. Piotr Kazimierski, prof. ndzw. PŁ
− Vice-Przewodniczący Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
Politechniki Łódzkiej
− Sekretarz Oddziału Łódzkiego Societas Humboldtiana Polonorum
− Członek Polish Carbon Society
17
Dr inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak
− Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału
Dr hab. inż. Tomasz Kiljański
− Stały współpracownik ds. omówień artykułów z inżynierii procesowej redakcji biuletynu
informacyjnego „Verfahrenstechnische Berichte” wydawanego przez Bayer AG,
Leverkusen i BASF Atkiengeschellschft, Ludwigshafen
− Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
− Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników PŁ
Dr inż. Barbara Kozłowska
− Członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze
Środowiska
− Członek Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko dla woj. łódzkiego
− Biegły z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa w zakresie sporządzania Ocen Oddziaływania na Środowisko nr 0043
− Biegły z listy Wojewody Łódzkiego w zakresie sporządzania Ocen Oddziaływania na
Środowisko nr 0023
− Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
− Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Studentów z Zagranicą
− Koordynator Wydziałowy ds. ECTS
Prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz, prof. ndzw. PŁ
− Członek Senatu PŁ
− Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
− Kierownik Katedry Aparatury Procesowej
Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
− Dziekan Wydziału, przewodniczący Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska Politechniki Łódzkiej, od 2005 r.
− Kierownik Katedry Inżynierii Bioprocesowej
− przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
18
− Członek założyciel Societas Humboldtiana Polonorum, przewodniczący Oddziału
Łódzkiego
− Przedstawiciel Polski w Sekcji Inżynierii Biochemicznej Europejskiej Federacji
Biotechnologii (EFB) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem od 1994
− Członek Dyrektoriatu Europejsko-Afrykańskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia
Ozonowego (IO3A) z siedzibą w Paryżu, od 2000
− Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Bioprocess & Biosystem Engineering, Springer
Verlag, od roku 2001
− Członek Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach od 2003
− V-ce przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej, PAN w Gliwicach
od 2003
− Członek Editorial Board czasopisma „Chemical & Process Engineering” (Inżynieria
Chemiczna i Procesowa)
Inż. Halina Marczak
− Członek Wydziałowej Komisji ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
− Członek Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
Dr hab. inż. Adam S. Markowski, prof. PŁ
− Członek Zespołu ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów
− Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji „Bezpieczeństwo Techniczne
w Przemyśle Chemicznym”, BMP Sp. z o.o.
− Członek grupy doradczej „MANHAZ” Management of Health and Environmental Hazard,
Instytut Energii Atomowej w Świerku
− Członek Rady Programowej czasopisma „Chemia Przemysłowa”
− Przedstawiciel Polski w Loss Prevention Working Party European Federation of Chemical
Engineers
− Członek Komitetu Naukowego: Journal of Oil, Gas and Coal Technology (IJOGCT),
− Członek Technical Committee of Mary Kay O’Connor Process Safety Centre of Texas
A&M University
− Członek World Conference on Oil and Gas Safety
− Członek SITPChem
− Członek International Disaster Management Society-TIEMS
− Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności
− Kierownik Studium Podyplomowego „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych.
− Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego PŁ
19
− Kierowniki programowy kierunku kształcenia: Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, PŁ
− Kierownik Galerii Malarstwa „Krótko i węzłowato…” w Politechnice Łódzkiej.
Prof. dr hab. Maria Mucha
− Wiceprezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
− Członek Polskiego Towarzystwa Chitynowego
− Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
− Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Rektorze PŁ
− Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
− Członek Europejskiego Towarzystwa Chitynowego
Dr inż. Tomasz Olejnik
– Ewaluator projektów w ramach programu Leonardo da Vinci
– Ewaluator programu norweskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego FSS
– Koordynator porozumienia między Biurem UNIDO a WIPOS
Dr inż. Andrzej Obraniak
– Koordynator ds. osób niepełnosprawnych na WIPOŚ
Dr inż. Magdalena Orczykowska
− Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
− Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Seminarium Studenckiego „Problemy
Ochrony Środowiska“
Dr inż. Piotr Owczarz
− Członek Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
− Społeczny Inspektor BHP
Dr hab. inż. Zdzisław Pakowski prof. PŁ
− Prodziekan ds. Kształcenia
− Sekretarz Advisory Panel Międzynarodowych Sympozjów Suszarnictwa IDS
− Delegat Polski do Working Party on Drying EFCE
− Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma “Chemical Engineering Research & Design”
20
− Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma “Drying Technology”
Dr inż. Beata Pawłowska
- Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej
Prof. dr hab. inż. Oleksa Piddubniak
− Członek Editorial Board czasopisma "Matematyczne Metody i Fizyko-Mechaniczne Pola"
(Instytut Problemów Stosowanych Matematyki i Mechaniki NAN Ukraina, Lwów)
Dr hab. inż Jerzy Petera, prof. PŁ
− Kierownik Studium Doktoranckiego
− Członek tzw. ”editorial panel”, czasopisma „Chemical Engineering Journal”
− Kierownik Zakładu Modelowania Numerycznego
− Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Dr hab. inż. J. Sęk, prof. ndzw. PŁ
– Sekretarz Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej
– Przedstawiciel Politechniki Łódzkiej w Senacie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Kaliszu
– Przewodniczący Komisji ds. Egzaminów Dyplomowych na studiach niestacjonarnych
drugiego stopnia
Dr hab. Jerzy Skrzypski, prof. PŁ
− Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska PAN, Oddział w Łodzi
Dr inż. Wojciech Strzelecki
− Członek Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
Prof. dr hab. inż. Czesław Strumiłło
− Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
− Członek Prezydium Oddziału PAN w Łodzi
− Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN w Gliwicach
− Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
− Członek SITPChem
21
− Członek Editorial Board czasopisma „Journal of Separation Process Technology” (Wielka
Brytania)
− Członek Editorial Board czasopisma „International Journal of Applied Mechanics and
Engineering” – University Press, Polska
Dr inż. Krzysztof Szulc
− Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
− Członek Komitetu Technicznego ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do gazów
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z ramienia PŁ
− Administrator Wydziałowej Sieci Stanowisk Zaawansowanego Modelowania
Matematycznego ANSYS
Dr inż. Marek Tomalczyk
− Członek Podsekcji Przepływów Wielofazowych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu
Mechaniki PAN
− Pełnomocnik Dziekana ds. Transferu Technologii
Prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
− Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi
− Członek (z wyboru) Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej PAN
− Członek Komitetu Redakcyjnego „Materials Science” (lista filadelfijska)
− Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Sekcja Plazmy)
− Członek European Materials Science Society
− Członek zagraniczny American Physical Society
− Członek Sociates Humboldtiana Polonorum
− Członek Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Dr inż. Paweł Wawrzyniak
− Członek Senatu Politechniki Łódzkiej
Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
− Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 280 ds. Czystości Powietrza w
Polskim Komitecie Normalizacyjnym
– Członek Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi
– Kierownik Studium Podyplomowego „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
22
Prof. dr hab. inż. Piotr Wodziński
− Członek SITPChem
− Redaktor Działowy ZN PŁ seria Inżynieria Chemiczna i Procesowa
− Redaktor Działowy ZN PŁ seria: Monografie
− Redaktor Działowy ZN PŁ seria: Rozprawy
− Pełnomocnik WIPOS ds. wydawniczych w Komitecie Redakcyjnym PŁ
− Członek sekcji Przeróbki Kopalin Komitetu Górnictwa PAN
− Członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin
− Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Inżynieria Mineralna
− Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego PŁ
Dr Alicja Zawadzka
− Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji
− Członek Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
Prof. dr hab. inż. Roman Zarzycki
− Członek Komisji Ochrony Środowiska PAN, Oddział w Łodzi
− Członek Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
− Członek Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
− Biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko Ministerstwa Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
− Członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu
− Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
− Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
− Członek Komitetu Wykonawczego Akademii Inżynierskiej z siedzibą w Warszawie
− Członek Rady Programowej czasopisma Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
− Kierownik Katedry Systemów Inżynierii Środowiska
23
Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
− Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Nauki
− Kierownik Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych
− Dyrektor Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego na Polskę z siedzibą na Politechnice
Łódzkiej
− Członek Baltic University Programme Board
− Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
− Przewodniczący Sekcji Suszarnictwa tego Komitetu
24
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 2009
Dz. St. 1
- Badania wybranych operacji mechanicznych inżynierii procesowej (mieszanie układów
ciekłych oraz rozdrabnianie, granulacja i przesiewanie materiałów ziarnistych)
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
Dz. St. 2
- Hydrodynamika przepływu układów wielofazowych w procesach technologicznych i
inżynierii środowiska
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
Dz. St. 3
- Biologiczne suszenie osadów ściekowych
- Konwersja biomasy do energii: wykorzystanie odpadów pochodzenia rolniczego do
produkcji biogazu
- Biosynteza aktywnych farmakologicznie metabolitów przez grzyby nitkowate
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
Dz. St. 4
- Procesy techniczne w ochronie środowiska
a) Mokre utlenianie osadów ściekowych w reaktorze autotermicznym
Kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Chacuk, prof. PŁ
b) Wybrane problemy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi
Kierownik pracy dr hab.inż. Jerzy Skrzypski, prof. PŁ
c) Opracowanie projektów instalacji związanych z ochroną środowiska przy użyciu
oprogramowań: Chemcad i SupProDesigner
Kierownik pracy: dr hab. inż. Andrzej Chacuk, prof. PŁ
d) Badanie redukcji katalizatorów Cu/ZnO przy wykorzystaniu układu TGA/MS/GC –
Kierownik pracy: dr hab. inż. Lech Nowicki, prof. PŁ
Dz. St. 5
- Intensyfikacja procesów wymiany pędu, ciepła i masy
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
25
Dz. St. 6
-Wykorzystanie ciepła odpadowego do suszenia węgla brunatnego parą przegrzaną
Kierownik pracy: dr hab. inż. Zdzisław Pakowski, prof. PŁ
Dz. St. 7
-Techniki okołokrytyczne
Kierownik pracy: dr inż. Grzegorz Rogacki
Dz. St. 8
- Perwaporacyjne procesy rozdzielania
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
Dz. St. 9
- Procesy wytwarzania oraz właściwości elektronowe cienkich warstw tertraedrycznych
szkliw plazmowych; zbadanie procesów starzenia i ich modyfikacji dla wybranych
polimerowych tworzyw konstrukcyjnych
Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Jacek Tyczkowski
Dz. St. 11
- Hybrydowe nanobiomateriały na bazie polimerów naturalnych
Kierownik pracy: prof. dr hab. Maria Mucha
Dz. St. 14
- Zarządzanie bezpieczeństwem w przemyśle procesowym
Kierownik: dr hab. inż. Adam S. Markowski, prof. PŁ
Dz. St. 15
Łącza komputerowe (korzystanie z uczelnianej sieci komputerowej),
Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
26
BADANIA WŁASNE 2009
B.W. 21
- Granulacja przesypowa surowców drobnoziarnistych o różnym składzie ziarnowym,
Kierownik: dr inż. Tadeusz Gluba
B.W. 22
- Hydrodynamika przepływu pęcherzy powietrza w pulsacyjnej kolumnie barbotażowej,
Kierownik: dr inż. Paweł Budzyński
B.W. 23
- Zastosowanie metod integracji procesów w wybranych technologiach biochemicznych
Kierownik: dr inż. Paweł Głuszcz
B.W. 25
- Modelowanie przebiegu reakcji hydrotermalnych w reaktorze rurowym w obszarze pod- i
nadkrytycznym
Kierownik: dr inż. Grzegorz Rogacki
B.W. 28
- Usuwanie zanieczyszczeń z roztworów wodnych w kolumnie wypełnionej – zagadnienia
modelowania dynamiki sorpcji
Kierownik: dr inż. Elwira Tomczak
B.W. 29
- Badanie trwałości uszczelniaczy
Kierownik: dr inż. Sławomir Kuberski
B.W. 31
- Mechaniczna dezintegracja komórek mikroorganizmów
Kierownik: dr inż. Marek Solecki
B.W. 33
- Degradacja toksycznych zanieczyszczeń Środowiska wodnego za pomocą wybranych
procesów fotochemicznych
Kierownik: dr inż. Jacek Miller
27
PROJEKTY WŁASNE
K-101
Katedra Aparatury
Procesowej
K-101
Katedra Aparatury
Procesowej
K-101 Katedra
Aparatury
Procesowej
K-102
Katedra Inżynierii
Chemicznej
K-102
Katedra Inżynierii
Chemicznej
K-102 Katedra
Inżynierii
Chemicznej
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
28
Szybkość rozdrabniania wybranych frakcji rozmiarowych
nadawy z uwzględnieniem zmiennej liczby punktów kontaktu
oraz właściwości wytrzymałościowych złoża 22.10 200721.10.2010
Mechanizmy wzrostu aglomeratów w procesie granulacji
przesypowe 9.10.2008-8.10.2011
dr inż. Tadeusz
Wiesław Gluba
Badanie układów mieszających do zawiesin biologicznych
podczas napowietrzania 10.10.2008-9.10.2011
dr inż. Jacek Marek
Stelmach
Wpływ częstotliwości i aplitudy drgań na objętość krytyczną
pęcherzy gazu i kropel cieczy podczas ich przepływu przez
warstwę cieczy o złożonych właściwościach reologicznych
31.05.2006-30.05.2009
Badanie ogniskowania hydrodynamicznego cieczy w węźle
mikrokanałów 24.10.2007-23.04.2010
dr inż. Paweł
Budzyński
Ruch pęcherzy gazowych w układach heterofazowych
dr inż. Tomasz Piotr
Olejnik
prof. dr hab. inż.
Marek Stanisław
Dziubiński
dr hab. inż. Tomasz
Kiljański
Fotochemiczna degradacja ksenoestrogenów w środowisku
wodnym 24.10.2006 - 23.10.2009
dr inż. Jacek Miller
Degradacja substancji zaburzających procesy endokrynne
metodami zaawansowanego utleniania 9.08.2007-8.08.2010
dr inż. Ewa Felis
Optymalizacja warunków biosyntezy barwników naturalnych
przez grzyby strzępkowe Monascus purpureus 16.05.200815.05.2011
Implementacja opisu stechiometrii i kinetyki procesów
biochemicznych do modelowania oczyszczania ścieków
dr inż. Beata Zofia
Pawłowska
Badania mechanizmu i kinetyki desorpcji nukleacyjnej
12.06.2006-11.06.2009
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
dr inż. Hanna
KierzkowskaPawlak
Unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych metodą
termohydrolizy w wodzie okołokrytycznej 30.05.200629.05.2009
dr Alicja Zawadzka
Monodyspersyjne mikrosfery chitozanowe otrzymywane w
procesie suszenia w warunkach nadkrytycznych 28.11.200627.05.2009
dr Zofia
Modrzejewska
Kinetyka uwalniania środków farmakologicznych z termożeli
chitozanowych 25.10.2007-24.10.2009
prof. dr hab. inż.
Roman Stanisław
Zarzycki
Zarządzanie jakością powietrza i bezpieczeństwem
ekologicznym jako element zrównoważonego rozwoju dużych
miast 28.04.2008-27.04.2010
dr hab.Jerzy
Skrzypski, prof. PŁ
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
K-105 Katedra
Procesów Cieplnych
i Dyfuzyjnych
K-106
Katedra
Termodynamiki
Procesowej
Wykorzystanie inhibitorów do ograniczania emisji dioksyn w
przemyśle metalurgicznym 16.10.2008-15.04.2011
dr hab.inż. Grzegorz
Wielgosiński
Badanie kinetyki i efektów cieplnych procesu utleniania
wybranych rodzajów biomasy w środowisku wody
podkrytycznej
dr inż. Mirosław
Imbierowicz
Absorpcja i desorpcja CO2 w nowym rozpuszczalniku wodnym roztworze MDEA aktywowanym AEEA/EMEA
dr hab. inż. Andrzej
Chacuk, prof. PŁ
Badanie właściwości węgla brunatnego jako obiektu suszenia
parą przegrzaną pod zwiększonym ciśnieniem 13.10.200912.10.2012
Zastosowanie złóż strukturalnych na bazie chitozanu do sorpcji
jonów metali ciężkich 26.10.2006-25.10.2009
dr hab. inż.
Zdzisław Pakowski,
prof. PŁ
prof. dr hab. inż.
Władysław
Kamiński
K-106 Katedra
Termodynamiki
Procesowej
Kinetyka kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych z
hybrydowych układów biopolimerowych otrzymanych w
formie mikrokapsułek i filmów - 24.10.2007-23.10.2010
prof. dr hab. Maria
Mucha
K-106
Katedra
Termodynamiki
Procesowej
K-106
Katedra
Termodynamiki
Procesowej
Wytwarzanie cienkich warstw katalitycznych w plazmie
niskotemperaturowej dla potrzeb technologii ogniw
paliwowych 5.05.2008-4.05.2011
dr hab.inż. Piotr
Eustachiusz
Kazimierski,
prof.PŁ
Katalizatory cienkowarstwowe wytwarzane metodą nakładania prof. dr hab. inż.
w zimnej plazmie do reaktorów strukturalnych
Jacek Tyczkowski
PROJEKTY HABILITACYJNE
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
Analiza termodynamiczna i ekologiczna oraz modelowanie
dr inż. Marek
termicznego i termokatalitycznego procesu konwersji odpadów Stelmachowski
polimerów do paliw płynnych oraz energii elektrycznej
PROJEKTY PROMOTORSKIE
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
Biodegradacja barwników azowych w ściekach
włókienniczych metodą sekwencyjną anaerobowo / aerobową
5.11.2007-4.11.2009
prof. dr hab. inż.
Stanisław
Ledakowicz
PROJEKTY ROZWOJOWE
K-101
Katedra Aparatury
Procesowej
K-101
Katedra Aparatury
Procesowej
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
Przesiewacze dwuczęstościowe 10.08.2007-9.08.2010
prof. dr hab. inż.
Piotr Wodziński
Technologia granulacji środka pioracego w granulatorach
bębnowych
dr inż.. Andrzej
Obraniak
Zintegrowana technologia biologicznego unieszkodliwiania
rtęci w ściekach przemysłowych 10.04.2007-9.04.2010
dr inż. Paweł
Głuszcz
29
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
K-104
Katedra Systemów
Inżynierii
Środowiska
K-105
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych
K-106 Katedra
Termodynamiki
Procesowej
Technologia bioutylizacji stałych odpadów ze składowisk
odpadów komunalnych 24.08.2006-23.08.2009
dr hab. inż.Liliana
Krzystek, prof. PŁ
Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka dla zakładów
stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową i
oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera
wybuchowa. 23.07.2008-30.11.2010
Technologia suszenia i mikroenkapsulacji materiałów w
postaci pian w układzie dyspersyjnym 11.09.2007-10.09.2010
dr hab. inż..Adam S.
Markowski
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia metody poprawy
właściwości adhezyjnych elastomerów poprzez ich obróbkę
plazmową 13.09.2006-12.09.2009
prof. dr hab.inż.
Jacek Tyczkowski
prof. dr hab. inż.
Czesław Strumiłło
PROJEKTY ZAMAWIANE
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
Badanie procesu adsorpcji CO2 w mieszaninie z
dr hab.inż. Liliana
resztkowym metanem w złożach dolomitowych i
Krzystek, prof.. PŁ
wapiennych 3.04.2007-2.04.2010
Ograniczenie emisji tlenków azotu do atmosfery na drodze dr inż.. Jacek Miller
ozonowania 3.04.2007-2.04.2010
Opracowanie nowoczesnego procesu konwersji biomasy i
odpadów biodegradowalnych metodą fermentacji
metanowej 4.10.2007-3.10.2010
prof.dr hab. inż..
Stanisław Ledakowicz
DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH („SPUBY”)
K-103
Katedra Inżynierii
Bioprocesowej
K-105
Katedra Procesów
Cieplnych i
Dyfuzyjnych
Redukcja,modyfikacja i poprawa wartości użytkowych
osadu ściekowego 1.07.2006-30.06.2009
prof.dr hab.Stanisław
Ledakowicz
Podnoszenie jakości wieprzowiny i jej produktów dla
klientó[W:]Rozwijanie innowacyjnej, zintegrowanej i
zrównoważonej struktury cyklu produkcyjnego wysokiej
jakości produktów mięsa wieprzowego, spełniających
wymagania konsumentów. 12.02.2008-31.12.2011
dr hab. inz. Zdzisław
Pakowski prof. P Ł
PROJEKTY BADAWCZE SPECJALNE
K-106
Katedra
Termodynamiki
Procesowej
30
Modelowanie numeryczne odlewania tiksotropowego
stopów stali o specjalnej dwufazowej strukturze w stanie
stałociekłym w celu optymalizacji procesów wytwarzania
części samochodowych 12.03.2007-11.03.2010
dr hab. inz. Jerzy Petera,
prof. P Ł
WDROŻENIA
Lp.
Katedra
1.
K-101
2.
K-103
3.
Temat
Autorzy
Firma wdrażająca
Chłodziarka fluidalna granulatu
nawozów saletrzanych zainstalowana
w nowej instalacji granulacji
mechanicznej
Technologia odzyskania wody i ciepła
ze ścieków wykończalniczych
Tomalczyk M.
Zakłady Azotowe w TarnowieMościcach S.A.
Ledakowicz S.,
Stolarek P.
K-103
Instalacja do biologicznego
oczyszczania ścieków z rtęci
Głuszcz P.,
Ledakowicz S.
4.
K-101,
K-105
Mokry odpylacz pyłu o wydajności
12 m3 powietrza na sekundę.
Pakowski Z.,
Tomalczyk M.,
5.
K-101,
K-105
Bateria dwóch skruberów
odpylających do gazów wylotowych o
wydajności 2x12,5 m3 na sekundę.
SGL
Pakowski Z.,
Bartczak Z.,
Tomalczyk M.,
Zakład Przemysłu
Jedwabniczego „DOLWIS” S.A.
w upadłości układowej, ul.
Świerczewskiego 10,
59-820 Leśna
Zakłady Azotowe w TarnowieMoscicach S.A., ul.
Kwiatkowskiego 8, 33-101
Tarnów
British Sugar Overseas Polska
Sp. z o.o., Cukrownia Glinojeck,
2009 rok. Zlecenie nr
1200016570-0 z dnia 31.08.2009.
Karbon Racibórz, okres
wdrażania 2007 – 2009. Umowa
numer 449/12/2007 z dnia 3
grudnia 2007 roku.
PATENTY
Lp.
Katedra
1. K-101
2. K-101
3. K-101
Nazwa
Autor
Przesiewacz rotacyjny
Przesiewacz rotacyjny
Sposób wytwarzania środka
piorącego
Sposób suszenia rozpyłowego
Wodziński P.
Wodziński P.
Gluba T., Obraniak
A.
Piątkowski M.,
Zbiciński I.
5. K-105
Sposób poprawy aromatu
sterylizowanych przypraw
liściastych, zwłaszcza majeranku i
tymianku
6. K-106
Sposób wytwarzania trwałych
spienionych struktur chitozanowych
7. K-106
Asymetryczny układ elektrod
dodatniej i ujemnej do kondensatora
elektrochemicznego wykonanych z
materiału węglowego
modyfikowanego
niskotemperaturową plazmą
nierównowagową.
Sposób wytwarzania cienkiej
warstwy materiału katalitycznego na
podłożach z materiału
przewodzącego prąd elektryczny
Wojtowicz E.,
ZawirskaWojtasiak R.,
Adamiec J.,
Korbas E.
Kamiński W.,
Marszałek J.,
Tomczak E.,
Wilicka U.
Lota G.,
Tyczkowski J.,
Kapica R.
4. K-105
8. K-106
Tyczkowski J.,
Kapica R.,
Łojewska J.,
Kołodziej A.;
Data uzyskania
10.09.2009
10.09.2009
23.12.2009
Zgłoszenie patentowe dnia
30.06.2009.; numer zgłoszenia
patentowego P-388423
Zgłoszenie patentowe dnia
23.12.2009; numer zgłoszenia
patentowego
P-390034
Zgłoszenie patentu :17.03.2009
r. za nr.P-387526
Zgłoszenie numer P-388261.
Zgłoszenie numer P-389387.
31
POZYSKANE URZĄDZENIA I APARATURA
K-101
•
•
Mieszalnik WU-1500b z przesuwną podstawą zbiornika
System PIV do pomiaru rozkładu prędkości w płaszczyźnie noża laserowego firmy
LaVision
K-103
•
•
•
Pulverisette 23 firmy Fritsch GmbH
Próżniowa wyparka rotacyjna ROTAVAPOR R II firmy Bűchi Labortecnik AG
Bioreaktor BIOSTAT B plus firmy Sartorius
K-106
•
Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) FEI Quanta 200 FEG Mark II
wyposażony w układ spektrometru EDS Oxford INCA Energy System 250
ZIM
32
•
Skaningowy mikroskop elektronowy firmy FEI (USA), model Quanta 200F wraz z
przystawką EDS firmy Oxford Instruments
•
Spektrofotometr FTIR firmy JASCO, model FT/IR-6200 wraz z przystawką
mikroskopową, typ IRT-1000
•
Generator wysokiej częstotliwości (13.56 MHz) do reaktorów plazmowych firmy
Advanced Energy, typ Cesar RF Power Generator Type 136
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
I. Program LLP Erasmus
Liczba pracowników uczestniczących w wymianie w roku 2009 w ramach Programu LLP
Erasmus (liczba wyjazdów i przyjazdów w ramach Teaching Staff Mobility, Preparatory
Visits, Monitoring Visits, projekt IP).
Wyjazdy
Przyjazdy
1
1
Teaching Staff Mobility (TS)
Preparatory Visit (PV)
Monitoring Visit (MV)
Inne projekty Erasmus
II. Współpraca bilateralna i wielostronna - uzyskane efekty
Liczba publikacji, które ukazały się w czasopismach o międzynarodowym zasięgu (poza
listą filadelfijską): 34
Liczba publikacji pracowników uwzględnionych w tzw. indeksie filadelfijskim: 17
Pracownicy PŁ prowadzili wykłady w ......3...... uczelniach zagranicznych, takich jak:
• Department of Engineering School of Science & Engineering The University
of Waikato, Hamilton, New Zealand
• Minerals, Metals and Materials Technology Centre (M3TC) Faculty of
Engineering National University of Singapore
• Texas A&M University, Mary Kay O’Connor Process Safety Centre, College
Station
Zrealizowano ..........0............ wspólnych prac inżynierskich, .............0......... wspólnych
prac magisterskich i ...........1......... doktorską.
Zorganizowano ........3............ kursy i seminaria z udziałem zagranicznych specjalistów.
Liczba doktorantów zagranicznych (oraz kraj, z jakiego pochodzi) .......3 - Rosja
33
Projekty badawcze, w których Jednostki Wydziału brały udział w roku 2009 (łącznie z
tymi, które rozpoczęły się przed rokiem 2008).
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy, TEMPUS, itd.)
Baltic Sea Region Programme 2007-2013
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN Polonium,
itd.)
Dziedzina, tytuł oraz akronim
WATERPRAXIS
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za
projekt w Jednostce
„Od teorii i planów do eko-wydajnych i
zrównoważonych działań w celu poprawy
stanu Morza Bałtyckiego”
WATERPRAXIS
01.02.2009-31.01.2011
Grant Contract for the implementation of
the project #10
Partner
• Finnish Environment Institute (SYKE),
Finlandia – lider projektu
• North Ostrobothnia Regional
Environment Centre, Finlandia
• Hamburg University of Applied
Sciences, Niemcy
• National Environmental Research
Institute, Aarhus University, Dania
• Municipality of Naestved, Dania
• Danish Ministry of Environment,
Dania
• Lodz Technical University, Polska
• Kaunas University of Technology,
Litwa
• Charity and Support Fund Sesupe
Euroregion, Sakiai Office, Litwa
• Luleå University of Technology,
Szwecja
• Rezekne Higher Education Institution,
Łotwa
• Kaliningrad State Technical University,
Rosja
• Voivodship Board of Land
Melioration, Polska
• County Administrative Board of
Norbotten, Szwecja
• Aalborg University, Dania
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska, Katedra Procesów Cieplnych
i Dyfuzyjnych, W-10, K-105
Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński,
tel. 42-6313773
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy, TEMPUS, itd.)
VI Program Ramowy
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .; KBN Polonium, itd.) Q-PORKCHAINS
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Food technology,
Improving the quality of pork and pork
products for the consumer: Development
of innovative, integrated, and sustainable
food production chains of high quality
pork products matching consumer
demands, Q-PORKCHAINS
34
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za
projekt w Jednostce
01.01.2007-30.12.2011
FP6-036245-2
Partner
52 jednostki
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska, Katedra Procesów Cieplnych
i Dyfuzyjnych, W-10, K-105
Dr hab. Zdzisław Pakowski, prof. PŁ
tel. 42-631 3731
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy, TEMPUS, itd.)
The Baltic University Programme
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN Polonium,
itd.)
Edukacja – kursy z zakresu ochrony
środowiska
• The Baltic Sea Environment
• A Sustainable Baltic Region
• Sustainable Water Management in the
Baltic Sea Basin
• Peoples of the Baltic
01.01.1991 Koordynator
Uppsala University, Szwecja
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska, Katedra Procesów Cieplnych
i Dyfuzyjnych, W-10, K-105
Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński,
tel. 42-631 3773
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za
projekt w Jednostce
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy, TEMPUS, itd.)
Projekt IP
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN Polonium,
itd.)
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Erasmus Intensive Programme Course
SAIL on Board the STS Fryderyk Chopin
Sustainability Applied in International
Learning – SAIL
25.08-11.09.2009
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Partner
• Norges teknisk-naturvitenskaplige
universitet, Norwegia
• Vysoka Skola Banska – Technicka
Univerzita Ostrava, Czechy
• Technishe Universität HamburgHarburg, Niemcy
• Hochschule Zittau/Görlitz, Niemcy
• Aalborg Universitet, Dania
• Roskilde Universitetscenter, Dania
• Tallinna Tehnikaülikool, Estonia
• Tallinna Ülikool, Estonia
• Kauno Technologijos Universitetas,
Litwa
• Lietuvos Zemes Ukio Universitetas,
Litwa
• Latvijas Universitate, Łotwa
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
35
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za
projekt w Jednostce
Łotwa
• Åbo Akademi, Finlandia
• Joensuun Yliopisto, Finlandia
• Akademia Górniczo-Hutnicza
• Akademia Pedagogiczna, Kraków
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
• Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
• Uniwersytet Warszawski
• Uniwersytet Gdański
• Wyższa Szkoła Morska
• Uniwersytet Śląski
• Akademia Medyczna we Wrocławiu
• Politechnika Łódzka
• Uniwersytet Łódzki
• Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska, Katedra Procesów Cieplnych
i Dyfuzyjnych, W-10, K-105
Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński,
tel. 42-631 3773
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy, TEMPUS, itd.)
Europejski Program Ramowy
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN Polonium,
itd.)
European COoperation in the field
of Scientific and Technical Research –
COST
Bioenkapsulacja – w produktach
spożywczych, farmaceutykach, inżynieria
materiałowa, biopolimery, inż.
procesowa,
Dziedzina, tytuł oraz akronim
„Bioencapsulation Multiscale Interaction
Analysis” COST 865
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za
projekt w Jednostce
36
2006 -2008
----Partner
24 kraje z Europy,
koordynator prof. D. Poncelet, ENITIAA
i BRG, Nantes, Francja
1. P.Ł.-Wydz. Biotechnologii i Nauki o
Żywności - Łódź
2. Akademia Rolnicza, Wydz. Nauk o
Żywności i Rybactwa, Szczecin
3.Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy, Kat. Inż. Chem. i
Bioprocesowej, Bydgoszcz
Katedra Procesów Cieplnych i
Dyfuzyjnych,
K-105
Doc. dr inż. Janusz Adamiec,
tel. 42-631 3784
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy, TEMPUS, itd.)
VI PR EU
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN Polonium,
itd.)
Dziedzina, tytuł oraz akronim
REMOVALS: Reduction, modification
and valorisation of sludge
PRIORITY 1.1.6.3 : Global change and
ecosystems REMOVALS
01.07.2006 – 30.06.2009
FP6 -018525
partner
16 zagranicznych,
2 krajowych
K-103
Prof. dr hab. inż.Stanisław Ledakowicz,
tel: 63137-15
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za
projekt w Jednostce
Nazwa programu (np.: V Program Ramowy, TEMPUS, itd.)
COST
Nazwa projektu (np.: TEMPUS JEP nr .......; KBN Polonium,
itd.)
Dziedzina, tytuł oraz akronim
Action 541
Data rozpoczęcia i data zakończenia realizacji
Numer umowy finansowej
Czy Jednostka PŁ jest partnerem, czy koordynatorem?
Partnerzy zagraniczni i krajowi
Nazwa i kod Jednostki PŁ realizującej projekt
Imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za
projekt w Jednostce
“Semi solid processing of steels”
THIXOSTEEL
1.07.2006 – 30.06.2010
partner
Universitete de Liege,
ELAP, Institut für Bildsame Formgebung,
University of Leicester,
Universität Hannover, Politecnico di
Torino ,
Advanced Manufacturing Research
Centre, Scheffield
AGH
W-10
Dr hab.inż. Jerzy Petera, prof. PŁ,
tel. 631-37-07
Liczba tematów prac badawczych realizowanych przez Jednostki Wydziału w roku 2009
we współpracy z poszczególnymi krajami
Kraj
Belgia
Chiny
Francja
Hiszpania
Indie
Litwa
Niemcy
Rosja
USA
Wielka Brytania
Włochy
Liczba tematów
1
1
2
2
1
1
5
3
1
1
1
37
III. Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych i udział w
podobnych przedsięwzięciach za granicą
Liczba zorganizowanych przez Wydział lub przy współudziale Wydziału konferencji
międzynarodowych w Polsce oraz 3 najważniejsze (nazwa, miejsce spotkania, tematyka,
kraje, z których przyjechali uczestnicy): 4
•
XII Polish Drying Symposium, Łódź, 14-16.IX.2009 (tematyka: teoria i technika
suszenia, suszenie żywności, odwadnianie, modelowanie procesu suszenia, aspekty
ochrony środowiska w procesie suszenia, aspekty energetyczne procesu suszenia;
Australia, Brazylia, Chiny, Dania, Francja, Indie, Iran, Izrael, Japonia, Malezja,
Niemcy, Rosja Singapur, Tajlandia, Węgry, USA)
•
BUP Students’Conference on „Education in a Changing Climate”, Rogów,
22-26.IV.2009 (tematyka: ochrona środowiska; Białoruś, Czechy, Estonia, Finlandia,
Litwa, Łotwa, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina)
•
BUP Students’ Conference on „Climate Change and Human Rights”, Gniezno,
14-18.XI.2009 2009 (tematyka: ochrona środowiska; Białoruś, Czechy, Estonia,
Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Słowacja, Szwecja, Ukraina)
Liczba konferencji zagranicznych, w których brali udział pracownicy Wydziału
i 3 najważniejsze (nazwa, miejsce, tematyka, kraje, z których przyjechali uczestnicy): 41
• EQUIFASE, Praia da Rocha, Portugalia, 16-22.10.2009
(termodynamika, równowagi fazowe, przedstawiciele z całego świata)
• 13th European Conference on Mixing, Londyn, Anglia, 14-17.04.2009
(mieszanie układów ciekłych jedno i wielofazowych, przedstawiciele z całego świata)
• 8th World Congress of Chemical Engineering, Montreal, Kanada, 23-27.08.2009
(zagadnienia inżynierii chemicznej, przedstawiciele z całego świata)
Liczba konferencji, w których
organizacyjnych lub naukowych: 5
pracownicy
Wydziału
zasiadali
w
komitetach
IV. Wymiana studencka
Liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w roku 2009 poza Programem
ERASMUS (wymiana w ramach innych programów, wyjazdy i przyjazdy indywidualne).
Liczba studentów
38
Wyjazdy
12
(w tym: 7 w ramach Baltic
University Programme)
Przyjazdy
69
(w tym: 65 w ramach Baltic
University Programme)
WYDARZENIA 2009
Rozprawy habilitacyjne
•
dr inż. Mirosław Szukiewicz – pracownik Politechniki Rzeszowskiej - nadanie
stopnia doktora habilitowanego. Temat rozprawy habilitacyjnej: „Metody
aproksymacyjne w procesach dyfuzji w porowatych ziarnach katalizatora” (2009)
recenzenci: prof. Sieniutycz, prof. Tabiś, prof. Petera, prof. Warmuziński
•
dr inż. Grzegorz Wielgosiński – pracownik Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska PŁ - nadanie stopnia doktora habilitowanego. Temat rozprawy
habilitacyjnej: „Emisja dioksan z procesów termicznych i metody jej ograniczania”
(2009)
recenzenci: prof. Konieczyński, prof. Rutkowski, prof. Szymański, prof. Winnicki
Obrony prac doktorskich
•
Mgr inż. Bartosz Stawicki: Selektywne zagospodarowanie odpadów powstających
przy przerobi surowca wtórnego – istotny czynnik zrównoważonego rozwoju w
przemyśle papierniczym (2009)
Dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Doniec, prof. PŁ
•
Mgr inż. Urszula Wilicka : Zastosowanie spienionych struktur chitozanu do usuwania
jonów metali ciężkich z roztworów wodnych (2009)
Dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński
•
Mgr inż. Katarzyna Furch: Oczyszczanie ścieków zawierających związki rtęci na
drodze sorpcji i biotransformacji (2009)
Dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz
•
Mgr inż. Robert Adamski: Mechanizm transportu wilgoci w materiale suszonym parą
przegrzaną (2009)
Dyscyplina: inżynieria chemiczna
Promotor: dr hab.inż. Zdzisław Pakowki, prof. PŁ
•
Mgr inż. Ewelina Marciniak: Badanie kinetyki mikroenkapsulacji podczas procesu
suszenia rozpryskowego (2009)
Dyscyplina: inżynieria chemiczna
Promotor: prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
•
Mgr inż. Sylwia Ludwiczak: Modelowanie izoterm sorpcji wody dla mieszanin
i kompozytów polimerowych (2009)
Dyscyplina: inżynieria chemiczna
Promotor: prof. dr hab. Maria Mucha
39
•
Mgr inż. Anna Zieleniewski-Jastrzębska: Symulacja aerobowej stabilizacji składowisk
odpadów komunalnych w reaktorach laboratoryjnych (2009)
Dyscyplina: inżynieria środowiska
Promotor: dr hab. inż. Liliana Krzystek, prof. PŁ
•
Mgr inż. Piotr Przybysz: Analiza właściwości reologicznych prasowanych
papierniczych struktur włóknistych w środowisku wodnym (2009)
Dyscyplina: inżynieria chemiczna
Promotor: dr hab. inż. Czesław Kuncewicz, prof. PŁ
Organizowane konferencje:
•
XII Polish Drying Symposium, Łódź, 14-16.09.2009
•
„Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, Łódź – Swolszewice Małe, 1-4.09. 2009
•
V Ogólnopolska Konferencja „Operacje mechaniczne inżynierii procesowej”
Łódź – Słok, 7-9.09.2009
• BUP Students’Conference on „Education in a Changing Climate”, Rogów,
22-26.04.2009
• A BUP Intensive Course „New European Chemicals Regulation (REACh) and the
Globally Harmonized System”, Łódź, 21-22.04.2009
• XIX Seminarium Studenckie “Problemy Ochrony Środowiska”, Łódź 27.03.2009
• BUP Students’ Conference on „Climate Change and Human Rights”, Gniezno,
14-18.09.2009 (wpółorganizacja z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu)
40
STUDIA DOKTORANCKIE
Kierownik Studiów
Dziekanat
dr hab. inż. Jerzy Petera, prof. PŁ
sam. referent - Elżbieta Pakuła
Doktoranci
I ROK
1.
Bilińska Lucyna
2.
Błaszczyk Mariola
3.
Cłapa Iwona
4.
Głąbała Daniel
5.
Łechtańska Patrycja
6.
Nawrotek Katarzyna
7.
Niedzielski Michał
8.
Pecyna Mrta
9.
Piasta Joanna
10.
Puchalska Anna
11.
Słowikowski Maciej
12.
Strzelecka Anna
13.
Ziemińska Aleksandra
14.
Kobuciński Michał
II ROK
1. Kokocińska Marlena
2. Lach Marta
3. Miazek Krystian
4. Michalak Iwona
5. Olak Magdalena
6. Skwarczyńska Agata
7. Tylman Michał
41
III ROK
1. Gurgenova Karina
2. Jóźwiak Łukasz
3. Lenczewski Tomasz
4. Lewandowski Artur
5. Markowski Maciej
6. Michalska Karina
7. Polańczyk Andrzej
8. Siuta Dorota
9. Szczerkowska Dominika
10. Twardowski Adam
IV ROK
42
1.
Bigoszewska Agata
2.
Błędzka Dorota
3.
Łuczak Małgorzata
4.
Michajłowski Adam
5.
Puczyńska Iwona
6.
Rabaeva Julia
7.
Stopczyk Anna
8.
Ślęzak Radosław Kazimierz
9.
Veshkina Natalia
10.
Wymysłowski Mateusz
PROGRAM ZAJĘĆ STUDIÓW DOKTORANCKICH
„INŻYNIERIA CHEMICZNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA”
Lp Nazwa modułu
Kod
w
Semestr I
1 Advances in Fluid Separation
Processes I
2 Programowanie komputerowe
Razem
3
2
3
4
5
razem Forma pkt
zal.
Prow.
Z
45
75
Z
09 09 8000 00 30
30
E
Advances in Fluid Separation
10 15 0902 00 30
Processes II
Metody numeryczne z elementami 10 17 0902 00 15
modelowania
Razem
75
30
Z
Z
Kat.
Innow.
Market.
Dortmund
K-106
Semestr III
1 Komputerowe systemy akwizycji
danych i sterowa nie w
instalacjach doświadczalnych
Modelowanie procesów transportu
Metody numeryczne z elementami
symulacji komputerowej
Fundamentals of air pollution
control I
Seminarium ogólne
Razem
10 15 0901 00 30
s
30
Semestr II
1 Ekonomia i Marketing
2
l. godz. sem.
c
l p
10 17 0901 00
30
15
15
30
30
8
15
38
8
15
98
20
30
Z
K-105
15
15
37
Z
Z
K-105
K-106
4 30
Z
Aachen
15
4 127
Z
Z
10 19 0901 00 10
10 13 0901 00 15
10 17 0903 00 15
7
10 17 0904 00 10
10
6
10 88 0901 00
50
15
32
35 6
10 13 0902 00 15
30
Semestr IV
1 Zagadnienia odwrotne wymiany
ciepła i masy
2 Wytwarzanie przyjazne dla
środowiska
3 Wybrane zagadnienia
biotechnologii środowiska
4 Fundamentals of air pollution
control II
5 Seminarium ogólne
Razem
Semestr V
1 Seminarium doktoranckie
Razem
10 88 0903 00
Semestr VI
1 Seminarium doktoranckie
Razem
10 88 0904 00
Dortmund
K-105
45
Z
K-105
10 26 0901 00 15
15
Z
K-102
10 32 0901 00 15
15
Z
K-103
Aachen
10 17 0905 00 10
10
6
4 30
Z
10 88 0902 00
15
55
6
15
4 120
Z
Z
55
15
15
15
15
15
15
15
15
Razem 210 140 80 12 8 450
Z
Z
43
Program studiów
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa,
studia dzienne magisterskie
Semestr VI
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa przedmiotu
Język obcy IV
WF
Lab. dynamiki procesowej i
automatyki
Sterowanie i akwizycja danych
Aparatura przemysłowa
Lab. procesów cieplnych i
dyfuzyjnych
Procesy rozdzielania
Inżynieria reaktorów
Optymalizacja procesowa
Zal.
M
M
M
W.
E/M
M
2
Ćw.
2
2
Lab.
P.
G./tydz.
2
2
2
Punkty
2
0
2
2
5
2
2
7
2
1
3
3
3
24
4
6
5
30
P.
G./tydz.
2
2
4
6
1
1
2
2
3
2
25
Punkty
2
0
5
5
2
2
2
4
4
4
30
G./tydz.
2
1
3
2
4
3
Punkty
2
0
5
2
4
3
4
8
26
6
8
30
2
2
1
2
2
M
2
E/M
2
1
E/M
2
1
Ogółem: 360 godz.
Semestr VII
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa przedmiotu
Język obcy V
WF
Podstawy działalności gospodarczej
Projektowanie inż.
Ochrona własności intelektualnej
Elementy inżynierii molekularnej
Bezpieczeństwo procesowe
Technologia informacji
Wodociągi i kanalizacja
Grafika komputerowa
Zal.
M
M
E/M
M
M
W.
Ćw.
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
Ogółem: 375 godz.
Lab.
2
4
1
1
1
SPECJALNOŚĆ : Inżynieria produkcji
Semestr VIII
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa przedmiotu
Język obcy VI
WF
Podstawy symulacji procesów
Matematyka IV
Komputerowe techniki projektowania
Zjawiska transportu w systemach
rozproszonych
Wentylacja i klimatyzacja
Przedmioty obieralne
Zal.
M
M
E/M
M
E
W.
2
2
1
2
8
Ćw.
2
1
1
Lab.
2
2
2
2
Ogółem: 390 godz.
44
P.
Przedmioty obieralne w semestrze VIII
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa przedmiotu
Reologia techn. i przetwórstwo
tworzyw
Procesy przetwórcze ciał stałych
Termorenowacja i audyty cieplne
Przepływy wielofazowe
Inżynieria bioprocesowa
Zastosowanie mikroorganizmów w
produkcji
Techniki mikrobiologiczne
Procesy membranowe
Metody termiczne w utrwalaniu
żywności
Technologia polimerów
Zal.
W.
2
Ćw.
2
1
2
1
2
Lab.
P.
G./tydz.
2
Punkty
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
G./tydz.
5
Punkty
8
2
2
1
2
1
3
3
2
3
3
8
21
8
30
1
1
2
1
1
1
1
2
Semestr IX
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W.
Komputerowe techniki projektowania
E/M
2
II
Podstawy ochrony środowiska
M
2
Zarządzanie jakością
2
Zarządzanie kadrami
1
Logistyka
2
Podstawy dział. małych i średnich
E
1
firm
Przedmioty obieralne
8
Ogółem: 315 godz.
Ćw.
Lab.
3
P.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Studia stacjonarne I-go stopnia
Semestr I
L.p.
Nazwa przedmiotu
1.
Matematyka I
2.
Wstęp do analizy matematycznej
3.
Wprowadzenie do studiowania
4.
Fizyka I
5.
Zal.
W
Ć
E
60
60
120
9
30
30
2
15
2
15
E
L
P
G/tydz. ECTS
45
30
75
7
Chemia I
30
30
60
4
6.
Mechanika techniczna
30
30
60
4
7.
Wprowadzenie do nżynierii
chemicznej
30
30
2
390
30
Ogółem:
45
Semestr II
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
G/tydz. ECTS
1.
Język obcy I
30
30
1
2.
WF
30
30
0
3.
Matematyka II
30
60
7
4.
Fizyka II
30
3
5.
Technologia informacyjna
30
2
6.
Chemia II
45
4
7.
Chemia analityczna
45
4
8.
Procesy mechaniczne i aparaty
15
75
7
9.
Zapis konstrukcji
30
30
2
375
30
E
30
15
15
30
E
30
15
45
E
30
30
Ogółem:
Semestr III
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
G/tydz. ECTS
1.
Język obcy II
60
60
2
2.
WF
15
15
0
3.
Przedmiot humanizujący do wyboru
30
30
2
4.
Matematyka III
15
45
4
5.
Informatyka I
15
45
4
6.
Chemia fizyczna
60
6
7.
Materiałoznawstwo
15
2
8.
Mechanika płynów
75
7
9.
Procesy mechaniczne i aparaty –
lab.
30
3
375
30
E
30
30
30
30
15
E
30
30
15
30
Ogółem:
Semestr IV
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
Ć
L
P
G/tydz. ECTS
1.
Język obcy III
60
60
2
2.
WF
15
15
0
3.
Informatyka II
60
75
6
4.
Chemia fizyczna lab.
30
30
3
6.
Elektrotechnika i elektronika
30
2
7.
Mechaniki płynów – lab.
30
3
8.
Procesy cieplne i aparaty
E
30
30
75
7
9.
Termodynamika
E
30
45
75
7
390
30
E
15
30
30
Ogółem:
46
W
15
Semestr V
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
1.
Język obcy IV
E
2.
WF
3.
Automatyka i miernictwo
4.
Procesy dyfuzyjne i aparaty
5.
Termodynamika – lab.
6.
Inżynieria środowiska
30
7.
Inżynieria produktu
15
8.
Grafika inżynierska
9.
Elektrotechnika i elektronika – lab.
10.
Technologia chemiczna I
Ć
L
P
30
30
2
30
30
0
30
2
75
7
45
4
45
3
15
2
30
30
3
30
30
3
30
30
2
15
15
2
375
30
30
E
30
30
15
45
11. BHP
G/tydz. ECTS
15-sem.
Ogółem:
Semestr VI
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
G/tydz. ECTS
Przedmioty obowiązkowe
1.
Automatyka i miernictwo – lab.
30
30
3
2.
Procesów cieplne i dyfuzyjne-lab.
45
45
3
3.
Procesy rozdzielania
E
30
15
45
4
4.
Aparatura przemysłowa
E
30
30
15
75
5
6.
Inżynieria reaktorów chemicznych
E
30
30
15
75
5
7.
Ochrona własności intelektualnej
15
2
285
22
15
Przedmioty fakultatywne (obowiązkowe uzyskanie 8 pkt. ECTS)
1.
Elementy inżynierii molekularnej
30
30
2
2.
Technologia chemiczna II
30
30
2
3.
Materiały konstrukcyjne i korozja
30
30
2
4.
Inżynieria bioprocesowa
30
30
2
5.
Bezpieczeństwo procesowe
15
30
2
6.
Sterowanie i akwizycja danych
15
30
2
120
8
405
30
Ogółem:
15
15
47
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska,
studia dzienne inżynierskie i magisterskie
Semestr VI
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa przedmiotu
Język obcy IV
WF
Instalacje i aparatura
Oczyszczanie ścieków
Oczyszcz. Gazów odlotowych
Biotechnologia środowiska
Grafika inż. AutoCAD
Inż. Reakcji chem. I biochem.
Prawo ekologiczne
Środ. Inż. Proc. III
Zal.
M
M
W.
2
2
2
2
E
E
M
E
M
Ćw.
2
2
1
1
1
Lab.
P.
G./tydz.
2
2
3
4
4
2
2
3
2
2
26
Punkty
2
0
3
5
5
3
2
5
2
3
30
3
1
G./tydz.
2
2
5
4
2
1
1
Punkty
2
0
7
5
2
2
2
2
1
3
5
25
4
6
30
Lab.
P.
G./tydz.
2
2
5
4
1
1
Punkty
2
0
7
5
2
2
10
24
12
30
1
1
2
2
2
1
2
Ogółem: 390 godz.
Semestr VII studia magisterskie
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa przedmiotu
Język obcy V
WF
Podstawy dział. Gosp.
Unieszkodliwianie odpadów stał.
Grafika komputerowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy projektowania i realizacji
inwestycji
Bezp.procesowe i zapob.stratom
Wentylacja i klimatyzacja
Zal.
E/M
M
E/M
E
M
E
W.
Ćw.
2
2
2
3
1
1
1
Lab.
P.
1
3
2
Ogółem: 375 godz.
Semestr VII studia inżynierskie
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa przedmiotu
Język obcy V
WF
Podstawy dział. Gospodarczej
Unieszkod. Odpadów stałych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy projektowania i realizacji
inwestycji
Praca dyplomowa inż.
Zal.
E/M
M
E/M
E
M
W.
Ćw.
2
2
2
3
1
1
10
Ogółem: 360 godz.
Praktyki zawodowe po VII semestrze w wymiarze od 2 do 6 tygodni.
48
3
1
SPECJALNOŚĆ: Technologie ochrony środowiska
Semestr VIII
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nazwa przedmiotu
Język obcy VI
WF
Internet w ochronie środ.
Energia i środowisko
Czyste wytwarzanie
Monitoring środowiska
Modelowanie matematyczne w
ochronie środowiska
Zaawansowane techn. Utleniania
ścieków
Inżynieria bioprocesowa
Aparatura ochrony środ.
Wybrane zagadnienia
rekultywacji środowiska
Przedmioty obieralne
Zal.
W.
Ćw.
2
1
1
1
1
1
2
E
2
E
2
2
2
Lab.
P.
2
2
2
4
Ogółem: 390 godz.
G./tydz.
2
1
1
1
1
1
4
Punkty
2
0
2
2
2
2
3
2
3
4
4
2
4
4
2
4
26
4
30
Przedmioty obieralne w semestrze VIII
L.p.
1.
2.
3.
4.
Nazwa przedmiotu
Proc. membranowe
Ochrona przed hałasem
Kataliza w ochronie środowiska
Polimery a środowisko
Zal.
W.
1
1
2
2
Ćw.
Lab.
1
1
P.
G./tydz.
2
2
2
2
Punkty
2
2
2
2
Zal.
W.
1
Ćw.
Lab.
P.
2
G./tydz.
3
Punkty
4
E
2
1
2
3
4
4
1
6
2
5
2
2
1
4
4
26
2
3
4
30
Semestr IX
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa przedmiotu
Oceny oddziaływania na
środowisko
Zarządzanie środowiskiem
Komputerowe techniki
projektowania
Ekotoksykologia
Procesy oczyszczania gazów
odlotowych
Biotechnologie w ochr.
Środowiska
Termiczna utylizacja odpadów
Sterowanie i akwizycja danych
Przedmioty obieralne
E
1
2
2
1
3
2
1
2
4
Ogółem: 390 godz.
2
49
Przedmioty obieralne w semestrze IX
L.p.
1.
2.
3.
4.
Nazwa przedmiotu
Chemia atmosfery
Promieniowanie jonizujące
Wybrane problemy współczesnej
biologii
Procesy fotochemiczne
Zal.
W.
2
2
2
Ćw.
Lab.
P.
2
G./tydz.
2
2
2
Punkty
2
2
2
2
2
G./tydz.
2
20
22
Punkty
3
27
3
G./tydz.
2
1
1
1
2
1
7
2
Punkty
2
0
2
2
2
2
7
2
5
5
1
4
26
2
4
30
G./tydz.
2
2
Punkty
2
2
2
2
2
2
Semestr X
L.p.
1.
2.
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Zal.
W.
Ćw.
2
Lab.
P.
20
Ogółem: 330 godz.
SPECJALIZACJA: Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem
Semestr VIII
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nazwa przedmiotu
Język obcy VI
WF
Internet w ochronie środowiska
Energia i środowisko
Czyste wytwarzanie
Monitoring środowiska
Zarządzanie ryzykiem
Systemy przetwarzania danych
geograficznych
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
w środowisku
Teoria organizacji i zarządzania
Przedmioty obieralne
Zal.
E
E
W.
Ćw.
2
1
1
1
1
1
2
2
2
Lab.
P.
2
3
2
1
1
4
Ogółem: 390 godz.
Przedmioty obieralne w semestrze VIII
L.p.
1.
2.
3.
4.
50
Nazwa przedmiotu
Bezpieczeństwo reaktorów chem.
Zarządzanie ochroną żywych
zasobów przyrody
Termorenowacja i audyty cieplne
Ochrona przed hałasem
Zal.
W.
2
2
1
1
Ćw.
Lab.
1
1
P.
Semestr IX
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa przedmiotu
Oceny oddziaływania na
środowisko
Zarządzanie środowiskiem
Podstawy ratownictwa tech. i chem.
Ergonomia i org. pracy
Niezawodność techniczna i ludzka
Gospodarka wodno-ściekowa
Planowanie w ochronie środ.
Ekotoksykologia
Sterowanie i akwizycja danych
Przedmioty obieralne
Zal.
W.
1
Ćw.
2
2
1
1
2
E
1
1
2
1
2
4
Ogółem: 390 godz.
Lab.
P.
2
G./tydz.
3
Punkty
4
2
2
2
2
2
4
1
4
4
26
4
2
2
2
4
3
2
3
4
30
G./tydz.
2
Punkty
2
2
2
2
2
2
2
2
2
P.
G./tydz.
2
20
22
Punkty
3
27
30
P.
G./tydz.
2
1
1
1
2
1
5
Punkty
2
0
2
2
2
2
3
5
4
1
2
4
28
5
4
2
2
4
30
E
2
2
Przedmioty obieralne w semestrze IX
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa przedmiotu
Raporty bezp. i plany operacyjno –
ratownicze
Badanie wypadków i awarii
Biozagrożenia i biobezp.
Systemy bezp. i ochrony
Zagrożenia naturalne
Zal.
W.
2
Ćw.
Lab.
P.
2
2
2
2
Semestr X
L.p.
1.
2.
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Zal.
W.
Ćw.
2
Lab.
20
Ogółem: 330 godz.
SPECJALIZACJA: Wentylacja i klimatyzacja
Semestr VIII
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nazwa przedmiotu
Język obcy VI
WF
Internet w ochronie środ.
Energia i środowisko
Czyste wytwarzanie
Monitoring środowiska
Komputerowe wspomaganie
projektowania
Wentylacja ogólna
Klimatyzacja
Aparaty i urządzenia I
Oczyszczanie gazów odlotowych
Przedmioty obieralne
Zal.
W.
Ćw.
2
1
1
1
2
1
2
E
E
2
2
1
2
4
Ogółem: 420 godz.
Lab.
3
3
2
51
Przedmioty obieralne w semestrze VIII
L.p.
1.
2.
3.
4.
Nazwa przedmiotu
Termorenowacja i audyt cieplny
Przygotowanie powietrza
Ochrona przed hałasem
Chemia atmosfery
Zal.
W.
1
1
1
2
Ćw.
Zal.
W.
1
Ćw.
E
E
E
2
1
2
1
Lab.
P.
1
G./tydz.
2
2
2
2
Punkty
2
2
2
2
G./tydz.
3
Punkty
4
2
3
6
2
4
4
7
2
2
4
4
26
2
3
4
30
P.
G./tydz.
2
2
2
2
2
Punkty
2
2
2
2
2
P.
G./tydz.
2
20
22
Punkty
3
27
30
1
1
Semestr IX
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa przedmiotu
Oceny oddziaływania na
środowisko
Zarządzanie środowiskiem
Aparaty i urządzenia II
Wentylacja przemysłowa
Odzysk ciepła w układach
wentylacji przemysłowej
Centrale klimatyzacyjne
Sterowanie i akwizycja danych
Przedmioty obieralne
Lab.
2
1
1
2
2
4
Ogółem: 390 godz.
P.
2
3
2
Przedmioty obieralne w semestrze IX
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa przedmiotu
Zasady regulacji sieci cieplnych
Wentylacja pożarowa
Procesy fotochemiczne
Biologia układów klimatyzacyjnych
Deodoryzacja gazów odlotowych
Zal.
W.
2
2
2
1
1
Ćw.
W.
Ćw.
2
Lab.
1
1
Semestr X
L.p.
1.
2.
Nazwa przedmiotu
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Zal.
20
Ogółem: 330 godz.
52
Lab.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Studia stacjonarne I-go stopnia
Semestr I
L.p. Nazwa kursu
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Matematyka I
Wstęp do analizy
matematycznej
Wprowadzenie do studiowania
Fizyka
Chemia I
Biologia
Ochrona środowiska
Rysunek techniczny i
geometria wykreślna
Technologia informacyjna
W
Ć
Egzamin
45
45
90
30
30
60
2
15
60
45
30
30
30
180
150
60
60
1
6
5
2
2
30
60
2
30
60
2
360
900
30
Egzamin
15
30
30
30
30
L
P
S
30
15
15
15
30
Ogółem:
195
120
30
15
W
Ć
L
P
Suma
godzin
Nakład
pracy ECTS
studenta
240
8
Forma
zaliczenia
Semestr II
Forma
zaliczenia
L.p. Nazwa kursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Język obcy I
WF
Matematyka II
Chemia II
Budownictwo I
Elektrotechnika i elektronika
Materiałoznawstwo
Mechanika płynów
Mechanika i wytrzymałość
materiałów
Ekologia
Ogółem:
Egzamin
Egzamin
Egzamin
30
15
30
15
30
30
15
Egzamin
30
30
30
15
Suma
godzin
Nakład
pracy ECTS
studenta
30
1
0
0
180
6
180
6
60
2
90
3
60
2
150
5
15
30
30
60
60
30
30
30
45
15
30
60
2
30
90
3
375
900
30
30
15
30
195
S
135
45
53
Semestr III
Forma
zaliczenia
L.p. Nazwa kursu
W
Ć
30
30
60
15
15
30
10
1.
2.
3.
4.
Język obcy II
WF
Chemia fizyczna
Wymiana ciepła
5.
Instalacje i aparatura
20
6.
Mikrobiologia środowiska
Informatyczne podst.
projektowania I
Mechanika płynów
laboratorium
Budownictwo II
15
7.
8.
9.
Egzamin
Egzamin
L
P
S
60
15
45
60
15
Nakład
pracy ECTS
studenta
60
2
0
0
120
4
180
6
45
90
3
45
120
4
30
90
3
30
90
3
15
60
150
5
390
900
30
30
15
15
30
Ogółem:
Suma
godzin
30
15
125
160
60
45
W
Ć
L
P
Semestr IV
Forma
zaliczenia
L.p. Nazwa kursu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Język obcy III
WF
Informatyczne podstawy
projekt. II
Analizy środowiskowe
Wymiana masy
Sieci i instalacje
wodociągowo-kanalizacyjne I
Termodynamika techniczna
Ochrona własności
intelektualnej
Hydrologia i nauki o Ziemi
Geograficzne systemy
informacji
Ogółem:
54
60
15
Egzamin
Nakład
pracy ECTS
studenta
60
2
0
0
30
90
3
60
60
120
180
4
6
45
120
4
45
120
4
15
15
30
1
30
30
90
3
30
90
3
390
900
30
15
30
15
45
30
30
Egzamin
Suma
godzin
60
15
15
Egzamin
S
30
15
15
15
165
15
135
60
30
Semestr V
Forma
zaliczenia
L.p. Nazwa kursu
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Język obcy IV
WF
Analiza instrumentalna
Technologie wody i ścieków I
Termodynamika laboratorium
Wymiana ciepła i masy
Ochrona powietrza I
Wentylacja i klimatyzacja I
Sieci i instalacje
wodociągowo-kanalizacyjne II
Sieci i instalacje
wodociągowo-kanalizacyjne
III
Ochrona przed hałasem i
wibracjami
W
Egzamin
Egzamin
Egzamin
L
Ć
P
S
30
30
15
30
30
30
30
30
45
45
30
15
30
60
2
30
15
30
45
45
60
150
120
2
5
4
15
45
90
3
30
90
3
15
60
2
390
900
30
15
30
15
150
90
Nakład
pracy ECTS
studenta
60
2
0
0
60
2
150
5
30
30
Ogółem:
Suma
godzin
120
30
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Studia niestacjonarne II-go stopnia
Semestr I
L.p. Nazwa przedmiotu
Zal.
W
E
30
30
3
15
15
2
30
30
3
30
3
30
2
10
1
20
2
165
16
1.
Chemia środowiska
2
Niezawodność i bezpieczeństwo
3.
Zarządzanie środowiskiem
4.
Automatyka i sterowanie
10
5.
Technologie proekologiczne
10
6.
Przedmiot obieralny ENG*
15
7.
Meteorologia i klimatologia
10
E
Ogółem
Ć
L
P
S
20
20
10
10
Godz. ECTS
* Zagrożenia naturalne; Metody numeryczne;
55
Specjalność: Zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej
Semestr II
L.p. Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
15
1.
Statystyka
15
2
Planowanie przestrzenne
15
3.
Monitoring środowiska
4.
Przedmiot obieralny ENG*
Modelowanie matematyczne w
ochronie środowiska
Oceny oddziaływania na
środowisko
Organizacja robót instalacyjnych
Nadzwyczajne zagrożenia w
miastach
5.
6.
7.
8.
E
10
L
P
S
20
10
8
E
22
Godz. ECTS
30
3
15
2
30
3
10
1
30
3
8
12
20
2
8
12
20
3
8
12
20
2
175
19
Ogółem
* Migracja zanieczyszczeń w glebie; Kataliza w ochronie środowiska
Semestr III
L.p. Nazwa przedmiotu
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
Zarządzanie zasobami wodnymi
Gospodarka odpadami
komunalnymi
Zarządzanie ochroną powietrza
Rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń
Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Kształtowanie środowiska
miejskiego, ENG
Instalacje komunalne
Zal.
W
E
16
14
30
5
E
8
12
20
3
8
12
20
3
40
5
Ć
8
L
12
P
S
20
Godz. ECTS
6
12
20
2
8
12
20
3
8
12
20
2
170
23
Ogółem
Semestr IV
L.p. Nazwa przedmiotu
Zal.
W
1.
Termorenowacja i audyt cieplny
8
2.
Teoria organizacji i zarządzania
10
3
Źródła informacji naukowej
4.
Prawo europejskie
5.
Seminarium dyplomowe
6.
Praca dyplomowa
L
P
S
12
10
10
20
Godz. ECTS
20
2
10
2
10
2
10
2
20
4
E
Ogółem
56
Ć
20
70
32
Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja
Semestr II
L.p. Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
15
1.
Statystyka
15
2
Planowanie przestrzenne
15
3.
Monitoring środowiska
4.
Przedmiot obieralny ENG*
Modelowanie matematyczne w
ochronie środowiska
Oceny oddziaływania na
środowisko
Aparaty i urządzenia
5.
6.
7.
E
10
L
P
S
30
3
15
2
30
3
10
1
30
3
12
20
2
12
40
5
175
19
20
10
8
22
8
E
16
12
15
Godz. ECTS
Ogółem
* Migracja zanieczyszczeń w glebie; Kataliza w ochronie środowiska
Semestr III
L.p. Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
12
1.
Systemy klimatyzacji
E
24
14
2
Wentylacja ogólna
E
16
12
3.
Wentylacja przemysłowa
Odzysk ciepła w układach
wentylacji
Komputerowe wspomaganie
projektowania systemów
wentylacji
4.
5.
8
12
8
12
10
S
12
10
6
12
Ogółem
Godz. ECTS
50
6
40
5
40
5
20
3
20
2
170
23
Semestr IV
L.p. Nazwa przedmiotu
Zal.
W
1.
Termorenowacja i audyt cieplny
8
2.
Teoria organizacji i zarządzania
10
3
Źródła informacji naukowej
4.
Prawo europejskie
5.
Seminarium dyplomowe
6.
Praca dyplomowa
Ć
L
P
S
12
10
10
20
Godz. ECTS
20
3
10
2
10
2
10
2
20
4
E
Ogółem
20
70
32
57
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Studia stacjonarne I-go stopnia
Semestr I
L.p.
Nazwa przedmiotu
1.
Matematyka I
2
Wstęp do analizy matematycznej
3.
Wprowadzenie do studiowania
4.
Fizyka
5.
Zal.
W
Ć
E
45
L
P
Godz.
ECTS
45
90
8
30
30
2
15
2
15
E
30
30
60
5
Chemia I
30
15
45
5
6.
Biologia
30
30
2
7.
Ochrona środowiska
30
30
2
8.
Rys. techniczny i geometria
wykreślna
15
30
2
9.
Technologia informacyjna
30
2
360
30
Godz.
ECTS
15
30
Ogółem:
Semestr II
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
1.
Język obcy I
30
30
1
2.
WF
30
30
0
3.
Matematyka II
E
30
30
60
6
4.
Chemia II
E
30
15
75
7
5.
Hydrologia i nauki o ziemi
30
30
2
6.
Elektrotechnika i elektronika
15
30
2
7.
Materiałoznawstwo
30
30
2
8.
Instalacje i aparatura
15
15
45
4
9.
Mechanika i wytrzymałość
materiałów
15
15
30
2
10.
Ochrona własności intelektualnej
15
15
2
11.
Ochrona przyrody i
bioróżnorodności
15
15
2
390
30
Ogółem:
58
30
15
15
Semestr III
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
Godz.
ECTS
1.
Język obcy II
60
60
2
2.
WF
15
15
0
3.
Matematyka III
15
15
30
2
4.
Chemia fizyczna
30
15
30
75
8
5.
Mikrobiologia środowiskowa
30
45
3
6.
Informatyczne podst. projektowania
I
30
4
7.
Mechanika płynów
75
8
8.
Budownictwo I
45
3
375
30
Godz.
ECTS
E
15
15
E
30
15
15
30
15
30
Ogółem:
Semestr IV
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
1.
Język obcy III
60
60
2
2.
WF
15
15
0
3.
Informatyczne podstawy projekt. II
15
30
3
4.
Chemia analityczna
60
4
5.
Ekologia
30
3
6.
Środowiskowa inżynieria
procesowa I
45
5
7.
Termodynamika techniczna
E
30
60
6
8.
Gospodarka odpadami
E
30
15
45
4
9.
Budownictwo II
30
15
45
3
390
30
15
E
45
30
30
Ogółem:
15
15
30
59
Semestr V
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
E
Godz.
ECTS
30
30
2
30
30
0
30
45
3
15
60
5
45
6
45
4
45
3
45
4
30
3
375
30
Godz.
ECTS
Ć
1.
Język obcy IV
2.
WF
3.
Analiza instrumentalna
15
4.
Technologie wody i ścieków
30
15
5.
Środowiskowa inżynieria
procesowa II
30
15
6.
Sieci i instalacje sanitarne
30
7.
Ochrona powietrza
30
8.
Ogrzewnictwo, wentylacja
i klimatyzacja
30
9.
Geograficzne systemy
informatyczne
15
E
L
P
15
15
15
15
Ogółem:
Semestr VI
L.p.
Nazwa przedmiotu
Zal.
W
Ć
L
P
E
15
15
30
4
15
15
30
2
30
4
1.
Gospodarka wodna i ochrona wód
2.
Gleboznawstwo i rekultywacja
3.
Środowiskowa inżynieria
procesowa III
4.
Ochrona przed hałasem i
wibracjami
30
30
2
5.
Przedmiot humanizujący (do
wyboru)
30
30
2
6.
Podst. proj. i realizacji inwestycji
15
15
1
165
15
30
2
60
5
75
6
30
2
75
6
30
Ogółem:
Przedmioty obieralne
1.
Technologie oczyszczania ścieków
30
2.
Inżynieria reakcji chemicznych
E
30
30
3.
Procesy oczyszczania gazów
E
30
15
4.
Termiczne przekształcania
odpadów
5.
Biologiczne metody
unieszkodliwiania odpadów i
ścieków
E
30
30
6.
Biotechnologia środowiskowa
E
30
30
60
5
7.
Mikrobiologiczna analiza wody
15
30
45
2
8.
Bezpieczeństwo mikrobiologiczne
15
15
2
195
15
30
Ogółem:
60
30
15
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska,
studia niestacjonarne inżynierskie
Semestr VI
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa przedmiotu
Oczyszczanie wody i ścieków
Wentylacja i klimatyzacja
Technika cieplna
Paliwa i spalanie
Niekonwencjonalne źródła energii
Zalicz
enie
E
E
E
Wyk Ćwicz
łady enia
30
20
20
15
20
10
15
15
100
45
Laborat
orium
25
Zalicz Wyk Ćwicz
enie
łady enia
15
15
20
E
20
10
E
30
10
20
105
35
Laborat
orium
Zalicz Wyk Ćwicz
enie
łady enia
20
E
20
20
20
Laborat
orium
80
-
15
10
Projekt
Punkty
20
20
40
7
7
5
3
3
25
Projekt
Punkty
20
20
10
50
6
4
6
5
4
25
Projekt
Punkty
80
80
2
5
3
3
12
25
Semestr VII
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa przedmiotu
Wodociągi i kanalizacja
Ocena oddz. na środ.
Unieszkodliwianie odpadów stałych
Aparatura ochrony środ.
Monitoring środowiska
10
10
Semestr VIII
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa przedmiotu
Prawo ekologiczne
Zarządzanie środowiskiem
Bezpieczeństwo i ryzyko procesowe
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
-
61
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Bezpieczenstwa Pracy
Międzywydziałowe studia stacjonarne I-go stopnia
Semestr I
Lp
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab. P. G./tydz. Punkty Wydział
1.
Chemia i technologia chemiczna
2
2
3
WIPOŚ
2.
Fizyka I
2
2
3
CNMiF
3.
Grafika
1
1
1
3
4
WTMiWT
4.
Informatyka
1
2
3
4
WEEIiA
5.
Matematyka I
E
3
2
5
6
CNMiF
6.
Mechanika techniczna
E
2
1
3
3
WTMiWT
7.
Podstawy socjologii i psychologii
2
1
3
3
WOIZ
8.
Technologie informacyjne
1
1
2
2
WTMiWT
9.
Wstęp do analizy matematycznej
2
2
2
CNMiF
Ogółem: 375 godz.
25
30
Semestr II
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab.
Mikrobiologia
2
1
Chemia
2
Elektrotechnika i elektronika
E
2
Fizyka
2
Matematyka II
E
1
2
Statystyka i probabilistyka
1
1
Mechanika techniczna II
1
Podstawy zarządzania
E
2
1
Mechanika płynów
2
1
Język obcy
2
WF
2
Ogółem: 375 godz.
P.
G./tydz. Punkty Wydział
3
4
WBNŻ
2
3
WIPOŚ
2
3
WEEIiA
2
3
CNMiF
3
4
CNMiF /
WEEIiA
2
2
1
2
WTMiWT
3
4
OIZ
3
4
WIPOŚ
2
1
SPNJO
2
0
SWFS
25
30
P.
G./tydz. Punkty Wydział
WEEIiA
2
3
WIPOŚ
3
4
WEEIiA
2
3
SPNJO
4
2
3
4
WTMiWT
WOiZ
2
3
WOiZ
3
4
Semestr III
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab.
Automatyka
1
1
Ekologia i ochrona środowiska
E
2
1
Elektrotechnika
2
Język obcy
4
Maszynoznawstwo
2
1
Prawo ochrony pracy
E
2
Przedmiot humanistyczno3
ekonomiczny
Termodynamika
1
1
Nauka o bezpieczeństwie
E
2
WF
1
Ogółem: 375 godz.
2
2
1
25
3
4
0
30
WBNŻ
WIPOŚ
SWFS
Semestr IV
Lp
1.
2.
62
Nazwa przedmiotu
Czynniki zagrożeń – oświetlenie
Czynniki zagrożeń biologicznych
Zal. W. Ćw. Lab.
1
1
1
1
P.
G./tydz. Punkty
2
3
2
3
Wydział
WEEIiA
WBNŻ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Czynniki zagrożeń elektrycznych
Czynniki zagrożeń mechanicznych
Czynniki zagrożeń chemicznych
Czynniki zagrożeń pożarowych
Fizjologia pracy
Język obcy
Toksykologia i higiena przemysłowa
WF
Ogółem: 375godz.
E
2
2
1
1
2
E
2
1
1
1
1
3
3
2
2
3
4
3
1
25
1
4
1
1
4
4
3
3
4
2
4
0
30
WEEIiA
WTMiWT
WIPOŚ
WTMiWT
WOIZ
SPNJO
WIPOŚ
SWFS
Semestr V
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa przedmiotu
Ergonomia
Język obcy
Egzamin
Niezawodność techniczna i ludzka
Badania wypadków i awarii
Ocena ryzyka
Ochrona przeciwpożarowa
Ratownictwo techniczne
i medyczne
Systemy zarządzania jakością i ocena
zgodności
Środki bezpieczeństwa i ochrony I
Zal W. Ćw Lab
E
2
1
2
E
1
1
E
P.
G./tydz Punkty Wydział
3
5
WOIZ
2
2
SPNJO
Ogółem: 375 godz.
Zal.
2
1
1
1
1
2
3
WOIZ
3
2
5
4
2
2
27
WTMiW
T
SWFS
30
W.
2
Ćw. Lab.
1
P.
2
4
E
E
3
5
2
3
WTMiW
T
WIPOŚ
WIPOŚ
WIPOŚ
WIPOŚ
2
4
2
3
Ogółem: 405 godz
Semestr VI
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Metodyka pracy służb bhp
2.
Praca przejściowa
W tabeli poniżej wg bloków Przedmioty
programowych
fakultatywne
3.
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i
ochroną środowiska
4.
Szkolenie w bhp
5.
Środki bezpieczeństwa i ochrony II
3
1
2
1
2
WF
1
2
2
1
2
3
1
2
4
1
G./tydz Punkty Wydział
3
4
WOIZ
2
3
10
10
2
5
3
5
3
5
25
30
WOIZ
/WIPOŚ
WOIZ
WTMiW
T
63
Bloki programowe dla semestru VI
Blok EEIiA
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo w instalacjach
energetycznych
2.
Użytkowanie urządzeń łączeniowych i
energoelektornicznych
Blok IPOS
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Monitoring środowiska pracy
2.
Bezpieczeństwo w operacjach
jednostkowych inżynierii chemicznej
3.
Techniki ochrony środowiska
naturalnego
4.
Organizacja stanowiska pracy
Blok TMiWT
Lp.
1.
2.
3.
4.
Blok OiZ
Lp.
1.
2.
3.
4.
Zal. W. Ćw. Lab.
30 15
30
30
15
P.
30
Godz. Punkty Wydział
75
5
WEEIiA
75
Zal. W. Ćw. Lab.
15
15
30 15
15
P.
30
15
15
5
WEEIiA
Godz. Punkty Wydział
30
2
WIPOS
60
4
WIPOS
30
2
WIPOS
30
2
WOiZ
Nazwa przedmiotu
Drgania i hałas
Tekstronika w ochronie zdrowia
Komputerowe wspomaganie prac
inżynierskich
Przeciw wypadkowe zabezpieczenia
pracy
Zal. W. Ćw. Lab. P. Godz. Punkty Wydział
15
30
45
3
WTMiWT
15
30
45
3
WTMiWT
30
30
2
WTMiWT
Nazwa przedmiotu
Metody statystyczne w BHP
Społeczne i organizacyjne aspekty pracy
Systemy zarządzania bezpieczeństwem
pracy wg PN-N-18001
Zarządzanie kadrami
Zal. W. Ćw. Lab.
15
15
15 30
15
30
30
30
15
P.
64
Nazwa przedmiotu
Praktyka
4 tygodnie = 160 godz.
Zal. W. Ćw. Lab.
15
P.
WTMiWT
Godz. Punkty Wydział
30
2
WOiZ
45
2
WOiZ
45
4
WOiZ
Semestr VII
Lp.
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab. P. G./tydz. Punkty
1.
Praca dyplomowa
15
2.
Przedmioty fakultatywne
6
2
4
12
13
3.
Seminarium dyplomowe
3
3
2
Ogółem: Praca dypl. 150 godz.+ 225 godz =375 godz.
15
30
Lp.
1.
2
Godz. Punkty
4
30
2
Wydział
Wydział
WOiZ
Bloki programowe dla semestru VII
Blok EEIiA
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Elektrotechnologie utylizacji
odpadów i odzysku surowców
2.
Kompatybilność elektromagnetyczna
3.
Elektroniczne systemy ochrony
obiektów
4.
Pomiary i monitorowanie zagrożeń
przemysłowych
Blok IPOS
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Transport materiałów
niebezpiecznych
2.
Zapobieganie stratom w
przedsiebiorstwie
3.
Analiza zagrożeń procesowych
4.
Standardy prawno-proceduralne w
przemyśle procesowym
Blok TMiWT
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Materiały tekstylne na wyroby BHP
2.
Materiały filtrosorpcyjne
3.
Techniki multimedialne
4.
Ekonomiczne aspekty
bezpieczeństwa pracy
Zal. W. Ćw. Lab.
15 15
15
P.
Godz. Punkty Wydział
45
3
WEEIiA
30
30
15
15
45
45
4
2
WEEIiA
WEEIiA
30
15
45
4
WEEIiA
Zal. W. Ćw. Lab. P. Godz. Punkty Wydział
15
15
30
2
WIPOS
15
30
30
15
15
15
30
0
45
3
WIPOS
75
30
6
2
WIPOS
WIPOS
Zal. W. Ćw. Lab. P. Godz. Punkty Wydział
15
15
30
2
WTMiWT
30
30
60
4
WTMiWT
15 30
15
60
5
WTMiWT
30
30
2
WTMiWT
Blok OiZ
Lp.
Nazwa przedmiotu
Zal. W. Ćw. Lab.
1.
Dokumentacja zarządzania jakością,
15
30
środowiskowego i bezpieczeństwa
2.
Komputerowe wspomaganie
30
zarządzania bezpieczeństwem
3.
Szkolenie audytorów wewnętrznych –
15 30
bezpieczeństwo i higiena pracy
4.
Zarządzanie środowiskowe
30
5.
Zasady i metody poprawy warunków
30
pracy
P.
Godz. Punkty Wydział
45
3
WOiZ
30
2
WOiZ
45
4
WOiZ
30
30
2
2
WOiZ
WOiZ
WEEIiA – Wydział Elektrotechniki, Elektronik, Informatyki i Automatyki (W2)
WIMiWT – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (W4)
WOiZ – Wydział Organizacji i Zarządzania (W9)
WIPOŚ – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (W10)
CNMiF – Centrum Nauk Matematyczno-Fizycznych
65
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Kierunek: Inżynieria Bezpieczenstwa Pracy,
międzywydziałowe studia inżynierskie (niestacjonarne)
Semestr I
Lp. Nazwa przedmiotu
Zal.
W.
1.
Fizyka I
30
2.
Informatyka
15
3.
Matematyka I
4.
Podstawy socjologii i
psychologii
Wstęp do analizy
matematycznej
5.
P.
30
Suma
godz.
30
Punkty
Wydział
3
CNMiF
45
4
WEEIiA
45
30
75
6
CNMiF
10
10
20
3
WOIZ
20
20
2
CNMiF
190
18
Suma
godz.
30
Punkty
Wydział
3
WIPOŚ
30
4
WTMiWT
45
4
WTMiWT
30
3
CNMiF
30
45
4
CNMiF
20
20
1
SPNJO
10
10
20
4
WOIZ
Razem
80
90
50
220
23
Godz. narastająco
180
150
80
410
41
W.
Ćw. Lab.
Punkty
Wydział
15
Suma
godz.
45
4
WBNŻ
30
30
2
WIPOŚ
10
3
WEEIiA
15
30
2
WEEIiA
15
15
2
WIiMT
E
Razem
Semestr II
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
Ćw. Lab.
2.
Chemia i technologia
chemiczna
Grafika
3.
Mechanika techniczna I
4.
Fizyka
5.
Matematyka II
6.
Język obcy
7.
Podstawy zarządzania
100
Zal.
W.
60
30
Ćw. Lab.
P.
30
10
E
15
20
30
30
E
E
Semestr III
Lp. Nazwa przedmiotu
Zal.
15
1.
Mikrobiologia
2.
Chemia
3.
Elektrotechnika i elektronika
4.
Statystyka i probabilistyka
5.
Mechanika techniczna II
6.
Mechanika płynów
10
10
4
WIPOŚ
7.
Język obcy
20
20
1
SPNJO
8.
Automatyka
10
10
3
WEEIiA
9.
Maszynoznawstwo
10
10
4
WTMiWT
10.
Technologie informacyjne
10
20
30
2
WTMiWT
66
30
P.
E
10
15
Razem
75
30
105
210
27
Godz. narastająco
265
180
175
620
68
Semestr IV
Lp.
Nazwa przedmiotu
Zal.
1.
Elektrotechnika i elektronika
2.
Język obcy
3.
Prawo ochrony pracy
4.
5.
Przedmiot humanistycznoekonomiczny
Termodynamika
6.
Nauka o bezpieczeństwie
7.
8.
Czynniki zagrożeń
mechanicznych
Czynniki zagrożeń chemicznych
9.
Fizjologia pracy
W.
Ćw. Lab.
P.
Suma
godz.
10
Punkty
Wydział
3
WEEIiA
20
1
SPNJO
10
3
WOIZ
20
4
WOIZ
10
10
3
WBNŻ
30
30
4
WIPOŚ
10
20
E
10
10
E
E
10
10
10
20
4
WTMiWT
10
10
20
3
WIPOŚ
45
4
WOIZ
30
15
Razem
110
45
30
185
29
Godz. narastająco
375
225
205
805
97
Przedmiot humanistyczno-ekonomiczny
1 Mikroekonomia k-98 2 Marketing organizacji k-92
Semestr V
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zal.
Czynniki zagrożeń oświetlenie
Czynniki zagrożeń
biologicznych
Czynniki zagrożeń
elektrycznych
Czynniki zagrożeń
pożarowych
Język obcy
10
10
Suma
godz.
20
10
10
20
3
WBNŻ
10
10
20
4
WEEIiA
10
10
20
3
WIiMT
20
1
SPNJO
45
4
WIPOŚ
10
3
WTMiWT
10
2
WIPOŚ
15
5
WOIZ
Ćw.
Lab.
P.
20
E
8.
Toksykologia i higiena
przemysłowa
Niezawodność techniczna i
ludzka
Ochrona przeciwpożarowa
9.
Ergonomia
E
7.
W.
15
15
5
5
5
10
15
5
5
Punkty
Wydział
3
WEEIiA
Razem
75
25
60
20
180
28
Godz. narastająco
450
250
265
20
985
125
67
Semestr VI
Lp.
1.
Nazwa przedmiotu
Zal.
2.
Ratownictwo techniczne i
medyczne
Badania wypadków i awarii
3.
Ocena ryzyka
4.
Systemy zarządzania
jakością i ocena zgodności
Język obcy
5.
6.
7.
8.
E
Ekologia i ochrona
środowiska
Środki bezpieczeństwa i
ochrony I
Szkolenie w bhp
W.
Ćw.
20
10
P.
Suma
godz.
30
Punkty
Wydział
3
WIPOŚ
15
15
30
3
WIPOŚ
15
15
30
5
WIPOŚ
5
10
3
WOIZ
20
20
1
SPNJO
10
4
WIPOŚ
5
E
Lab.
10
15
15
15
45
4
WTMiWT
10
10
10
30
3
WOIZ
Razem
90
60
55
205
26
Godz. narastająco
540
310
265
75
1190
151
W.
Ćw.
Lab.
P.
Punkty
Wydział
30
15
Suma
godz.
45
4
WOIZ
10
10
3
20
90
10
Semestr VII
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Metodyka pracy służb bhp
2.
Praca przejściowa
3.
Przedmioty fakultatywne
W tabeli poniżej wg bloków
programowych
Język obcy
4.
5.
6.
Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i ochroną
środowiska
Środki bezpieczeństwa i
ochrony II
Razem
Zal.
40
20
20
2
SPNJO
E
15
15
15
45
5
WOIZ
/WIPOŚ
E
15
15
15
45
5
WTMiWT
100
85
10
60
255
29
640
395
275
135
1445
180
160
4
Suma
godz.
Punkty
Wydział
5
WEEIiA
5
WEEIiA
E
Godz. narastająco
10
20
Praktyki
co najmniej 4 tygodniowe
Bloki programowe dla semestru VII
Blok EEIiA
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.
68
Bezpieczeństwo w
instalacjach energetycznych
Użytkowanie urządzeń
łączeniowych i
energoelektronicznych
Zal.
W.
Ćw.
Lab.
18
18
18
6
2
4
P.
12
Blok IPOS
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.
3.
4.
Monitoring środowiska pracy
Bezpieczeństwo w
operacjach jednostkowych
Techniki ochrony środowiska
naturalnego
Organizacja stanowiska
pracy
Blok TMiWT
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.
3.
4.
3.
4.
W.
E
10
10
Zal.
Drgania i hałas
Tekstronika w ochronie
zdrowia
Komputerowe wspomaganie
prac inżynierskich
Przeciwwypadkowe
zabezpieczenia racy
Blok OiZ
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.
Zal.
Suma
godz.
15
15
Punkty
Wydział
2
4
WIPOS
WIPOS
10
10
2
WIPOS
10
10
2
WOiZ
Suma
godz.
45
45
Punkty
Wydział
3
3
WTMiWT
WTMiWT
30
2
WTMiWT
30
2
WTMiWT
W.
Ćw.
Lab.
P.
5
5
Ćw.
15
15
Lab.
P.
30
30
30
30
Zal.
Metody statystyczne w BHP
Społeczne i organizacyjne
aspekty pracy
Systemy zarządzania
bezpieczeństwem pracy wg
PN-N-18001
Zarządzanie kadrami
W.
Ćw.
15
15
30
Lab.
P.
15
Suma Punkty
godz.
30
2
45
2
Wydział
WOiZ
WOiZ
15
30
45
4
WOiZ
15
15
30
2
WOiZ
Suma
godz.
90
Punkty
Wydział
Semestr VIII
Lp.
1.
Nazwa przedmiotu
Zal.
2.
Przedmioty fakultatywne
W tabeli poniżej wg bloków
programowych
Praca dyplomowa
3.
Seminarium dyplomowe
4.
W.
Ćw.
Lab.
P.
60
10
10
10
13
15
20
20
2
Razem
60
30
10
10
110
30
Godz. narastająco
680
375
315
145
1515
210
69
Bloki programowe dla semestru VIII
Blok EEIiA
Lp. Nazwa przedmiotu
Zal.
1.
2.
3.
4.
Elektrotechnologie utylizacji
odpadów i odzysku surowców
Kompatybilność
Elektromagnetyczna
Elektroniczne systemy ochrony
obiektów
Pomiary i monitorowanie
zagrożeń przemysłowych
Blok IPOS
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.
3.
4.
Transport materiałów
niebezpiecznych
Zapobieganie stratom w
przedsiębiorstwie
Analiza zagrożeń procesowych
Standardy prawnoproceduralne w przemyśle
procesowym
Blok TMiWT
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
2.
3.
4.
2.
3.
4.
5.
70
Dokumentacja zarządzania
jakością, środowiskowego i
bezpieczeństwa
Komputerowe wspomaganie
zarządzania bezpieczeństwem
Szkolenie audytorów
wewnętrznych –
bezpieczeństwo i higiena pracy
Zarządzanie środowiskowe
Zasady i metody poprawy
warunków pracy
Ćw.
Lab.
Punkty
Wydział
9
Suma
godz.
27
9
9
3
WEEIiA
18
9
27
4
WEEIiA
9
9
18
2
WEEIiA
18
9
27
4
WEEIiA
Suma
godz.
20
Punkty
Wydział
2
WIPOS
10
3
WIPOS
20
40
20
6
2
WIPOS
WIPOS
P.
Suma
godz.
15
Punkty
Wydział
2
WTMiWT
15
10
30
30
15
4
5
2
WTMiWT
WTMiWT
WTMiWT
P.
Punkty
Wydział
10
Suma
godz.
20
3
WOiZ
10
10
2
WOiZ
10
20
4
WOiZ
20
20
2
2
WOiZ
WOiZ
W.
Ćw.
Lab.
10
P.
P.
10
10
Zal.
Materiały tekstylne na wyroby
BHP
Materiały filtrosorpcyjne
Techniki multimedialne
Ekonomiczne aspekty
bezpieczeństwa pracy
Blok OiZ
Lp. Nazwa przedmiotu
1.
Zal.
W.
10
10
10
10
W.
Ćw.
Lab.
15
Zal.
15
10
15
10
W.
Ćw.
10
10
20
20
Lab.
STUDIA PODYPLOMOWE
Studia Podyplomowe „Ochrona Środowiska”
16 edycja – rok akademicki 2008/2009
Kierownik Studiów dr hab. Jerzy Skrzypski, prof. PŁ
Organizator: Katedra Systemy Inżynierii Środowiska oraz Zakład Bezpieczeństwa
Procesowego i Ekologicznego
Program: liczba godzin zajęć wynosi 270 i obejmuje dwa semestry, w ramach których
przewidziane jest przeprowadzenie: wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych (informatyka,
analiza instrumentalna) oraz praktyk terenowych (zajęcia połączone ze odwiedzaniem m.in.
oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów stałych, kopalni węgla brunatnego, elektrowni oraz
rezerwatów i parków krajobrazowych). Program jest systematycznie uaktualniany
i dostosowywany do wymogów związanych z wymogami Unii Europejskiej. Bezpośrednią
opiekę nad studiami sprawuje mgr inż. Anna Aulak. W piętnastej edycji studiów
uczestniczyły 33 osoby.
Absolwenci: 411 (od 1993 roku)
Liczba godzin
Przedmiot – wykładający
wykład
ćw.
10
10
Geograficzny system informacji – dr J. Czajkowski
8
-
Gleboznawstwo – prof. S. Laskowski
6
-
10
4
Internet w ochronie środowiska – dr P. Pustelnik
Zagrożenie i ochrona wód – dr J. Burchard
Analiza instrumentalna – dr S. Kuberski
6
-
Podstawy środowiska geograficznego – dr J. Nalewajko
8
4
Prawne aspekty ochrony środowiska – dr B. Kozłowska
10
-
6
6
10
4
Monitoring środowiska – dr M. Imbierowicz
8
-
Zdrowotne aspekty ochrony środowiska – dr S. Kuberski
6
-
Konserwatorskie metody ochrony środowiska – prof. J. Siciński
6
-
Środowiskowe zarządzanie przedsiębiorstwem – dr A. Cieślak
Klimat i zanieczyszczenie powietrza– prof. J. Skrzypski
Technologia wody i oczyszczanie ścieków – dr A. Wolborska
8
8
10
-
6
-
Wybrane zagadnienia z biotechnologii – prof. S. Ledakowicz
10
-
Bezpieczeństwo i ryzyko przemysłowe – dr G. Wielgosiński
6
-
Unieszkodliwianie odpadów stałych – dr B. Kozłowska
8
4
Lokalizacja obiektów uciążliwych – dr B. Kozłowska
6
-
Ekologiczna ocena cyklu życia produktu – dr A. Cieślak
8
4
32
38
188
82
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska – dr A.Rzeńca
Kartografia środowiska – prof M. Czochański
Seminaria przedmiotowe, wycieczki dydaktyczne
Razem
71
Studia Podyplomowe
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
4 edycja – rok akademicki 2008/2009
Kierownik Studiów: dr inż. G. Wielgosiński.
PROGRAM: studiów jest realizowany przez najlepszych polskich specjalistów w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz higieny przemysłowej, pracowników naukowych
Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Posiadamy doskonale
wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe, wyjątkowe warunki socjalne.
ZAJĘCIA: 328 godzin + 40 godzin praktyki zawodowej, 2 semestry, 10 zjazdów w
semestrze w systemie wieczorowym (piątek po południu, sobota, niedziela)
ABSOLWENCI: Studia uzyskują uprawnienia przewidziane w Rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, audytora wewnętrznego
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ISO 18001. W ciągu trzech edycji
studia ukończyło 154 absolwentów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Liczba
godzin
30
15
Formy
pracy
wykład
wykład
30
wykład
20
wykład
doc. A. Staniszewska (IMP)
20
10
10
wykład
wykład
wykład
Analiza i ocena zagrożeń
40
wykład,
ćwiczenia
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń
(normy budowlane, wentylacja)
Ochrona p.poż.
Analiza przyczyn wypadków przy pracy
i chorób zawodowych oraz związana z nimi
profilaktyka w świetle prawa w Polsce i
krajach Unii Europejskiej
30
wykład
prof. dr hab. A. Bortkiewicz (IMP)
dr M. Waszkowska (IMP)
dr A. Zawadzka (PŁ)
dr hab. inż. A. Markowski, prof.
PŁ (PŁ)
prof. dr hab. M. Dziubiński (PŁ)
dr inż. S. Krauze (IIMW)
10
wykład
dr inż. J. Kozicki (PŁ)
10
wykład
młodszy bryg. T. Sęk
20
wykład
dr inż. M. Imbierowicz (PŁ)
Elementy ochrony środowiska
24
wykład
dr inż. G. Wielgosiński (PŁ)
dr hab. J. Skrzypski, prof. PŁ (PŁ)
Ryzyko zawodowe
15
Pomoc przedlekarska
14
Nazwa przedmiotu
Prawna ochrona pracy
Podstawy statystyki
Toksykologia i ekotoksykologia, chemiczne
i mikrobiologiczne zagrożenia zdrowia
Fizyczne zagrożenie zdrowia (pył,
promieniowanie, hałas, wibracje)
Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
Podstawy psychologii i socjologii
Nowoczesne metody analityczne
Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp,
systemy zarządzania jakością, środowiskiem
i bhp.
Praktyka zawodowa
Kurs audytora wewnętrznego
wykład
40
20
Razem
72
10
wykład,
ćwiczenia
wykład,
ćwiczenia
368
wykład,
ćwiczenia
Prowadzący
mgr K. Olejnicka
dr inż. W. Strzelecki (PŁ)
dr hab. J. Gromadzińska (IMP)
dr inż. T. Jamróz (PŁ)
dr inż. S. Krauze (IIMW)
lek. med. A. Sikora
dr inż. K. Sikora-Łępicka (PŁ)
mgr inż. K. Żykwińska-Rouba
(PŁ)
KRONIKA TOWARZYSKA
Rok 2009 był wyjątkowy pod względem obfitości wydarzeń oraz różnorodnych spotkań.
Nasz Wydział podpisał kilka umów o współpracy, m.in. z Uniwersytetem Medycznym w
Łodzi, XXXII Liceum Ogólnokształcącym oraz Strojni Fakulta ČVUT w Pradze. Wiosną
rozpoczęły się warsztaty naukowe dla szkół ponadgimnazjalnych, w których udział brały
liczne grupy młodzieży, i które cieszyły się ich dużym zainteresowaniem. A oto dokładne
„sprawozdanie” z tego, co działo się w ubiegłym roku.
Akcja „Laptopy dla studentów” – 27.02.09
Studenci I roku kierunku inżynieria chemiczna i procesowa otrzymali na czas studiów
laptopy, które zostały im uroczyście przekazane w piątek 27 lutego 2009 r. Wręczenie
laptopów odbyło się w gabinecie Dziekana, który przekazał je także kilku najlepszym
studentom II i III roku tego kierunku.
XIX Seminarium Studenckie „Problemy Ochrony Środowiska” – 27.03.09
Warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska
Pierwsze warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których wzięło udział 12
uczniów z VI L.O. w Łodzi odbyły się dnia 27 marca 2009 roku w Laboratorium Wody i
73
Ścieków. Młodzi goście przejawiali duże zainteresowanie problemami oczyszczania ścieków,
byli bardzo kreaktywni i świetnie radzili sobie z samodzielnym wykonywaniem ćwiczeń.
Kolejne warsztaty odbyły się kilka dni później w Katedrze Inżynierii Chemicznej. Tym razem
w warsztatach uczestniczyło 30 uczniów z XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
Zapoznali się oni z zagadnieniami dotyczącymi właściwości płynów oraz osobliwościami
zachowania się płynów nienewtonowskich
Warsztaty odbywały się również w Laboratorium Analizy Chemicznej, podczas
których młodzież zapoznała się z zasadami pracy w laboratorium chemicznym. W części
praktycznej samodzielnie przeprowadzili kilka ciekawych doświadczeń. Opiekunami
warsztatów było wielu naszych pracownikó[W:] dr inż. Anna Antecka, dr inż. Longin
Chruściński, dr inż. Jacek Miller, dr inż. Magdalena Orczykowska, dr inż. Piotr Owczarz, dr
inż. Jarosław Sowiński, dr inż. Maria Troszkiewicz, dr inż. Anna Wolborska, mgr Ewa
Koriat, mgr inż. Barbara Sencio oraz kilkoro doktorantów, w tym mgr inż. Anna Morawiak.
IX Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na Politechnice Łódzkiej, 16-27.04.09
Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej z wizytą na naszym Wydziale, 13.05.09
Chcąc zachęcić do studiowania na naszym Wydziale zaprosiliśmy do odwiedzenia nas
i wysłuchania naszej oferty uczniów klas drugich Liceum Ogólnokształcącego PŁ.
Interesującą (i co ważne – nie nudną!) prezentację przygotował prof. Czesław Kuncewicz
– doskonały w tego typu wystąpieniach z młodzieżą. Trudno nazwać próbą przekupstwa
obietnicę kupna batonika każdemu,kto zdecyduje się studiować na naszym Wydziale. A to
Profesor obiecał! ;-)
74
W laboratoriach inżynierii bioprocesowej licealiści mogli zapoznać się z ciekawymi
badaniami, w których tajniki wprowadzali pracownicy i doktoranci tej katedry. Jednym
z doświadczeń, które demonstrowali, było obserwowanie drobnoustrojów obecnych w
osadzie czynnym z oczyszczalni ścieków oraz w wodzie akwariowej.
Bayer Technology Services (BTS) – spotkanie, śniadanie i nagrody
Również w maju zorganizowane zostało spotkanie studentów z przedstawicielami firmy
Bayer Technology Services (BTS). Dyrektor Firmy - dr inż. Sick-Sonntag mówił
o problemach ochrony środowiska oraz podejmowanych przez firmę rozwiązaniach w tym
aspekcie. Wizyta była doskonałą okazją do zadawania pytań, zarówno Dyrektorowi,
jak i przedstawicielowi firmy w Polsce. Tym bardziej, że smakowite śniadanie, przygotowane
specjalnie na tę okazję przez „Soplicowo”, sprzyjało konwersacjom.
Kontynuacją spotkania było uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 64 rocznicy Politechniki
Łódzkiej, na którym wręczone zostały dwie nagrody. Pierwsza, ufundowana przez firmę
Bayer Technology Services, dla dr inż. Anny Anteckiej. To Jej praca doktorska została
uznana na najlepszą w bieżącym roku akademickim. Praca „Model kinetyczny procesu
biosyntezy lakazy przez Cerrena unicolor oraz zastosowanie enzymu do degradacji
wybranych struktur aromatycznych” wykonana została pod kierunkiem prof. dr hab. inż.
Stanisława Ledakowicza. Należy również przypomnieć, że swoją rozprawę doktorską dr inż.
Anna Antecka obroniła z zasłużonym wyróżnieniem!
Drugą osobą, wyróżnioną nagrodą im. Profesora Mieczysława Serwińskiego, była mgr inż.
Kamila Lewandowska. Praca magisterska „Wpływ koagulantów na frakcje zanieczyszczeń
ścieków i aktywność oddechową osadu czynnego”(promotor - dr inż. Anna Wolborska)
zwyciężyła w tej edycji konkursu. Nagroda ufundowana została przez Profesora Andrzeja
Góraka z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie (Niemcy) oraz Profesora Andrzeja
Krasławskiego z Uniwersytetu Technicznego w Lappenrancie (Finlandia).
75
JUWENALIA – maj 2009
Pozytywna ocena kształcenia dla kierunku „inżynieria środowiska” – lipiec
Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę w sprawie jakości kształcenia
na kierunku „inżynieria środowiska”! W piśmie z dn. 1 lipca 2009 napisano m.in., iż:
„uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne”. Następna ocena jakości
kształcenia nastąpi w roku akademickim 2014/2015.
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową na Politechnice Łódzkiej!
Na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego mgr inż. Michał Tylman – student
naszego Wydziału – został nagrodzony za najlepszą pracę dyplomową na Politechnice
Łódzkiej. Konkurs był organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną w Łodzi. Praca
dyplomowa nt. "Chitozanowe porowate podłoże do celów medycznych" napisana została pod
kierunkiem prof. dr hab. Marii Muchy.
76
Profesor Czesław Kuncewicz po raz trzeci Nauczycielem Roku!
Już po raz trzeci tytuł NAUCZYCIELA
ROKU Wydziału Inżynierii Procesowej i
Ochrony Środowiska zdobył profesor
Czesław Kuncewicz. Tytuł ten przyznawany
jest corocznie przez studentów Politechniki
Łódzkiej i otrzymanie go kolejny raz przez
świadczy
o
połączeniu
Profesora
kompetencji w nauczaniu z życzliwością i
sympatią dla młodzieży. Brawo!
PIERWSZY HABILITANT Z "INŻYNIERII ŚRODOWISKA"!
Długo czekaliśmy na ten dzień! Ale mamy
już pierwszego habilitanta w dyscyplinie
"inżynieria
środowiska"
na
naszym
Wydziale! 23 października odbyło się
kolokwium habilitacyjne dr inż. Grzegorza
Wielgosińskiego, które nie dość że obronił
doskonale, to z godnym pozazdroszczenia
spokojem! ;-)
"FUKSÓWKA 2009" – 28.10.09
77
Profesor Władysław Kamiński odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski
Podczas uroczystości obchodów 91 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
(11.11.2009) prof. dr hab. inż. Władysław
Kamiński został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczenie to przyznał Prezydent RP Lech
Kaczyński, zaś wręczone zostało przez
Prezydenta
m.
Łodzi
Jerzego
Kropiwnickiego. Jest to jedno z najwyższych
polskich odznaczeń cywilnych, nadawane jak w przypadku profesora Kamińskiego - za
wybitne
osiągnięcia
w
działalności
naukowej, dydaktycznej i społecznej.
Podpisanie umów o współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a innymi Jednostkami
(XXXII LO w Łodzi, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Politechniką w Pradze Strojni Fakulta ČVUT)
78
WIGILIA WYDZIAŁOWA
Kolejne spotkanie wigilijne już za nami. Trudno doliczyć się, które, ale tak jak poprzednie i to
było udane. Tradycyjny zwyczaj składania życzeń i wymiany uścisków wygrał z zagrożeniem
grypowym, o którym lojalnie przestrzegał profesor Ledakowicz;-) Jego przemowa była
krótkim podsumowaniem mijającego roku oraz tych wydarzeń, które miały niebagatelny
wpływ na kondycję Wydziału. Zacytowany przez Dziekana wiersz był jednocześnie
życzeniem skierowanym w stronę współpracowników:
Bo szczęście nadaje sens życiu,
to magia w Waszych sercach zaklęta.
Nie pozwólcie mu pozostać w ukryciu,
podarujcie je bliskim w święta.
Z niemałym zainteresowaniem obejrzeliśmy występ Studenckiego Koła Teatralnego i ich
interpretację „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Wybranie (jako preludium)
utworu z repertuaru „Kronos Quartet” i wykonanie go w kameralnej wersji na skrzypce było
doskonałym pomysłem. Słowa pochwały należą się także Św. Mikołajowi (dla
niezorientowanych – w tej roli prof. Zbiciński) oraz Jego Śnieżynkom (Karina, Julia, Natalia),
które wykonały fantastyczny taniec przy aplauzie całej Sali!
79
DOROBEK
NAUKOWY
2009
80
Monografie naukowe, podręczniki akademickie
1. Dziubiński M., Kiljański T., Sęk J.: Podstawy reologii i reometrii płynów. Łódź:
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, 243 s.
2. Dziubiński M., Prywer J.: Mechanika płynów dwufazowych. Warszawa: WNT, 2009,
690 s.
3. Kiljański T., Dziubiński M., Sęk J., Antosik K.: Wykorzystanie pomiarów właściwości
reologicznych płynów w praktyce inżynierskiej. Warszawa: EKMA Antosik K., 2009,
160 s.
4. Orzechowski Z. Prywer J., Zarzycki R.: Mechanika płynów w inżynierii i ochronie
środowiska. WNT Warszawa 2009, ISBN 978-83-204-3522-1.
5. Wielgosiński G.: Emisja dioksyn z procesów termicznych i metody jej ograniczania.
PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska. Łódź, 2009, ISBN 978-83-8649253-4.
Rozdziały w książkach
1. Adamiec J.: Drying of Microorganisms for Food Application. [W]: Advances in Food
Dehydration. Ed. by Cristina Ratti. Wyd. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca
Raton, USA, 2009, Chapter 11, s.315-353.
2. Heim A., Tomalczyk M., Bartczak Z.: Construction and Investigation of a Wet Air
Deduster. [W:] Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 2009, vol. 60, t. 3,
s.111-117. Materiały III Ogólnopolskiego Kongresu Inżynierii Środowiska, Lublin, 1317.09.2009. http://wis.pol.lublin.pl/kongres3/index.php?strona=materialy;
http://wis.pol.lublin.pl/kongres3/tom3/12.pdf.
3. Imbierowicz M., Zawadzka A.: Fermentacja metanowa. [W]: Zarzycki R. (red.) „Energia
z odpadów”, Wydawca: PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, 2009,
ISBN 978-83-86492-54-1, str. 157-188.
4. Kozłowska B., van de Coevering Hennie: Finance and the Environment in Crisis! Can
there be a Common Solution? [W:] The Key-Factors of Business and Socio-Economic
Development During the Global Crisis, Ed. By Juri Sepp, Den Frear and Wagiha Taylor,
Wyd. Congress of Political Economists International, USA, 2009, Chapter 29, s. 451-459.
(ISBN 0-9786821-4-9).
5. Kozłowska B.: Instalacja termicznego przekształcania odpadów dla miasta Łodzi [W]:
Zarządzanie gospodarką odpadami. Termiczne metody odzysku odpadów komunalnych,
Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Grabowskiego Wyd. Polskie Zrzeszenie
Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań, 2009, s. 141-151.
(ISBN 978-83-89696-13-4).
6. Kozłowska B.: Koszty środowiskowe podmiotów gospodarczych i ich wpływ na
zarządzanie przedsiębiorstwem. [W]: Implementacyjne i aplikacyjne aspekty
zrównoważonego rozwoju. Monografia naukowa pod redakcją Edyty SidorczykPietraszko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2009, rozdz.
6.3, s.234-246. (ISBN 978-83-61247-13-5)
7. Kozłowska B.: Społeczeństwo Recyklingu według nowej Dyrektywy Prawnej. [W]:
Zarządzanie gospodarką odpadami. Gospodarowanie odpadami ze szczególnym
uwzględnieniem zużytych opon, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, osadów
ściekowych. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział
Wielkopolski, Poznań, 2009, s.15-25.
8. Kozłowska B.: Za i przeciw selektywnej zbiórce odpadów. [W]: Oczyszczanie miast.
Gospodarka odpadami. Tom I. Monografia pod redakcją prof. dr hab. Kazimierza
Szymańskiego, Wyd. Oddział Szczecińskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i
Techników Sanitarnych, Szczecin, 2009, s. 67-76. (ISBN 978-83-929251-0-1).
9. Nowicki L.: Techniki zgazowania, Rozdział w monografii pt. Energia z odpadów
(redakcja R. Zarzycki), Polska Akademia Nauk, O. Łódź, (2008*), str. 81-97. *wydana w
2009 r.
10. Skrzypski J, Wielgosiński G.: Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi.
Wyzwania przyszłości; [W]: „Gospodarka odpadami komunalnymi” monografia
pod redakcją K. Szymańskiego Komitet Chemii Analitycznej, 2009, Tom V,
ISBN 978-83-920914-8-6, str. 99-120.
11. Skrzypski J., Wielgosiński G.: Energetyczny potencjał odpadów komunalnych.
[W]: „Gospodarka odpadami komunalnymi” monografia pod redakcją Kazimierza
Szymańskiego Komitet Chemii Analitycznej, Tom V, ISBN 978-83-920914-8-6,
str. 29-44; 2009.
12. Skrzypski J., Wielgosiński G.: Organizacyjne i ekologiczne uwarunkowania gospodarki
odpadami. [W]: Zarzycki R. (red.) „Energia z odpadów”, Wydawca: PAN, Oddział w
Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, 2009, ISBN 978-83-86492-54-1. str. 31-50
13. Skrzypski J., Wielgosiński G.: Rodzaje odpadów i ich charakterystyka. [W]: Zarzycki R.
(red.) „Energia z odpadów”, Wydawca: PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony
Środowiska, 2009, ISBN 978-83-86492-54-1. str. 9-29.
14. Stelmachowski M.: Termiczna degradacja odpadów polimerów. [W]: Zarzycki R. (red.)
„Energia z odpadów”, Wydawca: PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska,
2009, ISBN 978-83-86492-54-1. str. 115-156.
15. Wielgosiński G., Pająk T.: Współspalanie odpadów. [w] Zarzycki R. (red.) „Energia
z odpadów”, Wydawca: PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska,
ISBN 978-83-86492-54-1, str. 99-114.
16. Wielgosiński G.: Jak powstają dioksyny? – rozdział w monografii „Dioksyny
w przemyśle i środowisku”, Politechnika Krakowska, Kraków 2009, ISBN: 978-83-7242504-1, s. 75-94.
17. Wielgosiński G.: Spalanie odpadów. [W]: Zarzycki R. (red.) „Energia z odpadów”,
Wydawca: PAN, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, 2009, ISBN 978-8386492-54-1. str. 51-79.
18. Zarzycki R., Modrzejewska Z., Wojtasz-Pająk A.: The mechanism of sorption of Ag+
ions on chitosan microgranules: IR and NMR studies, Progress on Chemistry and
Application of Chitin and its Derivatives, 2009, 49-64.
Publikacje w czasopismach umieszczonych na liście filadelfijskiej
1. Adamiec J.: Moisture Sorption Characteristics of Peppermint Oil Microencapsulated by
Spray Drying. Drying Technology, 2009, 27, 12, s.1363-1369.
2. Antecka A., Bizukojć M., Ledakowicz S.: The kinetic model of laccase biosynthesis by
Cerrena unicolor. Chemical Process Engineering, 2009, 30, 403-416.
3. Bedyk T., Nowicki L., Stolarek P., Ledakowicz S.: Effect of CaO and dolomite additive
on the thermal decomposition of sewage sludge in an inert atmosphere, Journal of
Residuals Science & Technology, 2009, Vol. 6, No.1, p. 3-10.
4. Błędzka D., Gryglik D., Miller J.S.: Photodegradation of butylparaben in aqueous
solutions by 254 nm irradiation. Journal of Photochemistry & Photobiology A:
Chemistry, 2009, 203, 131-136.
5. Budzyński P., Dziubiński M.: The Conception of Management of Residues from
Agricultural Distilleris. Polish Journal of Environmental Studiem, Series of Monographs,
2009, Vol. 3, s. 69-74.
6. Costa-Corredor A., Pakowski Z., Lenczewski T., Gou Perré: Simulation of Simultaneous
Water and Salt Diffusion in Dry Fermented Sausages by the Stefan-Maxwell Equation.
Journal of Food Engineering, 2009, 97, 3, s.311-318.
7. Dziubiński M., Fidos H.: Two-Phase Transportation of Carbonatation Mud as a Method
of Improvement of Water Supply and Sewage Disposal in a Sugar Factory. Polish Journal
of Environmental Studiem, Series of Monographs, 2009, Vol. 2, s. 5-9.
8. Głuszcz P., Ledakowicz S., Wagner-Doebler I., Janiszewska I., Boruta D.: Przemysłowa
instalacja do biologicznego oczyszczania ścieków zanieczyszczonych rtęcią. Przem.
Chemiczny, 2009, 88 (12), 1-8.
9. Gryglik D., Lach M., Miller J.S.: The aqueous photosensitized degradation of
butylparaben. Photochemical and Photobiological Sciences and Technology, 2009, 8,
549-555.
10. Kazimierski P., Jóźwiak Ł.: Transition from amorphous semiconductor to amorphous
insulator in hydrogenated carbon-germanium films investigated by IR spectroscopy.
Journal of Non-Crystalline Solids 2009 Vol.355, s. 280-286.
11. Kierzkowska-Pawlak H., Chacuk, A.: Pressure swing absorption of carbon dioxide in
DMEPEG solutions, Environment Protection Engineering, nr 2/2009, vol.35, s. 37-45.
12. Ledakowicz S.: Laudation in Celebration of the 80th Birthday of Professor Czeslaw
Strumillo, Drying Technology, 2009, 27, 1277-1278.
13. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Marcinkowski A., Doniec A.: The conceptual model
of an eco-industrial park based upon ecological relationships. Journal of Cleaner
Production, 2009, 17, 732-741.
14. Łodyga-Chruścińska E., Ołdziej S., Sanna D., Micera G., Chruściński L., Kaczmarek K.,
Nachman R. J., Zabrocki J., Sykuła A.: Coordination ability of insect Kinin analogs.
Polyhedron 2009, vol. 28, No. 2, str. 485-492.
15. Łojewska J., Kołodziej A., Kapica R., Knapik A., Tyczkowski J.: In search for active
non-precious metal catalyst for VOC combustion. Evaluation of plasma deposited Co and
Co/Cu oxide catalysts on metallic structured carriers. Catalysis Today, 2009, Vol.147S,
s. S94-S98.
16. Łojewska J., Kołodziej A., Kapica R., Tyczkowski J.: Structured cobalt oxide catalyst for
VOC combustion. Part I: Catalytic and engineering correlations.Applied Catalysis A:
General, 2009, Vol.366, s.206-211.
17. Markowski A.S., Mannan M.S., Bigoszewska A.: Fuzzy logic for Process Safet, Journal
of Loss Prevention in the Process Industries, 2009, 22, iss, pp.695-702.
18. Markowski A.S., Mannan M.S.: Fuzzy Logic for Piping Risk Assessment, Journal of
Loss Prevention in the Process Industries, 2009, 22, iss.6, pp. 921-927.
19. Pakowski Z., Adamski R., Kokocińska M.: Cross-Fiber Dry Wood Darcy Permeability of
Energetic Willow Salix viminalis v. Orm. Drying Technology, 2009, 27, 12, s.1379-1383.
20. Pazdzior K., Klepacz-Smólka A., Ledakowicz S., Sójka-Ledakowicz J., et. al.:
Integration of nanofiltration and biological degradation of textile wastewater containing
azo dye, Chemosphere, 2009, 75, pp. 250-255.
21. Petera J., Weatherley L.R., Rooney D., Kamiński K.: A Finite Element Model of
Enzymatically Catalyzed Hydrolysis in an Electrostatic Spray Reaktor; Computers and
Chemical Engineering; 2009, 33, p.144-161.
22. Puczyńska I., Skrzypski J.: Integracja działań biologicznych i technicznych jako
podstawa intensyfinacji procesów samooczyszczania się zbiorników zaporowych
(na przykładzie Zbiornika Sulejowskiego). Ecological Chemistry and Engineering, 2009,
S. Vol 16, No. S2, s. 1049-1056.
23. Sęk J., Stopczyk A., Jaśkiewicz K.: Reserches on the Hydromigration of the Inorganic
Pollulants through the Grodnu Layers. Polish Journal of Environmental Studies, Series of
Monographs, 2009, Vol. 3, s. 58-62.
24. Skalska K., Ledakowicz S., Perkowski J., Sencio B.: Germicidal Properties of Ozonated
Sunflower Oil, Ozone Science & Engineering, 31 (3), 232-237, 2009.
25. Sowiński J., Dziubiński M., Fidos H.: Velocityand gas-void fraction in two-phase flow in
narrow mini-channels. Archives of Mechanics, 2009, Vol. 61 nr 1, s. 29-40.
26. Sowiński J., Fidos H., Sójka M.: Analysisof Functioning Conditions of Water
Distribution In the Small Rual System. Polish Journal of Environmental Studies, Series of
Monographs, 2009, Vol. 3, s. 69-74.
27. Stawczyk J.: Muñoz Israel Collell Carles, Comaposada Josep: System for Sausage
Drying Based on On-Line NIR aw Determination. Drying Technology, 2009, 27, 12,
s.1338-1343.
28. Stelmachowski M.: Conversion of waste rubber to the mixture of hydrocarbons in the
reactor with molten metal, Energy Conversion and Management, 2009, 50, 1739–1745.
29. Tomczak E., Kamiński W.: Description of Water Sorption Isotherms of Natural and
Degradable Polymers Using BET and DA Equations;Drying Technology; 2009, 27,
p.1286-1291.
30. Tyczkowski J., Krawczyk I., Woźniak B., Martin Martinez J.M.: Low-pressure plasma
chlorination of styrene-butadiene block copolymer for improved adhesion to
polyurethane adhesives. European Polymer Journal, 2009, Vol.45, s.1826-1835.
31. Tyczkowski J., Zieliński J., Kopa A., Krawczyk I., Woźniak B.: Comparison Between
Non-equilibrium Atmospheric-Pressure and Low-Pressure Plasma Treatments of
Poly(styrene-butadiene-styrene) Elastomers. Plasma Processes and Polymers, 2009,
Vol.6, s. S419-S424.
32. Uzupis Arnoldas, Tyczkowski J., Gubiec K., Tamalevicius Sigitas, Mindaugas
Andrulevicius, Mindaugas Puceta: Propertis of GeXOY:H Thin Films Produced
by Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition. Materials Science 2009 Vol.15 No. 1,
s.7-10.
33. Zarzycki R., Modrzejewska Z., Dorabialska M., Rogacki G., Wojtasz-Pająk A.:
Properties of Chitosan Microgranules Formed by Supercritical Fluid Processing. Drying
Technology, 2009, 27, 12, s.1370-1378.
34. Zbciński I., Piątkowski M.: Continuous and Discrete Phase Behavior in Countercurrent
Spray Drying Process. Drying Technology, 2009, 27, 12, s.1353-1362.
Publikacje w czasopismach recenzowanych
Artykuły w czasopismach wydanych za granicą
1. Antecka A., Ledakowicz S.: Biosynteza lakazy i wzrost Cerrena unicolor w hodowli
wgłębnej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 21-22.
2. Bizukojć M., Ledakowicz S.: Biosynteza metabolitów wtórnych przez Aspergillus
terreus. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009 48(40), 3, 23-25.
3. Bizukojć M.: Automatyczna anotacja genomu jako narzędzie biologii systemów.
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 25-27.
4. Błędzka D., Gryglik D., Lach M., Olak M., Miller J.S.: Efektywność degradacji
ksenoestrogenu 4-tert-oktylofenolu metodami fotochemicznymi. Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 28-29.
5. Błędzka D., Gryglik D., Miller J.S.: Photolytic degradation of 4-t-octylphenol in water
solution. Environmental Protection Engineering, 2009, 35(3), 235-247.
6. Felis E., Ledakowicz S., Miksch K.: Zmiany biochemicznych właściwości osadu
czynnego pod wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Inżynieria i
Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 42 – 44.
7. Głuszcz P., Ledakowicz S., Wagner-Doebler I.: Zintegrowana technologia
unieszkodliwiania rtęci w ściekach przemysłowych. Inż. i Aparatura Chemiczna, 2009,
48(40), 3, 44-45.
8. Jamroz T., Sencio B., Ledakowicz S.: Proces biosyntezy lakazy w fermentorach różnej
konstrukcji, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 51-52.
9. Kacprzak A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Anaerobic co-digestion of agricultural
products and industrial wastes, Environment Protection Engineering, 2009, 35(3), 215224.
10. Kacprzak A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Konwersja biomasy odpadów
biodegradowalnych metodą fermentacji metanowej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
2009, 48(40), 3, 57-58.
11. Klepacz-Smółka A., Paździor K., Ledakowicz S., Sójka-Ledakowicz J., Mrozińska Z.,
Żyłła R.: Kinetic studies of decolourisation of concentrates from nanofiltration treatment
of real textile effluents in anaerobic/aerobic sequencing batch reactors, Environment
Protection Engineering, 2009, 35(3), 145-155.
12. Klepacz-Smółka A., Paździor K., Sójka-Ledakowicz J., Ledakowicz S.: Toksyczności
koncentratów ponanofiltracji rzeczywistych ścieków włókienniczym przed i po procesie
oczyszczania w sekwencyjnym układzie anoksyczno/aerobowym. Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 59-60.
13. Krzystek L., Zawadzka A., Ledakowicz S.: Biologiczne suszenie osadów ściekowych i
organicznej frakcji miejskich odpadów stałych metodą kompostowania w reaktorze
okresowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 65-66.
14. Ledakowicz S.: Od inżynierii metabolicznej przez biologię systemów do inżynierii
biologicznej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 17-20.
15. Miazek K., Michalska K., Krzystek L., Ledakowicz S.: Badanie wpływu
termochemicznej obróbki wstępnej na stężenie uwolnionych cukrów redukujących z
roślin rodzaju Miscanthus. Inż. Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 67-58.
16. Pawłowska B., Ledakowicz S.: Grzyby nitkowate Monascus purpureus w hodowli
w kolbach wstrząsanych, Inż. Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 81-82.
17. Pawłowska B.: „Biotechnologiczne źródła barwników spożywczych”, Inżynieria I
Aparatura Chemiczna, 2009, 48(40), 3, 79-80.
18. Paździor K., Sójka-Ledakowicz J., Klepacz-Smółka A., Żyłła R., Ledakowicz S.,
Mrozińska Z.: Integration of nanofiltration and biological processes for textile wastewater
treatment, Environment Protection Engineering, 2009, 2, 97-104.
19. Piddubniak O.P.: Stress state of circular porous, saturated by liquid, cylinder rotating
around its axis with constant angular velocity. - Mathematical Methods and
Physicomechanical Fields (Lviv), 2008, Vol. 51, No. 4, 152-162, bibl. 14. (In Ukrainian).
*wydana w 2009 r.
20. Skalska K., Miller J.S., Ledakowicz S.: NO removal from flue gases by ozonation.
Environmental Protection Engineering, 2009, 35(3), 207-214.
21. Ślęzak R., Krzystek L., Ledakowicz S.: Short- term aerobic in situ stabilization of
municipal landfills: laboratory tests, Environment Protection Engineering, 2009, 35(3),
81-92.
22. Ślęzak R., Krzystek L., Ledakowicz S.: Zmiany zawartości węgla organicznego w
składowisku tlenowym – symulacja w lizymetrach. Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
2009, 48(40), 3, 115-116.
23. Stelmach E., Krzystek L., Stelmach J., Ledakowicz S.: Anaerobowa degradacja
organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
2009, 48(40), 3, 107-108.
24. Stelmach E., Krzystek L., Stelmach J., Ledakowicz S.: Przemywanie stałych odpadów
komunalnych w mieszalniku bębnowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009., 1,
114-115.
25. Zawadzka A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Autothermal drying of organic fraction of
municipal solid waste. Environment Protection Engineering, 2009, 35(3), 123-133.
Artykuły w czasopismach wydanych w Polsce
1. Bizukojć M., Ledakowicz S.; A morfologically structured model of mycelial
differentiation in aspergillus terreus Pellets. New Biotechnology, 2009, vol. 25/S, S197.
2. Bizukojć M., Ledakowicz S.: Physiological, morphological and kinetic aspects of
lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus, Biotechnology Journal, 2009, 4, 647-664.
3. Brzezińska D.; Projektowanie systemów wentylacji pożarowej a nowelizacja przepisów
techniczno-budowlanych, Ochrona przeciwpożarowa, Czasopismo Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Pożarnictwa, 4/2009 (30), ISSN 1644-6038, s. 34-38.
4. Budzyński P., Dziubiński M., Orczykowska M., Witczak-Stawicka A.: Stopień
zatrzymania gazu w reaktorze pulsacyjnym z przegrodami i bez, Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2009, Nr 4, s. 24-25.
5. Budzyński P., Dziubiński M., Orczykowska M.: Wpływ efektu Bjerknesa na
hydrodynamikę przepływu pęcherzy gazu w pulsacyjnej kolumnie barbotażowej,
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, Nr 6, s. 33-34.
6. Budzyński P., Orczykowska M., Dziubiński M.: Hydrodynamika przepływu pęcherzy
powietrza przez warstwy cieczy o złożonych właściwościach reologicznych w kolumnie
pulsacyjnej, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, Nr 6, s. 35-36.
7. Cieślak A.: System zarządzania bezpieczeństwem a analiza warstw zabezpieczeń,
Chemia Przemysłowa, 2009, 3/29 (419), 22-24.
8. Domagalski P., Dziubiński M.: Modelowanie numeryczne ogniskowania strugi cieczy
węźle mikrokanałów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2009, Nr 6, s. 43-44.
9. Dziubiński M., Przelazły Ł.: Wpływ wielkości i kształtów otworów na wartość
współczynnika wypływu mieszanin dwufazowych ciecz-gaz ze zbiornika, Inżynieria i
Aparatura Chemiczna, 2009, Nr 6, s. 57-59.
10. Dziubiński M., Przelazły Ł.: Współczynniki wypływu cieczy przez otwory o
nieregularnych kształtach, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, Nr 4, s. 31-33.
11. Dziubiński M., Witczak-Stawicka A., Budzyński P.: Analogia procesu sedymentacji i
fluidyzacji cząstek w płynach nienewtonowskich, Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
2009, Nr 6, s. 60-61.
12. Dziubiński M.: Modelowanie przepływów wielofazowych w mikrokanałach, Inżynieria i
Aparatura Chemiczna, 2009, Nr 6, s. 55-56.
13. Fidos H., Sowiński J., Krokos R., Dziubiński M.: Badanie dystrybucji cieczy
wypływającej z otworów o złożonych kształtach, Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
2009, Nr 6, s. 62-63.
14. Fidos H., Sowiński J., Krokos R., Dziubiński M.: Badanie wypływów z otworów o
złożonych kształtach usytuowanych na ściankach rurociągu ciśnieniowego, Inżynieria i
Aparatura Chemiczna, 2009, Nr 6, s. 66-67.
15. Fidos H., Sowiński J., Krokos R., Dziubiński M.: Wypływy jedno- i dwufazowe z
otworów na ściankach zbiornika ciśnieniowego, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009,
Nr 6, s. 64-65.
16. Gluba T., Obraniak A.: Kinetyka aglomeracji materiału drobnoziarnistego w granulatorze
talerzowym, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 46-47.
17. Gluba T., Obraniak A.: Ocena odporności na ścieranie granulowanego nawozu
wieloskładnikowego Lubofoska, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 48-49.
18. Gluba T., Obraniak A.: Ocena właściwości produktu mokrej granulacji talerzowej, Inż.
Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 50-51.
19. Heim A., Solecki M.: Kształtowanie parametrów zawiesiny mikroorganizmów w młynie
perełkowym, Inż. Apar. Chem. 2009, 48(40), 6, s. 81-82.
20. Heim A., Solecki M.: Własności reologiczne zawiesiny drożdży dezintegrowanych,
Chemik - Nauka - Technika – Rynek, 2009, 6, t.2, s. 380-381 (streszczenie).
21. Heim A., Stelmach J.: Porównanie efektywności wnikania masy dla mieszadeł z
napowietrzaniem bełkotkowym, Ochrona Środowiska, 2009, t. 11, część 1, s. 207-219.
22. Iciek J., Ziemiński K., Zawadzka A., Kowalska M.: Alternatywne metody pozyskiwania
energii z węgla brunatnego, Górnictwo i geoinżynieria, Rok 33. Zeszyt 2. 2009. str.151157. (Referat: VI Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów,
18-20.05.2009)
23. Kacprzak A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Optimization of biogas yield from anaerobic
digestion of silages and industrial wastes, New Biotechnology, 2009, vol. 25/S, S2655266.
24. Kiljański T., Michajłowski A.: Kształty pęcherzy gazowych w substancjach
plastycznolepkich podczas ruchu w polu sił odśrodkowych, Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2009, Nr 6, s. 107-108.
25. Kozłowska B.: Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Cz. I. WodociągiKanalizacja, 2009, 5 (63), s.88-89.
26. Kozłowska B.: Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, Cz. II. WodociągiKanalizacja, 2009, 6 (64), s.30-33.
27. Kozłowska B.: Postępowanie z odpadami zielonymi, Kauczuki Naturalne i Sztuczne,
2009, 6, s.32-35.
28. Kozłowska B.: W labiryncie „odpadowych” przepisów. Ecomanager, 2009, 1, s.22-23.
29. Krawczyk-Kłys I., Tyczkowski J., Woźniak B.: Plazmowa obróbka powierzchni
elastomerów – przyszłością modyfikacji w celu poprawy ich właściwości adhezyjnych do
klejów poliuretanowych, Przegląd Włókienniczy WOS, 2009, Vol.10, s.35-37.
30. Kuncewicz Cz., Stelmach J.: Wykrywanie krawędzi obrazów pęcherzykowych, Inż.
Apar. Chem., 2009, 48(40), 6, s. 113-114.
31. Kurasiński T., Kuncewicz Cz.: Charakterystyka struktur wirowych generowanych przez
mieszadło samozasysające, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 1, s. 108-109.
32. Kurasiński T., Kuncewicz Cz.: Cyrkulacja cieczy w mieszalniku i jej wpływ na czasy
przebywania gazu w mieszalniku, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s.75-76.
33. Liwarska-Bizukojć E. Bizukojć M.: Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu.
[W:] Doniec A. (red.) Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami, Monografie
Politechniki Łódzkiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łodź 2009.
34. Markowski A.S., Ocena ryzyka w instalacjach zwiększonego i dużego ryzyka, Chemia
Przemysłowa, 2009, Nr 5, 31-36.
35. Markowski A.S.: Bezpieczeństwo Procesowe, Magazyn Ex, 2009, nr 1, s 7-9.
36. Markowski A.S. i in.: Przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami oraz
atmosferami wybuchowymi w Polsce, Chemia Przemysłowa, 2009, 3/29 (419), 26-30.
37. Markowski A.S.; Inżynieria bezpieczeństwa pracy - nowy kierunek kształcenia w
Politechnice Łódzkiej”, ATEST – Ochrona Pracy, nr 5/2009, 30-31.
38. Modrzejewska Z., Owczarz P., Zarzycki R.: Wieloskładnikowe układy chitozanowe jako
żele termowrażliwe. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2009, Nr 6, s. 127-128.
39. Modrzewski R., Wodziński P.: Oscillating motion of a double – frequency screen.
Górnictwo i Geoinżynieria, 2009, 33, 4, s. 209-219.
40. Modrzewski R., Wodziński P.: Przesiewacze wieloczęstościowe. Studium rozwoju, Inż.
Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 85-86.
41. Mucha M.: Głos w Sprawie Zastosowania Polimerów do Produkcji Opakowań. [W:]
Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2009, 5, s. 8-9.
42. Obraniak A., Gluba T., Olejnik T. P.: Badanie wpływu sposobu dozowania cieczy
nawilżającej na zmiany gęstości nasypowej granulatu, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4,
s. 89-90.
43. Obraniak A., Gluba T.: Granulacja jako sposób ograniczenia zanieczyszczenia wód
powierzchniowych przez nawozy sztuczne, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 87-88.
44. Olejnik T.P., Gluba T., Obraniak A.: Kinetyka mielenia kwarcytu przy kaskadowym
ruchu złoża nadawy, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 100-101.
45. Olejnik T.P.: Kinetyka przemiału wybranych materiałów skalnych z uwzględnieniem
wytrzymałości ziarn na ściskanie, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 96-97.
46. Olejnik T.P.: Szybkość przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem liczby
punktów kontaktu mielników, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 98-99.
47. Orczykowska M., Budzyński P., Dziubiński M.: Dokładność wyznaczania prędkości
przepływu pęcherzy gazowych w cieczach nienewtonowskich, Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2009, Nr 6, s. 140-141.
48. Orczykowska M., Budzyński P., Dziubiński M.: Wpływ zawartości tłuszczu na
właściwości reologiczne śmietan krajowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009,
Nr 1, s. 46-47.
49. Orczykowska M., Dziubiński M., Budzyński P.: Właściwości reologiczne gumy
ksantanowej jako stabilizatora spożywczego, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, Nr
1, s. 48-49.
50. Sęk J., Dziubiński M., Bednarski M.: Symulacje numeryczne ruchu kropel cieczy w polu
zderzających się strumieni powietrza, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, Nr 6, s.
166-167.
51. Sęk J., Trylu M., Kucharek A.: Badanie procesu nasiąkania struktur porowatych.
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, Nr 4, s. 112-113.
52. Sęk J.: Modelowanie procesu nasiąkania struktur ziarnistych, Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2009, Nr 6, s. 164-165.
53. Sęk J.: Modelowanie procesu rozdzielania się faz w emulsjach, Inżynieria i Aparatura
Chemiczna, 2009, Nr 1, s. 64-65.
54. Solecki M.: Modelowanie procesu dezintegracji mikroorganizmów w młynach
perełkowych. Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s. 120-121.
55. Sowiński J., Dziubiński M.: Straty ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej
ciecz nienewtonowski-gaz w minikanałach, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, Nr
6, s. 178-179.
56. Stelmach E., Krzystek L., Stelmach J., Ledakowicz S.: Anaerobowa degradacja
organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 3,
s.107-108.
57. Stelmach E., Krzystek L., Stelmach J., Ledakowicz S.: Przemywanie stałych odpadów
komunalnych w mieszalniku bębnowym, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 1, s. 114-115.
58. Stelmach J., Pietrzykowski M.: Użycie transformacji Hougha do określania rozmiarów
pęcherzyków gazu w wodzie, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 6, s.180-181.
59. Stelmach J.: Pomiary prędkości cieczy w mieszalniku z użyciem znaczników przepływu.
Inż. Apar. Chem. 2009, 48(40), 1, s. 112-113.
60. Stelmach J.: Powierzchnia międzyfazowa wewnątrz samozasysającego mieszadła
tarczowego, Chemik – Nauka – Technika – Rynek, 2009, 6, t.2, s.278 (streszczenie).
61. Stelmach J.: Współczynniki wnikania masy dla mieszadeł Rushtona i samozasysającego,
Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 4, s.122-123.
62. Szulc K.: Moc mieszania mieszadeł ślimakowych pracujących w zbiorniku z
przegrodami, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 1, s. 116-117.
63. Tomalczyk M., Heim A.: Wytrzymałość statycznie niewyznaczalnych wałów mieszadeł
stosowanych w suszarkach fluidalnych, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40), 1, s. 120-121.
64. Tomczak E., Szczerkowska D., Manios M.: Application of Chitosan Column Packing for
Sorption of Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Ions; [W:] Ecological Chemistry and Engineering A;
2009, vol.15, No. 8, p.751-759.
65. Tosik R., Pyć Kazimierz W.: Degradacja barwników w ściekach metodami
zaawansowanego utleniania, Chemik – Nauka – Technika – Rynek, 2009, 6, t.2, s.223226.
66. Wielgosiński G.: Spalanie osadów ściekowych w Unii Europejskiej. Wodociągi Kanalizacja, 2009, 10 (68), 30-31.
67. Wodziński P.: Przeróbka kopalin mineralnych w zestawach mobilnych, Surowce i
Maszyny Budowlane, 2009, 2, s. 49-53.
68. Wodziński P.: Przeróbka kruszyw mineralnych w zestawach mobilnych, Prace Naukowe
Instytutu Górnictwa Politechnika Wrocławska, 2009, Nr 125, seria: Studia i Materiały nr
35, Górnictwo i Geologia XI, s. 227-236.
69. Wodziński P.: Przesiewanie kruszyw mineralnych, Surowce i Maszyny Budowlane,
2009, 3, s.25-28.
70. Wodziński P.: Przesiewanie w przemyśle spożywczym, Inż. Apar. Chem., 2009, 48(40),
1, s. 72-73.
71. Wodziński P.: Wykorzystanie odpadów mineralnych w budowie składowisk odpadów
komunalnych, Ochrona Środowiska, 2009, t. 11, część 1, s. 485-493.
72. Wolborska A., Cyran J., Senderecki P.: Wpływ wymagań prawnych na decyzje
technologiczne w uzdatnianiu wody, Instal. teoria i praktyka w instalacjach (294) 2009 nr
4, s. 32-37. (Referat na konferencji: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
nt. Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, Szczyrk 2009).
73. Zarzycki R., Modrzejewska Z., Dorabialska M.: Mechanizm sorpcji jonów Cu2+ z
chitozanem uformowanym w postaci mikrogranulek, Inżynieria i Aparatura Chemiczna,
2009.
74. Zarzycki R., Modrzejewska Z., Nawrotek K., Skwarczyńska A.: Procesy adsorpcyjne w
tworzeniu hybrydowych układów do kontrolowanego uwalniania preparatów
farmaceutycznych, Chemia Dydaktyka Ekologia Metrologia, 2009, R 14 nr 1-2, s.1-10.
75. Zarzycki R., Modrzejewska Z., Owczarz P.: Wieloskładnikowe układy chitozanowe jako
żele termowrażliwe. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 48 (40), 6, 2009, s. 127-129.
76. Zarzycki R., Modrzejewska Z., Owczarz P.: Wpływ temperatury na własności
reologiczne termożeli chitozanowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 1, s. 7879.
Materiały konferencyjne
Referaty na konferencjach organizowanych za granicą
1. Antecka A., Bedyk T., Ledakowicz S., Nowicki L., Stolarek P.: Kinetic Modelling of
Sewage Sludge Char Gasification, 36th International Conference of Slovak Society of
Chemical Engineering, 25-29.05.2009.
2. Balcerzak J., Michalak I., Mucha M.: Controlled Drug Release from Biopolymer Systems
of Various Geometry Based on Chitosan; [W:] EUCHIS 2009, Conference Book; Ancona,
Italia, 1 dysk optyczny (CD-ROM). 9th International Conference of the European Chitin
Society; Venice, Italy, 23-26.05.2009.
3. Błedzka D., Gryglik D., Lach M., Olak M., Miller J., Ledakowicz S.: Photodegradation &
advanced oxidation of endocrine disruptors in aqueous solutions, pp. 1-11, 2009,
2nd European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation
Processes; Nicosia, 9-11 September 2009, Cyprus. file://D\:eaaop2_CD\welcome.html.
4. Ciesielski K., Zbiciński I.: Evaluation of Environmental Impact of Spray Drying Process.
[W:] Book of Abstracts of the 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2009), Bangkok,
Thailand, 2009, s. 123 (pełny tekst na płycie CD), Wyd. King Mongku’ts University of
Technology Thonburi, (ISBN 978-974-456-705-5).
5. Comaposada J., Muñoz I., Collell C., Stawczyk J.: Control System for Sausage Drying
Based on On-Line NIR aw Determination. [W:] Proceedings on CD of 4th Inter-American
Drying Conference, Montreal, Quebec, Canada, 23-27 August 2009, s.494-500.
6. Dziubiński M.: Metody pomiaru lepkości wzdłużnej płynów, IV Konferencja ReologiaTeoria, Praktyka i Zastosowanie; Michałowice, 13-14.10.2009, s. 7-9.
7. Fidos H.: Badanie właściwości reologicznych substancji tiksotropowych. IV Konferencja
Reologia-Teoria, Praktyka i Zastosowanie, s. 81-82.
8. Heim A., Olejnik T. P.: Specific grinding rate of raw material at the change of balls' points
of contact in the ball-mill. [W:] 6th International Conference for Conveying and Handling
of Particulate Solids. 2. Design, Production & Processing of particulates. Brisbane,
Australia, 3-7.08.2009 - 1 dysk optyczny (Pendrive), s.155-159.
9. Kamiński W., Tomczak E., Wilicka U.: Adsorption Thermodynamics of Metal Ions on
Foamed Chitosan; [Dokument elektroniczny], 1 dysk optyczny (CD-ROM), Praia da
Rocha, Algavre, Portugal, 17-21 October 2009.
10. Kamiński W., Tomczak E., Wilicka U.: Kinetics of Metal Ions Sorption in a Foamed
Structure Packed Column; Desalination for the Environment Clean Water and Energy;
[Dokument elektroniczny], 1 dysk optyczny (CD-ROM), Kongresshaus Baden-Baden,
Germany 17-20 May 2009.
11. Kamiński W., Tomczak E., Wilicka U.: Metal Ions Sorption Equilibrium on Chitosan
Foamed Structure; [W:] 19th European Symposium on Computer Aided Process
Engineering; 2009, s.1203-1207. ISBN 978-0-444-53433-0.
12. Kamiński W., Tomczak E.: Adaptive System of Forecasting the Air Quality;
[W:] Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological
Hazards II; Southampton, UK, 2009, p. 213-218. Cape Town, South Africa; Wit Press,
15-17 December 2009.
13. Kiljański T.: Zasady doboru układu pomiarowego do badań reologicznych,
IV Konferencja Reologia-Teoria, Praktyka i Zastosowanie, Michałowice, 13-14.10.2009,
s. 61-62.
14. Krzystek L., Ślezak R., Ledakowicz S.: Kinetics of aerobic waste stabilization of old
municipal landfills, 8th World Congress of Chemical Engineering (WCCE8), Montreal, Canada, 23-27
August 2009, http://www.wcce8.org/index.html, CD ROM Proceedings, s. 1-6.
15. Kuberski S. M., Bomba-Stolarek A., Krawczyk-Kłys I.: Influence of weat-hering
processes on adhesive properties of plasma-modified SBS. [W:] Natural and Artificial
Ageing of Polymers. 4th European Weathering Symposium. Pfinztal, Budapest, Hungary
16-18 September 2009, s. 335-341.
16. Kuberski S., Bomba-Stolarek A.: Degradation of PE foils with PDQ-H® addition. [W:]
Natural and Artificial Ageing of Polymers. 4th European Weathering Symposium.
Pfinztal, Budapest, Hungary 16-18 September 2009,. s. 285-291.
17. Kurasiński T., Kuncewicz Cz.: Determination of turbulent diffusion coefficient in an
agitator for special type of impeller. [W:] 13th European Conference on Mixing Londyn,
Anglia, 14-17.04.2009, 1 dysk optyczny (CD-ROM), s. 1-8. D:\proceeding.html
18. Mannan M S., Olewski T., Waldram S.: Safety in the oil and gas industries in Qatar, Hazards
XXIth Process safety and environmental protection Conference, Manchester Conference
Centre, Manchester, UK, 9th – 12th November 2009.
19. Markowski A.S., Mannan M.S.: ExSys-LOPA for the Chemical Process Industry,
Proceedings 2009 International Symposium Mary Kay O’Connor Process Safety
Symposium, TAMU, College Station, USA, 23-24 October 2009., pp. 5-19.
20. Mucha M. Ludwiczak S.: Water Sorption Isotherms for Polymer Composites with
Hydrophilic, Biodegradable Component, [W:] ICCE-17, Honolulu, Hawaii, USA, 1 dysk
optyczny (CD-ROM). 19th International Conference on Composites or Nano Engineering;
Honolulu, Hawaii, USA, 26.07-01.08.2009.
21. Mucha M., Matusiak B.: Water Sorption Isotherms of Chitosan and Its Blends with
Nanofiller; [W:] EUCHIS 2009, Conference Book; Ancona, Italia; 1 dysk optyczny
(CD-ROM). 9th International Conference of the European Chitin Society, Venice, Italy,
23-26.05.2009.
22. Olejnik T. P.: Kinetics of grinding of the raw materials considering of the compression
strength of grains. [W:] 6th International Conference for Conveying and Handling of
Particulate Solids. 2. Design, Production & Processing of particulates. Brisbane, Australia,
3-7.08.2009, s.166-169.
23. Pagacz J., Pielichowski K., Kuberski S.: Study of ageing process of poly(vinyl
chloride)/montmorillonite nanocomposites. [W:] Natural and Artificial Ageing of
Polymers. 4th European Weathering Symposium. Pfinztal, Budapest, Hungary 16-18
September 2009, s. 139-148.
24. Petera J.: A Parallel algorithm for thixoforming oriented computations. [W:] International
Journal of Material Forming, vol.2, p. 757-760. ESAFORM 2009, Springer Paris,
Twente, Holand, 27-29.04.2009.
25. Piddubniak O., Piddubniak N., Karnicki K.: Acoustic echo-signal from a thin cylindrical
shell with a slit. - In: DIPED-2009: Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and
Acoustic Wave Theory: [W:] Proceeding XIVth Int. Seminar / Workshop/ IEEE
MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter; IEEE MTT/ED/AP/EMC Republic of
Georgia Chapter, Lviv, Sept. 21-24, 2009. Lviv, 2009, 24-30, bibl. 10.
26. Piddubniak O., Piddubniak N., Kurek Ł., Dujka M.: Sound car radiation from city
crossroad. - In: DIPED-2009: Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and
Acoustic Wave Theory: Proc. XIVth Int. Seminar / Workshop / IEEE MTT / ED / AP /
CPMT / SSC West Ukraine Chapter; IEEE MTT/ED/AP/EMC Republic of Georgia
Chapter, Lviv, Sept. 21-24, 2009. Lviv, 2009, s. 261-266
27. Piddubniak O., Piddubniak N., Teodorczyk T., Abramczyk J.: Radiation of roadway noise
in windy conditions. - In: DIPED-2009: Direct and Inverse Problems of Electromagnetic
and Acoustic Wave Theory: Proc. XIVth Int. Seminar/Workshop / IEEE
MTT/ED/AP/CPMT/SSC West Ukraine Chapter; IEEE MTT/ED/AP/EMC Republic of
Georgia Chapter, Lviv, Sept. 21-24, 2009. Lviv, 2009, s. 253-260
28. Rabaeva J., Zbiciński I., Strumiłło Cz.: Spray Parameters in Gas-Admixing Foam Spray
Drying. [W:] Proceedings of AFSIA 2009 European Drying Conference, CPE Lyon,
France, 14-15 May 2009 Ed. by AFSIA-ESCPE Domaine Scientifique de la Doua, France,
2009, s.42-43.
29. Rabaeva J., Zbiciński I.: Admixing Foam Spray Drying. [W:] Book of Abstracts of the 6th
Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2009), Bangkok, Thailand, 19-21 October 2009, s.
117 (pełny tekst na płycie CD), Wyd. King Mongku’ts University of Technology
Thonburi, (ISBN 978-974-456-705-5)
30. Sęk J.: Badanie właściwości reologicznych emulsji. IV Konferencja Reologia-Teoria,
Praktyka i Zastosowanie, Michałowice, 13-14.10.2009, s. 89-90.
31. Skrzypski J., Kamiński K., Jach-Szakiel E., Kamiński W.: Application of artificial neural
networks for classification and prediction of air quality classes, [W]: Management of
Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards II, Volume 127 of
the WIT Transactions on Ecology and the Environment praca zbiorowa Editor C.A.
Brebbia, Wessex Institute of Technology UK, Southampton, Boston, 2009, WIT Press
ISBN 1746-448X , s. 219-228.
32. Solecki M.: Disintegration kinetics of yeast cells. [[W:]] 8th World Congress of Chemical
Engineering Montreal, Kanada, 23-27.08.2009. [Dokument elektroniczny]. 2009, s.1-7.
E:\offline\techsched\vletters.html-Solecki (00001164 – streszczenie, manuscript – pełny
tekst).
33. Solecki M.: Modeling of microorganism disintegration in spherical packing of a bead mill.
[W:] 6th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids. 2.
Design, Production & Processing of particulates. Brisbane, Australia, 3-7.08.2009, s.196201.
34. Stawczyk J., Lewandowski Artur, Salamonowicz Zdzisła[W:] Laboratory Investigation of
Vapor-Liquid Equilibrium for Propane-Butane Mixture. [W:] Proceedings on CD of the
36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske
Matliare, Slovakia, 25-29 May 2009, s.174-1 - 174-5. (ISBN 978-80-227-3072-3).
35. Stawczyk J.: Control Systems in Drying Technology. (plenary lecture) [W:] Proceedings
of the 12th National Drying Conference, Lanzhou, China, 14-16 August 2009, s.570-578.
36. Stelmach E., Krzystek L., Stelmach J., Ledakowicz S.: Kinetics of movement of
municipal solids wastes in a water filled drum mixer. [W:] 6th International Conference
for Conveying and Handling of Particulate Solids. 2. Design, Production & Processing of
particulates. Brisbane, Australia, 3-7.08.2009, s. 1-8
37. Stelmach J.: Liquid and gas bubbles velocities at the height of a self-aspirating disk
impellers. [W:] 13th European Conference on Mixing Londyn, Anglia, 14-17.04.2009
[Dokument elektroniczny]. 2009, 1 dysk optyczny (CD-ROM), s.1-8
38. Stelmachowski M., Słowiński K., Bedyk T.: Thermogravimetric analysis of polyolefins
thermal degradation, 36th International Conference of SSCHE, May 25–29, 2009,
Tatransk´e Matliare, Slovakia, opublikowane na nośniku CD: Po-Tu-4, 014p.pdf.
39. Stelmachowski M., Słowiński K.: Conversion of waste rubber as an alternative rout to
renewable fuel production. Energy and Sustainability Energy 2009. Second International
Conference on Energy and Sustainability, 23 - 25 June, 2009, Bologna, Italy. Published in
Proceedings. Energy and Sustainability II, ed. A.Mammoli & C.A.Brebbia, WITpress
Wessex Institute of Technology, ISBN 978-1-84564-191-7.
40. Szulc K.: Optimisation of work of screw impellers in a diffuser by means of the
evaluation of mixing effectiveness. [[W:]] 13th European Conference on Mixing Londyn,
Anglia, 14-17.04.2009 [Dokument elektroniczny]. 2009, 1 dysk optyczny (CD-ROM),
s.1-8. D:\proceeding.html
41. Tomczak E., Kamiński W., Wilicka U.: Modeling of Sorption Equilibrium of Heavy
Metal Ions on Foamed Chitosan; [Dokument elektroniczny], 1 dysk optyczny (CD-ROM),
Praia da Rocha, Algavre, Portugal, 17-21 October 2009.
42. Tomczak E.: Sorption of Metal Ions in Packed Beds – Mathematical Model; Desalination
for the Environment Clean Water and Energy; [Dokument elektroniczny], 1 dysk
optyczny (CD-ROM), Kongresshaus Baden-Baden, Germany 17-20 May 2009.
43. Wasilewski J., Kiljański T.: Hemoreologiczne i hemodynamiczne aspekty
patomechanizmu miażdżycy, IV Konferencja Reologia-Teoria, Praktyka i Zastosowanie,
Michałowice, 13-14.10.2009, s. 64-78
44. Wielgosiński G., Grochowalski A., Machej T., Ćwiąkalski W.: Dioxin formation over
Pt/Pd catalyst, 29th International Symposium on Halogenated Persistent Ogranic
Pollutants DIOXIN’2009, Beijing, August 2009; Organohalogen Compounds, 2009, 71,
37-41
45. Zbiciński I., Ciesielski K.: Quality Interaction in Spray Drying Microencapsulation.
(keynote lecture), [W:] Book of Abstracts of the 4th Nordic Drying Conference,
NDC2009, Reykjavik, Iceland, 17-19 June 2009, s. 4 (pełny tekst na płycie CD), Wyd.
Norwegian University of Science and Technology.
Referaty na konferencjach organizowanych w Polsce
1.
Adamiec J., Zarzycki R.: The Idea of using Mass Transfer Coefficients for Calculation of
Drying Kinetics. (pełny tekst pamięć Flash) [W:] Proceedings of the XII Polish Drying
Symposium, Łódź, 14-16 September 2009, Ed. by K. Ciesielski, 2009, s.119-129. (ISBN
978-83-61997-00-9)
2.
Balcerzak J., Mucha M.: Method for Preparation of Hybrid Spherical
Chitosan/Poly(Lactic Acid) Structures; [W:] Progress on Chemistry and Application of
Chitin and Its Derivatives; Ed. Jaworska M.; Polish Chitin Society; vol.XIII, (ISSN 189656442008), s.57-63
3.
Balcerzak J., Mucha M.: PLA Microgranules Used as Carriers of Active Substabces
Prepared by Emulsification in Chitosan Solution; [W:] Progress on Chemistry and
Application of Chitin and Its Derivatives; 2009Ed. Jaworska Małgorzata; Polish Chitin
Society; vol.XIV, (ISSN 1896-5644), s.102-110
4.
Brzezińska D.: Zastosowanie technik modelowania pożarów ocenie zagrożenia
pożarowego
elektrowni
nuklearnych,
Konferencja
Naukowo-Techniczna
„Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym”, 26-27 listopada, 2009,
Bełchatów, org. Spółka BMP materiały konferencyjne, s. 57-62
5.
Chacuk A., Imbierowicz M.: Mathematical modelling of wet oxidation of excess sludge in
counter – current bubble columns, Mat. Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, wrzesień
2009, opublikowane w Monografiii “Polish research in Environmental Engineering. Five
years in EU. (ed. Pawłowski L.), Taylor and Francis 2009 - w druku.
6.
Ciesielski K., Zbiciński I.: Application of Life Cycle Assessment to Spray Drying Process
Analysis. [W:] Proceedings of the XII Polish Drying Symposium, Łódź, 14-16 September
2009, Ed. by K. Ciesielski, 2009, s.165-174
7.
Cieślak A.: Wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem przy
zastosowaniu analizy warstw ryzyka, VII Konf. Nauk. Techn. – „Bezpieczeństwo
Techniczne w Przemyśle Chemicznym”, org. BMP, Krynica, 06.2009.
8.
Cieślak A.: Zasady i tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w procesach
stwarzających zagrożenie poważna awarią, Konferencja Naukowo-Techniczna
„Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym”, 26-27 listopada, 2009,
Bełchatów, org. Spółka BMP, materiały konferencyjne s. 38-39
9.
Dudzińska M. R., Pawłowski L.: Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do
Unii Europejskiej. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 60. Lublin:
PAN Komitet Inżynierii Środowiska, 2009, (III Ogólnopolski Kongres Inżynierii
Środowiska, Lublin, 13-17.09.2009).
10. Gromadzińska E., Rogacki G., Cieślak M., Zawadzka A.: Investigation of Sorption
Properties of Plant Structures Dried in Supercritical CO2. [[W:]] Proceedings of the XII
Polish Drying Symposium, Łódź, 14-16 September 2009, Ed. by K. Ciesielski, Łódź,
2009, s.188-196
11. Heim A., Solecki Marek: Kształtowanie parametrów zawiesiny mikroorganizmów w
młynie perełkowym. [W:] IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów wielofazowych.
Materiały. Gdańsk, 17-19.06.2009, s.27-28 (streszczenie)
12. Heim A., Stelmach J.: Porównanie efektywności wnikania masy dla mieszadeł
z napowietrzaniem bełkotkowym. [W:] IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
nt. Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Materiały. KoszalinDarłówko, 28-30.05.2009, s. 264 (streszczenie)
13. Kierzkowska-Pawlak H., Chacuk A.: Carbon dioxide removal from the flue gases
by absorption into aqueous DEA solutions, Energy Efficiency and Air Pollutant Control
Conference, Wrocław 2009, Journal of the Air & Waste Management Association- w
druku
14. Kierzkowska-Pawlak H., Chacuk A.: Pressure swing absorption of Carbon Dioxide in
Physical solvents, III Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin 2009, Mat.
Kongres Inżynierii Środowiska, Lublin, wrzesień 2009, opublikowane w Monografiii
“Polish research in Environmental Engineering. Five years in EU. (ed. Pawłowski L.),
Taylor and Francis 2009 - w druku.
15. Kierzkowska-Pawlak, H.: Absorpcja i desorpcja ditlenku węgla z przesyconych
roztworów węglanu propylene. Proceedings of ECOpole, Vol. 3, Nr. 1, 2009.
16. Kozłowska B.: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – stan i perspektywy. [W:] Materiały
konferencyjne Forum Ochrony Środowiska – Zarządzanie gospodarką odpadami w
świetle obowiązujących przepisów prawnych, Przysiek, 7 września 2009 Wyd. KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 2009, s. 4-9. (ISBN 978-8360164-93-8)
17. Kozłowska B.: Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych – diagnoza
problemu. [W:] XIII Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny – Gospodarka odpadami.
Uwarunkowania i wyzwania, Poznań, 23-24 listopada 2009 Wyd. ABRYS Sp. z o.o.,
Poznań, 2009, s.75-94.
18. Kozłowska B.: Selektywne gromadzenie odpadów warunkiem zmniejszenia ilości
odpadów kierowanych do składowania, szczególnie odpadów biodegradowalnych. [W:]
Materiały konferencyjne Forum Ochrony Środowiska – Zarządzanie gospodarką
odpadami w świetle obowiązujących przepisów prawnych, Przysiek, 7 września 2009
Wyd. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 2009, s. 45-63.
19. Kuncewicz Cz., Stelmach J.: Wykrywanie krawędzi obrazów pęcherzyków. [W:] IX
Ogólnopolska Konferencja Przepływów wielofazowych. Materiały. Gdańsk, 1719.06.2009, s.39-40 (streszczenie).
20. Lewandowski A., Zbiciński I.: Experimental System for Analysis of Coalescence and
Agglomeration of Droplets. [W:] Proceedings of the XII Polish Drying Symposium, Łódź,
14-16 September 2009, Ed. by K. Ciesielski, 2009, s.253-261.
21. Markowski A.S.: Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii w instalacjach procesowych,
XI Konferencja „STREFY EX – Bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń elektrycznych i
automatyki pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z
wymaganiami UE”, Jurata 25-27 marca 2009.
22. Markowski A.S.: Ocena ryzyka w instalacjach zwiększonego i dużego ryzyka,
Konferencja
Naukowo-Techniczna
„Przeciwdziałanie
poważnym
awariom
przemysłowym”, 26-27 listopada, 2009, Bełchatów, org. Spółka BMP, materiały
konferencyjne s. 24-31.
23. Markowski A.S.: Efekty domino w raportach o bezpieczeństwie, VII Konf. Nauk. Techn.
– „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle Chemicznym”, org. BMP, Krynica, 06.2009.
24. Marszałek J., Tomczak Elwira, Szczerkowska Dominika, Kamiński W.: The Effect of
Thermal Treatment on the Sorption Properties of Beads and Foamed Chitosan; [W:]
Proceedings, XII Polish Drying Symposium, 14-16, Łódź, Poland 2009, p.71-72.
25. Modrzejewska Z., Skwarczyńska A., Zarzycki R., Process kinetics and equilibrium in
Cu2+ sorption in hydrogel chitosan granules, Environmental Engineering, Taylor &
Francis, 2009.
26. Modrzejewska Z., Zarzycki R., Sielski J., Tyczkowski J., Rogacki G.: Structure of
Chitosan Microgranules Formed by Supercritical Fluid Drying – AFM Investigations.
[W:] Proceedings of the XII Polish Drying Symposium, Łódź, 14-16 September 2009, Ed.
by K. Ciesielski, Łódź, 2009, s.282-288.
27. Modrzewski R., Wodziński P.: Przesiewacz dwuczęstościowy. Badania kinematyczne i
procesowe. [W:] X Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne i przyjazne dla
środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego
rozwoju, Szczyrk, 23-25.03.2009, s.173-182.
28. Mucha M., Michalak I., Balcerzak J.: Comparison of Ibuprofen Release from
Dibutyrylchitin and Polylactic ; [W:] Progress on Chemistry and Application of Chitin
and Its Derivatives; 2009, p.158-165. Ed. Jaworska M.; Polish Chitin Society; vol.XIV,
ISSN 1896-5644, p.102-110.
29. Nawrotek K., Zarzycki R., Modrzejewska Z.: Kinetyka adsorpcji i uwalniania z hydrożeli
chitozanowych – porównanie modeli prezentowanych z literaturze z opracowanym
własnym modelem, ECOpole 2009.
30. Obraniak A., Heim A., Gluba T.: Porównanie zapotrzebowania mocy w procesach
granulacji przesypowej. [W:] X Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne i
przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie
zrównoważonego rozwoju, Szczyrk, 23-25.03.2009, s. 183-194.
31. Pakowski Z., Adamski R., Kwapisz S., Kokocińska M.: The Kinetics of Superheated
Steam Drying of Brown Coal under Atmospheric Pressure. [W:] Proceedings of the XII
Polish Drying Symposium, Łódź, 14-16 September 2009, Ed. by K. Ciesielski, Łódź,
2009, s.758-772.
32. Pawlak H.: Kryteria progowe stref zagrożeń i efekty domino, Konferencja NaukowoTechniczna „Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym”, 26-27 listopada,
2009, Bełchatów, org. Spółka BMP, prezentacja multimedialna.
33. Piątkowski M., Zbiciński I.: Continuous and Discrete Phase Behavior in Counter-Current
Spray Drying Process. [W:] Proceedings of the XII Polish Drying Symposium, Łódź, 1416 September 2009, Ed. by K. Ciesielski, Łódź, 2009, s.630-650.
34. Puczyńska, J. Skrzypski,M. Imbierowicz, M. Roszkiewicz M.: Determination of heat
effects during the oxidation of biomass in subcritical water, Proccedings of ECOpole
2009, vol 3, no 2, str 365-371.
35. Skrzypski J. Zarzycki R., Jach-Szakiel E.: The assessment of the efficiency of air quality
management in polish cities. Energy Efficiency & Air Pollutant Control Conference
Wroclaw, Poland September 21 - 25, 2009 – w druku; 2009.
36. Skrzypski J., Bigoszewska A. Jach-Szakiel E.: Fuzzy logic prediction model as a tool for
air quality management in large cities. [W] Environmental Engineering Taylor & Francis
tom pokonferencyjny z III Kongres Inżynierii Środowiska. Lublin 2009– W DRUKU;
2009.
37. Stawczyk J., Adamiec J., Lewandowski A.: NIR Spectrometer for Moisture Content
Measurement in Spray Drying Process. [W:] Proceedings of the XII Polish Drying
Symposium, Łódź, 14-16 September 2009, Ed. by K. Ciesielski, 2009, s.658-669.
38.
Stelmach J., Pietrzykowski M.: Użycie transformacji Hougha do określania rozmiarów
gazu w wodzie. [W:] IX Ogólnopolska Konferencja Przepływów wielofazowych.
Materiały. Gdańsk, 17-19.06.2009, s. 64 (streszczenie).
39. Stelmachowski M., Słowiński K.: Feedstock recycling of plastic wastes and scrap rubber
via thermal cracking, opublikowane w Monografiii “Polish research in Environmental
Engineering. Five years in EU. (ed. Pawłowski L.), Taylor and Francis 2009 - w druku.
40. Tomczak E., Szczerkowska D.: Sorption from Multicomponent Solutions on
Lypohilizated Chitosan; [W:] Proceedings of ECOpole; Ed. Wacławek M., Kraitr Milan,
Skrzypski J., Wacławek W.; ECOpole ; Towarzystwo Chemii i Inżynierii Procesowej;
2009, vol. 3, No.1, ISBN 1898-61X, 2009, p. 215-220.
41. Wielgosiński G.: Czy biomasa jest paliwem ekologicznym? – „Polska Inżynieria
Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej”. Tom. I. (red. J. Ozonek i M.
Pawłowska), Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 58, Lublin, ISBN:
978-83-89293-81-7, s. 347-356.
42. Wielgosiński G.: Pollution emission investigations in the course of biomass combustion. –
referat na Energy Efficiency & Air Pollutant Control Conference, Wrocław, wrzesień
2009.
43. Wielgosiński G.: The reduction of dioxins emission from the processes of energy
production. – referat na Energy Efficiency & Air Pollutant Control Conference, Wrocław,
wrzesień 2009; opublikowane w Monografiii “Polish research in Environmental
Engineering. Five years in EU. (ed. Pawłowski L.), Taylor and Francis 2009 - w druku.
44. Wodziński Piotr: Wykorzystanie odpadów mineralnych w budowie składowisk odpadów
komunalnych. [W:] IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kompleksowe i
szczegółowe problemy inżynierii środowiska. Materiały. Koszalin-Darłówko, 2830.05.2009, s. 274 (streszczenie).
45. Zarzycki R., Modrzejewska Z., Kierzkowska-Pawlak H., Sujka W.: Mechanizm sorpcji
jonów metali w hydrożelu chitozanowym - badania kalorymetryczne, Proceedings of
ECOpole, V 3 Nr 1, 2009.
46. Zbiciński I., Rabaeva J.: Experimental Analysis of Foam Spray Drying Process. [W:]
Proceedings of the XII Polish Drying Symposium, Łódź, 14-16 September 2009, Ed. by
K. Ciesielski, Łódź, 2009, s.105-115, (ISBN 978-83-61997-00-9). Tryb dostępu:
http://wipos.p.lodz.pl/konf/Proceedings_XII_PDS_2009.pdf (pełne teksty).
Komunikaty/ streszczenia, postery z konferencji organizowanych za granicą
1. Antecka A., Bedyk T., Ledakowicz S., Nowicki P., Stolarek P.: Kinetic modelling of
sewage sludge char gasification, Po-Tu-4, 283s.pdf, 36th Conference of Slovak Society
of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, 25-29th May 2009, Slovakia, s 360, B4,
http://sschi.chtf.stuba.sk/konf2009/data/basic_call.html.
2. Felis E., Ledakowicz S., Miller J.S.: Degradation of Bisphenol A using UV- and
UV/H2O2-processes, s. 82, Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment
(AOP 5), 5nd IWA Specialist Conference, 30 March – 2 April 2009, Berlin, Germany.,
3. Gryglik D., Olak M., Miller J.: Degradation of boldenone and trenbolone in aqueous
solutions by photolysis and H2O2/UV oxidation process ICP2009 – XXIV International
Conference on Photochemistry, Toledo, 19 - 24 July 2009, Spain, s. 359
http://www.aopconferences.de/downloads/AbstraktsAOP5 _Cutec72.pdf .
4. Kacprzak A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Co-digestion of agricultural and industrial
wastes, Po-Tu-4, 250p.pdf, http://sschi.chtf.stuba.sk/konf2009/data/basic_call.html. 36th
Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, 25-29th May
2009, Slovakia, s 360, B4.
5. Kacprzak A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Optimization of co-digestion of agricultural
residues and industrial wastes, International Conference BioFuels for Energetics 2009,
Prague, Czech Republic, September 2009, s 31.
6. Kamiński W., Tomczak E., Wilicka U.: Adsorption Thermodynamics of Metal Ions on
Foamed Chitosan; [W:] VIII Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid
Properties for Process Design; Book of Abstracts, 2009. EQUIFASE 2009; VIII
Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Properties for Process Design;
Praia da Rocha, Portugal, 17-21 October 2009.
7. Kamiński W., Tomczak E., Wilicka U.: Kinetics of Metal Ions Sorption in a Foamed
Structure Packed Column; Desalination for the Environment Clean Water and Energy;
Abstracts; p.46-47. Conference and Exhibition on Desalination for the Environment
Clean Water and Energy, Kongresshaus, Baden-Baden,Germany 17-20 May 2009.
8. Klepacz-Smółka A., Sójka-Ledakowicz J., Paździor K., Ledakowicz S.: Application of an
anaerobic fixed film and aerobic CSTR bioreactor In treatment of nanofiltration
concentrate of real textile wastewater, Po-Tu-4, 281p.pdf, 36th Conference of Slovak
Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, 25-29th May 2009, Slovakia, s 360,
B4, http://sschi.chtf.stuba.sk/konf2009/data/basic_call.html.
9. Klepacz-Smółka A., Sójka-Ledakowicz J., Paździor K., Ledakowicz S.: Biological
reduction and oxidation processes In treatment of nanofiltration concentrate of real textile
wastewater, s. 208, Book of Abstracts, First International Workshop on Application of
Redox Technologies in the Environment Turcja, 2009, ISBN 978-975-561-354-3, stron
228, B5.
10. Kołodziej A., Łojewska J., Tyczkowski J., Kapica R.: VOCs combustion using catalytic
wire gauzes jn large-scale laboratory reactor. [W:] ICOSCAR-3. 3rd International
Conference on Structured Catalysts and Reactors, Ischia, Naples Italy, September 27-30,
2009. [Dokument elektroniczny]. [B.m.], 1 dysk optyczny (CD-ROM).
11. Krzystek L., Ślęzak R., Ledakowicz S.: Kinetics of carbon changes in aerobic landfill –
simulations in lysimeters. ISWA/APESB World Congress, 12-15 October, Lisbon,
Portugal, Book of Abstracts, 228, 2009, CD ROM Proceedings, 1-9, 2009. http://
www.iswa.2009.org 190, 2009.
12. Krzystek L., Zawadzka A., Ledakowicz S.: Biodrying of organic fraction of municipal
solid waste, 8th World Congress of Chemical Engineering (WCCE8), 23-27 August,
2009, Montreal, Canada, http://www.wcce8.org/index.html CD ROM Proceedings, 1-6.
13. Łojewska J., Kołodziej A., Kapica R., Łojewski T., Tyczkowski J.: In search for active
non-precious metal catalyst for VOC combustion. Plasma deposited Co and Co/Cu oxide
catalyst on metallic structured carriers. [W:] ICOSCAR-3. 3rd International Conference
on Structured Catalysts and Reactors. Ischia, Naples Italy, September 27-30, 2009.
[Dokument elektroniczny]
14. Lota G., Tyczkowski J., Kapica R., Lota K. and Frąckowiak E.: Plasma Treated Carbon
Materials for Supercapacitors. [W:] ISEE’Cap 09. First International Symposium on
Enhanced Electrochemical Capacitors. Abstract Book. Universite de Nantes, France,
June 30th – July 2nd 2009, s.45.
15. Lota G., Tyczkowski J., Kapica R.,.Lota K, Frąckowiak E.: Carbon Materials Modified
by Plasma Treatment as Electrodes for Supercapacitors. [W:] The 60th Annual Meeting of
the International Society of Electrochemistry. Beijing, China, August 16-21, 2009,
[Dokument elektroniczny], 2009, s.05-P-192.
16. Mosinger J., Kubát P., J.Miller, Jesenská S., Lang K.: Porphyrin photosensitizers
encapsulated in polymer nanofabrics and alginate gels, ICP2009 – XXIV International
Conference on Photochemistry, Toledo, 19 - 24 July 2009, Spain s. 426.
17. Nawrotek K., Zarzycki R., Modrzejewska Z.: Thermosensitive Chitosan Hydrogels as
Carriers in Controlled Drug Delivery 2rd International Congress on Biohydrogels,
Viareggio 2009.
18. Pietrowski P., Tyczkowski J.: Study on effects of low temperature plasma modification
of carbon absorbent surface. [W:] Carbon. The Annual Word Conference on Carbon.
Program and Short Abstracts. Biarritz, France, June 14-19, 2009, s. P4-86.
19. Skalska K., Miller J., Ledakowicz S.: Kinetic studies of nitric oxide oxidation. Poster i
jednostronicowe streszczenie w materiałach konferencyjnych, Po-Tu-4, 294p.pdf,
36th Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, 25-29th
May 2009, Slovakia, s 360, B4, http://sschi.chtf.stuba.sk/konf2009/data/basic_call.html.
20. Ślęzak R., Krzystek L., Ledakowicz S.: The simulation of aerobic landfill in laboratory
scale lysimeters - the effect of aeration rate, Po-Tu-4, 222p.pdf, 36th Conference of
Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, 25-29th May 2009,
Slovakia, s 360, B4, http://sschi.chtf.stuba.sk/konf2009/data/basic_call.html.
21. Stelmach E., Krzystek L., Stelmach J., Ledakowicz S.: Kinetics of movement of
municipal solid wastes in a water filled drum mixer. 13th European Conference on
Mixing, 14-17 April 2009, King’s College London, UK, CD ROM Proceedings, 2009,
http://europeanmixing13.org/index.php.
22. Tomczak E., Kamiński W., Wilicka U.: Modeling of Sorption Equilibrium of Heavy
Metal Ions on Foamed Chitosan; [W:] VIII Iberoamerican Conference on Phase
Equilibria and Fluid Properties for Process Design; Book of Abstracts, 2009. EQUIFASE
2009; VIII Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Properties for
Process Design; Praia da Rocha, Portugal, 17-21 October 2009.
23. Tomczak E.: Sorption of Metal Ions in Packed Beds – Mathematical Model; [[W:]]
Desalination for the Environment Clean Water and Energy; Abstracts, 2009, p.46.
Conference and Exhibition on Desalination for the Environment Clean Water and
Energy, Kongresshaus, Baden-Baden,Germany 17-20 May 2009.
24. Zawadzka A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Authotermal biodrying of municipal solid
waste of high moisture content, Po-Tu-4, 175s.pdf, 36th Conference of Slovak Society of
Chemical Engineering, Tatranské Matliare, 25-29th May 2009, Slovakia, s 360, B4,
http://sschi.chtf.stuba.sk/konf2009/data/basic_call.html.
25. Zawadzka A., Krzystek L., Ledakowicz S.: Authotermal drying of sewage sludge and
organic fraction of municipal solid waste in batch bioreactor. ISWA/APESB World
Congress, Lisbon, Portugal, 12-15 October, 2009, Book of Abstracts, 228, CD ROM
Proceedings, 1-9, . http://www.iswa.2009.org. 228, 2009.
Komunikaty/ streszczenia, postery z konferencji organizowanych w kraju
1. Lota G., Tyczkowski J., Kapica R., Lota K.: Materiały węglowe modyfikowane plazmą
jako elektrody kondensatora elektrochemicznego. [W:] VI Kongres Technologii
Chemicznej. Warszawa, Czerwiec 21-25, 2009, Materiały Kongresowe CHEMIK 6
Suplement, s. 313-314.
2. Modrzejewska Z., Zarzycki R., Skwarczyńska A., Nawrotek K.: Structure of
thermosensitive chitosan hydrogels, - widma DSC, krystaliczność, XIV Seminarium
Robocze Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych, Toruń 2009.
3. Modrzejewska Z., Zarzycki R., Skwarczyńska A., Nawrotek K.: Structure
Thermosensitive chitosan gels – (porównanie własności termożeli z chlorku, mleczanu i
glutaminianu chitozanu), Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro 2009.
4. Modrzejewska Z., Zarzycki R.: Mechanizm sorpcji jonów Cu2+ z chitozanem
uformowanym w postaci mikrogranulek, Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska,
Sarbinowo 2009.
5. Skrzypski J., Wielgosiński G.: Gospodarka komunalnymi osadami ściekowym –
wyzwanie przyszłości. – referat na XV Konferencji naukowo-technicznej „Gospodarka
odpadami komunalnymi” Gdańsk-Sztokholm-Helsinki, maj 2009.
6. Sykuła-Zając A., Turek M., Kaczmarek K., Zabrocki J., Chruściński L., Micera G., Sanna
D., Łodyga-Chruścińska E.: Zdolności koordynacyjne zmodyfikowanych enkefalin,
Zjazd Naukowy PTCh, Łódź, 12-16 wrzesień, str.167, 2009.
7. Turek M., Gąsiorkiewicz M., Łodyga-Chruścińska E., Sochacka E., Smuga D.,
Chruściński L., Micera G., Sanna D.: Potencjalne miejsca koordynacji jonów miedzi w
zmodyfikowanej histaminą 2’-deoksyryboadenozynie. Zjazd Naukowy PTCh, Łódź, 1216 wrzesień, Książka Abstraktów, str.167, 2009.
8. Wielgosiński G., Skrzypski J.: Energetyczny potencjał odpadów komunalnych. – referat
na XV Konferencji naukowo-technicznej „Gospodarka odpadami komunalnymi”
Gdańsk-Sztokholm-Helsinki, maj 2009.
9. Wielgosiński G.: Odpady komunalne źródłem energii. - referat na XXXI
Międzynarodowej Konferencji „Wdrażanie nowych technologii zagospodarowania
odpadów z odzyskiem surowców wtórnych i termicznego przekształcania odpadów na
nośniki energii”, Łódź, 09.2009.
10. Zarzycki R., Modrzejewska Z., Owczarz P.: Wieloskładnikowe układy chitozanowe jako
żele termo wrażliwe - żele z chlorku chitozanu zawierające albuminę, IX Ogólnopolska
Konferencja Przepływów Wielofazowych Gdańsk 17 – 19. 06. 2009.
Inne (np. udział w redagowaniu czasopism)
1. Adamiec J. – współredakcja (z dr T. Kudrą) numeru Drying Technology – Special Issue:
In Honor of Professor Czeslaw Strumillo on his 80th Birthday, Vol. 27, No 12, 2009
(ISSN: 1532-2300 (electronic) 0737-3937 (paper)); Publ. Taylor & Francis Group
2. Ciesielski K. – redakcja materiałów konferencyjnych XII Polish Drying Symposium,
Łódź, 14-16.09.2009 (ISBN 978-83-61997-00-9)
3. Dziubiński M., Kiljański T., Sęk J.: Podstawy reologii i reometrii płynów. Red.
Wodziński Piotr. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, 243s.
4. Inżynieria Chemiczna i Procesowa (Chemical and Process Engineering). [Kwartalnik].
Red. Nacz. Koch Roman. Rada Redakcyjna: Heim A. [i in.]. Wrocła[W:] Politechnika
Wrocławska, 2009
5. Inżynieria Mineralna. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin.
[Półrocznik]. Red. Nacz. Blaschke Zofia. Rada redakcyjna: Wodziński Piotr [i in.].
Krakó[W:] Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, 2009
6. Materials Science. [kwartalnik]. Red. Nacz. Sigitas Tamalevicius, Editors: Prof. Liudvikas
PRANEVIČIUS (Vytautas Magnus University, Lithuania), Prof. Arvydas VITKAUSKAS
(Kaunas University of Technology, Lithuania), Scientific Secretary: Assoc. Prof. Kazys
Vytautas MICKUS (Kaunas University of Technology, Lithuania) Members of Editorial
Board: Prof. J. Tyczkowski (Technical University of Lodz, Poland) [i in.] 2009.
7. Physicochemical Problems of Mineral Processing. [Rocznik]. Red. Nacz. Sadowski
Zygmunt. Rada Redakcyjna: Heim A. [i in.]. Wrocła[W:] Politechnika Wrocławska, 2009.
8. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Red.:
Wodziński Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka, 2009
9. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Monografie. Red.: Wodziński Piotr. Łódź:
Politechnika Łódzka, 2009 (wydano 12 monografii)
10. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, seria: Rozprawy naukowe. Red.: Wodziński
Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka, 2009
Wykłady zagraniczne:
1.
Markowski A.S. “Research and Education in the Process Safety at Technical University
of Lodz, Poland”, Texas A&M University, Mary Kay O’Connor Process Safety Centre,
College Station, 28.10.2009.
2.
Kamiński W. “Bioalcohols - Technical And Economic Aspects”, Faculty of Engineering,
National Univeristy of Singapore, Singapore*
3.
Kaminski W. “Local and Global Changes Imposed by Human Activity", Department of
Engineering, University of Waikato, Hamilton, New Zealand

Podobne dokumenty